مقایسه مدل رفتاری تصویر سهام با مدلهای سنتی در ارزش گذاری سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران،ایران

2 گروه مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد علوم وتحقیقات، تهران، ایران (نویسنده مسوول)

3 گروه مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم وتحقیقات، تهران،ایران

چکیده

هدف سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در سهام شرکتها ، کسب سود و بازدهی معقول است.این پژوهش ، چارچوبی برای تعیین قیمت سهام شرکتها با استفاده از مدل رفتاری تصویر سهام و مدلهای سنتی(جریان نقدی آزاد سهامداران،تنزیل سودهای نقدی و سود باقیمانده ) ارائه کرده و عملکرد هر کدام از آنها را در تعیین قیمت سهام شرکتها مورد بررسی قرار می دهد.در این راستا تعداد 95 شرکت از شرکتهای تولیدی و صنعتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده است.دوره مورد مطالعه سال 1388 الی 1392 می باشد. این پژوهش با بکارگیری داده های تابلویی و نیز محاسبه خطاهای پیش بینی هر مدل ، عملکرد مدلها را بر مبنای توان تبیین کنندگی و دقت هر مدل مورد مقایسه قرار داده است . نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که مدل رفتاری تصویر سهام نسبت به مدلهای سنتی از توان تبیین کنندگی و دقت  بالاتری در برآورد قیمت سهام برخوردار است. این مدل رفتاری می تواند نقش برخی از فاکتورهای رفتاری در قیمت گذاری سهام را تبیین کرده و برای سهامداران در زمینه مدیریت فعال پرتفوی مفید واقع شود.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the Behavioral Model of Stock Images with Traditional Models in estimating Stock values of Companies Listed on Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Askarzadeh 1
  • Maryam Khaliliaraghi 2
  • Hashem Nikoomaram 3
  • F. RahnamayeRoodposhti 3
1 PhD student, Department of Management and Economics, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran. Iran
2 Department of Management and Economics, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran (Corresponding Author)
3 Department of Management and Economics, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Investors' objective of investing in stocks is gaining profit and reasonable return .Using behavioral model of stock image and traditional models (free cash flow of equity, discounted dividends and residual income), this research tries to present a framework for estimating stock values of companies and assess the performance of each of them in stock valuation of companies. In this regard, 95 manufacturing and industrial companies listed on the Tehran Stock Exchange were selected. The study period was from 2009 to 2013.  The models performance was compared based on explanatory power and accuracy using panel data technique and prediction errors respectively. The results of research show that the behavioral model of stock image is higher explanatory power and accuracy compared to traditional models in estimating of stock values. The behavioral model can explain the role of behavioral factors in stock pricing and helpful for stockholders in the active portfolio management.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Valuation
  • Behavioral Finance
  • stock image
  • residual income
  • free cash flow to equity
*       آقایی محمد علی و سمانه کوشا ،(1388)بررسی سود مندی مدلهای ارزش گذاری در پیش بینی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران ، فصلنامه حسابداری مالی،شماره 5، ص36
*       احمد پور احمد و محمد رضا سرافراز یزدی،(1384)،مقایسه قیمت مورد انتظار با قیمت بازار سهام، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی،شماره 19،ص17
*       اسلامی غلامرضا و سعید باجلان ،(1387)،ارزیابی عملکرد مدلهای ارزش گذاری در بورس اوراق بهادار، تحقیقات مالی ، شماره26،ص21
*       اسلامی غلامرضا و هستی چیت سازان،(1386)نظریه های مالی نوین ،تهران ، انتشارات دانشگاه تهران، ص 93
*       باقی مریم و محمد ابراهیمی،(1393)، مقایسه مدل تنزیل سود تقسیمی، جریان نقد آزاد و سود باقیمانده در ارزشیابی سهام شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه حسابداری مالی،شماره 22، ص93
*       بخشیانی عباس و رضا راعی ، (1393)،ارزش گذاری  سهام  و تحلیل بازار،  تهران ،سازمان مدیریت صنعتی ،ص 177
*       بخشیانی عباس و اصغر بخشیانی ، (1391)،مدیریت ریسک و موسسات مالی ، تهران ،سازمان مدیریت صنعتی ،ص 483
*       بدری احمد و روح اله فرهادی ، (1393)،مالی شرکتی پیشرفته ، تهران ، نص ، ص 314
*       پارساییان علی و بهروز خدارحمی، (1384)،تئوری نوین سرمایه گذاری،تهران ، ترمه ، ص 85
*       تامین سرمایه امین ،(1388)،ارزش گذاری سهام (آسوات داموداران )،تهران ، کیهان ، ص215
*       تهرانی رضا و عسکر نوربخش ،(1382)،مدیریت سرمایه گذاری ،تهران، نگاه دانش ،ص186
*       جلیلی محمد ،(1387)،مبانی علمی و روشهای نوین محاسبه ارزش افزوده اقتصادی و کاربرد آن برای ارزیابی عملکرد مالی و مدیریت سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهشهای مدیریت راهبردی، شماره 40، صص31-50
*       جهانخانی علی ،(1374)، مدیریت مالی ،تهران ،سمت، ص279
*       داورزاده مهتاب و سعید صمدی ،(1386)،بررسی میزان اثرپذیری شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران از قیمت جهانی نفت و طلا (مدل سازی و پیش بینی)، فصلنامه بررسیهای اقتصادی ،ص29
*       دارابی رویا و مونا کابلی، (1388)،مقایسه مدل تنزیل سود نقدی با مدل اوهلسون در ارزش گذاری شرکتها ، پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار، شماره 1،ص17
*       دهقان عبد المجید ،(1387)، عوامل روانی تأثیر‌گذار بر سرمایه‌گذاری در بورس، تدبیر ،شماره 218، ص65
*       دستگیر محسن و ناصر ایزدی نیا ، (1382)، مدیریت مبتنی بر ارزش ، مجله حسابدار، شماره 155،صص 16 -25
*       راعی رضا و تلنگی احمد ، (1383)،مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته ، تهران، سمت،ص421
*       روحی علی و رضا شباهنگ ،(1383)،مقایسه مدل تنزیل سود نقدی با مدل سود یاقیمانده در فرایند تشریح و پیش بینی نوسانات قیمت سهام ، اقتصاد و مدیریت، شماره 66
*       رهنمای رودپشتی فریدون  و اله کرم صالحی،(1389)،مکاتب و تئوریهای مالی و حسابداری ،تهران، دانشگاه آزاد تهران مرکز، ص573
*       رهنمای رودپشتی فریدون ، نیکو مرام هاشم وشادی شاهوردیانی ،(1385)،مدیریت مالی راهبردی(ارزش آفرینی ) ،تهران،کساکاوش،ص73
*       غلام‌زاده لداری مسعود ،(1386)، جریان نقد آزاد؛ معیاری برای اندازه‌گیری عملکرد شرکت‌ها ،بورس،شماره46
*       فرهادی روح اله و سید مجید شریعت پناهی ، (1391)،مدیریت سرمایه گذاری ، تهران،بورس،ص164
*       کردبچه حمید،(1391)، بازارها و نهادهای مالی ، تهران،پژوهشکده پولی و بانکی،ص652
*       مهرانی کاوه  و کیارش مهرانی ،(1389)،ارزشیابی سهام ،تهران،مهربان نشر،ص 202
*       محمودی محمد ،(1388)، بررسی و ارزیابی ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار در مدیریت ارزش افزوده سهامداران،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شماره 10 ،ص15
*       نیکومرام هاشم و زهرا امیر حسینی ،(1392)، اقتصاد مالی (مبتنی بر رویکرد تحلیل اوراق بهادار ) ، تهران ، ترمه،ص529
*       نیکومرام هاشم و علی سعیدی،(1387)، اندازه گیری عکس العمل رفتاری سرمایه گذاران در بازار سهام ایران،فصلنامه جستارهای اقتصادی، شماره 9،ص237
*       وکیلی فردحمید رضا، (1392)،تصمیم گیری در مسائل مالی ، تهران، جنگل،ص247
*       هاشمی عباس و احسان کمالی ،(1393)، ارزیابی مدل مبتنی بر عوامل بنیادی ریسک در پیش بینی قیمت سهام ، فصلنامه دانش سرمایه گذاری، شماره12،ص117
*       bakar Suzaida and chui yi Amelia ng,(2016) ,the impacts of psychological factors on investors decision making in Malaysian stock market ,procedia economics and finance ,35,pp 319-328
*       black Andrew & Philip wright,( 2000), In Search Of The Shareholder Value,p76
*       changsheng hu and wang  yangfeng,( 2012),investor sentiment and asset valuation ,systems engineering procedia 3,pp166-171
*       charumati B and suraj E,( 2014), Comparing stock valuation models for Indian bank stocks,.international journal of accounting and taxation,international journal of accounting and taxation,vol 2,pp111-127
*       chunpeng yang and jinfang ,( 2013),investor sentiment , information and asset pricing model,economic modeling ,vol 35,pp436-442
*       fathi Zahra ,( 2013),economic value added and comparing it to other financial operational approaches for explaining companies market value in different industries in Tehran stock exchange,European online journal of natural and social sciences,vol 2,no 3,pp 418-423
*       Greenfinch peter, (2007), stock image coefficients model, www. Stock image.perso.orange.fr
*       lin sun,( 2014), A test of the role of  behaverial factors for asset pricing,university of califirnia ,
 
*       Loncarski Igor,(2007), Traditional , Modern and New Approach To Finance, Faculty of Economics , University of Ljubljana
*       paudel and judy laux ,( 2010),A behaverial approach to stock pricing ,the journal of applied business research ,the finasia journal of applied finance,issue 2,pp 22-28
*       rahgozar reza,( 2005),valuation models and their efficacy predicting stock prices,Iranian accounting & auditing review,no 45,pp114-130
*       Statman Meir, Fisher Kenneth L., Anginer Deniz,( 2016), affect in a behavioral asset pricing model , university of Michigan, Financial Analysts Journal,vol 64,no 2,pp 20-29
*       szyszka adam ,( 2006),generalized  bahaverial asset pricing model , paznan university of economics,pp 23-40
*       taraqi  mohammad  ali,( 2012), is residual income model really superior to dividend discount model ? a misconception,journal if business and management,vol 5,issue 6,pp36-44
*       wafi Ahmed.s., Hassan Hassan , mabrouk adel ,(2015),fundamental analysis models in financial markets-review study,procedia economics anf finance,pp 939-947
*       xin-ke ju,( 2014),comparison and analysis of CAPM and BAPM models,international conference on electronic,industrial and control engineering,pp 62-65