بررسی تاثیر شاخص های سلامت نظام بانکی در تعیین راهبرد مدیریت دارایی و بدهی (ALM)؛ با نگاه ویژه به شاخص کفایت سرمایه (CAR)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 هیئت علمی دانشگاه پیام نور، ایران و دانشجوی دکترای حسابداری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران (نویسنده مسئول)

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر شاخص­های سلامت نظام بانکی در تعیین راهبرد مدیریت دارایی و بدهی (ALM) می­باشد. به منظور دستیابی به این هدف، با در نظر گرفتن شرایطی، 20 بانک در بازه زمانی 1388 تا 1393، مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، از آزمون همبستگی و مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شد. از  اندازه بانک­ها (تراز بانک و حجم تجارت)، به عنوان شاخص مدیریت دارایی و بدهی و از شاخص­های سلامت نظام بانکی یعنی،کیفیت سرمایه، مدیریت (بهره­وری)، سودآوری و نقدینگی به عنوان متغیر­های مستقل استفاده شده است. نتایج بدست آمده از پژوهش حاکی از آن است که، شاخص کفایت سرمایه، بازده دارایی و بازده سرمایه تاثیر معناداری بر روی مدیریت دارایی و بدهی دارند و شوهدی دال بر تاثیر شاخص­های مدیریت (بهره وری) و نقدینگی یافت نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Effects of Healthy Banking Indicators in Determining the Asset-Liability Management (ALM) Strategy by Focusing on Capital Adequacy Ratio (CAR) Index

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Setayesh 1
  • Mohammad Hossein Fatheh 2
1 Professor of shiraz university
2 Instructor, Department of Accounting, Faculty of Management, Economics and Accounting, Payame Noor University, Iran. Phd. Student of Accounting, Shiraz University, (Corresponding Author)
چکیده [English]

The aim of the present study is to examine the impact of healthy banking indicators in determining the asset-liability management (ALM) strategy. In order to achieve this objective, 20 bank branches with specific considerations were studied between 2009 and 2014. Pearson correlation and multivariate regression model were used to analyze the data. The bank size (bank balance and trade volumes) was considered as the asset/liability index, and the indicators of a healthy banking system such as asset quality, management (efficiency), profitability and liquidity were considered as independent variables. The results of this study suggest that indicators of capital adequacy, return on assets and return on capital have a positive and significant impact on asset and liability management. Management (efficiency) and liquidity indexes showed no significant effects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • asset-liability management
  • indicators of healthy banking
  • Capital Adequacy
*       احمدیان، اعظم. (1392). " ارزیابی شاخص­های سلامت بانکی، در بانک­های ایران (1390-1391)". مقاله کاری شماره 9222 MBRI، پژوهشکده پولی و بانکی. زمستان 1392.
*       بانک مرکزی ایران. (1382). "آیین نامه کفایت سرمایه" ، نسخه گزارشی بانک مرکزی انتشارات بانک مرکزی.
*       پورزرندی، محمد ابراهیم. و منصوره غلامرضا. (1385). "طراحی و تدوین الگوی ارزیابی آثار اعمال مدیریت دارایی و بدهی در بانکها با استفاده از مدل برنامه ریزی آرمانی". مجله ریاضیات کاربردی واحد لاهیجان. سال سوم، شماره 11. صص 33-50.
*       سپهردوست، حمید و طیبه آئینی. (1392)،" بررسی عوامل مؤثر بر نسبت کفایت سرمایه در بانک های ایران طی سال­های 1385تا 1389". مجله پژوهش های حسابداری مالی، سال پنجم، شماره 4، شماره پیاپی( 18 )  . صص 35-50.
*       فتحه، محمد حسین. و سپیده غفاری. (1394). "بررسی تاثیر فرآیند اوراق بهادار سازی بر ریسک اعتباری و ثبات بانکی: شواهد تجربی از بانکهای تجاری ایران". فصلنامه دانش سرمایه­گذاری. سال چهارم، شماره 16. صص 75-88.
*       مهرآرا، محسن. و مهدی مهران­فر. (1392). " عملکرد بانکی و عوامل کلان اقتصادی در مدیریت ریسک". فصلنامه مدلسازی اقتصادی. سال هفتم، شماره 1، شماره پیاپی (21). صص 21-37.
*       Birge, J., R., & Judice, P. (2013). "Long-term bank balance sheet management: Estimation and simulation of risk-factors". Journal of Banking and Finance. Vol. 37, 4711–4720.
*       Gulpinar, N., & Pachamanova, D. (2013). "A robust optimization approach to asset-liability management under time-varying investment opportunities". Journal of Banking and Finance. Vol. 37, 2081–2041.
*       Hasan, I., Siddique, A. & Sun, X. (2015). " Monitoring the ‘‘invisible’’ hand of market discipline: Capital adequacy revisited". Journal of Banking & Finance. Vol. 50, 475–492.
*       Kusy, M., I., & Ziemba, W., T. (1986). "A bank asset and liability management model". Operations Research, 34 (3), 356–376.
*       Langen, Dieter,. (1989). " multi-objective decision model for bank asset/liability management". Mathematical and Computer Modelling. Vol. 12, Issues 10–11. Pp 1419–1435.
*       Lileikienė, A. (2008). "Analysis of Chosen Strategies of Asset and Liability Management in Commercial Banks". Engineering Economics, Vol.57, No. 2. Pp. 32-39.
*       Modigliani, F. and M. Miller. (1958). "The Cost of Capital, Corporation Finance and Theory of Investment". Journal of Economic Review, Vol.48, Pp. 261-297.
*       Novickytė, L. & Petraitytė, I. (2014). " Assessment of banks asset and liability management: problems and perspectives (case of Lithuania)". Procedia - Social and Behavioral Sciences. Vol. 110. Pp, 1082 – 1093.
*       Ventura Bravo, J., M., & Pereira da Silva, C., M. (2006). Immunization using a stochastic-process independent multi-factor model: The Portuguese experience. Journal of Banking and Finance. Vol. 30, 133–156.