ارزش‌گذاری طرح‌های خطرپذیر با استفاده از اختیارات طبیعی و اختیار معامله قسطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار ریاضیات مالی، دانشگاه علوم پایه زنجان، دانشکده ریاضی

2 دانشجوی دکتری مهندسی مالی، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت

چکیده

ارزش طرح­هایی که سرمایه­گذار خطرپذیر در آن سرمایه­گذاری می­کند، به مثابه آورده صاحب آن قلمداد می­شود؛ از این رو برآورد ارزش دقیق طرح از اهمیت بسزایی برخوردار می­باشد. در این پژوهش به ارزش­گذاری طرح خطرپذیر با استفاده از اختیارات طبیعی و اختیار معامله قسطی پرداخته­ایم. بدین صورت که تنها با در نظر گرفتن فرض عدم آربیتراژ، کران بالا و پایینی برای ارزش­گذاری اختیار معامله قسطی در دو حالت گسسته و پیوسته، به دست آورده­ایم و از آن کران­ها برای ارزش­گذاری طرح­های سرمایه­گذاری خطرپذیر استفاده کرده­ایم. با استفاده از شبیه­سازی مونت­کارلو نشان داده­ایم که کران­های به دست آمده در این مقاله از کران به دست آمده توسط دیویس و همکارنش کاراتر است. همچنین با استفاده از روش عددی مونت­کارلو و رویه حداقل مربعات (لانگ اشتاف-شوارتز)، ارزش اختیار معامله قسطی را محاسبه کرده و با کران­های به دست آمده مقایسه نموده­ایم که ارزش تقریباً دقیق این روش عددی، در داخل کران­های به دست آمده جای گرفته است که این خود دلیلی بر تایید کران­هاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Evaluation of Venture Capital as an Installment Option and Real Options

نویسندگان [English]

  • Ali Foroush Bastani 1
  • Hamed Hamedi Nia 2
1 Associate Professor of Financial Mathematics, Basic Sciences faculty member
2 Financial engineering doctoral student, Tehran University
چکیده [English]

The evaluation of VC projects (companies) is very important because the present value of them defines the proportion of Entrepreneur’s profit from all future profit of that project (company). In this article, VC projects have been evaluated by using Real Options and Installment Option. In order to doing that, the lower and upper bounds based on “No-Arbitrage” condition are obtained for pricing installment option in both discrete and continuous time. These bounds have been used for pricing Venture Capital projects. With simulation of stock price by Monte Carlo, they have been compared with DTS bounds (the bounds obtained by other authors). Results reveal the bounds in the present study are more effective than DTS bounds. For more confidence, the Bounds have been compared with Monte Carlo simulation based on Least Square approach (we have changed that approach to be used in the evaluation of Installment Option); as expected, they have confirmed each other.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Installment Option
  • Monte Carlo simulation
  • No Arbitrage bounds
  • Real options
  • Venture Capital
*       احمدی، زهرا (1390)،  قیمت­گذاری ابزارهای مشتقه به کمک روش مونت­کارلو- کمترین مربعات. پایان­نامه کارشناسی ارشد، زنجان:  دانشگاه علوم پایه زنجان
*       باقری، کامران و محبوبی، جواد (1383)، سرمایه­گذاری خطرپذیر.  تهران: بنیاد توسعه فردا
*       حامدی نیا، حامد (1393)، ارزش­گذاری صندوق سرمایه­گذاری خطرپذیر با استفاده از اختیار معامله قسطی، پایان­نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه علوم اقتصادی
*       حنیفی، فرهاد (1391)، سرمایه خطرپذیر-  ساختارها و کارکردها. تهران: مجله بورس
*       رستمی، محمد و صیقلی، محسن (1391)، پاداش ریسک. تهران: انتشارات بورس
*       ریاحی، حسین (1385)، مدیریت ریسک در صنعت سرمایه­گذاری خطرپذیر. تهران: دومین کنفرانس ملی سرمایه­گذاری مخاطره­پذیر
*       فروش باستانی، علی و حامدی نیا، حامد (1393)، ارزش­گذاری صندوق سرمایه­گذاری خطرپذیر با استفاده از اختیار معامله قسطی، تهران، پژوهشگاه دانش­های بنیادی: همایش ریاضیات مالی و بیم­سنجی
*       Barola, A. (2013). Monte Carlo Methods for American Option Pricing. Working Paper, Copenhagen Business School.
*       Blum, P. (2013). Exploring Best Practice Skills to Predict Uncertainties in Venture Capital Investment. Working Paper, University of Walden. Decision-Making
*       Brandimarte, P. (2014). Numerical Methods in Finance and Economics A MATLAB-Based Introduction.New Jersey: Wiley InterScience.
*       Ciurlia, P. & Roko, I. (2005). Valuation of American Continuous-Installment Options. Computational Economics 1-2, 143-165.
*       Cortazar, G. (2002) .Simulation and Numerical Methods in Real Options Valuation, Working Paper, Pontificia Universidad Católica de Chile.
*       Cossin, D & Leleux, B. & Entela, S. (2002). Understanding the Economic Value of Legal Contracts in Investment Contracts: A Real Options Approach to Venture Equity Contracts. Working Paper, HEC, University of Lausanne, Switzerland.
*       Davis, A. (1998). Estimating Volatility and Dividend Yield When Valuing Real Options to Invest or Abandon. Quarterly Review of Economics and Finance. Volume 38 (Special Issue), pp 725-754.
*       Davis, Mark (2000) .Optimal Hedging with Basis Risk. Working Paper, University of Technology, Vienna.
*       Davis, M. & Schachermayer, W. & Tompkins, R. (2001). Pricing, No-arbitrage Bounds and Robust Hedging of instalment Options. Quantitative Finance, Volume 1, Number 6, pp. 597-610.
*       Davis, M. & Schachermayer, W. & Tompkins, R (2002) .Instalment Options and Static Hedging. The Journal of Risk Finance, Volume 3, Number 2, pp.46-52.
*       Feld, B. & Mendelson, J. (2013). Venture Deal: Be Smarter than your Lawyer and Venture Capitalist. New Jersey: John Wiley and Sons.
*       Geske, R. (1979) .The Valuation of Compound Options. Journal of Financial Economics. Volume 7, Number 1 (March), pp. 63-81.
*       Griebsch, S & Wystup, U. (2007). Instalment Options: A Closed-Form Solution and the Limiting Case. Mathematical Control Theory and Finance, Springer-Verlag, Berlin, 2008, pp. 211–229.
*       Gorman, M. & Sahlman W. (1989) .What do Venture Capitalists Do?. Journal of Business Venturing, Volume 4, pp. 231-248.
*       Jagle, J. (1999) .Shareholder Value, Real Options and Innovations in Technology-Intensive Companies. R&D Management, Volume 29, Number 3, pp. 271-287.
*       Kaplan, S. & Stromberg, P. (2001) .Financial Contracting Theory Meets the Real World: An Empirical Analysis of Venture Capital Contracts. Working Paper, University of Chicago.
*       Kaplan, S. & Stromberg, P. (2002) .Characteristics, Contracts and Actions: Evidence From Venture Capitalist Analyses. Working Paper, University of Chicago.
*       Lin, P. (2008). Monte Carlo simulation algorithms for the pricing of American options, Working Paper, University of Oxford.
*       Longstaff, F. & Schwartz, E. (2001). Valuing American Options by Simulation: A Simple Least-Squares Approach. Society for Financial Studies, Vol. IS. No. I, pp. 113-147.
*       MacMillan, L & Siegel, R & Subbanarasimha, P (1985) .Criteria used by Venture Capitalists to Evaluate new Venture Proposals. Journal of Business Venturing, Volume 1, pp 119-128.
*       Pennings, E. & Sereno, S. (2011). Evaluating pharmaceutical R&D under technical and economic uncertainty, European Journal of Operational Research, 374-385
*       Ramsinghani, M. (2011). The Business of Venture Capital.New Jersey: Wiley Finance
*       Sahlman, W. (1990) .The Structure and Governance of Venture Capital Organisations. Journal of Financial Economics, Volume 27, pp.473-524.
*       Shreve, S. (2004). Stochastic Calculus for Finance 2. NewYork: Springer Science
*       Schulmerich, M. (2005). Real Options Valuation: The Importance of Interest Rate Modelling in Theory and Practice, Springer Berlin Heidelberg New York.
*       Wystup, U. (2006). FX Options and Structured Products. Wiley Finance.