بهینه سازی پورتفوی سرمایه گذاری مبتنی بر ماتریس شبکه و مقایسه آن با الگوی ترکیبی فازی عصبی و الگوریتم ژنتیک (ANFIS)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی رشته مدیریت صنعتی – مالی، گروه مدیریت صنعتی ، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه مدیریت مالی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه مدیریت صنعتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

چندین سال است که پژوهشگران به بررسی و تحقیق درباره مسائل مربوط به بهینه سازی سبد سرمایه گذاری پرداخته اند . یکی از موضوعات اصلی مشخص کردن روش بهینه سازی است که به تشکیل سبد سرمایه گذاری بهینه یعنی حداقل نمودن ریسک سرمایه گذاری و حداکثر کردن سود سرمایه گذاری می باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی قابلیت راهبرد ماتریس شبکه و مدل فازی عصبی ژنتیک (ANFIS) در بهینه سازی سبد سرمایه گذاری از بین شرکت های بورس اوراق بهادار تهران است. گروه بندی سهام بوسیله ماتریس شبکه مبتنی بر متغییرهای نوین شامل سهام تهاجمی ، بی تفاوت و تدافعی که توسط رهنمای رودپشتی (1388) ارائه شده و متغییرهای سنتی شامل سهام رشدی ، رشدی –ارزشی و ارزشی و دسته بندی شرکت ها براساس ارزش بازار آنها و استفاده از قانون چارک ها و در نهایت وزن دهی آنها متناسب با بازدهی آن سهم در نظرگرفته می شود. نسبت به طراحی و ارائه یک مدل بهینه سازی سبد سرمایه گذاری سهام با استفاده از سیستم استنتاج عصبی فازی انطباقی و ترکیب آن با الگوریتم ژنتیک (ANFIS) پرداخته شده است که در آن از دو دسته مختلف متغیرهای فنی و بنیادی به‌عنوان ورودی‌های مدل استفاده می‌شود. خروجی‌های تحقیق نشان می دهد این سیستم‌ها از توانایی لازم برای بهینه سازی سبد سهام برخوردار می‌باشند. بنابراین یک مدل ترکیبی شبکه های عصبی و تئوری استدلال فازی همراه با الگوریتم ژنتیک به منظور وزن دهی عامل های موثر در بهینه سازی سبد سهام در 7 سال منتهی به سال 1398 بکار گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimization of Network-Based Matrix Investment Portfolio and Comparison with Fuzzy Neural Combination Pattern and Genetic Algorithm(ANFIS)

نویسندگان [English]

 • ALI SheidaeiNarmigi 1
 • Fraydoon Rahnamay Roodposhti 2
 • Reza Radfar 3
1 Ali Sheidaei Narmigi Student of Industrial-Financial Management, Department of Industrial Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University
2 Department of Financial Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Department of Industrial Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Researchers have been researching portfolio optimization issues for several years. One of the main issues is to determine the optimization method, which is to form an optimal investment portfolio, ie to minimize investment risk and maximize investment profit. The aim of this study is to investigate the strategic capability of network matrix and fuzzy genetic neural model (ANFIS) in optimizing the investment portfolio among companies on the Tehran Stock Exchange. Grouping stocks by network matrix based on new variables including aggressive, indifferent and defensive stocks provided by Roodpashti (2009) and traditional variables including growth, growth-value and value stocks and classification of companies based on their market value and use. From the law of quarters and finally their weighting is considered in proportion to the return of that share. The design and presentation of a stock portfolio optimization model using adaptive fuzzy neural inference system and its combination with genetic algorithm (ANFIS) in which two different categories of technical and fundamental variables are used as model inputs. Research outputs show that these systems have the necessary ability to optimize the stock portfolio. Therefore, a combined model of neural networks and fuzzy reasoning theory with genetic algorithm has been used to weight the factors affecting stock portfolio optimization in the 7 years leading up to 1398.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Stock portfolio optimization
 • artificial neural networks
 • fuzzy logic
 • genetic algorithm
 • adaptive fuzzy neural inference system
 • بشیر خداپرستی ، رامین (1397) ، کارایی مدل پنج عامل فاما و فرنچ در سهام تهاجمی و تدافعی ، راهبرد مدیریت مالی ، زمستان 97.
 • رهنمای رودپشتی و همکاران (1390)، گروه بندی پورتفوی سرمایه گذاری براساس ماتریس شبکه و مقایسه عملکرد پورتفوی های حاصل از این روش با استفاده از نسبت پتانسیل مطلوب ، تحقیقات مالی دانشگاه تهران ، شماره 32 ، 1390.
 • رهنمای رودپشتی و همکاران (1391) ، مقایسه عملکرد پورتفوی های حاصل از گروه بندی سهام بوسیله مدل شبکه مبتنی بر متغیرهای نوین و سنتی با استفاده از شاخص های شارپ و ترینر ، فصلنامه علمی و پژوهشی دانش سرمایه گذاری ، پاییز 1392.
 • سروش ، البرز و همکاران (1395) ، بهینه سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر آموزش و یادگیری در بورس ، تحقیقات مالی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ، تابستان 1396.
 • فشاری ، مجید و مظاهری فر ، پویا (1395) ، مقایسه الگوریتم های پیش بینی و بهینه سازی پورتفوی در بورس اوراق بهادار تهران ، فصلنامه سیسات گذاری و پیشرفت اقتصادی دانشگاه الزهرا ، شماره 11 ، تابستان 1395.
 • مهرگان ، محمدرضا و همکاران (1396) ، طراحی سیستم استنباط عصبی فازی تطبیقی به منظور بهینه سازی مصرف گاز طبیعی ایران ، رساله دکتری ، دانشگاه تهران.
 • Chen Z, Li G, Guo J . Optimal investment policy in the time consistent mean-variance formulation.Insur. Math. Econ. 52:145-156, 2013.
 • Chen, Z, and Liu, J . Multi-period robust measures and portfolio selection models with regime-switching. Optimization Online Links-Optimization related societies, 2015 .
 • DeMiguel, V. and Nogales, F. J. (2009) Portfolio selection with robust estimation. Operations Research 57(3):560-577
 • Fabozzi, F. J. , Huang, D., and Zhou, G. (2010) Robust portfolios: contributions from operations research and _nance. Annals of Operations Research 176(1):191-220.
 • Goldfarb, D. and Iyengar, G. (2003) Robust portfolio selection problems. Mathematics of Operations Research 28(1):1-38.
 • Liu J, Chen Z . Regime-dependent robust risk measures with application in portfolio selection. Procedia Computer Science 31:344-350 , 2014.
 • Markowitz, H. (1952) Portfolio selection. Journal of Finance 7(1):77-91