مطالعه تاثیر کنترل ریسک بر رابطه بین ارزش شرکت و اجزای سود با استفاده ازمدل ایستون و پای در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر کنترل ریسک بر رابطه بین ارزش شرکت و اجزای سود با استفاده از مدل ایستون و پای می‌باشد. در راستای رسیدن به این هدف  داده‌های 128 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1387-1392 با استفاده از مدل ایستون و پای ، آزمون رگرسیون چندگانه  و نرم افزار Eviews7  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. برای آزمون اثر کنترل ریسک بر قدرت توضیح دهندگی رگرسیون‌ها مشاهدات، در داخل پرتفوی‌های تشکیل شده بر اساس شاخص‌های اندازه‌گیری ریسک شامل بتا، اندازه شرکت، نسبت سود/قیمت، دو نوع هزینه سرمایه متحمل شده، ترکیب بتا و اندازه شرکت و ارزش دفتری به ارزش بازار سهام، مرتب شده اند. رگرسیون­های سود و بازده داخل پرتفوی­های ریسک نیز برآورد شده است. نتایج آزمون حاکی از آن است که با در نظر گرفتن اثر کنترل تغییرات مقطعی ریسک، قدرت توضیح دهندگی مدل رگرسیون سود و بازده افزایش می‌یابد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of risk control on the relationship between firm value and benefit components using the model Easton and Pae in companies listed on the Tehran Stock Exchange

نویسنده [English]

  • Mohsen Hamidian
Assistant Professor, Department of Economy and Accounting, Faculty of Accounting, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this research has been investigated the impact of controlling for risk on explanatory power of relevance between earnings and returns Using the model Easton and Pae . Observations have been sorted based on varios risk proxies. For test of impact controlling for risk on explanatory power of the regressions. In this research, risk proxies are including beta, firm size, earnings / price ratio, two implied cost of equity capital proxies, the combinution of beta and firm size and book-market ratio.Also, earnings-returns regressions has been estimated into risk portfolios. 128 firms select across of the listed firms in the Tehran stock exchange as simple for the period 2009-2014 years. Thise research is application view point aim. Research method is correlation view point content. The model has been estimated using multiple regression model.In the all of  hypotheses, research's finding indicate growth in adjusted R2s between earnings and returns, in presence risk proxies, except hypothese 2.  Generally, explanatory power of the earnings-returns regressions increase with the impact of controlling cross- sectional variation in risk.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Firm Value
  • Risk
  • Earning’s Component
*       ایزدی نیا، ناصر، مصطفی دری سده، (1389)، محتوای اطلاعاتی جزء غیر عملیاتی سود حسابداری در رابطه با پیش بینی سود و ارزشگذاری حقوق صاحبان سهام، مجله پژوهش­های حسابداری مالی، شماره 3، ص 17-32.
*         بولو، قاسم، جعفر باباجانی و مهدی ابراهیمی میمند، (1391)، ملاحظه محتوای اطلاعاتی اجزای سود توسط مدیران و سرمایه‌گذاران در پیش بینی سود. مجله پژوهش­های حسابداری مالی. 4(11). ص 47-66.
*        پورحیدری، امید، علی بیات، (1389)، سودمندی متغیرهای بنیادی و متغیرهای مبتنی بر بازار در تبیین بازده سهام، مجله تحقیقات حسابداری، سال دوم، شماره 5، ص 104-123.
*        ثقفی، علی، سید عباس هاشمی، (1383)، بررسی تحلیلی رابطه بین جریان­های نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی، ارائه مدل برای پیش بینی جریان­های نقدی عملیاتی، بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 38، ص 29-52.
*        خالقی مقدم، حمید، (1377)، دقت پیش بینی سود شرکت­ها، رساله دکترای، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی، ص 71-102.
*        سلمانپور خوئی، مجید، (1383)، بررسی تاثیر اندازه شرکت بر نرخ بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.
*        عباسی، ابراهیم، کیارش مهرانی، (1388)، بررسی رابطه رتبه بندی بر اساس متغیرهای بنیادی و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران، مجله مدیریت و پیشرفت(1) دانشور رفتار، انتشارات دانشگاه شاهد، سال 16، دی ماه، ص 71-90.
*       Abarbanell, Jeffery, & Kim Sangwan. (2010). "Why Returns on Earnings Announcement Days are More Informative than Other Days".Kenan- Flagler Business School University of North Carolina at Chapel Hill.
*       Anandarajan, A and I Hasan. (2010). Value relevance of earnings.Journal of Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting, vol (26), 270-279.
*       Balachandran, S. and Mohanram, P. (2011). "Using Residual Income to Refine the Relationship Between Earnings Growth and Stock Returns". Review of Accounting Studies, Vol. 16, No.3, 1041-1082.
*       Botosan.C , X.Ortega and M.Plumlee (2014). The Impact of Controlling For Risk on The Value Relevance of Earnings .
*       Botosan.C and M. Plumlee (2005). Assessing Alternative Proxies For The Expected Risk Premium. The Accounting Review (January ): 21-53.
*       Burgstahler, D.C and I. D Dichev (1997). Earnings, adaptation and equity value. The Accounting Review, vol(72), 187-215.
*       Chen, P. and Zhang, G.(2003), " Profitability, Earnings and Book Value in Equity Valuation : A Geometric View and Empirical Evidence", www.ssrn.com.
*       Celinch Greg, Baljit Sidhu and Samantha Sin (2001), " usefulness of Direct and Indirect Cash Flow Disclosures", www.ssrn.com.
*       Dichev, I.(1997)." Measuring Value Relevance in Accounting- Based Variables Without Reference to Market Prices", www.ssrn.com.
*       Kwon,J,G. (2009). The Value Relevance Of Earnings And Book Value Using  An Option-style Equity Valuation Model:Evidence from korea. International Journal of Business And Mangment, vol4, 19-41.
*       Lev,B.(1989).On the Usefulness of Earnings and Earnings Research:Lesson and Directions From Two Decades of Empirical Research. Journal of Accounting Research ( supplement1989):153-192.
*       Penman, S. H, and Nir, Y. (2004). " The Pricing of Earnings and Cash Flows and an Affirmation of Accrual Accounting ", www.ssrn.com.
*       Senthikumar, G (2009). "Behavior of stock Return in Size and Market-to-Book Ratio-Evidence  from Selected  Indian Industries",  International Research Journal of Finance and Economics, 33, pp: 142-153.