رتبه بندی بانک های ایران بر اساس وضعیت توجه به حاکمیت شرکتی در اسناد بالادستی بانک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت مالی، دانشگاه امام صادق ع، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

2 کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه تهران (پردیس فارابی قم)؛ ایران

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل محتوای اسناد بالادستی (شامل چشم انداز، ماموریت، اهداف، منشور اخلاقی و ارزش­های بنیادین) 36 بانک و موسسات اعتباری فعال در نظام بانکداری بدون ربای ایران از منظر حاکمیت شرکتی و مقولات و مفاهیم (متعارف و اسلامی) موجود در آن می­باشد. در این مقاله پس از بررسی ادبیات حاکمیت شرکتی و تحقیقات پیشین در این موضوع به بررسی و تحلیل اسناد بالادستی بانک­های ایران پرداخته و مقولات مرتبط با حاکمیت شرکتی را استخراج نموده و سطح اهمیت این موضوع در بانک­های ایرانی را ارزیابی نموده و در نهایت بانک­های ایران را بر این اساس رتبه­بندی می نماییم. روش پژوهش ما تحلیل محتوا می­باشد. نتایج حاکی از آن است که سطح توجه به حاکمیت شرکتی و مفاهیم مختلف آن در اسناد بالادستی بانک های ایران نسبتا کم می­باشد، که نشان دهنده سطح توجه پایین تصمیم­گیران بانک ها به حاکمیت شرکتی می­باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ranking Iranian banks according to corporate governance based on banks documents

نویسندگان [English]

  • Ali Mahdavi Parsa 1
  • Marziyeh Nourahmadi 2
1 Ph.D. in Finance Management, Faculty of Management ,University of Imam sadiq, Iran
2 MSc. in Finance Management, Faculty of Management and Accounting Sciences, University of Tehran, College of Farabi,Qom, Iran
چکیده [English]

The aim of this paper is to investigate and analyze the content of documents (including vision, mission, objective, ethic charter and fundamental values) of 36 bank and credit institution operating in the banking system without rabbis from the perspective of corporate governance in its categories and concept's. In this paper, after reviewing the literature of corporate governance and previous research on this subject , we review and analysis of documents Iranians banks and exploiting  issues related to corporate governance, and assessing importance of this issue in Iranian banks and finally on this basis we ranking Iranian banks. Our research method is content analysis. The results suggest that attention to corporate governance and its implications in the documents Iranian banks is relatively low, Which reflects the significantly lower level of decision-making banks to corporate governance. 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Governance
  • Islamic corporate governance
  • banking without rabbis
  • documents the banks
*       بانک مرکزی ، اصول ١٤ گانه برای بهبود حاکمیت شرکتی کمیته نظارت بانکی بال (بازل) بانک بین المللی تسویه - اکتبر ٢٠١٠ ، احمدی نرگس ، 1394، وبسایت بانک مرکزی، بخش نظارت بانکی.
*       بانک مرکزی. “اصول راهنمای حاکمیت شرکتی برای موسسات ارائه دهنده خدمات مالی اسلامی (غیر از موسسات بیمه اسلامی تکافل و صندوق های مشترک سرمایه گذاری) از استانداردهای منتشره هیات خدمات مالی اسلامی دسامبر ۲۰۰۶.” پدیدآور کاظمیان، مهدی ، بدون تاریخ، وبسایت بانک مرکزی، بخش نظارت بانکی.
*       بانک مرکزی، دستورالعمل بانک مرکزی در مورد ضوابط ناظر بر حداقل استاندارد های شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری، 1393.
*       بانک مرکزی، راهکارهای بومی سازی حاکمیت شرکتی موثر در نظام بانکداری ایران، روشندل محمد، 1386، وبسایت بانک مرکزی، بخش نظارت بانکی.
*       دستورالعمل حداقل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیردولتی، مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی، ویرایش سوم، سال95.
*       رستمی وهاب و همکاران،  انواع پارادایم های راهبری شرکتی، فصلنامه حسابدار رسمی،شماره 20 (پیاپی 32)، اسفند 1391، ص 81.
*       گودرزی غلامرضا، مهدوی پارسا علی، استخراج چارچوب و اصول اساسی حاکمیت شرکتی در بانکداری بدون ربای ایران، مجله علوم مالی اسلامی، تحت چاپ.
*       مرکز پژوهش های مجلس - دفتر مطالعات اقتصادی، درآمدی بر شفافیت بانکی: مطالعه موردی بخشنامه "ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری"، اسفند 1394.
*       وظیفه دوست، حسین، احمدوند، علی، ساده وند، محمد جواد، آزمون تاثیر عوامل حاکمیت شرکتی بر رتبه اعتباری در قالب مدل امتیاز بازار نوظهور (مورد مطالعه: بورس اوراق بهادار تهران)، دانش مالی اوراق بهادار، شماره30، تابستان 1395، صص 95-113.
*       Abdullah, W. A. W., Percy, M., & Stewart, J. (2014, December). Corporate Governance Disclosure Practices of Islamic banks: the Case of Islamic banks in the Southeast Asian and the Gulf Cooperation Council region. In Journal of International Accounting Research (JIAR) Conference.
*       Ahmed, A. M. E. T., & Grais, W. (2014). Islamic Finance and Economic Development: Risk, Regulation, and Corporate Governance. John Wiley & Sons.
*       Corporate Governance In Institutions Offering Islamic Financial Services : Issues And Options. 2006. Policy Research Working Papers. The World Bank. http://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.1596/1813-9450-4052.
*       Darmadi, S. (2013). Corporate governance disclosure in the annual report: An exploratory study on Indonesian Islamic banks. Humanomics, 29(1), 4-23.
*       Effective Corporate Governance Frameworks, ICAEW, 2006, http://www.icaew.com/
*       Ginena, Karim, Foundations of Shari'ah governance of Islamic banks, wiley, 2015.
*       Islamic Financial Services Board, Guiding Principles On Corporate Governance For Institutions Offering Onlyislamic Financial Services (Excluding Islamic Insurance (Takaful) Institutions And Islamic Mutual Funds), December 2006.
*       Nawalkasim, Sheila Nu Nuhtay, Syed Ahmed Salman, Comparative Analysis On AAOIFI, IFSB And BNM Shari’ah Governance Guidelines, International Journal Of Business And Social Science Vol. 4 No. 15 [Special Issue – November 2013] 220.
*       OECD. 2015. G20/OECD Principles Of Corporate Governance. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development. http://www.oecd-ilibrary.org/content/book/9789264236882-en.
*       Srairi, S. (2015). Corporate Governance Disclosure Practices and Performance of Islamic Banks in GCC Countries. Journal of Islamic Finance, 4(2).
*       www.cbi.ir