تأثیر گرایش‌های احساسی سرمایه‌گذاران و میزان استقراض شرکت بر انحراف از سرمایه‌گذاری مورد انتظار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران (مسئول مکاتبات)

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه حسابداری، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش بررسیتأثیر گرایش‌های احساسی سرمایه گذاران و میزان استقراض شرکت بر انحراف از سرمایه گذاری مورد انتظار درایرانمی‌باشد و پسازطراحیشاخص‌هایارزیابی گرایش‌های احساسی سرمایه گذاران،اطلاعاتدورهپنج ساله ۱۳90تا۱۳94ازسازمانبورساوراق بهادارجمعآوریگردیده و نمونه آماری مشتمل بر 89 شرکت با روش نمونه گیری بر اساس فرمول کوکران انتخاب شده است که در مجموع 445 سال- شرکت بودند، در این تحقیق برای بررسی فرضیات پژوهش از رگرسیون خطی و همبستگی و جهت تجزیه تحلیل داده­ها و آزمون فرضیات تحقیق از نرم افزار Eviews استفاده شده است.آنچه در جمع‌بندی و نتیجه‌گیری کلی آزمون فرضیه‌های تحقیق می‌توان عنوان کرد، این است که گرایش‌های احساسی سرمایه گذاران تأثیر مثبتی بر انحرافات مثبت از سرمایه‌گذاری مورد انتظار و تأثیر منفی بر انحرافات منفی از سرمایه‌گذاری مورد انتظار شرکت­ها دارد؛ همچنین میزان استقراض تأثیر مثبت بر انحرافات مثبت از سرمایه‌گذاری مورد انتظار و تأثیر منفی بر انحرافات منفی از سرمایه‌گذاری مورد انتظار شرکت­ها دارد. در نهایت نتایج نشان داد که گرایش‌های احساسی سرمایه‌گذاران تا حدی انحرافات منفی از سرمایه‌گذاری مورد انتظار را از طریق استقراض کاهش و انحرافات مثبت از سرمایه‌گذاری مورد انتظار را تشدید می­کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Influence of Emotional Trends of Investors and the Company's Borrowing on Deviations from Expected Investment

نویسندگان [English]

  • Majid Zanjirdar 1
  • Mojtaba Leitani 2
1 Departement of Business Management،.Arak Branch. Islamic Azad University. Arak. Iran
2 Departement of Accounting،.Arak Branch. Islamic Azad University. Arak. Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of investors 'emotional tendencies and the amount of company borrowing on deviations from the expected investment in Iran. After designing the evaluation indicators of investors' emotional tendencies, information from the Stock Exchange was collected from 2011 to 2013. The sample consisted of 89 companies selected by sampling method based on Cochran formula, which was a total of 445 years old. In this research, linear regression and correlation were used to analyze the hypotheses and to analyze the data and test the research hypotheses. Eviews software is used. What is summarized in the general conclusion of the research hypothesis test is that the emotional tendencies of investors have a positive effect on the positive deviations from expected investment and have a negative effect on the negative deviations of the expected investment of the companies; also, the amount of borrowing has a positive impact on The positive deviations from the expected investment and the negative impact on the negative deviations of the expected investment of the companies. Finally, the results showed that investors' emotional tendencies exacerbated the negative deviations of expected investment through borrowing and exacerbated positive deviations from expected investments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Deviation from expected investment. Emotional tendencies of investors
  • The amount of corporate borrowing
*       آقایی، محمد علی؛ احمدی گرجی، جلیل، (1394)،" بررسی حساسیت سرمایه گذاری به تأمین مالی داخلی و استقراض شرکت‌های سیاسی و غیرسیاسی"، مقاله 1، دوره 2، شماره 3، صص 1-22.
*    حیدرپور فرزانه، تاری وردی یدالله، محرابی مریم. (1392). تأثیر گرایش‌های احساسی سرمایه گذاران بر بازده سهام. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، دوره 6، شماره 17، 1-13.
*       رفیع زاده، هادی ؛ برزگر، قدرت اله، (1395)،" بررسی ارتباط بین گرایشات احساسی سرمایه گذاران و قیمت گذاری کمتر از حد عرضه عمومی اولیه سهام شرکت‌های بورسی"، چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری، تبریز، سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان شرقی، دانشگاه تبریز.
*       ستایش، محمد حسین؛ شمس‌الدینی، کاظم،(1395)،" بررسی رابطه‌ی بین گرایش احساسی سرمایه گذاران و قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران"، پیشرفت‌های حسابداری، مقاله 5، دوره 8، شماره 1، صص 103-125.
*    شاهعلی زاده، بیتا، (1391)،" بررسی کارایی نسبت دوپونت تعدیل شده و اجزای آن برای پیش بینی سودآوری آتی در هر یک از مراحل چرخه عمر شرکت"، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم و تحقیقات اراک. 
*    عسگری، مهدی؛ حاجی، احسان؛ معمار، حسن؛ متین مطلق، مریم، (1394)،" بررسی تأثیر گرایشات احساسی سرمایه گذاران بر جریان نقد آزاد، اقلام تعهدی اختیاری و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، دومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، کوالالامپور- مالزی، موسسه سرآمد کارین.
*       Biddle, G, Hilary, G, (2006), "Accounting quality and firm-level capital investment", The Accounting Review, 81: 963-982.
*       Biddle, G. C.; Hilary, G, Rodrig, S. Verdi, (2009)," How does financial reporting quality relate to investment efficiency?" Journal of Accounting and Economics, 48 (2/3) : 112-131.
*       Chen, D. Q, Li, S. F, (2012), "Government governance, ownership preference and capital investment", Nankai Business Review, Vol.15 No. 1, pp. 43-53 (In Chinese).
*       Cueto Diego C. Market,(2009), Liquidity and Ownership Structure with weak protection for minority shareholders: evidence from Brazil and Chile,; Working paper. http://ssrn.com/
*       Hongbin Huang , Guanghui Jin , Jingnan Chen , (2016)" Investor sentiment, property nature and corporate investment efficiency: Based on the mediation mechanism in credit financing", China Finance Review International, Vol. 6 Iss: 1, pp.56 – 76
*       Huang, H. B, Liu, Z. Y, (2014)," Investor sentiment, credit financing and corporate investment level,"Securities Market Herald, No. 7, pp. 28-39 (In Chinese).
*       Jensen, M. C, (1986)." Agency costs of free cash flow," corporate finance and takeovers. American Economic Review, 76 (2): 323-329.
*       Miwa k, (2016), "Investor sentiment, stock mispricing", and long-term growth expectations, Research in International Business and Finance, Vol 36. pp 414–423.
*       Modigliani, F, Miller, M. H, (1958)," The Cost of Capital", Corporation Finance and the Theory of Investment, The American Economic Review, Vol. 48, No. 3, PP. 261-297.
*       Odit, M. P, Chittoo, H. B, (2008)," Does Financial Leverage Influence Investment Decisions? The Case of Mauritian Firms", Journal of Business Case Studies, Vol. 9, PP. 49-60.
*       Rubin A, Ownership level,(2007),ownership concentration and liquidity. Journal of Financial Markets; 10(3): 219–248.
*       Stein, J,(1996)," Rational capital budgeting in an irrational world", Journal of Business, No. 69, pp. 429-455.
*       Yang, J, Jiang, Y,(2008)," Accounting information quality", free cash flow and overinvestment: A Chinese study. The Bu.