بررسی موارد خاص بر رویکرد ترازنامه ای تأمین مالی از دیدگاه تئوری نمایندگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو علمی گروه حسابداری دانشگاه پیام نور، ایران

چکیده

تصمیمات مربوط به تأمین مالی یکی از تصمیماتی است که مدیران واحد اقتصادی به منظور حداکثر ساختن ثروت سهامداران اتخاذ می نمایند. این نوع تصمیم گیری ها مربوط به ساختار سرمایه و همچنین، تعیین و انتخاب بهترین شیوه تأمین مالی و ترکیب آن است. از این رو هدف پژوهش، بررسی نقش مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر رویکرد ترازنامه ای تأمین مالی شرکت ها می باشد. روش پژوهش، روش شبه تجربی با طرح پس رویدادی است، و تعداد 98 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1391-1395 بررسی شد. جهت آزمون فرضیه ها از تکنیک رگرسیون چند متغیره به روش تابلویی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین تمرکز مالکیت و اندازه هیأت مدیره با رویکرد ترازنامه ای تأمین مالی خارجی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ و با افزایش میزان تملک مالکیت و تعداد اعضای هیئت مدیره، تأمین مالی از منابع خارج از شرکت افزایش می یابد. ولی بین سرمایه گذاران نهادی و استقلال هیئت مدیره با تأمین مالی خارجی رابطه معناداری مشاهده نشد؛ و این دو متغیر نتوانستند تأمین منابع مالی برون سازمانی را تحت تأثیر قرار دهند. همچنین، بین سرمایه گذاران نهادی و اندازه هیأت مدیره با رویکرد ترازنامه ای تأمین مالی داخلی رابطه معناداری برقرار است. به عبارتی، حضور این دسته از سرمایه گذاران و تعداد اعضای هیئت مدیره توانسته است تأمین مالی از منابع داخل شرکت را افزایش دهد. ولی بین تمرکز مالکیت و استقلال هیأت مدیره با تأمین مالی داخلی رابطه معناداری یافت نشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating specific cases on the balance sheet approach of financing from the point of view of agency theory

نویسنده [English]

  • Ehsan Ghadrdan
Instructor of Accounting Payame Noor University, Iran
چکیده [English]

Financing decisions are one of the decisions that managers of the economic unit make in order to maximize the wealth of shareholders. These types of decisions relate to the structure of capital, as well as the selection and selection of the best means of financing and its composition. Therefore, the purpose of the research is to investigate the role of corporate governance mechanisms on the corporate finance balance sheet approach. The research method is quasi-experimental with post-event design, and 98 companies listed in Tehran Stock Exchange during the period 1391-1395 were investigated. To test the hypotheses, multivariate regression technique has been used by panel method. The results of the research showed that there is a positive and significant relationship between the concentration of ownership and the size of the board with the external financing; as the amount of ownership and the number of board members increases, financing from outside sources increases. However, there was no significant relationship between institutional investors and the independence of the board of directors with external financing, and these two variables did not affect the outsourcing of financial resources. Also, there is a meaningful relationship between institutional investors and the size of the board with the financing. In other words, the presence of this group of investors and the number of members of the board has been able to increase funding from the company's resources. However, no significant relationship was found between the ownership concentration and the independence of the board with internal financing.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Balanced financial approach
  • Institutional investors
  • Ownership concentration
  • Board independence
  • Board size
*       شیخ، محمد جواد، دهقانی، جلال و راعی عزآبادی، محمد ابراهیم. (1392)." تأثیر نرخ تورم بر تأمین مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". فصلنامه مدیریت دارایی و تامین مالی، سال اول، شماره دوم،صص 51-68.
*       احمدپور، احمد، کاشانی پور، محمد و شجاعی، محمد رضا(1389). " بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی بر هزینه تأمین مالی از طریق بدهی(استقراض)". بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره17، شماره62، صص17-32.
*       چاوشی،کاظم، رستگار، محمد و میرزائی، محسن(1394)." بررسی رابطه اطمینان بیش از حد مدیران و انتخاب سیاست های تأمین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، سال هشتم، شماره 25، صص 29-41.
*       حمیدیان، محسن، جنت مکان، حسین و بن گریز، فرهان(1397)." تأثیر نوع نگرش مدیران بر انتخاب سیاست های تامین مالی و پیامدهای آن بر عدم تقارن اطلاعاتی و ارزش شرکت". فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، سال هفتم، شماره25، صص 163-180.
*       خدادادی، ولی، ویسی، سجاد و چراغی نیا، علی(1395)." بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و ساختار سرمایه". مجله بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره سوم، شماره 11، صص 45-64.
*       خواجوی، شکراله و گرگانی فیروزجاه، ابوالفضل(1393)،"بررسی رابطه بین ویژگی های هیأت مدیره و روش های تأمین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، مجله پژوهش های حسابداری و حسابرسی، شماره 21، صص 24-37.
*       ستایش، محمد حسین و گرگانی فیروزجاه، ابوالفضل(1391)،"بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و روش های تأمین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، پژوهشنامه حسابداری و حسابرسی، دوره1، شماره2، صص41-60.
*       علی نژاد ساروکلائی، مهدی و تارفی، ستاره(1396)." تأثیر توانایی مدیریت بر سیاست تأمین مالی". مجله دانش حسابداری، دوره هشتم، شماره2(29)، صص 159-180.
*       کردستانی، غلامرضا و نجفی عمران، مظاهر(1389)،"بررسی روش های تأمین مالی بر بازده آتی سهام"، مجله پیشرفت های حسابداری، دوره دوم، شماره دوم، پیاپی3/59، صص75-108.
*       کریمی، فرزاد و اشرفی، مهدی(1390)،" بررسی ارتباط سازو کارهای نظام راهبری شرکتی و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران"، مجله پژوهش های حسابداری مالی، سال سوم، شماره دوم، صص79-92.
*       گوگردچیان، احمد، امیری، هادی و خداوردی سامانی، مریم(1392)،" تحلیل تئوریک و تجربی تأثیر هزینه مبادله برتامین مالی از طریق بدهی و سهام در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه مدیریت دارایی و تأمین مالی، سال اول، شماره سوم، صص15-32.
*       مجتهدزاده، ویدا، علوی طبری، سیدحسین و خدابخشی، نجمه(1388)،"رابطه تأمین مالی و عملکرد عملیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، مجله تحقیقات حسابداری و حسابرسی، سال اول،دوره1، صص28-49.
*       مقدم، عبدالکریم و مومنی یانسری، ابوالفضل(1391)،" بررسی تأثیر برخی ویژگی های نظام راهبری شرکت بر تصمیم های ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره19، شماره2، صص123-136.
*       مهدوی، غلامحسین و رضایی، غلامرضا(1394)،"بررسی اثرهای ساختار هیئت مدیره بر محدودیت در تأمین مالی شرکتهای پذیرفته شدة بورس اوراق بهادار تهران"، مجله پژوهش های مالی، شماره1، دوره17، صص179-198.
*       AL-Fayoumi, N., and Abuzaed, B. (2009). Ownership Structure and Corporate Financing. Applied Financial Economics, 19(24), 1975-1986.
*       Anders, C. (2009). Family Ownership, Financing Constraints and Investment Decisions. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1101453.
*       Anmol, B., Muhammad, J.A. & Doureige, J. (2015). Audit fees and capital structure decision. http:// www.ssrn.com
*       Carter, D. A., Simkins, B. J. & Simpson, W. G. (2003). Corporate governance, board diversity and firm value. The Financial Review, 38(1), 33-53.
*       Drobetz, W., Haller, R., Meier, I., Tarhan, V. (2014). Cash flow sensitivities during financial crises. Hamburg Financial Research, Working Paper.
*       Frank, M. Z. and Goyal, V. K., (2003). Testing the Pecking Order Theory of Capital Structure. Journal of Financial Economics, 67(2), 217–248.
*       Frankfurter, G.M., and Wood, B.(2002). Dividend Policy Theories and Their Empirical Tests. International Review of Financial Analysis, 11(2), 111–138.
*       George, R. , Kabir, R. and Qian, J. (2005). Investment-Cash Flow Sensitivity and Financing Constraints: An Analysis of Indian Business Group Firms. Available at: http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=53747.
*       Gomes, M.T. (2014). The impact of Corporate Governance on the Cost of debt: Evidence from Portuguese Listed Companies. Faculdade de Economic da Universidade do Porto.
*       Harford, J., Li, K,. & Xinlei Z. (2007). Corporate Boards and the Leverage and Debt Maturity Choices. available at: http://ssrn.com/abstract=891300.
*       Hasan A. S. and Butt, A. (2009).Impact of Ownership Structure and Corporate Governance on Capital Structure of Pakistani Listed Companies. International  Journal of Business and Management, 4, 50-57.
*       Imran, K. & Farhan, W. (2016). Impact of Corporate Governance and Ownership Structure on Capital Structure. International Journal of Management Sciences and Business Research , 5(11), 119-133.
*       John, K. & Senbet, L. W. (1976). Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305-360.
*       Lin, c., Ma, Y. And Xuan. Y. (2011). Ownership Structure and Financial Constraints: Evidence From a Structural Estimation. Journal of Financial Economics, 102(2), 416-431.
*       Minhat, M., & Dzolkarnaini, N. (2017). Which firms use Islamic financing?. Economics Letters, 150, 15-17.
*       Putterman, L. (1993). Ownership and the nature of the firm. Journal of Comparative Economics, 17(2), 243-263.
*       Richardson, Scott A., &Richard G. Sloan, (2003). External financing, capital investment and future Stock returns. Working Paper, University of Pennsylvania and University  of Michigan Business School.
*       Salem Alzoubi, E.S. (2018). Audit quality, debt financing, and earnings management: Evidence from Jordan. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 30, 69-84.
*       Smith, A. (1937). The wealth of nations. Cannan Edition, NY: Modern Library.
*      Vivek Mande, Young, K., Park, M. (2012). Equity or Debt Financing: Does Good Corporate Governance Matter?. International Review, 20(2), 195-211.