تبیین مشخصه های استرس مالی در بازار سرمایه ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران.

چکیده

در این پژوهش به بررسی مشخصه­های استرس مالی که مطابق با ادبیات پژوهش شناسایی شده­اند، شامل عدم­اطمینان سرمایه­گذاران به ارزش بنیادین دارایی­های مالی، عدم­تقارن اطلاعاتی، عدم­تمایل سرمایه­گذاران به نگهداری دارایی­های ریسکی و عدم­تمایل سرمایه­گذاران به نگهداری دارایی­های غیرنقد، در قالب 4 فرضیه، پرداخته شده است. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی و همبستگی است و برای بررسی رابطه میان متغیر مستقل و وابسته از روش آماری رگرسیون چند متغیره استفاده شد. در ادامه به منظور آزمون فرضیه­های پژوهش با استفاده از اطلاعات مربوط به شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، از طریق روش نمونه­گیری حذفی، 95 شرکت (در قالب 5700 مشاهده شرکت- ماه) به عنوان نمونه نهایی انتخاب شدند. در نهایت نتایج پژوهش حاضر با تایید کلیه فرضیه­ها نشان می­دهند، متغیرهای فوق الذکر به عنوان مشخصه­های استرس مالی در بازار سرمایه ایران می­باشند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Features of Financial Stress in Iran's Capital Market

نویسنده [English]

  • Ali Reza Ma'toufi
Assistant Professor, Management Department, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran.
چکیده [English]

This study examines the characteristics of Financial Stress identified consistent with the literature research, including Uncertainty about Fundamental Value of Assets, Asymmetry of Information, Decreased Willingness to Hold Risky Assets and Decreased Willingness to Hold Illiquid Assets in four hypotheses. The research method is descriptive and correlational and to analyze the relation between independent and dependent variables, multiple regression statistical methods were used. Then, to test the research hypotheses, using data on firms listed in Tehran Stock Exchange, through the sampling cup, 95 companies were selected as samples. The present results confirm the hypothesis that show all the variables mentioned above are indicators of financial stress in the capital markets in Iran.
  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Stress
  • Risk
  • Uncertainty
  • Asymmetry of Information
  • Illiquidity