کاربردهای نظریۀ بازی‌ها در تحلیل دانش سرمایه‌گذاری با استفاده از نظریۀ آشوب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوىگروه فلسفه علم، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسى، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامى، تهران، ایران

2 استاد گروه فلسفه علم، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسى، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامى، تهران، ایران

3 دانشیارگروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم وتحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استادگروه ریاضیات، دانشکده علوم پایه، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

ما در این مطالعه ضمن بررسی چند محور مشترک میان نظریۀ بازی‌ها و نظریۀ سرمایه‌گذاری نشان داده ایم که بخش‌هائی از این دو نظریه می‌توانند از دیدگاه ریاضیاتی هم ارز باشند، هر چند اثبات ریاضیاتی این هم ارزی باید از طریق مطالعات جداگانه‌‌ای صورت گیرد. به علاوه این گمان وجود دارد که بتوان بخش‌هائی از نظریۀ سرمایه‌گذاری را به نظریۀ بازی‌ها فروکاست. همچنین استفاده از نظریۀ آشوب به عنوان یک عامل پیوند دهندۀ میان علوم مختلفی که در سرمایه‌گذاری حضور دارند (یعنی اقتصاد، نظریۀ بازی‌ها، روان‌شناسی اجتماعی و اقتصاد رفتاری) می‌تواند علم سرمایه‌گذاری را به عنوان یک علم میان رشته‌‌ای و فرارشته‌‌ای مطرح کند و امکان بهره‌گیری از توانمندی‌های علوم مختلف در جهت تبیین پیچیدگی‌های علم سرمایه‌گذاری را فراهم سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Applications of game theory in the analysis of investment knowledge using chaos theory

نویسندگان [English]

 • Masoud Norouzian 1
 • Musa Akrami 2
 • Taghi Torabi 3
 • Farhad Hoseinzadeh Lotfi 4
1 Mathematics department- Islamic Azad university- south branch-Theran-Iran
2 Department of Law, Political Science, and Theology, Science and research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Management and Economics, Faculty of Economics, Islamic Azad University, Tehran, IRAN.
4 Professor, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this study, while examining several common axes between Game theory and Investment theory, we have shown that these two theories can be mathematically equivalent. In other words, parts of these two theories show signs of equivalency. However, the mathematical proof of this equivalency must be done through separate studies. In addition, there is speculation that parts of Investment theory could be reduced to Game theory. The use of Chaos theory as a link between the various sciences involved in investment (i.e., economics, game theory, mathematics, social psychology, and behavioral economics) can make investing science an interdisciplinary and transdisciplinary science and introduce a cross-discipline and use the capabilities of different sciences to explain the complexities of investment science and through the analysis of chaos theory. These cases have been studied and analyzed in different sections of this article.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Chaos theory
 • investment knowledge
 • game theory
 • equivalence
 • reduce
 • اسلامی بیدگلی، غ. و احتشام راثی، ر. (1390)، "کاربرد تئوری بازی‌ها در ارزیابی سرمایه‌گذاری در سهام"، مجلۀ دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، شمارۀ یازدهم، صص 123-95.
 • خلیلی عراقی، م.؛ نوبهار، ا. و قائمی دیزجی، آ. (1392)، "کاربردی از نظریۀ بازی‌ها در اقتصاد اسلامی"، فصلنامۀ پژوهش‌های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) سال سیزدهم، شماره 3، صص 108-87.
 • دلالی اصفهانی، ر.؛ واعظ برزانی، م. و ولی، ب. (1389)، "تحلیل راهکارهای جلوگیری از هجوم‌های بانکی"، مجلۀ معرفت اقتصادی، سال دو، شمارۀ اول، صص 209-179.
 • شهریاری، س. ؛ فیروزان سرنقی، ت. وفرازمند، ن. (1398)، "بررسی سیاستهای نفتی ایران در اوپک براساس نظریۀ بازی‌ها"، فصلنامه پژوهشهای سیاسی جهان اسلام، سال نهم، شماره اول، بهار 1398 ، صص 28-1.

                                                                     

 • طهماسبی، ر. (1395)، "اطلاعات نامتقارن و بازار"، مجلۀ تجارت فردا، شمارۀ 209. به نشانی اینترنتی http://www.tejaratefarda.com.
 • فون هایک، ف. (1390)، راه بردگی، ترجمۀ فریدون تفضلی و حمید پاداش، نشر نگاه معاصر.
 • معینی، ع. ؛ ابریشمی، ح. و احراری، م. (1385)، "به کارگیری نمای لیاپانوف برای مدل سازی سری زمانی قیمت نفت برپایة توابع پویا"، مجلۀ تحقیقات اقتصادی، شمارۀ 76، صص 100-77.
 • Adler, I. (2013), “The equivalence of Linear Programs and Zero-sum Games”, in International Journal of Games Theory, 42 (1), pp.165-177.
 • Chase, Z. (2012), “Three ways to stop a bank run”, NPR[i].
 • Dantzig,B. (1951), “A proof of the equivalence of the programming problem and the game problem”. In: Koopmans TC (ed) Activity analysis of production and allocation. Wiley, New York pp 330–335.
 • Diamond, D.W. (2007), “Banks and liquidity creation: a simple exposition of the Diamond-Dybvig model”. Economic Quarterly, Vol. 93, No. 2, pp 189–200.
 • Diamond, D.W. and Dybvig, P. H. (1983), “Bank Runs, Deposit Insurance, and Liquidity”, Journal of Political Economy, Vol. 91, No. 3, pp. 401-419.

*      Hardesty, L. (2010), “Explained: The Shannon limit”, MIT News on campus and around the world. URL: https://news.mit.edu/2010/explained-shannon-0115.

 • Hayek, F. A. (1958), Individualism and Economic Order, The University of Chicago press, Third Impression.
 • Herbig, P. A. (1991), “Game theory in marketing: Applications, uses and limits”, Journal of Marketing Management, No. 7, 285-298,
 • Leland, H. E. and Pyle, D. H. (1977), “Informational Asymmetries, Financial Structure, and Financial Intermediation”, The Journal of Finance, Vol. 32, No. 2, Papers and Proceedings of the Thirty-Fifth Annual Meeting of the American Finance Association, Atlantic City, New Jersey, September16-18, 1976, pp. 371-387.
 • Spence, M. (1973), “Job Market Signaling”, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 87, No. 3., pp. 355-374.
 • Spence, M. (2002), “Signaling in Retrospect and the Informational Structure of Markets”, The American Economic Review, Vol. 92, No. 3, pp. 434-459.
 • Styer, D. (2019), “Entropy as Disorder History of a Misconception”, The physics teacher, Vol. 57, pp. 458-454.
 • Von Neumann, j. and Morgenstern, O. (1953), Theory of games and economic behavior, Princeton University Press.
 • Von Stackelberg, H. (2011), Market Structure and Equilibrium: 1st Edition Translation into English, Bazin, D.; Urch, L. & Hill, R., Springer.

 

[i] NPR مخفف National Public Radio یک شبکۀ رادیویی معتبر در آمریکا است که از طریق مصاحبه با کارشناسان زبده نسبت به تحلیل وقایع و بخصوص اخبار اقتصادی روز اقدام می‌کند.