پیش بینی محدودیت مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بکار گیری روش های Relief-Svm -Chaid

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد تهران جنوب ،دانشگاه آزاد اسلامی، ،تهران ،ایران

2 دانشیارگروه حسابداری و مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران،ایران

3 استادیار گروه حسابداری، واحد تهران جنوب ،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ،ایران

4 استادیار گروه حسابداری، واحد تهران جنوب ،دانشگاه آزاد اسلامی، ،تهران ،ایران

5 دانشیارگروه حسابداری،واحدتهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران،ایران

چکیده

پیش بینی محدودیت مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
با بکار گیری روش های Relief-Svm -Chaid

چکیده
بحث محدودیت‌های مالی یکی از موضوعات اساسی و مهم پیش روی تمام شرکت‌ها می‌باشد. پیش‌بینی محدودیت مالی یک پدیده بااهمیت برای سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده‌کنندگان از اطلاعات مالی محسوب می‌شود. این پژوهش با استفاده از اطلاعات 7 سال مالی طی دوره 1390 الی 1396 و با استفاده از اطلاعات مالی 213 شرکت به بررسی عوامل مؤثر بر محدودیت مالی و پیش‌بینی آن با استفاده از روش های یادگیری ماشین (الگوریتم طبقه بندی ماشین بردار پشتیبان و الگوریتم قانون گرای چاید) پرداخته است. در گام نخست با استفاده از روش ریلیف از بین متغیرهای اولیه پژوهش تعداد پنج متغیر نسبت وجه نقد عملیاتی به‌کل دارایی‌ها، اهرم مالی، کیوتوبین، بازده فروش و نسبت مالکان نهادی به‌عنوان متغیرهای بااهمیت در پیش‌بینی محدودیت مالی شرکت ها انتخاب‌شده‌اند. همچنین نتایج نشان داد که الگوریتم ماشین بردار پشتیبان با استفاده از داده‌های مالی منتخب توانایی پیش‌بینی محدودیت مالی را با قدرت بالای 80 درصد و همچنین بیشتر از الگوریتم قانون‌گرا چاید دارد.
واژه‌های کلیدی: محدودیت مالی، روش‌های یادگیری ماشین، متغیرهای مالی و حاکمیت شرکتی
طبقه‌بندی موضوعی:M41-B26-C63

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predict the Financial Limitations of Companies Accepted in Tehran Stock Exchange Using the Relief-Svm-Caiid methods

نویسندگان [English]

  • maryam salmanian 1
  • hamid reza vakilifard 2
  • mohsen hamidian 3
  • fatemeh sarraf 4
  • Roya darabi 5
1 Phd student , Department of Accounting, South Tehran Branch, Islamic Azad University ,Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Accounting and Financial Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Accounting, South Tehran Branch, Islamic Azad University ,Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Department of Accounting, South Tehran Branch, Islamic Azad University ,Tehran, Iran
5 Associate Professor, Department of Accounting, South Tehran Branch
چکیده [English]

Predict the Financial Limitations of Companies Accepted in Tehran Stock Exchange Using the Relief-Svm-Caiid methods
Abstract
Discussion of financial constraints is one of the key issues facing all companies. Predicting financial constraints is an important phenomenon for investors, creditors and other users of financial information. This research uses the information of 7 financial years during the period 2012-2017 and using financial information of 213 companies to study the factors affecting financial limitation and its prediction using artificial intelligence algorithm method (backup algorithm classification algorithm and the rule-oriented algorithm Chaid). In the first step, using the Relief Algorithm, among the initial research variables, five variables of the ratio of total operational assets to total assets, the ratio of total debt to the total assets, the kbitwin, the return on sales, and the ratio of institutional owners were selected as important variables in the company's financial constraint, respectively. The results also showed that the three-class support algorithm using selected financial data has the ability to predict future financial constraints with a power greater than 80% and more than the law-governed algorithm.

Keywords: financial constraints, Machine learning method, financial variables and corporate governance
jel: M41-B26-C63

کلیدواژه‌ها [English]

  • financial constraints
  • Machine learning method
  • financial variables and corporate governance
اسماعیل زاده مقری، فرید؛ جلیلی، محمد؛ زند عباس آبادی، عباس(1389)، بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر کیفیت سود در بورس اوراق بهادار تهران،حسابداری مدیریت، سال 3، شماره 7، صص79-91.
امامی، مریم و فرید، داریوش (1396). سرمایه در گردش، عملکرد شرکت و محدودیت مالی. حسابداری مالی، سال8 شماره4 پیاپی30 ص1-16.
بادآور نهندی، یونس؛ سرافراز، الهه(1397)، ارتباط بین قیمت گذاری نادرست سهام و میزان سرمایه گذاری های شرکت با تأکید بر نقش محدودیت های مالی و افق زمانی سرمایه گذاری سهامداران، دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، دوره 11، شماره 37، صص119-132.
برادران حسن‌زاده، رسول؛ بادآور نهندی، یونس؛ نگهبان، لیلا (1393)، تأثیر محدودیت‌های مالی و هزینه‌های نمایندگی برکارایی سرمایه‌گذاری، حسابداری مالی، دوره 6، شماره 1، صص 89-106.
جهانشاد، آزیتا؛ شعبانی، داود (1394)، تأثیر محدودیت در تأمین مالی بر رابطه سرمایه‌گذاران نهادی و حساسیت جریانات نقدی سرمایه‌گذاری، پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی، دوره 7، شماره 27، صص 39-56.
حاجیها، زهره (1394). مطالعه تأثیر متغیرهای محرک ریسک بر محدودیت‌های تأمین مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. راهبرد مدیریت مالی، سال3، شماره11، صص 91-110.
حقیقت، حمید و زرگر فیوجی، یعقوب (1392). تأثیر محدودیت‌های مالی و وجه نقد نگهداری شده بر حساسیت سرمایه‌گذاری به جریان نقدی. پژوهش‌های کاربردی در گزارشگری مالی، سال2، شماره3، صص149-174.
خواجوی، شکراله و صالحی‌نیا، محسن (1394). محدودیت‌های تأمین مالی و رشد شرکت (مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار تهران). فصلنامه حسابداری مالی، ۷ (۲۵): ۲۹-۴۸.
خورشیدزاده حقیقی، شیرین (1396). بررسی رابطه بین محدودیت‌های مالی و کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری، دوره3، شماره1، صص420-428.
قائمی، محمد حسین، قیطاسوند،‌ محمود و توجیکی، محمود (1382).تاثیر هموارسازی سود بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.، بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره33،صص22-42
دستگیر، محسن؛ واحدپور، موسی (1396)، علامت دهی از طریق اقلام تعهدی اختیاری و تأثیر آن بر سرمایه‌گذاری در دارایی‌های سرمایه ای و نرخ بازده دارایی‌ها در شرکت‌های با محدودیت مالی، دانش حسابداری، دوره 8، شماره 3، صص113-140.
رحیمیان، نظام‌الدین و جان فدا، رضا (1393). نظام راهبری شرکتی و محدودیت‌های مالی. فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه‌گذاری، سال3، شماره10، صص25-45.
سپاسی، سحر؛ اعتمادی، حسین؛ احمدیان، وحید(1396)، فراتحلیل اثرات پذیرش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی بر کیفیت گزارشگری مالی،پژوهش های تجربی حسابداری،شماره 24، صص47-87.
کاشانی‌پور، محمد؛ نقی نژاد، بیژن؛ راسخی، سعید و رسائیان، امیر (1389). محدودیت‌های مالی و حساسیت سرمایه‌گذاری به جریان‌های نقدی در بورس اوراق بهادار تهران. دوره2، شماره2، صص51-74.
کریم پور، علیرضا؛ برادران حسن‌زاده، رسول؛  بادآورنهندی،  یونس و  زینالی،  مهدی (1396). تلاش جهت ارائه الگویی برای محدودیت مالی، تحقیقات مالی. دوره 19، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 365-388.
کنعانی امیری، منصور (1386). بررسی رابطه بین محدودیت‌های مالی و بازده سهام در بازار سرمایه ایران. دانشور رفتار، دوره14، شماره26، صص 17-30.
لاری دشت بیاض، محمود؛ صالحی، مهدی؛ سخاوت پور، مریم (1397)، بررسی رابطه محدودیت مالی، ساختار دارایی‌ها و تأمین مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، مدیریت دارایی و تأمین مالی، دوره 6، شماره 1، صص 181-196.
مشکی، مهدی؛ صرفه‌جو، فاطمه (1396)، بررسی پیامدهای سیاست سود تقسیمی رو به رشد در شرایط محدودیت مالی و موقعیت رقابتی، مدیریت دارایی و تأمین مالی، سال 5، شماره 3، صص19-34.
 مهدوی ،  غلامحسین و  رضایی،  غلامرضا (1394). بررسی اثرهای ساختار هیئت‎مدیره بر محدودیت در تأمین مالی شرکت‌های پذیرفته‎شده‌ی بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات مالی، دوره 17، شماره 1، بهار 1394، صفحه 179-198.
هادیان، ریحانه؛‌‎ هاشمی، عباس و صمدی، سعید (1396). ارزیابی تأثیر عامل محدودیت مالی بر توان تبیین بازده سهام توسط مدل‌های سه عاملی فاما و فرنچ، چهار عاملی کارهارت و پنج عاملی فاما و فرنچ. فصلنامه حسابداری مالی، سال9، شماره34، صص 1-34.
هاشمی، عباس؛ امیری، هادی؛ مشتاقیان، مهنوش (1396)، تأثیر جریان‎های نقدی عملیاتی بر تأمین مالی خارجی با در نظر گرفتن محدودیت مالی شرکت و تورم، پژوهش های حسابداری مالی، دوره 7، شماره 4، صص19-38.
 
Buehlmaier, M. M. and Whited, T. (2017), Are Financial Constraints Priced? Evidence from Textual Analysis, Simon School Working Paper.
Chan, H., Chang,X., Faf, R., and Wong, G. (2010). Financial Constraints and Stock Returns: Evidence from Australia. Pacific – Basin Finance Journal 18 (3): 306-318.
Ciaran Driver, Jair Munoz-Bugarin(2019), Financial constraints on investment: Effects of firm size and the financial crisis, Research in International Business and Finance 47 (2019) 441–457.
Dichu Bao. Kam C, Chan.Weining Zhang, (2012),“Asymmetric Cash Flow Sensitivity ofCash Holdings”. Journal of Corporate Finance 18, PP. 690–700.
Ding, D. X., Jen-Hwa Hu, P., & Liu Sheng, O. R. (2011). E-SELFQUAL: A scale for measuring online self-service quality. Journal of Business Research, 64, 508-515.
Dongmi Li (2010). "Financial constraints: R&D investment, and stock returns". Ready School of Management University of California San Diego 1-6, 22-24.
 Emami, Maryam Alsadat., Farid, Dariush. (2017), Working Capital, Corporate Performance and Financial Constraints: Evidence from Listed Firms in Tehran Stock Exchange, Financial Accounting Researches, Volume 8, Issue 4 - Issue Serial Number 30, page 1-16. (in persian).
Francis, B., Hasan, I., Song, L., and Waisman, M., (2013), Corporate governance andinvestment-cash flow sensitivity: Evidence from emerging markets, Emerging MarketsReview, Vol. 15, pp. 57–71.
Gholamhossein Mahdavi, Gholamreza Rezaei (2015) Examining the relationship between board structure and financing constraints for the companies listed on Tehran Stock Exchange, Journal of Accounting Research,: Volume 17, Issue 1:Page 179-198(in Persian).
George, R., Kabir, R., & Jing, Q. (2008). Investment – Cash Flow Sensitivity and Financing Constraints: An Analysis of Indian Business Group Firms. Journal of Multinational Financial Management, 21(2), 69-88.
Ivan E. Rose c, Liao (2017), The joint determinants of cash holdings and debt maturity: the case for financial constraints, Review of Quantitative Finance and Accounting April 2017, Volume 48, Issue 3, pp 597–641.
Kudrimoti, S. (2008). Two essays on financial condition of firms. Graduate Thesis. University of South Florida.
Navissi, Farshid, Naiker, Vic (2006). "Institutional Ownership and corporate value". Managerial Finance, Vol. 32 No. 3, 2006 pp. 247-256.