تاثیر بکارگیری مدیریت دارایی- بدهی بر ریسک اعتباری بانک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، گروه مدیریت، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی.

2 استاد، گروه مالی و حسابداری ، واحد علوم وتحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشیار ، گروه اقتصاد ، واحد علوم وتحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران ، ایران.

چکیده

بانک ها به عنوان بزرگترین و بااهمیت ترین نهادهای فعال در بازار پول به دلیل جایگاه بسیار مهمی که در نقش واسطه گری مالی اعم از پس انداز منابع و تأمین مالی دارند اهمیت بسیار زیادی در اقتصاد دارند. بانک ها جهت ایفای نقش خود در جامعه با چالش های متعددی روبرو هستند. یکی از این چالش ها، مدیریت بهینه دارایی ها و بدهی ها و بررسی ریسک های مرتبط با آن ها است . یکی از مهم ترین ریسکهای پیش روی بانکها ریسک اعتباری است که از تسهیلات اعطایی نشات می گیرد. این تحقیق درصدد بررسی پیاده سازی الگوی مدیریت دارایی- بدهی برای مدیریت ریسک اعتباری پیش روی بانکها است. برای سنجش ریسک اعتباری در این تحقیق از متغیرهای نسبت تسهیلات اعطایی به دارایی، نسبت مطالبات معوق به تسهیلات وکفایت سرمایه استفاده شد و ریسک با معیار ارزش در معرض خطر مورد اندازه گیری قرار گرفت. جامعه آماری تحقیق بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1388 تا 1395 می‌باشد که شامل 14 بانک می شوند. نتایج نشان می دهد که بهره گیری از الگوی مدیریت دارایی- بدهی برای مدیریت موثر و کاهش ریسک اعتباری پیش روی بانکها امری ضروری به نظر می رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of asset-liability management on credit risk

نویسندگان [English]

 • hadi farnian 1
 • Fraydoon Rahnamay Roodposhti 2
 • taghi torabi 3
1 PhD.Student,Department of Management,UAE Branch,Islamic Azad University, Dubai,United Arab Emirates,
2 Professor,Department of Finance and Accounting,Tehran Science and Research Branch, Islamic Azad University,Tehran,Iran
3 Associate Professor, Department of Economics,Tehran Science and Research Branch, Islamic Azad University,Tehran,Iran,.
چکیده [English]

Banks as the biggest and most important active institutions in money market as well as having financial intermediary role including resource saving and financing play a significant role in the economy. Banks face with different challenges to play their role in the society. One of these challenges is the optimal asset-liability management along with evaluating the related risks including credit risk which derives from lending facilities. The present study aimed to implement asset-liability management model for managing the credit risk of the banks. The ratio of lending facilities to asset and the ratio of delayed debts to facilities and capital adequacy were the variables of the study to assess the credit risk. In addition, the value at risk was calculated. In this study, data were collected from all 14 banks listed on the Tehran Stock Exchange from 2009 to 2016. The results indicated that it is essential to implement asset-liability management model for effective management and reducing the credit risk for the banks.

کلیدواژه‌ها [English]

 • asset-liability management
 • credit risk
 • value at risk
 • اسلامی بیدگلی، غلامرضا، مهرگان، محمدرضا و غلامی، پدیده. (1390). مدیریت بهینه داراییها در بانکها با استفاده از روش تحلیل سلسله‌مراتبی فازی و برنامه‌ریزی آرمانی: مورد خاص بانکA (طی سال‌های 85-87). مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی) ، 3(9): 23-44.
 • خوش سیما، رضا، شهیکی تاش، محمد نبی. (1391). تاثیر ریسکهای اعتباری، عملیاتی و نقدینگی بر کارایی نظام بانکی ایران. برنامه ریزی و بودجه، 4 (17): 69-95.
 • حاجیها، زهرا و رجایی، زانیار. (1390). ریسک عدم پراخت و رابطه آن با نرخ سود تسهیلات اعطایی در بخش های مختلف اقتصادی. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی) ، 2(6) : 191- 211.
 • رادپور، میثم، رسولی زاده، علی، رفیعی، احسان و لهراسبی، علی اصغر. (1388). مدیریت ریسک بازار رویکرد ارزش در معرض خطر. انتشارات آتی نگر.
 • راعی، رضا و سعیدی، علی. (1395). مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک، انتشارات سمت.
 • رهنمای رودپشتی، فریدون، جلالی،سجاد و محمدی، وحید. (1394). مبانی بانکداری با رویکرد ریسک. انتشارات نورا.
 • راعی، فرهنگ زاده، صفرزاده، راعی. (1395). بررسی رابطه بین استراتژی تنوع اعتباری با ریسک اعتباری و بازده بانکها: . شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد کاربردی و تجارت سال
 • شوالپور، سعید و اشعری، الهام. (1392). بررسی تاثیر ریسک اعتباری بر سوآوری بانکها در ایران. تحقیقات مالی، 15 (2): 229-246.
 • عرب مازار یزدی، محمد، باغومیان رافیک و کاکه خانی فرزانه. (1391). بررسی رابطه میان ترکیب دارایی-بدهی و ریسک
 • نقدینگی بانکها در ایران.
 • عمرانی، میثم، عظیمی، زهرا.(1395). مدل سازی مدیریت دارایی ها و بدهی ها با رویکرد مدیریت ریسک نقدینگی ؛(FGP) در نظام بانکداری با استفاده از مدل برنامه ریزی آرمانی فازی مطالعه موردی : بانک ملت. تحقیقات مدلسازی اقتصادی، 25: 91-128.
 • محرابی، لیلا. (1389). مدیریت ریسک در نظام بانکداری بدون ربا (با تاکید بر ریسک اعتباری)"، تازه های اقتصاد، پژوهشکده پولی و بانکی، 8 (130): 77- 130.
 • نوروزی، پیام. (1393). تأثیر متغیرهای کلان بر ریسک اعتباری بانک ها در ایران. پژوهشهای پولی و بانکی. 7 (20): 237-257.
 • Alessandri, P., & Drehmann, M. (2010). An economic capital model integrating credit and interest rate risk in the banking book. Journal of Banking & Finance. 34(4), 730-742.
 • Baral, K. J. (2005). Health check up of commercial banks in the framework of CAMEL: a case study of joint venture banks in Nepal. The Journal of Nepalese Business Studies, 1(2): 231-241.
 • Basel Committee on Banking Supervision (2008a) Liquidity Risk: Management and Supervisory Challenges, February, BCBS, Basel.
 • Castro, V. (2013). Macroeconomic determinants of the credit risk in the banking system: The case of the GIPSI. Economic Modelling, 31, 672-683.
 • Charumathi (2008), Asset Liability management in Indian banking industry, World congress on engineering, Vol. II
 • Dash H., Kajiji, G.,N. (2005), A nonlinear goal programming model for efficient asset liability management, Canadian Journal of Operational Research and information Processing.
 • Fabozzi F.J. and Atsuo K., (2002), Asset and Liability Management. S. Chand and company: Delhi.
 • Flamini, V., McDonald A. & Schumacher B. (2009). The determinants of commercial bank profitability in Sub-Saharan Africa. IMF Working Paper, 4: 63-78.
 • Galitz, L. (1995). Financial Engineering: Tools and Techniques to Manage Financial Risk (Financial Times). Pitman Publishing, London.
 • Gilb, Tom (1980). Risk Management: A practical toolkit for identifying, analyzing and coping with project risks, working paper.
 • Hube (1988).Investors  Must  Recall  Risk,  Investing  Four  Letter  Word , Wall  Street Journal  Interactive  Edition,  January23.
 • Jaiswal, Seema,2010 ,  "Relationship  between  Asset  and  Liability    of    Commercial   Banks    in   India, 1997- 2008", International Research Journal of Finance and Economics, 43-58.
 • Koenker, R. (2005). QuantileRegression. Cambridge University Press, NewYork.
 • Kosmidou, K. and Zopounidis, C. (2004). Goal Programming Techniques for Bank Asset Liability Management. Kluwer Academic Publishers.
 • Kumar, M., Arora, A., & Lahille, J. P. (2011). Construct of credit risk management index for commercial banks. Banks and Bank Systems. 6(1).
 • Mohapatra, Subhalaxmi, and Chakraborty, Suman, (2009). An Empirical Study of Asset Liability Management Approach by the Indian Banks, The IUP Journal of Bank Management, Vol. VIII, Nos. 3 & 4:. 7-13.
 • Markowitz, H., (1952), Portfolio Selection, The Journal of Finance 7(1), 77-91.
 • Olsson Carl. (2002). Risk Management in Emerging Markets: How to Survive and Prosper. Financial Times Prentice Hall.
 • Mun Yee Loon, Thaker Hassanudin Mohd Thas. (2017). ASSET LIABILITY MANAGEMENT OF CONVENTIONAL AND ISLAMIC BANKS IN MALAYSIA, Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics, 9 (1): 33-52.
 • Pragathi K.M., and Veena K.P. (2018). An Analysis of Asset-Liability Management in Banking Sector: A Case Study of Kotak Mahindra Bank. IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM), 20 (2): 01-07.
 • Pourzarandi, M.E & Omrani, M & Kavand, M (2012). Designing an Model of Measurement of liquidity risk in the banking system (Case study:Mellat Bank). biquarterly journal of iran's economic essays. 9(18): 135-163.
 • Shaabani, A & Adel Rastkhiz, A (2014). Comparative analysis of risks in conventional banking and in Usury- free banking in the framework of Islamic contracts. Quarterly journal of financial - Islamic research. 2(3): 5-36.
 • Singh Kanhaiya. (2013). ASSET-LIABILITY MANAGEMENT IN BANKS: A DYNAMIC APPROACHA.IMA Journal of Management & Research, 7 (2/4) : 74 –97.
 • Tee, Evans. (2018). Asset Liability Management and the Profitability of Listed Banks in Ghana. IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF): 8(3): 09-14.
 • Tektas Arzu, E. Nur Ozkan-Gunay and Gokhan Gunay (2005). Asset and liability management in financial crisis, Emerald.
 • Vasileiou Evangelos. (2017). Value at Risk (VaR) Historical Approach: Could It Be More Historical and Representative of the Real Financial Risk Environment? Theoretical Economics Letters, 7: 951-974.