بهینه‌سازی سبد سرمایه با استفاده از روش تصمیم‌گیری چندمعیاره با بهره‌گیری از معیارهای کانسلیم و سنجه‌های ارزیابی عملکرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مالی دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی

2 عضو هیئت‌علمی دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی (نویسنده مسئول)

3 عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

سرمایه‌گذاری در شرایطی با چندین معیار و ویژگی‌ها و جنس‌های مختلف بسیار دشوار است. زیرا در این شرایط باید تمامی معیارها را در حالی بررسی کنیم که ممکن است دچار تعارض باشند. استفاده از مدل‌های تصمیم‌گیری می‌تواند در این زمینه راهگشای سرمایه‌گذاران باشد. در این پژوهش قصد داریم تا با استفاده از روش‌های ویکور و پرامیتی و با بهره‌گیری از معیارهای مدل کانسلیم و معیاری پیشنهادی که جهت نزدیک کردن پژوهش به بازار بورس ایران است، سهام برتر را انتخاب و سپس با استفاده از مدل مارکوویتز تعدیل‌شده با لحاظ کردن هزینه‌های معاملاتی، یک سبد سهام ایجاد نماییم. این مطالعه برروی سهم‌های بازار بورس تهران با شرایط تعریف‌شده، سال‌های 92-94 صورت گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که درمجموع روش پرامیتی برای تشکیل سبد سهام موفق‌تر عمل کرده و همچنین ازنظر معیارهای شارپ و ترینر چه نسبت به روش ویکور و چه نسبت به سبد بازار نتایج قابل‌قبول‌تری را داشته است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Portfolio optimization using MCDM methods with the use of Canslim criteria and measures of performance evaluation

نویسندگان [English]

  • Mohammad Amin Rahimzadeh 1
  • Seyed Babak Ebrahimi 2
  • Reza Ramezanian 3
1 Master of Financial Engineering, K.N.Toosi University of Technology
2 Department of Industrial Engineering, K.N.Toosi University of Technology (Corresponding Author)
3 Department of Industrial Engineering, K.N.Toosi University of Technology
چکیده [English]

Investment in situations with multiple criteria, features and various types is very difficult. Because in this situation we should consider all criteria while that may be conflicted. Use the MCDM models will be helpful in the field of investment. In this study, we want to use the Vikor and Promethee methods by using the CANSLIM model criteria’s and the proposed criteria because of Similar to this research with Tehran stock exchange market. We select the top stocks and then create a portfolio using adjusted Markowitz model with taking into account the transaction costs. This study has been on Tehran stock exchange market with defined conditions, in years 1392 to 1394. The results show that mostly, the Promethee method has been more successful for the create portfolio and also in terms of the sharpe and treynor ratio this method compared to both Vikor method and market portfolio, the results have been more acceptable.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multi-criteria decision making
  • Adjusted Markowitz
  • CANSLIM
  • Vikor
  • Promethee
*       بشیری، مهدی. حجازی، طه حسین. محتجب، حسین. رویکردی نوین در تصمیم‌گیری‌های چند معیاره. تهران. انتشارات دانشگاه شاهد. 1390.
*       خدامرادی، سعید. بشیری، مهدی. رئیسی ، حسین؛ رویکرد دومرحله‌ای در انتخاب و ترکیب سبد سهام(روش پرامتی غنی‌شده) ؛ مجله دانش مالی تحلیل اوراق بهادار ؛ شماره 26؛ تابستان 1394؛ صفحات 31-46.
*       راعی ، رضا . پویان فر ، احمد . زمستان 1383 . مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته . چاپ هفتم . انتشارات سمت
*       سوخکیان محمدعلی، ولی پور هاشم، فیاضی لیدا ؛ روش چندمعیاره(MCDM) برای انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از متغیرهای مالی؛ مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)؛ شماره 5 ؛ زمستان 1389؛ صفحات 35 -53
*       Baumann, P. and Trautmann, N., 2013. Portfolio-optimization models for small investors. Mathematical Methods of Operations Research, 77(3), pp.345-356.
*       Behzadian, M., Kazemzadeh, R.B., Albadvi, A. and Aghdasi, M., 2010. PROMETHEE: A comprehensive literature review on methodologies and applications. European journal of Operational research, 200(1), pp.198-215.
*       Ho, W.R.J., Tsai, C.L., Tzeng, G.H. and Fang, S.K., 2011. Combined DEMATEL technique with a novel MCDM model for exploring portfolio selection based on CAPM. Expert Systems with Applications, 38(1), pp.16-25.
*       Markowitz, H., 1952. Portfolio selection. The journal of finance, 7(1), pp.77-91.
*       Najafi, M., Asgari, F. and Island, I., 2013. Using CANSLIM analysis for evaluating stocks of the companies admitted in Tehran Stock Exchange.Journal of American Science, 9(4s), 129-134.
*       Oneil , William , 2004, The succesful investor , MC Graw – Hill , new yorke , first edition.
*       Opricovic, S. and Tzeng, G.H., 2004. Compromise solution by MCDM methods: A comparative analysis of VIKOR and TOPSIS. European journal of operational research, 156(2), pp.445-455.
*       Qin, Z., 2015. Mean-variance model for portfolio optimization problem in the simultaneous presence of random and uncertain returns. European Journal of Operational Research, 245(2), pp.480-488.
*       Raei, R. and Jahromi, M., 2012. Portfolio optimization using a hybrid of fuzzy ANP, VIKOR and TOPSIS. Management Science Letters, 2(7), pp.2473-2484.
*       Saaty, T.L., 1990. How to make a decision: the analytic hierarchy process.European journal of operational research, 48(1), pp.9-26.
*       Sharpe, W.F., 1994. The sharpe ratio. The journal of portfolio management,21(1), pp.49-58.
*       Treynor, J.L. and Black, F., 1973. How to use security analysis to improve portfolio selection. The Journal of Business, 46(1), pp.66-86.
*       Tzeng, G.H. and Huang, J.J., 2011. Multiple attribute decision making: methods and applications. CRC press.
*      Varma, K. and Kumar, K.S., 2012. Criteria analysis aiding portfolio selection using DEMATEL. Procedia Engineering, 38, pp.3649-3661