بررسی رابطة توسعه نظام مالی اسلامی و جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران (نویسنده مسئول)

2 عضو هیئت علمی و دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

با توجه به نقش شاخص های اقتصادی در رشد شرکت ها، در این مطالعه قصد داریم رابطة توسعه نظام مالی اسلامی و جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در قالب روش های پانل دیتا مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. تکنیک‌های مرتبط با پانل دیتا شامل ریشه واحد پانلی، هم انباشتگی پانلی و مدل تصحیح خطای برداری پانلی و رابطه علیت گرنجری هستند. لازم به ذکر است داده های مربوط به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از بسته نرم‌افزاری حاوی شاخص های توسعه جهانی که سالانه توسط بانک جهانی منتشر می شود و همچنین از پایگاه اطلاعاتی UNCTAD در سال 2015 استخراج شده است. شاخص های مربوط به توسعه نظام مالی اسلامی شامل تعادل، یکپارچگی، مقبولیت، و تداوم است و از آخرین گزارشات موسسه آموزش و تحقیقات بانک توسعه اسلامی گردآوری شده است. یافته های تحقیق بیان کننده رابطه علی دو طرفه میان توسعه نظام مالی اسلامی و جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کوتاه مدت و بلند‌مدت است. ضمن اینکه شواهد حاکی از رابطه علیت گرنجری قوی میان این دو متغیر است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the relationship between development of Islamic Financial Systems and Foreign Direct Investment

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Amini Khiabani 1
  • Karim Hamdi 2
1 Ph.D. Student in Business Management, DoS in Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, Iran. (Corresponding Author)
2 Associate Prof., Faculty of Economic and management, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

International business and corporations’ development are influenced by economic variables, so we are going to investigate the relationship between Islamic Financial System Development (IFSD) and Foreign Direct Investment (FDI) based on the methods named data panel techniques including Panel Unit Roots, Panel Co-integration Test, Panel Multivariate Error Correction Model, and Panel Granger Causality. In this research, foreign direct investment related data are gathered from an informational package containing global development factors published by World Bank and UNCTAD informational database in 2015. Meanwhile, four indexes including balance, integration, acceptance, and continuity are available to analyze Islamic Financial System Development based on Islamic development bank latest reports. Result showed an analytical positive and meaningful correlation between foreign direct investment and Islamic Financial System Development during long term and short term periods. Moreover, other evidence explains Granger Strong Causality relationship between the two stated variables. Finally, in order to take more benefit, it is suggested that the exact rule and policy should be run and the fixed exchange rate should be stablished during a financial period.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Data Panel
  • Granger Causality Test
  • Islamic Financial System Development
  • foreign direct investment
*       اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، معاونت بررسی های اقتصادی، سرمایه  گذاری مستقیم خارجی در ایران و جهان.
*       ابزری و تیموری ( 1386 )، "سرمایه گذاری خارجی در کشورهای توسعه نیافته"، مجله تدبیر، شماره 179
*       آقامحمدزاده، (1392)، "عوامل تعیین کننده سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران"، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات.
*       امینی خیابانی، غلامرضا و حمدی، کریم. (1396). "ارزیابی شیوه­های سهامی سرمایه­گذاری خارجی در مدل سلسله­مراتبی با استفاده از الگوریتم شش مرحله­ای تاپسیس. مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار. 30: 130-115.
*       امینی خیابانی، غلامرضا و حمدی، کریم. (1397). "رابطة میان فرهنگ بازارگرائی و بهره­وری منابع انسانی؛ تبیینی از رویکرد بازار در یک سازمان تجاری". مجله مدیریت بهره­وری. 11 (44): 179-157.
*       تقوی، مهدی و محمدی، حسین. ( 1388 ). "تأثیر زیرساخت های سرمایه گذاری بر رشد اقتصادی ایران"، پژوهشنامه اقتصادی. 1 (32): 42-15.
*       حسینی، سید صفدر و مولائی، مرتضی (1385)، "تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در ایران"، فصلنامه پژوهش های اقتصادی، پژوهشکده امور اقتصادی. 6 (21): 79-57.
*       جلائی، سیدعبدالمجید و مینا صباغ پورفرد ( 1387 )، "بررسی اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی ایران از مسیر بازارهای مالی". پژوهشنامه اقتصادی. 2 (33): 188-171.
*       توتونچیان، ایرج (1379)، "پول و بانکداری اسلامی و مقایسه آن با نظام سرمایه داری"، تهران: موسسة فرهنگی و هنری توانگران.
*       سید آقا زاده، سید رضا. (١٣٧٨)، "نقش سرمایه گذاری خارجی در رشد اقتصادی: مطالعه تطبیقی ایران با کشور های منتخب"، پایان نامه کارشناسی ارشد.
*       شعبانی، احمد و کجوری نژاد، عبدالمجید. (1391)، "تبیین ساختار و مبانی مهندسی مالی اسلامی"، دوفصلنامه تحقیقات مالی. 1: 23-5.
*       گزارش اقتصادی و ترازنامه سال­های مختلف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
*       مهدوی، ابوالقاسم. (١٣٨٣)، "تحلیلی بر نقش سرمایه گذاری خارجی در رشد اقتصادی"، مجله تحقیقات اقتصادی. 66: 208-181.
*       نوربخش، فرهاد (1383)، "رابطه سرمایه انسانی با سرمایه گذاری خارجی در کشور های در حال توسعه"، فصلنامه اقتصاد سیاسی، شماره 6، سال دوم، تابستان
*       یاوری، سعادت. (1384)، "اثر سرمایه گذاری خارجی بر رشد اقتصادی ایران: راهبرد های جایگزینی واردات و توسعه صادرات"، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع)، شماره 27.
*       Alfaro, L., & Chanda, A. (2004), "FDI and economic growth: The role of local financial markets"., Journal of International Economics, 64(1): 89-112.
*       Barro, R. J. and x. Sala-I-Martin. Economic growth, Cambridge MA. McGraw- Hill., 1995.
*       Basu, P. & Chakraborty, C. (2003), "Liberalization, FDI and growth in developing countries: A panel cointegration approach", Economic Inquiry, 14(3): 510-516.
*       Borensztein, E., Gregorio, J. & Lee J.W. (1998), "How dose Foreign Direct Investment Affect Economic Growth?", Journal of International Economics, 45(1):115-135.
*       Borensztein, M. (1998), "Foreign Investment and Spillover Efficiency in Under Developed Economy: Evidence from the Mexican Manufacturing Industry", World Development, 11: 493-501.
*       Bekart, G., Harvey, C. & Lunblod (2001), "Financial Intermediation and Growth Causality and Causes", Journal of Monetary Economics, 46: 31-77.
*       Chappra (2004), The Case against Interest, Presented at International Conference on Islamic Banking and Finance, Brunei.
*       Choe, J.I. (2003), "Do foreign direct investment and gross domestic investment promote economic growth?", Review of Development Economics, 7(1): 44-57.
*       De Lur mello, F. (2007), the location of the United States’ FDI under the share gravity model, International Economic Journal, 21(4): 491-519.
*       Durham, J.B. (2003), "Foreign Portfolio Invest, Foreign Bank Lending and Economic Growth", IFDP Paper, No. 757.
*       .Fry, M.J. (1993), "Foreign direct investment in Southeast Asia differential impacts", Institute of Southeast Asian Studies. Singapore.
*       Ghatak, A., & Halicioglu, F. (2006), "Foreign Direct Investment and Economic Growth: Some Evidence from Across the World", MPRA Paper, No. 3563.
*       Gorg, H. & D. Greenaway (2004), "Much Ado about Nothing? Do Domestic Firms Really Benefit from Foreign Direct Investment?", World Bank Research Observer, Vol. 19, No. 2, PP. 171–97.
*       Granger, C.W.J. & Newbol, P. (1974), "Spurious regressions in econometrics"., Journal of Econometrics, 2(2): 111-120.
*       Granger, C.W.J. (1988), "Some Recent Developments in a Concept of Causality", Journal of Econometrics, 39(1-2): 199-211.
*       Hassan & Chachi (2001), The Role of Islamic Financial Institutions in Sustainable Development, Development Assistance Committee.
*       Herzer, D., & Klasen, S. (2006), "In search of FDI-led growth in developing countries", Ibero-America Institute for Economic Research Discussion Papers, 150, Goettingen, Germany.
*       Iqbal (2004), Financial Engineering and Evaluation of New Instruments, Islamic Development Bank.
*       Johnson, A. (2006), "The Effects of FDI inflows on host country economic growth", Royal Institute of Technology, CESIS-Centre of Excellence for Science and Innovation Studies, 58. Sweden
*       Jonathan M. Harris, (2000), Basic Principles of Sustainable Development, Tufts University.
*       Lean, H.H. (2008), "The impact of foreign direct investment on the growth of the manufacturing sector in Malaysia"., International Applied Economics and Management Letters, 1(1): 41-45
*       Lim Sung-Hoon. (2007), “How investment promotion affects attracting foreign direct investment: Analytical argument and empirical analyses. Department of International Trade, Konkuk University, 1 Hwayangdong, Gwangjin-Gu, Seoul 143-701, Republic of Korea.
*       Li, X., & X. Liu. (2005), "Foreign direct investment and economic growth: An increasingly endogenous relationship", World Development, 33(3): 393-407.
*       Monzer, Kahf. (2006), Islamic Finance: Business as Usual, Key Centre for Islamic Finance Z. Aslam, London: Hardman & Co.
*       Pedroni, P. (1999), "Critical values for co-integration tests in heterogeneous panels with multiple regressors", Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61: 653-670.
*       Pedroni, P. (2000), "Full modified OLS for heterogeneous co-integrated panels. Nonstationary panels, panel co-integration and dynamic panels", Advances in Econometrics, 15: 93-130.
*       Ruxanda & Muraru (2010), "FDI and Economic Growth Evidence from Simultaneous Equation Models", Romanian Journal of Economic Forecasting.
*       Ranciere, R., Tornell, A. & F. Westman (2006), "FDI and Economic Growth: The Role of Local Financial Markets", Journal of international Economics, 64: 89-112.
*       Lensink & Morrissey (1999), Does Foreign Direct Investment Accelerate Economic Growth? University of Minnesota, Kiel Working Paper, No. 1242.
*       Suhuleik, M., & Thomas, M. (2007), "Financial Sector Development and Economic Growth: An Empirical Analysis of Developing Countries", Journal of International Economics, 64: 89-112.
*       Saha, N. (2005), “Three essays on foreign direct investment and economic growth in developing countries”. UTAH State University. Logan.
*       Tsai, Pan-Long (1994), "Determinants of Foreign Direct Investment and Economic Growth in the West African Monetary Zone: A System Equations Approach", GTAP, Paper Presented at the 9th Annual Conference on Global Economic Analysis, Addis Ababa, Etiopia.
*       UNCTAD, (2000), World Investment Report: Cross Border Mergers and Acquisitions and Development, Geneva: UNCTAD.
*       Wang (1990), "Foreign Direct Investment, Financial Development and Economic Growth", Journal of Development Studies, Vol. 140, PP. 142-163.
*       Wang & Jain-Ye, Blomstrom, Magnue (1992), foreign investment and technology transfer a simple model, European Economic Review, 32:137-155.
*       World Development Indicators (WDI) (2008), www.wdi.org
*       www.CBI.ir
*       Zhang, K.H. (2001), "Does foreign direct investment Promote economic growth? Evidence form East Asia and Latin America", Contemporary Economic Policy, 19(2): 175-185