ارزیابی کارایی مالی با مدل غیر شعاعی و داده های فازی و ورودی و خروجی هایی با ارزش حاشیه ای غیر خطی با تکنیک تحلیل پوششی داده ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دبی، امارات متحده عربی

2 استاد گروه ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

4 استادیار گروه ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، گیلان، ایران

چکیده

از جمله سازمان های تولیدکننده و مالی مهم در اقتصاد ملی، تولیدکنندگان بزرگ کشور از جمله پتروشیمی ها و پالایشگاه ها هستندکه هدف مهم آن ها افـــزایـش کـــارایی و جلوگیری از خام فروشی است. در این راستا مدیران این سازمانها ها با توجه به شرایط اقتصادی برای بهبـــود کـــارایی در تلاش می باشند. رویکرد کلاسیک مدلهای تحلیل پوششی دادهها در ارزیابی عملکرد قیمت گزاری خطی را برای ورودی و خروجی ها را در ارزیابی مد نظر میگیرد. در این مقاله کارایی ده شرکت بزرگ پتروشیمی را در س ـال 1395 با مدل سازی به کمک متغیر های کمکی و ارزش گزاری غیر خطی ورودی و خروجی ها مورد بررســـی قرار داده ایم. ویژگی مهم مدل ارائه شـــده این اســـت که ارزش های غیر خطی ورودی ها و خروجی ها را در نظر می گیرد. در تجزیه و تحلیل کلا سیک DEA تمام وزن ها به صورت خطی در نظر گرفته می شوند که نمی توانند واقعیت امر را در بسیاری از مسائل کاربردی واقعی نشان دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of financial efficiency with non-radial model and fuzzy data and inputs and outputs with nonlinear marginal margin with data envelopment analysis technique

نویسندگان [English]

 • Saeid savadkouhi 1
 • Farhad Hosseinzadeh Lotfi 2
 • Mohammadreza Shahriari 3
 • Mohsen Vaez-Ghsemi 4
1 Department of Management, Emirate Branch, Islamic Azad University, Emirate, UAE.
2 Department of Mathematics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Department of Management, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
4 Department of Mathematics, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran.
چکیده [English]

Among the important producers and financial organizations in the national economy, the country's major producers, including petrochemicals and refineries, have an important role in improving efficiency and preventing crude oil. In this regard, managers of these organizations are struggling to improve efficiency in light of the economic conditions. The classic approach of data envelopment analysis models takes into account the linear pricing performance for inputs and outputs in the evaluation. In this paper, we examined the efficiency of the top ten petrochemical companies in the year 1395 by modeling with the help of auxiliary variables and nonlinear values ​​of inputs and outputs. An important feature of the proposed model is that it considers nonlinear values ​​of inputs and outputs. In the DEA total analysis, all weights are taken linearly
They can not show the reality of the issue in many practical applications.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Performance evaluation
 • Non-radial model
 • Data envelopment analysis
 • Fuzzy data
 • Nonlinear marginal cost
 • زنجیردار،مجید؛ طالبی فراهانی،زرین؛ موسوی بصری،سیدمسلم؛ لونی،ندا؛ مقایسه سیستم های سنجش عملکرد و تحلیلی بر کارت امتیازی متوازن به عنوان سیستم نوین سنجش عملکرد؛ بررسیهای بازرگانی؛ شماره 41؛ خرداد و تیر 1389؛ صفحات 35-46
 • شهرضایی، محمود؛ استفاده از نسبتهای مالی در تصمیم گیری؛ نشریه حسابدار؛ سال نوزدهم؛ شماره 165؛ تیرماه 1384؛ صفحات 21-24
 • نجفی، سید اسماعیل؛ آریانژاد، میربهادر؛ حسین زاده لطفی، فرهاد؛ ابنالرسول، سید اصغر؛ ارزیابی کارایی با تلفیق دو نظام اندازهگیری BSC و DEA؛ فصلنامه مدیریت؛ سال پنجم؛ شماره 11؛ پاییز 1387؛ صفحات 1-9Farrell, M.J. (1957) The Measurement of Productive Efficiency. Journal of Royal Statistical Society, 120, 253-290.
 • Charnes, A., W.W., Cooper, E., Rhodes, (1978), Measuring the efficiency of decision making units. European Journal of Operational Research, 2, 429-444.
 • Banker, R. D., A., Charnes, W.W., Cooper, (1984), Some models for estimating technical and scale inefficiencies in data envelopment analysis. Management Science, 30,1078–1092.
 • Tone, K., (2001), A slacks based measure of efficiency in Data Envelopment Analysis. European Journal of Operational Research 130, 498–509.
 • Tone, K., (2002), A Slacks-Based Measure of Super-Efficiency in Data Envelopment Analysis, European Journal of Operational Research 143, 32-41.
 • Tone, Kaoru and Tsutsui, Miki. (2009) " Network DEA: A slacks-based measure approach " European Journal of Operational Research 197. 243–252.
 • Tone, Kaoru and Tsutsui, Miki. (2010). " Dynamic DEA: Aslacks-based measure approach". Omega.145-156.
 • Tone, Kaoru and Tsutsui, Miki.(2014)." Dynamic DEA with network structure: A slacks based measure approach ".Omega 42. 124–131.
 • Hosseinzadeh Lotfi, M. Rostamy Malkhlifeh, Z. Moghaddas, (2010), European Journal of Operational Research, European Journal of Operational Research 205, 729–733.
 • Zadeh, Lotfi, (1965). Fuzzy sets. Information Control 8, 338–353.
 • Sugeno, M, (1985), Industrial Applications of Fuzzy Control,” Elsevier Science, Amsterdam.
 • Podinovsky, V.V, ( 2004), Production trade-offs and weight restrictions in data envelopment analysis. Journal of Operational Reaserch Society, 55, 1311-1322.
 • Podinovsky V.V, (2004), Computation of efficient targets in DEA models with production trade-offs and weight restrictions. European Journal of Operational Reaserch, 181, 586-591.