بررسی اثرات غیرخطی سیاست پولی در چارچوب دو کانال ارزش خالص و جریان نقدی شرکت‌ها (کاربردی از روش پنل کوانتایل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تبریز، تبریز، ایران (نویسنده مسئول)

2 استاد دانشکده اقتصاد، مدیریت، بازرگانی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت، بازرگانی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

فرآیند اثرگذاری سیاست پولی بر متغیرهای حقیقی اقتصاد همواره برای سیاست‌گذاران پولی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است. به این جهت تاکنون کانال‌های مختلفی تحت عنوان مکانیزم انتقال پولی مطرح گشته‌اند. کانال ارزش خالص و جریان نقدی از زیرمجموعه‌های کانال ترازنامه بوده و جدیدترین کانال‌های مطرح شده در ادبیات مکانیزم انتقال پولی می‌باشند؛ بنابراین بررسی نقش شرکت‌ها در مکانیزم انتقال پولی برای اولین بار در ایران ضرورت انجام این مطالعه می‌باشد. از طرفی هدف این مطالعه بررسی اثرات غیرمستقیم و غیرخطی سیاست پولی از طریق ارزش خالص و جریان نقدی شرکت‌ها بر میزان تسهیلات دریافتی در دهک‌های مختلف می‌باشد. به این منظور صورت‌های مالی پنجاه شرکت غیرمالی در ایران برای دوره زمانی 1386-1393 با استفاده از روش پنل کوانتایل مورد مطالعه قرار گرفته است. به طور خلاصه نتایج بیانگر اثرات قوی‌تر سیاست پولی از طریق ارزش خالص در دهک نود و پنجم تسهیلات و همچنین اثرات قوی‌تر سیاست پولی از طریق جریان نقدی در دهک‌های میانی تسهیلات می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An investigation on the nonlinear effects of monetary policy in the framework of the two channels of net worth and cash flow of the firms (Applying the panel quantile method)

نویسندگان [English]

  • tanaz salahesh 1
  • Alireza Kazerooni 2
  • Hossien Asgharpur 3
1 Ph.D student of Tabriz University (Corresponding Author)
2 Professor of Economics,Tabriz University
3 Professor of Economics,Tabriz University
چکیده [English]

The way monetary policy affects the real economic variables has been always important to the policy makers. In this regard many channels of monetary transmission mechanism have been introduced. The net worth and cash flow channels are the subsets of the balance-sheet channel and are newly introduced in the literature of the monetary transmission mechanism. Thus the importance of this research is the investigation of the role of the firms in the monetary transmission mechanism for the first time in Iran. Besides the aim of this article is to explore the indirect and nonlinear effects of the monetary policy through the net worth and the cash flow of the firms in the different quantiles of the  received loans. The financial statements of fifty nonfinancial firms in Iran for the period of 2007-2014 and the panel quantile regression are considered. As a conclusion the results indicate that the effect of the monetary policy through the net worth is greater in the upper quantile of the loans. Also the effect of the monetary policy through the cash flow of the firms is stronger for the median quantiles of the loans.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Balance-sheet channel
  • net worth
  • Cash Flow
  • loans
  • panel quantile
*       اطلاعات سری‌های زمانی اقتصادی، بانک مرکزی ایران، سال 1395، (www.cbi.ir)
*       حاجیها زهره، مرادیان، بهاره (1393)."بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعات و ارزش شرکت بر سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه‌گذاری سال سوم، شماره دوازدهم، زمستان 1393
*       صورت‌های مالی، ترازنامه و سود و زیان شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، سازمان بورس اوراق بهادار تهران، سال 1386-1393
*       نمازی محمد، موسوی نژاد سید روح اله (1395)." بررسی رابطه بین دارایی‌های نامشهود و عملکرد مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه‌گذاری سال پنجم، شماره بیستم، زمستان 1395، ص 243-262
*       واشقانی محسن، مشیری سعید (1389)، "بررسی مکانیزم انتقال پولی و زمان یابی آن در اقتصاد ایران"، فصلنامه مدل‌سازی اقتصادی، سال چهارم، شماره 1، بهار 1389، ص 1-32
*       هزارخوانی معصومه، شاهوردیانی شادی، جوکار ایمان (1393). "تحلیل حساسیت تأثیر جریان نقدی بر محدودیت مالی بر اساس مدل بائو" فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه‌گذاری، سال سوم، شماره دوازدهم، زمستان 1393، ص 181-194
*       Bernanke B. S., Gertler M. (1995). “Inside the Black Box: The Credit Channel of Monetary Policy Transmission.” Journal of Economic Perspectives, 9(4), pp. 27-48.
*       Bhaumik, S. K. & Dang V. & Kutan A. M. (2011). "Implications of bank ownership for the credit channel of monetary policy transmission: Evidence from India," Journal of Banking & Finance, Elsevier, vol. 35(9), pp 2418-2428, September.
*       Chatelain J-B. et al (2003). “Monetary Policy Transmission in the Euro Area: New Evidence From Micro Data on Firms & Banks.” Journal of the European Economic Association, MIT Press, 1(2-3), 731-742.
*       Mishkin, F.S. (2013). “The economics of money, banking and financial markets.” Global edtion,tenth edition, Pearson Education, p. 662-700
*       Shabbir, S. )2012(. “Balance Sheet Channel of Monetary Policy and Economic Growth under Fiscal Dominance: Evidence from Pakistan.” MPRA Paper No. 41496, posted 22.pp 1-27.
*       Shabbir, S. )2012(. “Balance Sheet Channel of Monetary Transmission in Pakistan: An Empirical Investigation.” SBP Research Bulletin,Volume 8, Number 1,pp 1-12.
*       Uluc A. & Ralf H. )2011(. “Identifying the balance sheet and lending channels of monetary transmission: A loan-level analysis.” Working Papers 2011-01, University of Central Florida, Department of Economics.
*       Zhi-Xin, L., Xin, P. )2012(. “The Balance Sheet Channel of Monetary Policy Transmission: Evidence from Chinese Listed Companies.” Third Global Congress on Intelligent Systems, pp 360-365.