اثرات تعدیلی ساختار مالکیت، ارتباطات سیاسی و استقلال هیئت مدیره بر ارتباط بین واگرایی نظرات و توجه سرمایهگذاران به بازار عرضه اولیه سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، واحد بین‌المللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران.

2 استادیار، حسابداری، دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

چکیده

در پژوهش حاضر به بررسی اثر تعدیلی ساختار مالکیت (بزرگ‌ترین سهامدار)، ارتباطات سیاسی و استقلال هیئت مدیره بر ارتباط بین واگرایی نظرات و توجه سرمایه‌گذاران به بازار عرضه اولیه سهام پرداخته شده است. برای این منظور تعداد 124 شرکت دارای عرضه اولیه عمومی در دوره زمانی بین سال‌های 1385 الی 1396 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده‌ها در گروه پژوهش‌های توصیفی- پس‌رویدادی قرار دارد که برای بررسی فرضیه‌ها از نرم افزار Eviews8 بهره گرفته شد. نتایج به دست آمده در این مطالعه نشان می‌دهد، در مجموع تفاوت دیدگاه‌های سرمایه‌گذاران و واگرایی نظرات آن‌ها تحت تاثیر عوامل مختلفی است که می‌توان به ساختارهای مالکیتی، ارتباطات سیاسی و استقلال هیئت مدیره اشاره کرد. زمانی‌که بزرگ‌ترین سهامدار شرکت دارای مالکیت بالاتری باشد، موجب کاهش تفاوت دیدگاه‌های سرمایه‌گذاران می‌شود و اثری منفی بر ارتباط مثبت بین بازده اولیه و واگرایی نظرات سرمایه‌گذاران دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Moderating Effects of Ownership Structure, Political Communication, and Board Independence on the Relationship between Divergence of Views and Attention of Investors to the Initial Public Offering (IPO) Market

نویسندگان [English]

 • nafise taghizade 1
 • mohsen hamidian 2
 • Nowrouz Nourollahzadeh 2
1 Department of Accounting , Kish International Branch, Islamic Azad University, Kish Island, Iran.
2 Asistant Professor of Accounting, Islamic Azad University Tehran South, Iran
چکیده [English]

In this study، the moderating effect of ownership structure (largest shareholder)، political communication, and board independence on the relationship between the divergence of views and investors' attention to the IPO market was evaluated. To do so،124 companies with an initial public offering (IPO) were analyzed during the period 2006-2017. This is an applied study in terms of purpose and is among the descriptive-retrospective researches in terms of the data collection method. To examine the hypotheses، Eviews8 software was used. The results obtained in this study indicated that, in general، the difference between investors' views and divergence of their views were under the influence of various factors such as ownership structures، political communication, and board independence. When the largest shareholder of the company has higher ownership، it reduces the difference in investors' views and has a negative effect on the positive relationship between initial returns and divergence of investors' opinions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Divergence of opinion"
 • "Investor's attention and participation"
 • "Initial public offering"
 • بهرامسری، بهزو، مسلمی، آذر، نحوی‌زاده، حمید. (1395). "بررسی بازده بازار قبل از عرضه اولیه سهام تاثیر آن بر بازده عرضه اولیه سهام". کنفرانس بین‌المللی اقتصاد، مدیریت، روانشناسی، صص1-9.
 • رضوی، سیده هنگامه. (1396). "بررسی تاثیر استقلال هیات مدیره بر ارتباط بین درصد سهام شناور و عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و مهندسی صنایع، صص1-14.
 • رفیع زاده، هادی، برزگر، قدرت‌اله. (1395). "بررسی ارتباط بین گرایشات احساسی سرمایه‌گذاران و قیمت‌گذاری کمتر از حد عرضه عمومی اولیه سهام شرکتهای بورسی". چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری، صص 1-8.
 • رهنمای رودپشتی، فریدون، محسنی، عبدالرضا. (1397). "ارتباطات سیاسی، سود نقدی و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، مقاله 10، دوره 11، شماره 38، صص 129-144.
 • شفیع‌پور، سیدمجتبی، جلالی علی‌آبادی، فرزانه. (1394). "عمومی اولیه: مدیریت سود و ساختار مالکیت". فصلنامه پژوهش‌های تجربی حسابداری. مقاله 2، دوره 4، شماره 4، پیاپی 16، صص 17-32.
 • شفیعی، مهرداد، هروی، شایسته. (1397). "بررسی کشف قیمت عرضه اولیه سهام با استفاده از ارتباطات مالی". پنجمین کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در مدیریت و حسابداری، صص1-16.
 • شهرآبادی، ابوالفضل، شعبانی، آسیه، جیواد، فرشته. (1396). "تاثیر ویژگی‌های سهام در تصمیم‌گیری تجاری سرمایه‌گذاران خرد". پژوهش‌های جدید در مدیریت و حسابداری. شماره 33، صص 1-44 .
 • نیکومرام، هاشم، بنی مهد، بهمن، رهنمای رودپشتی، فریدون، کیائی، علی. (1392). "دیدگاه اقتصاد سیاسی و مدیریت سود". حسابداری مدیریت. دوره 6، شماره 3 (پیاپی 18)، صص 31-43.
 • Agarwal, R. (2003). "Allocation of initial public offering and flipping activity". Journal of Financial Economics, Vol. 68(1), 111-135.
 • Agrawal, Anup, Knoeber, Charles. (2001). "Do some outside directors play a political role"? Journal of Law and Economics, Vol. 44(1), 179–198.
 • Badru, B. O., Ahmad-Zaluki, N. A., Wan-Hussin, Wan Nordin. (2017). "Board characteristics and the amount of capital raised in the Malaysian IPO market". Journal of Multinational Financial Management, Elsevier. Vol. 42, 37-55.
 • Barber, B. M., Odean, T. (2008). "All that glitters: The effect of attention and news on the buying behavior of individual and institutional investors". Review of Financial Studies. Vol. 21(2), 785-818.
 • Barker, V. L., Mueller, G. C. (2002). "CEO characteristics and firm R&D spending". Management Science. 48, 782–801.
 • Bayley, L., Lee, J.P., Walter, T.S. (2006). "IPO flipping in Australia: cross-sectional explanations". Pacific Basin Finance Journal. Vol. 14(4), 327-348.
 • Boehme, R., Colak, G. (2012). "Primary market characteristics and secondary market frictions of stocks". Journal of Financial Markets. Vol. 15(2), 286-327.
 • Byrd, J., Hickman, K. (1992). "Do outside directors monitor managers? Evidence from tender offer bids". Journal of Financial Economics. Vol. 32, 195-221.
 • Certo, S. T. (2003). "Influencing initial public offering investors with prestige: Signaling with board structures". Academy of Management Review. Vol. 28, 432–446.
 • Charumilind, Ch., Kali, R., Wiwattanakantang, Y. (2006). "Connected Lending: Thailand before the Financial Crisis". The Journal of Business. University of Chicago Press, vol. 79(1), 181-218.
 • Claessens, S., Feijen, E., Laeven, L. (2008). "Political connections and preferential access to finance: The role of campaign contributions". Journal of Financial Economics. Vol. 88, 554–580.
 • Coff, R. W. (1999). "When competitive advantage doesn’t lead to performance?: The resource-based view and stakeholder bargaining power". Organization Science. Vol. 10, 119–133.
 • Darmadi, S,. Randy, G,. (2013). "Underpricing, board structure, and ownership An empirical examination of Indonesian IPO firms". Managerial Finance. Vol. 39(2), 181-200.
 • Diether, K. B., Malloy, C. J., Scherbina, A. (2002). "Differences of opinion and the cross-section of stock returns". Journal of Finance. Vol. 57(5), 2113-2141.
 • Dinc, Serdar. (2005). "Politicians and banks: Political influences on government-owned banks in emerging countries". Journal of Financial Economics. Vol. 77(2), 453–479.
 • Dong, M., Michel, J-S. (2010). "Divergence of Opinion, Overallotment, and IPO Long-Run Performance". Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1572152.
 • Ellis, K. (2006). "Who trades IPOs? A close look at the first days of trading". Journal of Financial Economics. Vol. 79(2), 339-363.
 • Fabio, Bertoni,. Meoli, M,. Vismara, S. (2014). "Board Independence, Ownership Structure and the Valuation of IPOs in Continental Europe". Corporate Governance: An International Review.
 • Faccio, M. (2006). "Politically connected firms". American Economic Review. Vol. 96, 369–386.
 • Faccio, M., Masulis, R. W., McConnell, J. J. (2006). "Political connections and corporate bailout". Journal of Finance. Vol. 61(6), 2597–2635.
 • Faleye, O., Hoitash, R., Hoitash, U. (2011). "The costs of intense board monitoring". Journal of Financial Economics. Vol. 101, 160–181.
 • Ferguson, T., Voth, H.J., (2008). "Betting on hitler–the value of political connections in nazi Germany". Quarterly Journal of Economics. Vol. 123(1), 101–137.
 • Fisman, R. (2001). "Estimating the value of political connections". American Economic Review. Vol. 91, 1095–
 • Garfinkel, J.A. (2009). "Measuring investors’ opinion divergence". Journal of Accounting Research. Vol. 47(5), 1317-1348.
 • Geletkanycz, M. A., Hambrick, D. C. (1997). "The external ties of top-excecutives: Implications for strategic choice and performance". Administrative Science Quarterly. Vol. 42, 654–681.
 • Goetzmann, W. N., Massa, M. (2005). "Dispersion of opinion and stock returns". Journal of Financial Markets. Vol. 8(3), 324-349.
 • Gounopoulos, D. (2004). "Accuracy of management earnings forecasts in IPO prosp-ectuses: Evidence from Athens Stock Exchange". Working Paper, University of Surrey: United Kingdom.
 • Hambrick, D., Geletkanycz, M., Fredrickson, J. (1993). "Top executive commitment to the status quo: Some tests of its determinants". Strategic Management Journal. Vol. 14, 401–418.
 • Harris, M., Raviv, A. (1993). "Differences of opinion make a horse race". Review of Financial Studies. Vol. 6(3), 473-506.
 • Hermalin, B. E., Weisbach, M. S. (2003). "Boards of directors as an endogenously determined institution: A survey of the economic literature". Economic Policy Review. Vol.9, 7-26.
 • Hong, H., Stein, J.C. (2007). "Disagreement and the stock market". Journal of Economic Perspectives. Vol. 21(2), 109-128.
 • Houge, T., Loughran, T., Yan, X.S., Suchanek, G. (2001). "Divergence of opinion, uncertainty, and the quality of initial public offerings". Financial Management. Vol. 30(4), 5-23.
 • Ibbotson, R.G., Jaffe, J.F. (1975). "Hot issue markets". Journal of Finance. Vol. 30(4), 1027-1042.
 • Jensen, M. C. (1986). "Agency costs of free cash flow, corporate finance and takeovers". American Economic Review. Vol. 76, 323-329.
 • Jewartowski, T., Lizińska, J. (2012). "Short- and long-term performance of Polish IPOs". Emerging Markets Finance & Trade. Vol. 48(2), 59-75.
 • Kahneman, D., Tversky, A. (1979). "Prospect theory: an analysis of decision and risk". Journal of Econometrica. Vol. 47, 263-291.
 • Kandel, E., Pearson, N.D. (1995). "Differential interpretation of public signals and trade in speculative markets". Journal of Political Economy. Vol. 103(4), 831-872
 • Karpoff, J.M. (1986). "A theory of trading volume". The Journal of Finance. Vol. 41(5), 1069-1087.
 • Khwaja, A. I., Mian, A. (2005). "Do lenders favor politically connected firms? Rent provision in emerging financial market". Quarterly Journal of Economics. Vol. 120, 1371–1411.
 • Krigman, L., Shaw, H.W., Womack, K.L. (1999). "The persistence of IPO mispricing and the predictive power of flipping". The Journal of Finance. Vol. 54(3), 1015-1044.
 • Kumar, P., Sivaramakrishnan, K. (2008). "Who monitors the monitor? The effect of board independence on executive compensation and firm value". Review of Financial Studies. Vol. 21(3), 1371-1401.
 • Leuz, C., Oberholzer-Gee, F., (2006). "Political relationships, global financing, and cor-porate transparency: evidence from Indonesia". Journal of Financial Economics. Vol. 81(2), 411–439.
 • Loughran, T., Ritter, J. (2004). "Why has IPO underpricing changed over time?". Financial Management. Vol. 33(3), 5-37.
 • Low, S. W., Yong, O. (2013). "Initial public offering and investor heterogeneity: evidence from Malaysia". American Journal of Finance and Accounting. Vol. 3(1), 41-56.
 • Miller, E.M. (1977). "Risk, uncertainty, and divergence of opinion". Journal of Finance. Vol. 32(4), 1151-1168.
 • Miller, R. E. (2000). "Long-run underperformance of initial public offerings: an explanation". Working Papers 1999-2006, Paper No. 16, Department of Economics and Finance, University of New Orleans, New Orleans, LA.
 • Miller, R. E., Reilly, F. K. (1987). "An examination of mispricing, returns and uncertainty for initial public offerings". Financial Management. Vol. 16(2), 33-38.
 • Narayanasamy Cheedradevi, Mamunur Rashid, Izani Ibrahim. (2018). "Divergence of opinion and moderating effect of investors’ attentions in IPO market: Malaysian evidence". Review of Behavioral Finance. Vol. 10(1), 105-126. https://doi.org/10.1108/RBF-09-2016-0055.
 • Ritter, J. R. (1984). "The hot issue market of 1980". Journal of Business. Vol. 57, 215–240.
 • Sapienza, P. (2004). "The effects of government ownership on bank lending". Journal of Financial Economics. Vol. 72 (2), 357–384 .
 • Shivdasani, A., Yermack, D. (1999). "CEO involvement in the selection of new board members: An empirical analysis". Journal of Finance. Vol. 16, 1829–1853.
 • Stigler, George. (1971). "The theory of economic regulation". Bell Journal of Economics and Management Science. Vol. 2(1), 3–21.
 • Torikka, V. (2016). "Capturing Investor Attention – Do pre-IPO Google Searches Predict Stock Performance"? Evidence from Europe. Vol. 10(1), 121-80.
 • Wang, H., Liu, X. (2014). "The impact of investor heterogeneity in beliefs on share repurchase". International Journal of Econometrics and Financial Management. Vol. 2(3), 102-113.
 • Yeh, Y. H., Shu, P. G., Chiu, S. B. (2013). "Political connections, corporate governance and preferential bank loans". Pacific-Basin Finance Journal. Vol. 21(3), 1079–1101.
 • Zahra, S. A., Pearce, J. A. (1989). "Boards of directors and corporate financial performance: A review and integrative model". Journal of Management. Vol. 15, 291–334.
 • Zattoni, A., Witt, M. A., Judge, W. Q., Talaulicar, T., Chen, J. J., Lewellyn, K., Hu, H. W., Gabrielsson, J., Rivas, J. L., Puffer, Sh., Shukla, D., Lopez, F., Adegbite, E., Fassin, Y., Yamak, S., Fainshmidt, S., Ees H. V. (2017). "Does board independence influence financial performance in IPO firms? The moderating role of the national business system". Journal of World Business. Elsevier, Vol. 52(5), 628-639.
 • Zhao, R., Xiong, X. b., Dehua, S. (2018). "Investor attention and performance of IPO firms: Evidence from online searches". Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. 342-348.