شناسایی و رتبه‌بندی معیارهای تامین مالی از طریق تبدیل به اوراق بهادار نمودن دارائیها در بانک کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت دولتی – مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران ، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران) (نویسنده مسئول مقاله)

چکیده

امروزه شاهد آن هستیم که نظام مالی اسلامی در دنیا با سرعت شگرفی در حال رشد و توسعه است و نه تنها کشورهای اسلامی، بلکه در دیگر کشورهای دنیا هم این روند مشهود است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه‌بندی معیارهای تامین مالی از طریق تبدیل به اوراق بهادار نمودن دارائیها در بانک کشاورزی انجام گرفت. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ موضوع و سوالات پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی - پیمایشی می‌باشد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها شامل پرسشنامه مبتنی بر مقایسات زوجی بود که بر اساس مقیاس ساعتی درجه‌بندی شد. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش خبرگان حوزه مالی بود. از روش نمونه‌گیری گلوله برفی برای انتخاب افراد نمونه استفاده و در مرحله آخر 26 شاخص از دیدگاه خبرگان و با استفاده از تکنیک دلفی شناسایی شد. در ادامه با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی، رتبه‌بندی انجام شد. نتایج نشان داد بر اساس دیدگاه خبرگان در بررسی ماتریس مقایسه زوجی ارکان اوراق بهادارسازی دارائیهای بانک، انتخاب نهاد واسط توسط بانک، در بحث دارائیهای بانکها که می‌توان به اوراق بهادار تبدیل نمود، مطالبات از دولت ، در بخش فرآیندهای اوراق بهادارسازی دارائیها، کشف نرخ، در موضوع تأثیر انتشار اوراق بر ساختار مالی بانی، بهره‌وری داراییها و در نهایت در خصوص پیامدهای حاصل از اوراق بهادارسازی در ارتقاء سطح شاخصهای سلامت بانکی و مالی ، ریسک نقدینگی در اولویت اول قرار گرفتند. نتایج نشان داد با توجه به نرخ ناسازگاری در این رتبه‌بندی، بین مقایسه زوجی مدل‌ها، سازگاری کامل وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and Rating of Financing Criteria through Assets Securitization in Bank Keshavarzi

نویسندگان [English]

  • Davoud Ghorashi 1
  • Fraydoon Rahnamay Roodposhti 2
1 Ph.D. in Public-Financial Management, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Professor and Faculty Member of Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran (Corresponding Author)
چکیده [English]

An impressive growth has recently been witnessed in the Islamic Financial System. Nowadays, not only is Islamic Finance emphasized by the Islamic countries but the approach has also been adopted in other countries. The present research was conducted to identify and rate financing criteria through assets securitization in Bank Keshavarzi. The research, from the objective point of view, is a functional one and, from subject and research questions points of view, is a descriptive-survey type. The data collection tools, including questionnaires, are based on paired comparisons, through which the data were rated according to an hourly scale. The sample population, selected using snowball sampling method, consists of financial experts who identified 26 indices with Delphi technique. The rating was conducted using Analytical Hierarchy Technique.
The results demonstrate that, based on experts' feedback, in the study of paired comparison matrix of assets securitization elements, selection of Special Purpose Vehicle (SPV) by the bank; regarding the assets to be securitized, government claims; in securitization process, the rate determination; in review of securities offering impacts on the financial structure of the originator, assets productivity; and to review securitization consequences for promotion of financial and banking health indices,  the liquidity risks are prioritized. Moreover, with regards to inconsistency rate, there is complete consistency among the paired comparisons of the models. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financing Criteria
  • Assets Securitization
  • Delphi Technique
  • Analytical Hierarchy Technique
*       احمدی طباطبایی، فائزه. (1394). تأمین مالی اسلامی؛ مزایا و چالش‌ها. روزنامه دنیای اقتصاد، 3528.
*       امیرحسینی، زهرا و قبادی، معصومه. (1395). اوراق بهادارسازی در بازارهای اسلامی در مقایسه با اوراق بهادارسازی در بازارهای عمده دنیا. دانش سرمایه­گذاری، 5(18)، 1-15.
*       توکل­نیا، اسماعیل و حضرتی، افسون. (1393). مروری بر ابزارهای مالی اسلامی (صکوک). کنفرانس بین­المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی.
*       حسن­زاده، علی و احمدیان، اعظم. (1391). تأثیر ابزارهای مالی اسلامی بر رشد سرمایه­گذاری، 1، 58-29.
*       حسینی، علی؛ حکمت، هانیه و کاشف، معصومه. (1392). نقش صکوک اجاره و اوراق مشارکت در تأمین مالی شرکت­ها. فصلنامه پژوهش حسابداری، 2(4)، 1-26.
*       رهنمای رودپشتی، فریدون؛ سرشار، مهدی­یار و میرطاهر، سیدمحمدجواد. (1395). اوراق بهادارسازی دارایی­ها در صنعت لیزینگ. دانش سرمایه­گذاری، 5(18)، 35-50.
*       رهنمای رودپشتی، فریدون و غلامرضا،منصوره. (1397). اوراق بهادارسازی وام ها با رویکرد پوشش ریسک اعتباری، دانش سرمایه گذاری،7(25)،83-98.
*       غنی­زاده، بهرام و بارانی، زینب. (1394). روش­های تأمین مالی در بنگاه­های اقتصادی. مجله حسابدار رسمی، 29، 59- 69.
*       فلاح شمس، میر فیض و رشنو، مهدی. (1387). ریسک در صکوک و مصون سازی آن بر اساس موازین شرعی. نوزدهمین همایش بانکداری اسلامی.
*       کمیته تدوین استانداردهای حسابداری. (1394). استانداردهای حسابداری. تهران: انتشارات سازمان حسابرسی.
*       لشگری، محمد  و بهزاد ارجمندی، مریم. (1391).           بررسی روش­های تأمین مالی در سیستم اسلامی با تأکید بر صکوک. مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی، 0(1)، 33-56.
*       منجو، احمد و کریمی، مجتبی. (1386). تبدیل به اوراق بهادار نمودن دارایی­ها: راهکاری مهم برای بانکهای اسلامی. مجله روند، 55، 185-228.
*       موسویان، عباس؛ وثوق، بلال و فرهادیان آرانی، علی. (1391). شناخت و رتبه­بندی ریسک­های ابزارهای مالی اسلامی (صکوک). اندیشه مدیریت راهبردی، 7(1)، 187-212.
*       میلانی، پریسا.(1393). مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی توسعه نظام تأمین مالی در ایران،751-773.
*       Alam, N., Hassan, K., Haque, A. (2013). Are Islamic Bonds different from Conventional Bonds? International Evidence from Capital Market Tests. Borsa Istanbul Review, 13(3), 22-29.
*       Belouafi, A., Chachi, A. (2014). Islamic Finance in the United Kingdom: Factors Behind its Development and Growth. Islamic Economic Studies, 22(1), 37-78.
*       Cetorelli, N. & Peristiani, S. (2012). The Role of Banks in Asset Securitization. FRBNY Economic Policy Reviewk, 12, 47-63.
*       Ismaila, S., Hariri Bakri, M., Alic, R., & Mohd Noord, A. (2014). Developing a Framework of Islamic Student Loan-Backed Securitization. Social and Behavioral Sciences, 129, 380 – 387.
*       Makreska, E. (2013). The New Improved Process of Securitization. East-West Jounal of Economics and Business. XVI, 59-72.
*       Mohd Noor, M.N., Borhan, J.T., Ibrahim, P.B., Bin Nooh, M.N., Ridhwan, M., Iskandar Mirza, A.A. (2017). Malaysia Islamic Finance Global Hub: A Comparative Study towards the Assessment Bodies in Reporting Global Hub Countries. International Journal of Business and Social Science, 5(9), 242-254.
*       Nenovski, T. (2005). Form iran jecenin aproiz voditeinaus lugitenako rporat ivnite banki, Skopje: NAM Press.