بررسی اثر نا اطمینانی نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام و میزان سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران (با استفاده از مدلهای GARCH و VAR)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس،گروه مدیریت و حسابداری، بندر عباس،ایران

2 دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، گروه مدیریت و حسابداری، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت مالی دنشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره)، گروه حسابداری، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

چکیده

با توجه به اهمیت موضوع، تحقیق حاضر به مطالعه حجم معاملات، نوسانات و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران و روابط آنها با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره مدل (GARCH,ARCH) و مدل های اتورگسیو ( VAR ) بر روی داده های مربوط به سال های 1393-1370 پرداخته است.
نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که نوسانات نرخ سود بانکی، ثبات قوانین، نوسانات بازدهی، حجم معاملات بورس، نرخ تورم، نرخ ارز رسمی و بازارآزاد و سرمایه گذاری در کل اقتصاد، بیشترین تأثیر را در جذب سرمایه گذاری بخش مالی اقتصاد داشته است. از طرف دیگر در بلندمدت از یک رابطه خطی که در آن تأثیر متغیرهای تغییر نرخ سود بانکی، نرخ ارز بازار آزاد و نوسانات بازدهی بورس منفی بوده و تأثیر داراییهای جایگزین، نرخ ارز بازار رسمی، شاخص ثبات قوانین، حجم معاملات و موجودی سرمایه مثبت می‌باشد. و دلیل این تأثیرات بیانگر وجود مقررات زائد، مداخله دولت در اقتصاد، سیاست‌های رقابتی، موانع بوروکراسی و قانون و مقررات دولتی در دسترسی به بازارهای سرمایه است. لذا با وضع مقررات کارا،در جهت افزایش جذب سرمایه در بورس بوسیله دولت، تا حدودی این مشکلات را با هزینه کمتر می توان رفع نمود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation the Un-Suretunetly of Exchange Rate On Index Price & Level of Investment In Tehran Stock Index (Using VAR and GARCH Models)

نویسندگان [English]

  • M. Hossein Ranjbar 1
  • M. Feiz Fallah Shams 2
  • Rouhollah Rezazadeh 3
1 Department of Accounting and Management, Faculty of Humanities, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas,
2 Department of Accounting and Management, Faculty of Humanities, Centeral Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Phd Student Financial Management of Islamic Azad University, Science and Research Branch & Yadegar Emam Branch, Islamic Azad University,tehran, Iran (Correspondence Author)
چکیده [English]

the capital market decisions issue is constantly changing and developing and is dynamic as one of the most important and sensitive economic & financial sections of companies, it sometimes faces huge challenges for financial & economic and even political crisis & it is sometimes developed by attempting and economic boom of social and political interactions and positive attitude toward investment, so, researchers have studied the changes and volatility of this market.
For the importance of issue, the current research is studying trading volume, volatility and stock returns in Tehran Stock Exchange & their relationship using Multivariate regression analysis for model (GARCH,ARCH) and autoregressive models (VAR) on the data related to the years 1991-2012.
The results of the research indicate that among the variables which are being studied, interest rates fluctuate Variable shock, rules stability and stock return volatility have the greatest effect on investment in the stock And then the stock turnover volume, rate of inflation, capital stock in the economy have the greatest effect on the investment in stock in the financial sector of the economy. On the other side, variables in long run have linear relationship in which the effects of change in interest rates Variables, volatility of stock returns, negative alternative assets will reduce the investment in stock. Therefore, the rules stability index, capital stock & turnover have the greatest effect on investment in the stock. Negative coefficient shows negative impact of bank interest rates, volatility of stock returns, negative substitute assets on investment in stock, because in Iran, this index shows concepts such as Restrictive regulations, government intervention in the economy, competition policy, bureaucratic obstacles and governmental rules &  regulations, access to capital markets. Efficient rules will realize the objectives of increasing investment attraction in stock imposed by government with lower costs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The relation between stock return
  • trading volume
  • and return volatility
  • the bivariate GARCH approach to investigat
*       رهنمای رودپشتی، فریدون،قندهاری،شراره،برآورد ارزش در معرض خطر مبتنی بر محدودیت بر ارزیابی عملکرد مدیریت پرتفوی فعال در بورس اوراق بهادار تهران، مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، شماره24،(1394).
*       کریم زاده، مصطفی،بررسی رابطه­ی بلندمدت شاخص قیمت سهام بورس با متغیرهای کلان پولی با استفاده از روش هم جمعی در اقتصاد ایران، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، سال هشتم، شماره 26، (1385).
*       Geske R. and R. Roll. The Fiscal and Monetary Linkage between Stock Returns and Inflation // Journal of Finance, 1983, Vol. 38, No. 1, pp. 7-33.
*       Ghysels, E., Gourieá, C., & Jasiak, J. (2000). Causality between returns and traded volumes.Annales d'Economie et d. Statistique, 60, 189–206.
*       Graham, Fed C. "Inflation, Real Stock Returns, and Monetary Policy",Applied Financial Economics, February 1996, PP. 29-35.
*       Griffin, J. M., Nardari, F., & Stulz, R. M. (2007). Do investors trade more when stocks haveperformed well? Evidence from ٤٦ countries. Review of Financial Studies, 20, 905–951.
*       Gultekin, N. Bulent, "Stock Market Returns and Inflation", Evidence From Other Counties', The Journal of Finance, March 1983, PP. 49-65.
*       Hamao Y. An Empirical Investigation of the Arbitrage Pricing Theory, in Elton E.J. and M.J. Gruber (eds), Japanese Capital Markets – Analysis and Characteristics of Equity, Debt and Financial Futures Markets. – Ballinger Publishing Company, United States, pp. 155-173, 1988.
*       Harry M. Martkowitz ; Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments (New York: Wiley, 1959).
*       Hernandez, Leonardo, "Inflation Y Retorno Bursatil, Una Invetigacion Empricia: Chile 1960-1983", Cuadernos-De-Econmia, December 1990, PP.381-406.
*       Kwon, C.S. and T.S. Shin. Cointegration and Causality between Macroeconomic Variables and Stock Market Returns // Global Finance Journal, 1999, Vol. 10, No. 1, pp. 71-81.
*       Lee, B.S. Casual Relations among Stock Returns, Interest Rates, Real Activity, and Inflation // Journal of Finance, 1992, Vol. 47, No. 4, pp. 1591-1603.
*       Lee, unro, "further empirical test of the proxy effect hypothesis: some international evidence", journal of international financial market institution and money, summer 1996, pp.35-46.
*       Madsen, B. Jakob. (2002). Share Returns and the Fisher Hypothesis Reconsidered. Applied Financial Economics, No.12, PP. 565-574.
*       Maysami, R.C. and T.S. Koh A. Vector Error Correction Model of the Singapore Stock Market,International Review of Economics and Finance, 2000,Vol.,pp79-96