تاثیر ابعاد فرهنگ از مدل شاین بر رفتار توده‌وار در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم انتظامی امین

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر (نویسنده مسئول)

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی و شناسایی تاثیر ابعاد فرهنگی از مدل شاین بر رفتار توده وار در تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس می باشد . پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است، از نظر چگونگی گردآوری داده‌ها از دسته پژوهش‌های توصیفی (غیرآزمایشی) و از شاخة مطالعات میدانی به شمار می‌رود. روش اجرای پژوهش نیز به صورت پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق حدود 4000 نفر از سرمایه گذاران می‌باشد که با استفاده از جدول مورگان تعداد نمونه 351 نفر انتخاب شده است . داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه و بر اساس طیف لیکرت گردآوری شد. روایی ابزار به کار رفته از طریق محتوا مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن به وسیله آلفای کرونباخ محاسبه گردید. نتایج تحقیق نشان داد که ابعاد فرهنگی مختلف مدل شاین بر  رفتار توده وار در تصمیم گیری سرمایه گذاران تاثیر دارد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of cultural Factors based on schein model on herding behavior in Investors’ Decision-Making

نویسندگان [English]

  • Hajieh Rajabi Farjad 1
  • Niloufar Mirsepasi 2
1 Associate Professor, Department of Human Resources Management, Police University
2 Assistant Professor, Faculty member of Islamic Azad University Islamshahr Branch, Corresponding Author,
چکیده [English]

The aim of this study is to investigating the impact of cultural dimension based on schein model on Herd behavior in investors' decisions. The present research is a survey study and The research method used in this study is descriptive and the aim of this study was applied.The population is about 4,000 investors brokerage at the Tehran Stock Exchange and The statistical samples consist of 351 who were selected randomly .The questionnaire is applied as the research tool based on the 5-point Likert scale. According to the studied reliability and validity of questionnaire, the questionnaire has acceptable reliability and content validity. The results showed that the different cultural dimension based on schein model has an impact on herd behavior in investors’ decisions.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • herding behavior
  • cultural Factors based on schein model
  • investors’ decisions
*       عبدالمجید دهقان: کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی (مالی) وعضو انجمن متخصصین ایران و باشگاه پژوهشگران جوان
*       راضیه احمدی و حسنعلی سینایی، ۱۳۹۳، بررسی رفتار توده وار سرمایه گذاران در پنج صنعت در بورس اوراق بهادار تهران، کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21، تهران، موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا،
*        فرخنده زاده, علیرضا؛ مریم جاوید؛ محسن مسعودی و کورش محمدآبادی، ۱۳۹۴، بررسی نقش فرهنگ در مدیریت سازمان با رویکرد تفسیری ادگارد شاین، دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، بصورت الکترونیکی، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار،
*             سعیدی ، علی ، فرهانیان، سید محمدجواد، زمستان 1390 ، رفتار توده وار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران،فصلنامه ی  بورس اوراق بهادار شماره 16،
*        شاهینی،صفورا ،1391،پایان نامه ی کارشناسی ارشد،دانشکده ی علوم اقتصادی
*       Baker, H.K. and Haslem, A. (۱۹۷۴). Toward the Development of Client-Specified Valuation Models, Journal of Finance, ۲۹, ۱۲۵۵-۶۳
*       Barberis, Nicholas & Richard H. Thaler (2003)" A survey of Behavior Finance" The NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH, Handbook of the Economics of Finance, 9222, 1050- 1065.
*       Barnewell, M. M. (۱۹۸۷). Psychographic Characteristics of the Individual Investor, Homewood, III. Dow Jones-Irwin.
*       Cohn, R.A. and Lewellen, W. G. (May, ۱۹۷۵). Individual Investor Risk Aversion and Investment Portfolio Composition, Journal of Finance.
*       Devenow, Andrea & Ivo Welch (1996) " Rational Herding in Financial Economics" European Economic Review, 40, April, 603-615.
*       Epstein, M.J. (۱۹۹۴). Social disclosure and the individual investor, Accounting, Auditing&Accountability Journal, ۴, ۹۴ -۱۰۹.
*       Fong, Kingsley, David R. Gallagher, Peter Gardner & Peter L. Swan (2004)" A Closer Examination of Investment Manager Herding Behavior “The University of New South Wales, 1-46.
*       Fromlet, Hubert (2001)"Behavioral Finance – Theory and Practical Application “Business Economics, 36,24-54.
*       Hasan al tamimi. (۲۰۰۳). Investors’ perceptions of earning quality, auditor independence, Accounting Horizons, ۱۷, ۳۷-۴۸.
*       LeBaron, D. and Farrelly, G. and Gula, S.( December,۱۹۹۲). Facilitating a Dialogue on Risk: A Questionaire Approach, Financial Analysts Journal.
*       Lewellen, W. G. and Lease, R. C. and Schlarbaum, G. C. (۱۹۷۷). Patterns of Investment Strategy and Behavior among Individual Investors, Journal of Business, ۵۰.
*       Liao, Tsai-ling, Chih-Jen Huang & Chieh-Yuan Wu (2011) “Do fund managers herd to counter investor sentiment?”Journal of Business Research, 2, February, 207-212.
*       Merilkas, A. and Prasad, d. (۲۰۰۳). Factor influencing Greek investor behavior on the Athens stock Exchange, paper presented at the Annual meeting of Academy of Financial Services, Colorado, October ۸-۹-۲۰۰۳.
*       Neumann, John von and Morgenstern, Oskar. (۱۹۴۷). Theory of Games and Economic Behavior, Princeton University Press.
*       Puckett, Andy & Xuemin (Sterling) Yan (2008)" Short-term Institutional Herding and Its Impact on Stock Prices “March, 1-47.
*       Riley, W. B. and Chow, K. V. (November, ۱۹۹۲). Asset Allocation and Individual Risk Aversion, Financial Analysts Journal.
*       Shleifer, A. (۱۹۹۹). Inefficient Markets: An Introduction to behavioral finance. Oxford University Press.
*       Taffler, R.J. (۲۰۰۲). What can we learn from behavioral finance?, Credit Control,۲۳,۲.