ارائه مدل ارتقاء برند بانک پارسیان مبتنی بر تئوری داده بنیاد بارویکرد ارزش آفرینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی،واحد بین المللی کیش،دانشگاه آزاداسلامی،جزیره کیش،ایران

2 ،دانشیار،گروه مدیریت بازرگانی، واحد بین المللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران.

3 3- استادیار،گروه مدیریت بازرگانی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر قدس ، ایران.

چکیده

مطالعه در مورد عوامل ارتقاء برند به سازمان های مالی و بانک ها کمک می کند تا استراتژی های بازاریابی خود را با درک صحیحی از مسائل برند بهبود ببخشند. اگرچه در اهمیت این موضوع بحثی نیست ولی تحقیقات موجود در این زمینه راضی کننده نیست و نیاز به مطالعات بیشتری می باشد، این مسئله نشانه اهمیت مطالعه عوامل ارتقاء برند است. مسئله اصلی این پژوهش ارائه مدل ارتقاء برند بانک پارسیان است از آنجایی که در زمینه ارتقاء برند با توجه به شرایط بومی کشورمان مدل جامعی وجود ندارد از روش تئوری مبتنی بر داده ها برای نظریه پردازی و شناسایی ابعاد مدل استفاده شده است. در مدل پارادایمی تئوری مبتنی بر داده ها پدیده‌ اصلی این پژوهش همان فرایند ارتقاء برند در نظر گرفته شده و شرایط فعلی شرایط زمینه‌ای و شرایط مداخله گر این پدیده ای اصلی نیز ارائه خواهد شد. همچنین نتایج آن نیز ارائه می‌شود. برای ساخت مدل پارادایمی از طریق مصاحبه های دقیق مرتبط با نظریه مبتنی بر داده ها جامعه آماری این پژوهش از میان کلیه متخصصان مطرح دانشگاهی دارای زمینه علمی مرتبط با مدیریت برند و بازاریابی، مدیران و کارشناسان بانک ها انتخاب شده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presentation of Parsian Bank Brand Promotion Model Base on Grounded Theory with a Value Creation Approach

نویسندگان [English]

 • PARISA GHOLAMI 1
 • MORTEZA FARAJI 2
 • ALIREZA ROUSTA 3
1 Business Management ,Kish International Branch, Islamic Azad University ,Kish Island ,Iran
2 Assistant Professor, Department of Business Management, Kish International Branch, Islamic Azad University, Kish Island, Iran
3 Assistant Professor, Department of Business Management, Ghods City Branch, Islamic Azad University, Ghods City, Iran.
چکیده [English]

Studying brand promotion factors helps financial organizations and banks to improve their marketing strategies with a proper understanding of brand issues. Although there is no dispute about the importance of this issue, but the existing research in this field is not satisfactory and more studies are needed, this issue indicates the importance of studying brand promotion factors. The main issue of this research is to present the brand promotion model of Parsian Bank. Since there is no comprehensive model in the field of brand promotion according to the local conditions of our country, the data-based theory method has been used to theorize and identify the dimensions of the model. In the paradigm model of data-based theory, the main phenomenon of this research is the same process of brand promotion, and the current contextual and intervening conditions of this main phenomenon will also be presented. The results are also presented. To build a paradigm model through in-depth interviews related to data-based theory, the statistical population of this study was selected from all prominent academic experts with a scientific background related to brand management and marketing, managers and experts of banks.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Brand promotion
 • marketing
 • Parsian Bank
 • Grounded theory of the foundation
 • رهنمای رودپشتی، فریدون(1386)، مدیریت بر مبنای فعالیت : رویکرد ارزش آفرینی در کسب و کار اقتصادی پویا، انتشارات ترمه، تهران.
 • حسنوی، رضا و مرادی، امیر(1387)، شیوه های ارزش آفرینی شرکت مادر در شرکتهای زیرمجموعه، دو فصلنامه مدیریت فردا،7(20) 77-68.
 • خانلری، امیر؛ اسفیدانی، محمد رحیم؛ مشایخ نیا، علی.(1398). مدل مفهومی قدرت گفتمان پذیری برند در صنعت خودرو با رویکرد ساختاری تفسیری، مدیریت بازرگانی (دانش مدیریت) ، تابستان 1398, دوره  11 , شماره  2 #M00582 ; از صفحه 299 تا صفحه 318 ..
 • دهقانی، سلطانی مهدی؛شیری، اردشیر؛ مصباحی، مریم, همتی امین.(1397). تأثیر سیستم مدیریت برند بر عملکرد برند کارکنان در شرکت های خدمات مسافرتی و گردشگری، مطالعات اجتماعی گردشگری : پاییز و زمستان 1397 , دوره  6 , شماره  12 #g00653 ; از صفحه 25 تا صفحه 46 .
 • صنایعی علی,انصاری آذرنوش, عباس پور فردوس.(1397). تحلیل تأثیر شواهد برند و آوازه برند بر ترغیب به انتخاب مراجعان به استفاده از مراکز درمانی با نقش میانجی تصویر برند (مطالعه موردی: آزمایشگاه های تشخیص طبی منتخب شهر اصفهان)، مدیریت بازرگانی (دانش مدیریت) :   پاییز 1397 , دوره  10 , شماره  3 #a00494 ; از صفحه 509 تا صفحه
 • میراحمدی باباحیدری سیدمهدی,طباطبایی نسب سیدمحمد.(1395). تأثیر اقدامات بازاریابی بر کیفیت رابطه برند سازمانی در صنعت بانکداری مورد مطالعه: بانک های خصوصی شهر یزد، مدیریت بازاریابی :   تابستان 1395 , دوره  10 , شماره  31 #m00570 ; از صفحه 97 تا صفحه 114 .
 • Alireza Roustasekehravani, Abu Bakar Abdul Hamid, Ali Abdul Hamid(2015),” The Effect of Brand Personality and Brand Satisfaction on Brand Loyalty: A Conceptual Paper“Journal of Management Research, Vol 7, No 2. DOI: https://doi.org/10.5296/jmr.v7i2.6924.
 • Bodet G., Chanavat N. (2010). “Building global football brand equity- lessons from the Chinesemarket”. Journal of Marketing and Logistics (22)1: 8-24.
 • Athanasios Krystallis n , Polymeros Chrysochou(2014), The effects of service brand dimensions on brand loyalty, Journal of Retailing and Consumer Services 21 (2014) 139–147. ttps://doi.org/10.1016/j.jretconser.2013.07.009
 • Chen, C.-c., & Chang, Y.-c. (2018, March 29). What drives purchase intention on Airbnb? Perspectives of consumer reviews, information quality, and media richness. Telematics and Informatics, 35, 1512-1523. doi:https://doi.org/10.1016/j.tele.2018.03.019
 • Dehdashti Z., Jafarzadeh M., Bakhshizadeh A.,(2012). “The Study of Social Identity Perspective of the Brand and its Effect on Development of Brand Loyalty, Case Study: Kale Company”. Novin Marketing Journal. No. 2 (5). Page 87-105.
 • Eunmin Hwang , Seyhmus Baloglu, Sarah Tanford(2019), Building loyalty through reward programs: The influence of perceptions of fairness and brand attachment, International Journal of Hospitality Management 76 (2019) 19–28. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2018.03.009
 • Farahani A., Ghasemi H., Honari H., Khodadadi M., (2014). “Modeling of FBBE in Iran’s Footbal Clubs”. Applied Research Journal in Sport Management. 3(3): 51-65.
 • Ghorbani S., ShabguMonsef M., (2014). “the Effect of Brand Equity on Home Alliances Buyers-based Customers Loyalty”. Marketing Management Magazine. No. 23.
 • Haj Paim ,S. R. Nikhashemi, L, Ali Khatibi. (2015),” The Role of Brand Loyalty in Generating Positive Word of Mouth among Malaysian Hypermarket Customers“World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Economics and Management Engineering Vol:9, No:5.
 • Harsandaldeep KaurHarmeen Soch, (2013) "Mediating roles of commitment and corporate image in the formation of customer loyalty", Journal of Indian Business Research, Vol. 5 Issue: 1, pp.33-51, https://doi.org/10.1108/17554191311303376
 • Kennelly, M., &Toohey, K. (2014). “Strategic alliances in sport tourism: National sport organizationsand sport tour operators”. Sport Management Review, 17(4), 407-418.
 • Keller K. (2001). “Building Customer-Based brand equity”. Marketing Management, 12(2):14-19.
 • Keller K and Lehmann D. (2005). “Brands and Branding: Research Findings and FuturePriorities”.Marketing Science, 25(6): 740-759.
 • Michael A. Merza , Lia Zarantonellob, Silvia Grappic (2018),How valuable are your customers in the brand value co-creation process? The development of a Customer Co-Creation Value (CCCV) scale, Journal of Business Research 82 (2018) 79–89
 • Malekakhlaghi, E., Golchehreh M.Jahangirzadeh E., (2011). “Determining and Promotion of Brand Strategic Position to Create Loyalty among Customers”. Market Engineering Development Monthly Magazine.1-16.

 

 • C. Ferrella, Dana E. Harrisonb , Linda Ferrellc , Joe F. Haird(2019), Business ethics, corporate social responsibility, and brand attitudes: An exploratory study, Journal of Business Research Volume 95, February 2019, Pages 491-501. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.07.039
 • Scamell m(2015)Politics and image: the conceptual value of branding. Journal of Political Marketing, 14(1-2), 7-18.
 • Shuling Liao a , Colin C.J. Cheng b(2014), Brand equity and the exacerbating factors of product innovation failure evaluations: A communication effect perspective , Journal of Business Research 67 (2014) 2919–2925
 • Shah Tahmasebi E., Abooei M., Shams Elahi S., (2014). “The Interpretation of Customers Attitude from the Goal and Method of Branding in Providing the Product via Brand Alliance Strategy among the Mani Nationalities of Iran”. Scientific Journal of Brand Management. No. 2 (1). Page 85-106.
 • Maja S. (2014). “How can integrate Marketing Communications & advanced technologyinfluence the creation of CBBE”? Journal of Hospitality Management. 102-129.
 • Philip P.Wong,Kenny T.(2015). “The influence of destination competitiveness on CBBE”. Journal of Destination Marketing & Management. 4 (4): 206-212.
 • (2018). Analysing customer based airline brand equity: Perspective from Taiwan. Future Business Journal, 233-245.
 • Zhuowei H. (2015).”Modeling customers- Based Brand Equity for multinational hotel brands”. Journal of tourism management, 46: 431-443.