بررسی تاثیر رفتار احساسی سرمایه‌گذاران و سهام شناور آزاد بر بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

در این پژوهش به تحلیل تأثیر رفتار احساسی سرمایه­گذاران و سهام شناور بر بازدهی سهام پرداخته شده است. در پژوهش حاضر با استفاده از داده‌های شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره 6 ساله (1395-1390)، شاخص رفتار احساسی سرمایه­گذار بدست آورده شد و تأثیر رفتار احساسی سرمایه­گذاران بر بازدهی سهام مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس آن­چه همواره انتظار می­رود، هرچه سهام شناور آزاد بیشتر باشد، معامله­های بیشتری روی سهم انجام‌شده و به دنبال آن، نوسان­های قیمت نیز افزایش می­یابد. سهامداران از سهام با درصد شناور بالا، انتظار کسب سود و بازدهی بیشتری دارند. در پژوهش حاضر به منظور افزایش درجه اطمینان نسبت به نتایج حاصل، از روش داده­های تلفیقی پویا و تخمین معادله به روش گشتاورهای تعمیم‌یافته استفاده شده است. 
نتایج این پژوهش حاکی از وجود رابطه مثبت و معنی­دار بین گرایش­های احساسی سرمایه­گذاران و سهام شناور آزاد با بازده سهام دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Investors Sentiment and Free Float on Stock return in TSE Listed Companies by Using Generalized Method of Moments (GMM)

نویسندگان [English]

  • ommolbanin Dadar 1
  • seyedeh mahboobeh jafari 2
چکیده [English]

This paper analyses the effects of investor sentiment and Free Float on stock price, based on Stock return. This study Uses data from firms listed in Tehran Stock Exchange over a period of 6 Years (2010-2016)and constructs investors' Sentiment Index and examines investors' sentiment effect on Stock return. Based on current expectations, when the free float is more, more deals done and consequently the share price volatility will also increase. Shareholders expect more profits from stocks which have more free floats. In this study, in order to increase the degree of confidence in the results, has been used Dynamic Panel method and estimation of the equation generalized moments (GMM).
The findings of this study indicate that there is a positive and significant relationship between investor sentiment and free float stocks and stock returns.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Investor Sentiment
  • Free Float
  • Generalized Method of Moments
  • Dynamic Panel
* باقرزاده، سعید، 1384،"عوامل موثر بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران" تحقیقات مالی، شماره 19، صص 64-25
* تلنگی، احمد، 1383،"تقابل نظریه نوین مالی و مالی رفتاری"،تحقیقات مالی، شماره 17، صص 25-3
* حیدرپور،فرزانه. تاری وردی،یداله و مریم محرابی.(1392)." تاثیر گرایش­های احساسی سرمایه­گذاران بر بازده سهام". دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، شماره 17، صص 13-1 
* سعیدی، علی. افخمی،عادل.(1391)."بررسی رابطه ریسک، بازده و نقدشوندگی با سهام شناور آزاد در بورس اوراق بهادار تهران". تحقیقات مالی. شماره 2. صص80-65
* قربان­نژاد­اسطلکی،­ کامران. ملاحسینی، علی.(1387)."بررسی رابطه سهام شناور شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار با نرخ بازده آن­ها". بررسی­های حسابداری و حسابرسی. شماره 51. صص 86-69
* نوفرستی،محمد.(1391)."ریشه واحد و همجمعی در اقتصادسنجی". انتشارات رسا
* نیک­بخت، محمدرضا. حسین پور، امیرحسین.(1395). "بررسی تاثیر رفتار احساسی سرمایه­گذاران و اطلاعات حسابداری بر قیمت سهام". پژوهش­های تجربی حسابداری، شماره 22، صص 245-219
* نیکومرام، هاشم. رهنمای رودپشتی، فریدون(1391)." تاثیر سوگیری­شناختی سرمایه­گذاران بورس اوراق بهادار تهران بر ارزشیابی سهام". دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، شماره 13 .
 
*Antonios, S., Evangelos, V, & Patrick,V .(2014)."Facebooks daily sentiment  and  international stock  markets". Journal of Economic Behavior and Organization, 107(B), 730-743.
 
*Baker, M. & Wurgler, J. (2006) . "Investor sentiment in the stock  market". Journal of Economic Perspectives, 21(2), 129-151.
 
*Chen, H. De, Prabuddha. Yu, Hu. and Hyoun,B.(2011) "Sentiment Revealed In Social Media and its Effect on the Stock Market", Available at www.ssrn.com
 
*Doojin, R. Kim, H & Yang, H (2017). "Investor sentiment, trading behavior and stock Returns".  Journal of Economics Letters. Volume 24, 2017 - Issue 12
 
*Ling, D., Naranjo, A. Scheik B., (2010), "Investor Sentiment and Asset Pricing in Public and Private Markets". Available at www.ssrn.com
 
*Li, M. (2010). "The effects of  investor sentiment on returns and idiosyncratic risk in the Japanese Stock Market". International Research Journal of  Finance and Economics, 60, 29-43.
 
*Liston, D. (2016). "Sin stock returns and investor sentiment". The Quarterly Review of Economics and Finance, 59, 63-70.
 
* Wu,Y.  Liyan,H . Tao, Ke. & Zhang, Zhongyuan, (2010) "Investor Sentiment and the Day-of-the-Week Effect of Cross-Sectional Return" Available at www.ssrn.com