دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

شناسایی عناصر سیستم رابط (شریک) در الگوی لند تک در نظام بانکی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1402

زهرا حاجی اشرفی؛ نرگس یزدانیان؛ کیومرث آریا؛ هدی همتی


تأثیر گشتاورهای مرتبه بالا بر کارایی قیمت گذاری بازار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1402

10.30495/jik.2024.23445

علی لعل بار؛ محسن حسنی؛ مسعود بختیاری


بررسی نقش متغیرهای روانی و رفتاری و فنی و سیاسی بر تصمیم‌گیری سهامداران در بازار سهام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1402

10.30495/jik.2024.76026.4439

فاطمه خاکساریان؛ کیهان آزادی؛ سیدمظفر میربرگ کار


مرور سیستماتیک ادبیات و فراتحلیل سیاست های اعتباری در تامین مالی زنجیره تامین در شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1402

10.30495/jik.2024.76118.4446

الهام درجاتی؛ حسین جباری؛ علی اکبر فرزین فر؛ حسن قدرتی قزاآنی


مدل کسب‌و‌کار بانک با تاکید بر عوامل اقتصادی اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1403

10.30495/jik.2024.77455.4499

قاسم عبدالله زاده؛ بهاره بنی طالبی دهکردی؛ حمیدرضا جعفری دهکردی