تاثیر سواد مالی بر میزان شخصیت ماکیاولیستی سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران(نویسنده مسئول)

2 دانشیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

سواد مالی و تورش های رفتاری (شخصیت ماکیاولیستی)، دو عامل بسیار مهم تاثیر گذار بر تصمیمات و رفتارهای مالی سرمایه گذاران است. تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین میزان سواد مالی و میزان شخصیت ماکیاولیستی سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. هدف اصلی تحقیق، معرفی معیارهایی برای سنجش میزان سواد مالی سرمایه‌گذاران و بررسی رابطه آن با میزان شخصیت ماکیاولیستی آن‌ها جهت یافتن مناسب‌ترین معیار موجود است. تحقیق حاضر برای یک دوره ۲ ساله از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵ و در قلمرو مکانی بورس اوراق بهادار تهران و کارگزاران و شرکت‌های سرمایه‌گذاری فعال در بازار انجام شده است. پس از گردآوری اطلاعات با توزیع پرسشنامه‌های استاندارد بین المللی (پس از بومی سازی با شرایط داخل کشور) دربین سرمایه‌گذاران و جمع‌آوری پاسخ‌های آن و محاسبه متغیرهای تحقیق، با استفاده از روش آماری رگرسیون چندگانه به تجزیه و تحلیل داده‌ها به کمک نرم افزار spss، مدل آماری مناسب ارائه شده است. در معدود تحقیقات انجام شده در داخل کشور سعی شده است فقط مدلی جهت سنجش میزان سواد مالی در بین دانشجویان ایرانی ارائه گردد و برای اولین بار در داخل ایران و در این تحقیق سعی خواهد شد که علاوه بر ارائه مدلی مناسب و بومی جهت سنجش میزان سواد مالی در بین سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران، رابطه بین میزان سواد مالی و میزان شخصیت ماکیاولیستی سرمایه گذاران نیز بررسی شود. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها حاکی از وجود رابطه معنادار منفی بین میزان سواد مالی و میزان شخصیت ماکیاولیستی سرمایه‌گذاران است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of financial literacy on Machiavellian personality of Tehran exchange market investors

نویسندگان [English]

  • Karim Ghalmegh 1
  • Ahmad Yaghoobnezhad 2
  • Mirfeiz Fallah Shams 2
1 PH.D student of finance in Azad University, oloom tahghighat, Tehran, Iran (Corresponding Author)
2 Associate Professor of Azad University, Tehran markaz branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Financial literacy and behavioral biases (Machiavellian personality) are critical factors affecting the financial decisions and behaviors of investors. We survey 285 individual stock investors to measure their financial literacy, to examine their behavioral biases and to investigate the relationship between financial literacy and behavioral biases. This study was conducted in 20015 and 2016 years in Tehran stock exchange market, brokers and investment companies in Iran. Standard international questionnaire (after localization) was distributed among the investors and the answers were gathered, then variables were measured using multivariate regression in SPSS. In spite of research literature in the local context which offers a model for measuring financial literacy, this study specifically tends to find out the relationship between financial literacy and the behavioral biases among the Investors Results suggest that there is negative significant relationship between the financial literacy and the Machiavellian personality in Tehran Stock exchange market Investors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Behavioral Finance
  • Financial Literacy
  • Machiavellian personality
  • Financial Decision
  • Stock Investors
*       آزادی، رضا؛ زنجیردار، مجید؛ فرشیدپور، علیرضا؛ (۱۳۹۱)؛ «سواد مالی و عوامل تاثیرگذار بر آن و تأثیر آن با برنامه‌ریزی بازنشستگی»، اولین همایش منطقه‌ای پژوهش‌ها و راه‌کارهای نوین در حسابداری و مدیریت
*       اعتمادی، حسین؛ رحمانی، حلیمه، (۱۳۸۷)، «بررسی تجربی اخلاق در مدیریت سود»، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال چهارم، شماره ۱۲-۴:
*       جمالی، صدیقه؛ قادری گسک، محمدرضا؛ (۱۳۹۳)؛ «ارتباط بین شخصیت و ماکیاولیسم دبیران تربیت‌بدنی شهرستان بیرجند»، اولین کنفرانس بین‌المللی روان‌شناسی و علوم رفتاری.
*        کریمی، کیانا؛ رهنمای رودپشتی، فریدون؛ (۱۳۹۴)؛ «تورش های رفتاری و انگیزه مدیریت سود»؛ پایان‌نامه دکتری، دانشگاه علوم و تحقیقات، تهران.
*        کنعانی کاشانی، علی؛ (۱۳۹۵)؛ «ارائه الگوی مناسب در بررسی روابط بین علاقه به پول، ماکیاولیسم و رفتار غیراخلاقی کارکنان موردمطالعه شرکت ارتباطات الکترونیک»، دومین کنفرانس بین‌المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی.
*       معزز، الهه؛ خیری، حامد؛ نیکو نسبتی، محمد؛ خان حسینی، داود؛ (۱۳۹۲)؛ «بررسی رابطه فرهنگ‌سازمانی با ماکیاولیسم»، یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران.
*       معین‌الدین، محمود؛ یعقوب نژاد، احمد؛ (۱۳۹۱)؛ «ارزیابی و ارائه الگویی جهت سنجش سواد مالی (مالیه شخصی) دانشجویان ایرانی»؛ پایان‌نامه دکتری، دانشگاه علوم و تحقیقات، تهران.
*       Atkinson, A.; messy, F.; (2012); “Results of the OECD / International Network on Financial Education (INFE) Pilot Study”; [online], OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions, Available at: http://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/measuring-financial-iteracy_5k9csfs90fr4-en.
*       Bay, C. Catasús, B. Johed, G.; (2014); “Situating financial literacy”; Critical Perspectives on Accounting; 25(1), pp:36–45
*       Bayer, P.J, Bernheim B. D., & Schols, J.K. (2008), “The Effect of Financial Education in The Workplace: Evidence from a Survey of Employers” (Working Paper 5655), Cambridge, MA.
*       Beal, D.J;. Delpachitra, S.B.; (2003); “Financial Literacy among Australian University Students”; Economic Papers; Volume 22, Issue 1, PP: 65–78.
*       Courchane, M.J. Peter M. Zorn, P.M.; (2005), “Consumer Literacy & Credit Worthiness?«, Federal Reserve System’s Community Affairs Research Conference, Available at: file:///C:/Users/Windows/Downloads/presentation-literacy-pdf.pdf.
*       Cude, B.J.; Lawrence, F.C.; Lyons, A.C; (2000); “College Students and Financial Literacy:What They Know and What We Need to Learn;»Eastern Family Economics and Resource Management Association; Available at: http://web3.apiu.edu/researchfile/Research%20Materials/.
*       Czibor, A. Bereczkei, T.; (2012); “Machiavellian people’s success results from monitoring their partners”, Personality and Individual Differences, No 53, pp: 202–206
*       Dahling, J.J., Kuyumcu, D., Librizzi, E.H.; (2016); “Machiavellianism, Unethical Behavior, and Well-Being in Organizational Life”, The College of New Jersey, Avvailabe at: https://www.researchgate.net/publication/243806278
*       Duca, J.V. Kumar, A.; (2014); “Financial Literacy and Mortgage Equity Withdrawals”; Research Department, Federal reserve Bank of dallas. Avvailabe at: http://liberalarts.utexas.edu/economics/_files/Conferences/STATATexas-2012/Papers/Kumar.pdf
*       Elias, R.Z., (2015); “The Effects of Machiavellianism and Cultural Dimensions on Business Students’ General Distrust of Corporations”, Journal of Business Studies Quarterly,, Volume 6, No 4.
*       Fernandes, D. Lynch, J.G.; (2013); “The Effect of Financial Literacy and Financial Education on Downstream Financial Behaviors”, available at:
*http://www.nefe.org/Portals/0/WhatWeProvide/PrimaryResearch/PDF/CU%20Final%20Report.pdf
*       Gathergood, J.; Weber, J.; (2015); “Financial Literacy, Present Bias and Alternative Mortgage Products”; Discussion Paper; Available at: https://www.nottingham.ac.uk/cedex/documents/papers/cedex-discussion-paper-2015-13.pdf
*       Huston, S.J.; (2010); “Measuring Financial Literacy”; Consumer Affairs; Volume 44, Issue 2; PP: 296–316
*       Ináncsi, T. Láng, A. Bereczkei T.; (2016); “A Darker Shade of Love: Machiavellianism and Positive Assortative Mating Based on Romantic Ideals”, Europe's Journal of Psychology, Vol 12, No 1.
*       Jumpstart coalition, (2009), “National Standard in K-12 Personal Financial Education”, [online], available at:http://www.jumpstart.org/guidehtml.
*       Kim J.; (2001); “Financial Knowledge and Subjective and Objective Financial Well-bing «, Consumer Interests Annual, 47:1-3.
*       Láng, A. Birkás, B.; (2015); “Machiavellianism and Parental Attachment in Adolescence: Effect of the Relationship With Same-Sex Parents «, Institute of Psychology, University of Pécs, available at: http://www.evoluciospszichologia.hu.
*       Lusardi, A. & Mitchell O.S. and Curto V. (2014), “Financial Literacy among The Young”,The Journal of Consumer Affairs, Vol 44, no 2, pp: 358-380.
*       mirzaaghazadeh1, M.; farzan, F.; amirnejad, S.; (2015), “Measurement of the Machiavellian Beliefs and Life Satisfaction of the National Athletes”, Journal of Basic Sciences & Applied Research. Vol., 4 (8), PP: 455-459.
*       Ohaness G. P; Kevin J; Stephen B; Robert K; (2015); “Financial Literacy and Behavioral Biases Among Traditional Age College Students”; Financial Education; no 45; pp: 163-181.
*       Remund, D.; (2010); “Financial Literacy Explicated: The Case for a Clearer Definition in an Increasingly Complex Economy”; The Journal of Consumer Affairs; Volume 44, Issue 2, pp: 276–295
*       Wagner, J.F.; (2015); “The Effect of Financial Literacy and Financial Education on Downstream Financial Behaviors”; College of Business Administration, Available at: http://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1054&context=businessdiss.
Wikipedia, (2016); “Machiavellianism”, the free encyclopedia,