بررسی اثر لحنِ گزارش پیش بینی سود بر واکنش سرمایه گذاران و پیش بینی عملکرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، گروه حسابداری، واحد قاینات، دانشگاه آزاد اسلامی، قاینات، ایران.

2 دانشیار حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

3 استادیار حسابداری، گروه حسابداری، واحد قاینات، دانشگاه آزاد اسلامی، قاینات، ایران.

چکیده

در سال های اخیر تجزیه و تحلیل جنبه های مختلف اطلاعات کیفیِ گزارش های مالی، یکی از ابزارهای مهم برای تصمیم گیری سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگانِ بازار سرمایه می باشد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر لحن گزارش پیش بینی سود بر واکنش سرمایه گذاران و پیش بینی عملکرد، می باشد. جهت بررسی این موضوع، پژوهش حاضر از اطلاعات 140 سال- شرکت پذیرفته شده در بورس اواراق بهادار تهران بین سال های 1390 تا 1396 استفاده می نماید. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش نیز از روش رگرسیون خطی چندگانه و رگرسیون لجستیک استفاده گردید. یافته های پژوهش حاکی از آن است که، لحن گزارش پیش بینی سود، ابزار مناسبی برای سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان، جهت پیش بینی سودها و جریان های وجه نقد آتی (عملکرد آتی) نمی باشد. همچنین، هیچگونه رابطه معناداری بین لحن گزارش پیش بینی سود با برخی معیارهای افزایندۀ (کاهندۀ) درک وآگاهی مدیران جهت مدیریتِ لحن گزارش ها، از قبیل تجدید ارائه سود و تحقق نزدیک به واقع (دور از واقع) سود یافت نشد. به عبارت دیگر، لحن گزارش پیش بینی سود بر روی درک و آگاهی سرمایه گذاران هیچ تأثیری ندارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigate the Effect of Prediction Profit Reporting Tone on Investors' Reactions and Performance Prediction

نویسندگان [English]

 • mahmoud toorchi 1
 • Mahmoud Lari Dashtebayaz 2
 • Mohammad Reza Razdar 3
1 1. Ph.D. Student in Accounting, Faculty of Humanities, Department of Accounting, Qaenat Branch, Islamic Azad University, Qaenat, Iran.
2 Assistant Prof of Accounting Group, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran,
3 Assistant Prof of Accounting Group, Department of Accounting Group, Qaenat branch, Islamic Azad University, Qaenat, Iran.
چکیده [English]

In recent years, the analysis of various aspects of qualitative information on financial reports is one of the important tools for decision making by investors and other capital market users. The purpose of this study, was to investigate The effect of the earnings forecast report tone on investor response and performance prediction. To investigate this issue, the present study uses 140 years- company listed companies at Tehran Stock Exchange between 2011 and 2017. In order to test the hypotheses of the research, multiple regression and logistic regression were used. The research findings suggest that earnings forecast report tone is not a suitable tool for investors and other users to predict future earnings and future cash flows (future performance). Also, no significant relationship was found between the earnings forecast report tone with some of the incremental (decreasing) criteria of managers' understanding to manage the report tone, such as renewing the presentation of profits and realizing the near real. In other words, the earnings forecast report tone does not have any effect on the perception and awareness of the investors.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Investors' Reactions
 • Performance Prediction
 • Qualitative Disclosure
 • Tone Management
 • باغومیان، رافیک؛ محمدی، حجت؛ نقدی، سجاد. (1395). نوسان متغیرهای کلان اقتصادی و پیش­بینی سود توسط مدیران. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 13 (50)، 57-79.
 • بولو، قاسم؛ حساس یگانه، یحیی؛ مومنی، سهیل. (1391). تأثیر تجدید ارائه صورت­های مالی بر مدیریت سود و پایداری سود. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 10 (33)، 73-96.
 • جهانخانی، علی؛ صفاریان، امید. (1382). واکنش بازار سهام نسبت به اعلان سود برآوردی هر سهم در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، 5 (2)، 61-81
 • حصارزاده، رضا؛ مرادی، مهدی؛ میرعلی، مهدیه. (1397). به کار گیری روش شناسی تحلیل متنی در پیش­بینی عملکرد. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.
 • خالقی مقدم، حمید؛ آزاد، محمد. (1383). محتوای اطلاعاتی پیش­بینی سود شرکت­ها، مطالعات حسابداری. 7، 33-53.
 • رحمانی، علی؛ نجف تومرایی، المیرا. (1391). تجدید ارائه صورت­های مالی و ریسک اطلاعاتی. فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، 10 (34)، 33-54.
 • رهنمای رود پشتی، فریدون؛ نیکو مرام، هاشم؛ نونهال نهر، علی اکبر. (1391). ارزیابی تأثیر رویکردهای قضاوتی و شناختی زبان در گزارش­های توضیحی حسابداری. فصلنامه بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 19 (2)، 47-72.
 • ساربان­ها، محمدرضا؛ کردستانی، غلامرضا؛ آشتاب، علی. (1386). بررسی رابطه بین دقت پیش­­بینی سود و بازده غیرعادی سهام شرکت­های جدیدالورود به بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بین المللی امام خمینی.
 • صالح نژاد، حسن؛ وقفی، حسام. (1395). تأثیر پیش­بینی سود توسط مدیریت بر ریسک و ارزش شرکت. مجله مدیریت مالی، 4 (12)، 103-122.
 • صالحی، مهدی؛ موسوی شیری، سیدمحمود؛ ابراهیمی سویزی، محمد. (1393). محتوای اطلاعاتی سود اعلان شده و پیش­بینی شده هر سهم در تبیین بازده غیرعادی سهام. فصلنامه پژوهش­های حسابداری مالی و حسابرسی، 6 (21)، 117-140.
 • فروغی، داریوش؛ آیسک، سید سعید مهرداد. (1394). بررسی واکنش بازار به زمان اعلام سود هر سهم پیش­بینی شده. فصلنامه پژوهش­های تجربی حسابداری، 5 (17)، 139-162.
 • قائمی، محمد حسین؛ جهانفر، حسن؛ رضایی، فرامرز. (1391). بررسی مدیریت زمان اعلام سود شرکت­ها. دانش حسابداری، 3 (11)، 85-104.
 • کاظمی، حسین؛ شریعت پناهی، سید مجید. (1389). مدلی برای سنجش تاثیر ارائه مجدد صورت­های مالی بر محتوای اطلاعاتی سود. رساله دکتری. دانشگاه علامه طباطبایی.
 • کردستانی، غلامرضا؛ نصیرلو، صابر. (1394). تأثیر مدیریت سود بر واکنش بازار به سود غیر منتظره. مجله بررسی­های حسابداری، 2 (7)، 111-123.
 • مرادزاده فرد، مهدی؛ علیپور درویش، زهرا؛ نظری، هماد. (1392). بررسی خطای پیش­بینی سود مدیریت و محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 2 (7)، 15-28.
 • مهام، کیهان؛ ذوالقدر، مصطفی. (1392). رابطه سود پیش­بینی شده توسط مدیریت و مدیریت سود. فصلنامه دانش حسابداری مالی، 2(4)، 65-87.
 • Callen J. L, Livnat J, and Segal D. (2006). Accounting Restatements: Are They Always Bad News forInvestors? Working Paper. University of Toronto.
 • Davis, A., Piger, J., & Sedor, L. (2012). Beyond the Numbers: Measuring the Information Content of Earnings Press Release Language. Contemporary Accounting Research, 29(3), 845-868.
 • Davis, A. K., Ge, W., Matsumoto, D., & Zhang, J. L. (2015). The effect of manager-specific optimism on the tone of earnings conference calls. Review of Accounting Studies, 20(2), 639-673.‏
 • Davis, A. K., Piger, J. M., & Sedor, L. M. (2006). Beyond the numbers: An analysis of optimistic and pessimistic language in earnings press releases (No. 2006-005). Federal Reserve Bank of St. Louis.
 • Dechow, P. M., Sloan, R., and Sweeney, A. (1995). Detecting Earning Management. The Accounting Review, 70(2), 193-225.
 • Elrod, G. B. (2010). Is There Predictive Value In The Words Managers Use? A Key Word Analysis Of The Annual Report's Management Discussion And Analysis.
 • Elshafie, E., Yen, A. R., & Yu, M. (2010). The association between pro forma earnings and earnings management. Review of Accounting and Finance, 9(2), 139-155.
 • Fama, E. F., & French, K. R. (1995). Size and book‐to‐market factors in earnings and returns. The journal of finance, 50(1), 131-155.
 • Felleg, R. (2015). Market reactions to management earnings forecasts. Maastricht University.
 • Fiske, S., and S. Taylor. 1991. Social Cognition. 2nd edition. New York, NY: McGraw-Hill.
 • Hribar, P., & Jenkins, N. (2004). "The effect of accounting restatements on earnings revisions and the estimated cost of capital". Review of Accounting Studies, 9, 337–356.
 • Hájek, P. (2018). Combining bag-of-words and sentiment features of annual reports to predict abnormal stock returns. Neural Computing and Applications, 29(7), 343-358.
 • Huang, X., Teoh, S. H., & Zhang, Y. (2013). Tone management. The Accounting Review, 89(3), 1083-1113.
 • Jog, V., & McConomy, B. J. (2003). Voluntary disclosure of management earnings forecasts in IPO prospectuses. Journal of Business Finance & Accounting, 30(1‐2), 125-168.
 • Katz, S. (2001). Language and persuasion in biotechnology communication with the public: How not to say what you’re not going to say and not say it. AgBioForum, 4(2), 93-97.
 • Li, F. (2010). The information content of forward‐looking statements in corporate filings—A naïve Bayesian machine learning approach. Journal of Accounting Research, 48(5), 1049-1102.
 • Lorsbach, T. (2019). Word Power: Content Analysis in the Presence of Competing Information. Available at SSRN 3316089.
 • Melloni, G., Stacchezzini, R., & Lai, A. (2016). The tone of business model disclosure: an impression management analysis of the integrated reports. Journal of Management & Governance, 20(2), 295-320.
 • Siregar, S. V., & Utama, S. (2008). Type of earnings management and the effect of ownership structure, firm size, and corporate-governance practices: Evidence from Indonesia. The international journal of accounting, 43(1), 1-27.
 • Sun, Y., & Xu, W. (2012). The role of accounting conservatism in management forecast bias. Journal of Contemporary Accounting & Economics, 8(2), 64-77.
 • Tetlock, P. C., Saar‐Tsechansky, M., & Macskassy, S. (2008). More than words: Quantifying language to measure firms' fundamentals. The Journal of Finance, 63(3), 1437-1467.