تاثیر خالص هزینه‌های مالی بر روی ارزش شرکت‌ با استفاده از مدل سود باقیمانده در بازار سرمایه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری، دانشکده اقتصاد،مدیریت و حسابداری دانشگاه شیراز، شیراز، ایران (نویسنده مسئول)

2 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

3 مربی بخش مدیریت، اقتصاد و حسابداری دانشگاه پیام نور، ایران

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین هزینه­های مالی و ارزش شرکت­ها در بورس اوراق بهادار تهران می­پردازد. بدین منظور در مدل ارزشیابی سود باقیمانده، سود خالص به دو دسته سود عملیاتی و خالص هزینه­های مالی تقسیم شد. داده­ های 122 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با استفاده از رگرسیون چند متغیره مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد بین قیمت سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و سود هرسهم،ارزش دفتری هرسهم و سود عملیاتی هر سهم رابطه معناداری وجود دارد.در حالی که بین قیمت سهام و خالص هزینه­های مالی رابطه معناداری مشاهده نگردید. از آن جایی که بین خالص هزینه­های مالی و قیمت سهام رابطه معناداری مشاهده نشد پیشنهاد می­شود که به جای استفاده از مدل سود باقیمانده از مدل سود عملیاتی باقیمانده در ارزش­یابی شرکت­ها استفاده شود. هم­چنین با توجه به این که بیشتر اقلام مالی در ترازنامه به ارزش منصفانه گزارش می­شوند می­توان گفت بین یافته­های این تحقیق و این عقیده پن­من[i]که "اقلامی که در تراز نامه به ارزش منصفانه گزارش می­شوند در ارزش­یابی شرکت­ها نا مرتبط خواهند بود" سازگاری کامل وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Net Financial Expenses on the Company’s Value Using Residual Income Model in the Capital Market

نویسندگان [English]

  • Mohammadhossein Setayesh 1
  • Mohammad Kiamehr 2
  • Gholamreza Hajizadeh 3
1 Associate Professor of Accounting, University of Shiraz , Siraz, Iran (Corresponding Author)
2 Accounting PhD student at Shiraz University, Siraz, Iran
3 Instructor School of Management, Economics and Accounting PNU
چکیده [English]

This study is conducted to examine the relationship between the financial expenses and the companies’ value in Tehran Stock Exchange (TSE). For this purpose, net profit in residual income model is divided into two groups including operating profit and net financial expenses. The data collected from 122 companies listed in TSE was examined using multivariate regression model. The results of the study indicated a significant relationship between the stock price of the companies listed in TSE and earnings per share, book value per share and operating profit per share. However, no significant relationship was found between the stock price and the net financial expenses. Considering the lack of relationship between the stock price and the financial expenses, it is suggested to use residual operating profit model instead of residual income model in evaluating the companies.  Furthermore, with regard to the fact that most of the financial items are reported in balance sheet with their fair value, it can be said that the results of this investigation is fully consistent with Penman’s idea that “the items which are reported with the fair value in the balance sheet will be irrelevant in the companies’ evaluation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Net financial expense
  • Residual earning
  • Operating income
  • Fair value accounting
*       پورحیدری، امید ؛ سلیمانی امیری، غلامرضا و صفاجو محسن ؛(1384)" بررسی میزان ارتباط سود و ارزش دفتری با ارزش بازار سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" ؛ بررسی های حسابداری و حسابرسی شماره؛42 ؛ 19-3
*       تاری­وردی،یداله؛ داغانی،رضا (1389)،"بررسی روشهای سودباقیمانده ، جریان نقد تنزیل شده و تعدیل سود درتعیین ارزش منصفانه­ی شرکت در بازا رسرمایه"، بررسی­های حسابداری و حسابرسی، دوره 7، شماره 15،ص.ص 17-30
*        تهرانی ؛ رضا ؛ رهنما فلاورجانی ؛ روح اله (1385) "معیارهای ارزیابی P/E  و P/B و عملکرد آن ها با استفاده از مدل سود باقی مانده در بور اوراق بهادار تهران" ؛ پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی سال ششم شماره 22 پاییز 1385
*       ثقفی، علی،" نقد بهای تاریخی" ، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، سال نهم، شماره 30، زمستان 1381
*       محمود آبادی، حمید (1385) ؛ "ارزیابی متغیر های بنیادی در تعیین ارزش شرکت ها" ؛ پایان نامه دکتری حسابداری ؛ دانشگاه علامه طبا طبایی
*       محمودآبادی حمید و بایزیدی انور (1387) ،"مقایسه­ی قدرت توضیحی مدل­های ارزیابی سود باقیمانده و رشد غیر عادی سود در تعیین ارزش شرکت­ها"،فصلنامه بررسی­های حسابداری و حسابرسی 1387؛101: 54-116
*       وکیلیان آغویی ؛ مهدی ؛ ودیعی ؛ حمد حسین و حسینی معصوم ، محمدرضا (1388)" بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و سود باقی مانده در پیش بینی سود هرسهم سال آتی" ؛ تحقیقات مالی دوره 11 شماره 27 بهار و تابستان 1388
*       Barlev, B. and J. R. Haddad. (2003). “Fair Value Accounting and The Management of TheFirm.” Critical perspective on accounting, Vol. 14. PP. 383-415.
*       Barth, M. E., & Taylor, D. (2010). “In defense of fair value: Weighing the evidence on earnings management and asset securitizations”. Journal of Accounting & Economics, 49, 26–33
*       Barth, M. E., Beaver, W. H., & Landsman, W. R. (1996). “Value-relevance of banks’ fair value disclosures under SFAS No”. 107. Accounting Review, 71, 513–537
*       Beisland, L. A. (2013)”Equity valuation in practice: The influence of net financial expenses.” Accounting Forum, in press.
*       Collins, D. W., Maydew, E. L., & Weiss, I. S. (1997). “Changes in the value-relevance Of earnings and book values over the past forty years. “Journal of Accounting & Economics, 24, 39–67
*       Danbolt, J., & Rees, W. (2008).” An experiment in fair value accounting: UK investment vehicle.” European Accounting Review, 17, 271–303
*       Gwilliam, D., & Jackson, R. H. G. (2008). “Fair value in financial reporting: Problems and pitfalls in practice:A case study analysis of the use of fair valuation at Enron.” Accounting Forum, 32, 240–259
*       Graham, J. R., Harvey, C. R., &Rajgopal, S. (2006). “Value destruction and financial reporting decisions.” Financial Analysts Journal, 62, 27–39
*       Graham, J. R., Harvey, C. R., &Rajgopal, S. (2005). “The economic implications of corporate financial reporting.” Journal of Accounting & Economics, 40, 3–73.
*       Hatherly, D., &Kretzschmar,G. (2011).”Capital and income financialization: Accounting for the 2008 financial crisis.” Accounting Forum, 35, 209–216
*       Heilpern, E., Haslam, C., &Andersson, T. (2009). “When it comes to the crunch: What are the drivers of the US banking crisis?” Accounting Forum, 33,99–113.
*       Hernández Hernández, F. G. (2004).” Another step towards full fair value accounting for financial instruments.” Accounting Forum, 28, 167–179
*       Laux, C., &Leuz, C. (2010). “Did fair-value Accounting contribute to the financial crisis?” Journal of Economic Perspectives, 24, 93–118
*       Khurana, I. K., &Myung-Sun, K. (2003). “Relative value relevance of historical cost vs. fair value: Evidence from bank holding companies.” Journal of Accounting & Public Policy, 22,19–42
*       Nissim, D.,& Penman, S.H. (2008).” Principles for the application of fair value accounting white paper number 2.” Center for Excellence in Accounting and Security Analysis: Columbia Business School.
*       Scott Ohlson’s “Clean Surplus Theory on the Measurement Perspective onDecision Usefulness”, Chapter 6 on accounting theory 2001.
*       Penman, S. H. (1998). “Combining earnings and book value in equity valuation.” Contemporary Accounting Research, 15, 291–324.
*       Penman, S. H. (2013).” Financial statement analysis and security valuation (fifth ed.,).” New York: McGraw-Hill.
*       Penman, S. H. (2007). “Financial reporting quality: is fair value a plus or a minus?” In Accounting & Business Research. UK: Wolters Kluwer.
*       Ronen, J. (2008).” To fair value or not to fair value: A broader perspective.” Abacus, 44, 181–208.
*       Sloan, R. G. (1996). “Do stock prices fully reflect information in accruals and cash flows about future earnings? “ Accounting Review, 71, 289–315.
*      Zhang, X.-J. (2000).” Conservative accounting and equity valuation.” Journal of Accounting & Economics, 29, 125–149