بررسی تاثیر عامل رفتاری اعتماد بنفس بیش از حد مدیران سازمان ها بر ارزش آفرینی و ریسک بازده سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی ، گروه مدیریت ، دانشگاه پیام نور4697-19395، تهران ، ایران (نویسنده مسئول)

2 عضو هیات علمی ، گروه مدیریت ، دانشگاه پیام نور4697-19395، تهران ، ایران

چکیده

این پژوهش در پی بررسی تاثیر بیش اطمینانی مدیران(بر اساس دو معیار سرمایه­گذاری بیشتر از رشد فروش و پیش­بینی جانبدارانه سود) بر ارزش­آفرینی(بر اساس معیارهای مختلف بازده سهام شامل؛ بازده نگهداشت سهام، بازده خاص و بازده غیرعادی) و ریسک بازدهی سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. به طور کلی استفاده از یک نمونه از شرکت­های بورس اوراق بهادار در فاصله سال­های 1386 الی 1395 بیانگر این نتیجه بوده است که تفاوت معناداری بین بازده سهام شرکت­های دارای مدیران بیش اطمینان و شرکت­های فاقد این نوع از مدیران وجود نداشته است. همچنین تفاوت معناداری بین بازده سهام شرکت­های نوآورانه دارای اطمینان بیش از حد مدیریت و دیگر شرکت­ها وجود نداشته است. نتایج بدست آمده نشان می­دهد که وجود اطمینان بیش از حد مدیریت تاثیری منفی و معنادار بر ریسک بازدهی سهام داشته و با وجود اطمینان بیش از حد مدیریت (بر اساس هر دو معیار بررسی شده) ریسک بازده سهام کاهش معنادار یافته است. دیگر نتایج نشان می­دهد که وضعیت شرکت­های نوآورانه دارای اطمینان بیش از حد مدیریت نتوانسته است تاثیرگذاری معناداری بر ریسک بازده سهام داشته باشد و تفاوت معناداری بین ریسک بازده سهام شرکت­های نوآورانه دارای اطمینان بیش از حد مدیریت و دیگر شرکت­ها وجود ندارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Management Overconfidence on Value Creation and Stock Return Risk

نویسندگان [English]

  • Amir Faridnia 1
  • Behrooz Eskandarpoor 2
1 Faculty member , management department, PAYAME NOOR university, 19395-4697, Tehran, Iran. (Corresponding Author)
2 Faculty member , management department, PAYAME NOOR university, 19395-4697, Tehran, Iran
چکیده [English]

This research investigate the impact of management over confidence ( on based two index of investment more than sales growth and profit tendentious prediction ) on value creation ( on based diversification indexes stock return involved stock maintains return , special and unusual risk ) and firm’s stock return risk in Tehran stock exchange .
In general , the use of a sample of stock market companies between 1386 / 1395 suggests that there is a significant difference between the stock return of companies with over_ executives and companies that do not have such managers.  There is also no significant difference between the stock of innovative stock companies with the unconditional confidence of the management and other companies. also, there was no significant difference between the stock return of innovative companies with excessive management confidence and other companies.
The results show that the exist once of management over confidence has a negative and significant effect on stock return risk and despite the excessive assurance of management (based on both of the criteria examined) Stock return risk has decreased significantly . the other result show that the status of innovative companies with excessive management confidence has not been able to have a significant effect the on stock return risk and there is a significant difference the return risk of innovative companies with excessive assurance management and other companies do not exist .
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • manager’s confidence
  • innovative companies
  • risk and stock returns
*       بهزادپور، سمیرا. مشایخ، مهناز(1393). تاثیر بیش اطمینانی مدیران بر سیاست تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله بررسی­های حسابداری و حسابرسی، دوره 21 شماره 4. صص 485-504.
*       حیدری،مهدی (1393). بررسی تأثیر عامل رفتاری اعتمادبه نفس بیش ازحد مدیریت بر چسبندگی هزینه: نقش تعدیلی عوامل اقتصادی و عوامل مبتنی بر نظریة نمایندگی در آن. مجله بررسی های حسابداری و حسابرسی.دوره 21،شماره دو .صص 151 – 172
*       عرب صالحی،مهدی. امیری،هادی و کاظمی نوری،سپیده (1393). بررسی تاثیر اعتماد به نفس بیش از حد مدیران ارشد بر حساسیت سرمایه گذاری  جریان های نقدی. مجله پژوهش­های حسابداری مالی.  سال 6، شماره دو، صص115– 128.
*       فروغی. داریوش. قاسم زاده. پیمان (1394). تاثیر اطمینان بیش از حد مدیریت بر ریسک سقوط انی قیمت سهام . مجله علمی –پژوهشی دانش حسابداری مالی . دوره دوم (2). صص55-71.
*       فروغی،داریوش و نخبه فلاح،زهرا (1392). تاثیر اطمینان بیش از حد مدیریتی بر محافظه کاری شرطی و غیر شرطی  مجله پژوهش های حسابداری مالی ، سال ششم ؛ شماره 1 ، صص 27 – 44.
*       مشایخ،شهناز و بهزادپور،سمیرا (1393). تأثیر بیش اطمینانی مدیران بر سیاست تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران . مجله بررسی های حسابداری و حسابرسی . دوره ی 21 ، شماره 4 ،صص 485 – 50.
*       یوسفی، سمیه. (1395). بررسی تاثیر اطمینان بیش از حد مدیریت بر ساختار زمانی بدهی­ها در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد واحد باراجین.
*       Ahmed, A. S. & Duellman, S. (2012). Managerial Overconfidence and Accounting Conservatism. Journal of Accounting Research, 51 (1): 1-30.
*       Aktas, Nihat., Louca, Christodoulos., Petmezas, Dimitris. (2015). Is Cash More Valuable in the Hands of Overconfident CEOs?. SSRN Woking Series Paper.
*       Ben-David, I. Graham, J. & Harvey, C. (2010). Managerial Miscalibration. National Bureau of Economic Research, Working Paper Series No. 16215. Available in: http://www.nber.org/papers/w16215
*       Ben-David, I. Graham, J. & Harvey, C. (2007). managerial overconfidence and corporate policies. Working Paper, Available at: http://www.nber.org/ papers /w13711.
*       Bertrand, M. and Schoar, A. (2003). Managing with style: the effect of managers on firm policies. Quarterly Journal of Economics, 118(4), 1169-1208.
*       Campbell, T.C., Gallmeyer, M., Johnson, S.A., Rutherford, J. & Stanley, B. W. (2011). CEO optimism and forced turnover. Journal of Financial Economics, 101 (3): 695-712.
*       Corderio, L. (2009). Managerial Overconfidence and Dividend Policy. Working paper, London Business School, Available at: http://papers.ssrn.com/sol3/ papers.cfm?abstract_id=1343805.
*       Deshmukh, Sanjay, Anand M. Goel, and Keith M. Howe, (2013), CEO overconfidence and dividend policy, Journal of Financial Intermediation 22, 440-463.
*       Ferris, S. Jayaraman, N. & Sabherwal, S. (2011). CEO overconfidence and international merger and acquisition activity. Journal of Financial and Quantitative Analysis (JFQA), Forthcoming. Available at SSRN: http://ssrn. com/abstract=1982286.
*       Galasso, Alberto, and Timothy Simcoe, (2011), CEO overconfidence and innovation, Management Science 57, 1469-1484.
*       Heaton, J. B., (2002), Managerial optimism and corporate finance, Financial Management 31, 33.
*       Hirshleifer, D. Low, A. & Teoh, S. (2012). Are overconfident CEOs better innovators? The Journal of Finance, 67(4): 1457–1498.
*       Han, Sangyong., Lai, Gene C., Ho, Chia-Ling., (2015).  CEO Confidence or Overconfidence? The Impact of CEO overconfidence on Risk Taking and Firm Performance in the U.S. Property-Liability Insurance Companies, SSRN Working Series Paper.
*       Iyer ,Subramanian. R., Sankaran, Harikumar., Nejadmalayeri, Ali. (2015).  CEO Overconfidence and Agency Cost of Debt: Evidence from Voluntary Turnovers. Working Series Paper
*       Li, J. & Tong, W. (2012). Managerial Overconfidence, CEO Selection and Corporate Investment: An Empirical Analysis. Working paper, available at: www.ssrn.com.
*       Lin, Y.-H., Hu, S.-Y., & Chen, M.-S. (2005). Managerial optimism and corporate investment: Some empirical evidence from Taiwan. Pacific- Basin Finance Journal, 13 (5): 523-546.
*       Malmendier, U., and G. Tate. (2005). “CEO Overconfidence and Corporate Investment.” Journal of Finance 60 (2005): 2661–700.
*       Malmendier, U. & Tate, G. (2008). Who Makes Acquisitions? CEO Overconfidence and the Market’s Reaction. Journal of Financial Economics, 89 (1): 20-43.
*       Purhanudin, Noorfaiz., Zakaria, Zuriawati. (2015). Managerial Overconfidence and Debt Maturity Structure of Malaysian Construction and Material Companies. Review of Contemporary Business Research: June 2015, Vol. 4, No. 1, pp. 32-39.
*       Schrand, C. M., and S. L. Zehman(2011). “Executive Overconfidence and the Slippery Slope to Financial Misreporting.” Journal of Accounting and Economics 53 (2011): 311–29.
*       Wu, C., Liu, V. (2010). Payout policy and CEO overconfidence. working Paper. National sun Yat-sen University. Taiwan. Available at: http//:www. ssrn.com