رابطه بین متغیرهای تامین مالی، نسبت هزینه تحقیق و توسعه به سود عملیاتی و بحران مالی شرکت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی،تهران،ایران

2 دانشیار گروه حسابداری،دانشکده اقتصاد و حسابداری،واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی تهران ،ایران (نویسنده مسئول)

چکیده

هدف اصلی از مقاله حاضر بررسی رابطه بین متغیرهای تأمین مالی ، نسبت هزینه تحقیق و توسعه به سود عملیاتی و بحران مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بازه زمانی 5 ساله بین 1391 تا 1395در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه های تحقیق 181 شرکت می باشد و داده های تحقیق از طریق نرم افزار ره آورد نوین و صورت های مالی شرکت ها تهیه شده است. در این تحقیق برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. روش آماری مورد استفاده در این مقاله روش داده های پانل می باشد. نتایج تحقیق بیانگر این موضوع می باشد که نسبت اهرم مالی بر نسبت سرمایه گذاری تحقیق و توسعه به سود عملیاتی تأثیر دارد، همچنین نسبت هزینه تحقیق و توسعه به سود عملیاتی بر معیارهای بحران مالی شرکت بر اساس مدل اسپرینگیت تأثیر دارد، و نسبت هزینه تحقیق و توسعه به سود عملیاتی بر معیارهای بحران مالی شرکت بر اساس مدل زیمسکی موثر است،همچنین تاثیر هزینه تحقیق و توسعه به سود عملیاتی بر معیارهای بحران مالی شرکت بر اساس مدل آلتمن 1983 و 1986 و مدل کردستانی تعدیل شده، تایید نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between financing variables, the ratio of R & D to operating profit and corporate financial crisis

نویسندگان [English]

  • Reza Songhori 1
  • Farzaneh Heidarpour 2
1 Master of Science in Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Accounting, Faculty of Economics and Accounting, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran (Corresponding Author(
چکیده [English]

The main purpose of this paper is to examine the relationship between financing variables, the ratio of research and development costs to operating profit and financial crisis in companies admitted to the Tehran Stock Exchange. The statistical population of the research is accepted by the companies in the 5 years period from 1391 to 1395 in the Tehran Stock Exchange and the research samples are from 181 companies. The research data were compiled through the new software and financial statements of the companies. In this research, multivariate linear regression model was used to test the hypotheses. The statistical method used in this paper is the panel data method. The results of the research indicate that the ratio of financial leverage to the ratio of R & D investment to operating profit is also affected by the ratio of R & D to operating profit on the criteria of the corporate financial crisis based on Springerty model, and the ratio of the cost of research and Operational development is effective on the financial crisis criteria of the company based on the Zimsky model, as well as the impact of the cost of research and development on the operating profit on the financial crisis criteria of the company based on the Altman model of 1983 and 1986 and the modified Kurdistan model was not approved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • financing
  • cost of research and development
  • operating profit
  • corporate financial crisis
*       مبارک (1389) بررسی اثر سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه بر صادرات
*       مبارک و نظری (1391) بررسی اثر سرمایه‌گذاری تحقیق و توسعه (R&D) و بهره‌وری در صنایع ایران
*       ورامش و همکاران (1393) بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و جریان های نقدی با هزینه های تحقیق و توسعه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
*       مسعودی فر, و همکاران(1395) بررسی تأثیر سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه بر صادرات در صنایع کارخانه ای ایران
*       صالحی نژاد، (1395) بررسی تاثیر نسبت مخارج تحقیق و توسعه، محدودیت های مالی،نوسانات فروش دارایی ها، جریان های نقدی استاندارد شده ونسبت سرمایه گذاری مشهود بر عملکرد مالی
*       صالح فرد, و همکاران (1395) بررسی تاثیر ریسک سرمایه گذاری، بازدهی بلند مدت قیمت سهام و هزینه تحقیق و توسعه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
*       Hong Wang, Pan Liang, Huiyu Li, Ruili Yang (2016) Financing Sources, R&D Investment and Enterprise Risk
*       Chen Z, Yang L. Enterprise’s financing structure, R&D investment and the growth of small and medium-sized enterprises. J Researchon finance and Economics 2015
*       Jing Yan, Qu B. The effect of financing preference on the investment of R&D activity: a case study of listing Corporation in China. JScientific and technological progress and Countermeasures 2015
*       Dai W, Na Peng J. Internal control can prevent and reduce business risk? J Research on finance and Economics 2014
*       Bravo-Ortega, C., & García Marín, AR&D and Productivity: A Two Way Avenue? 2010
*       Wang R. The research on the internal influence factors of enterprise R&D expenditure: An Empirical Study Based on the top 100enterprises in China. J Scientific research 2005
*       GARY S. HANSEN and CHARLES W. L. HILL ARE INSTITUTIONAL INVESTORS MYOPIC? A TIMEINDUSTRIES SERIES STUDY OF FOUR TECHNOLOGY-DRIVEN 1991
*       Altman Edward I. Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy. J Finance 1968; 23(4):589-609.