طراحی و تبیین مدل خرید نهایی کالای ایرانی با رویکرد ریسک مالی و سرمایه گذاری اهمیت- عملکرد (IPMA)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، واحد بین الملل کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران.

2 گروه مدیریت بازرگانی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

امروزه مخاطره خرید محصولات داخلی به عنوان یک اصل مهم و اساسی برای رونق فضای کسب کار و رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی پذیرفته شده است. هدف این تحقیق طراحی و تبیین مدل خرید نهایی با استفاده از رویکرد تحلیل ریسک مالی و سرمایه گذاری اهمیت-عملکرد با بررسی اثربخشی متغیرهای موثر بر خرید نهایی کالای ایرانی می باشد. این تحقیق از بعد هدف کاربردی بوده و از لحاظ رویکرد تحقیق کمی و دارای استراتژی توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق مصرف کنندگان کالای ایرانی بوده، تعداد 377 نفر به عنوان نمونه توسط نرم افزارG- Power محاسبه و انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه می باشد و برای تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری با نرم افزار Smart Pls استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که متغیر ریسک مالی اثر مثبت بر اعتماد و اثری منفی بر قصد خرید دارد. همچنین متغیرهای دانش محصول، کیفیت ادراک شده و ارزش ادراک شده بر اعتماد و قصد خرید موثر بودند ولی بر خلاف نتایج تحقیقات قبلی متغیر اعتماد اثر منفی بر قصد خرید داشت که در نتیجه متغیر اعتماد به عنوان میانجی مورد تایید قرار نگرفت. همچنین نتایج برآمده از تحلیل اهمیت – عملکرد مدل تحقیق نشان می دهد که متغیرهای کیفیت ادراک شده، ارزش ادراک شده و قصد خرید د مدل دارای وضعیت بسیار مطلوبی از لحاظ عملکرد و اهمیت هستند ولی متغیرهای دانش محصول، اعتماد و ریسک مالی باید بنحوی اثرگذاری شان کاهش یافته و حذف شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and explaining the final purchasing model with the financial risk and investment approach Significance-Performance (IPMA)

نویسندگان [English]

 • Aliakbar Shahri Mejarshin 1
 • Alireza Rousta 2
 • Abdullah Naami 3
1 Department of Business Management, Kish International Branch, Islamic Azad University, Kish Island, Iran.
2 Department of Business Management, Shahr-e-Qods Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Department of Business Management, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Today, the purchase and risk of buying domestic products is accepted as an important and fundamental principle for the prosperity of the business environment and achieving economic growth and development. The purpose of this study is to design and explain the final purchase model using the financial risk analysis and importance-performance investment approach by examining the effectiveness of variables affecting the final purchase of Iranian goods. This research is an applied goal in terms of quantitative research approach and has a descriptive survey strategy. The statistical population of the study was consumers of Iranian goods, 377 people were calculated and selected as a sample by G-Power software. The data collection tool is a questionnaire and the structural equation model with Smart Pls software has been used to analyze the data. The results of this study showed that the variable of financial risk has a positive effect on trust and a negative effect on the intention to buy. perceived value were effective on trust and purchase intention, but unlike the results of previous research, the variable of trust had a negative effect on purchase intention, so the variable of trust was not approved as a mediator. Also, the results of the importance-performance analysis of the research model show that the variables of perceived quality, perceived value and intention to buy in the model have a very favorable situation in terms of performance and importance, but the variables of product knowledge, trust and financial risk should be effective. Reduced and removed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Actual purchase risk
 • financial risk
 • product knowledge
 • perceived quality
 • اردکانی، سعید؛ جهانبازی، ندا(1396). تأثیر تصویر فروشگاه بر قصد خرید مشتریان: اعتماد و ریسک درک شده به عنوان متغیرهای تعدیل کننده، فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، سال پنجم، شماره 17، ص 52-73.
 • بهاروند ایران نیا، زیبا(1395). تاثیر ریسک مالی و متغیرهای مدل UTAUT بر رفتار خرید با میانجی گری قصد خرید اینترنتی و اعتماد درک شده و تعدیل کنندگی جنسیت. پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه سمنان.
 • پوراشرف، یاسان اله؛ عسکری نیا، محمد حسین؛ نامدار جویمی، احسان (1393). بررسی عوامل موثربرخرید محصولات جعلی با برند لوکس درصنعت پوشاک موردمطالعه: شهراصفهان، اولین همایش ملی حسابداری ، حسابرسی و مدیریت، اصفهان.
 • ثنایی نسب، صبا(1392). بررسی تاثیر عوامل فردی و عوامل مرتبط با محصول بر قصد خرید مشتری در­شهرستان خرم­آباد. پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشکده امور اداری و اقتصادی، دانشگاه لرستان.
 • دلاور، علی(1385). مبانی علمی و نظری پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، تهران، انتشارات رشد.
 • سید جوادین سیدرضا و همکاران، بازاریابی درونی گامی در جهت بهبود رفتارهای شهروندی سازمانی و کیفیت خدمات: تحقیقی پیرامون شرکت گاز تهران بزرگ، نشریه مدرس علوم انسان: پژوهش­های مدیریت در ایران، 1389، شماره 14، ص­ص 97-67.
 • صادقی، احمد(1397). مشارکت اجتماعی مولفه‌های سرمایه اجتماعی، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال ششم، شماره 20.
 • Ajzen, I. (1987). From intentions to actions: A theory of planned behavior. In J. Kuhl & J. Beckmann (Eds.), Action-control: From cognition to behavior (pp. 11-39), Heidelberg: Springer.
 • Bramall, C., Schoefer, K., & McKechnie, S. (2004). The determinants and consequences of consumer trust in e-retailing: A conceptual framework. Irish Marketing Review, 17(1/2), 13–22.
 • Chang, H.H.; Chen, S.W. (2008), the impact of online store environment cues on purchase intention: Trust and perceived risk as a mediator. Journal of online information review, 32, 818–841.
 • Chen, Y.S.; Chang, C.H. Enhance green purchase intentions: The roles of green perceived value, green perceived risk, and green trust. Manag. Decis. 2012, 50, 502–520.
 • Chen, Y.S.; Chang, C.H. (2014), Enhance green purchase intentions: The roles of green perceived value, green perceived risk, and green trust. Journal of Management Decision, 50, 502–520.
 • Chen, Y.S.; Chang, C.H. (2013), Enhance green purchase intentions: The roles of green perceived value, green perceived risk, and green trust. Journal of Management Decision, 50, 502–520.
 • Chen, Y.-H., & Barnes, S. (2017). Initial trust and online buyer behavior. Industrial Management & Data Systems, 107(1), 21–36.
 • Chiu, C. M., Chang, C. C., Cheng, H. L., & Fang, Y. H. (2009). Determinants of customer repurchase intention in online shopping. Online Information Review, 33(4), 761–784.
 • Dash, S., & Saji, K. B. (2008). The role of consumer selfefficacy and website social-presence in customers’ Adoption of B2C online shopping: An empirical study in the Indian context. Journal of International Consumer Marketing, 20(2), 33–48.
 • Gefen, D., Karahanna, E., & Straub, D. W. (2016). Trust and TAM in online shopping: an integrated model. MIS quarterly, 27(1), 51-90.
 • Geyskens I et al, (2008), The effects trust and interdependence on relationship commitment: A trans-Atlantic study, International Journal of Research in Marketing, Vol. 43, No. 4, pp. 303 – 317.
 • Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2015). Multivariate data analysis (7th ed.). Englewood Cliffs: Prentice Hall.
 • Han, T.I.; Stoel, L. The effect of social norms and product knowledge on purchase of organic cotton and fair-trade apparel. J. Glob. Fash. Mark. 2016, 7, 89–102.
 • Henseler, J., Ringle, C., & Sinkovics, R. (2009). The use of Partial least squares path modeling in international marketing. Advances in International Marketing (AIM), 20, 277–320.
 • Henseler, J., Ringle, C.M., Sarstedt, M. (2013). A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling. Journal of Academic Marketing Science. 43 (1), 115–135.
 • Ilyoo, B. Hong. Hoon S. Cha. (2013), the mediating role of consumer trust in an online merchant inpredicting purchase intention. International Journal of Information Management 33, 927– 939.
 • Khosrozadeh, S., Heidarzadeh Hanzaee, K. (2011), “The Effect of the Cuntry-Of-Origin Image, Product Knowledge and Product Involvement on Consumer Purchase Decisions”, Chinese Business Review, Vol. 10, No. 8, Pp. 601-615.
 • Kim, D. J., Ferrin, D. L., & Raghav Rao, H. (2016). A trustbased consumer decision-making model in electronic commerce: The role of trust, perceived risk, and their antecedents. Decision Support Systems, 44(2), 544–564.
 • Lalinthorn, M., Panjakajornsak, V., (2017), Developing and Examining a Model of Perceived Quality, Perceived Value and Perceived Risk Affecting Customer Loyalty of Environmentally-Friendly Electronic Products. Pertanika J. Soc. Sci. & Hum. 24 (4): 1481-1501.
 • Lee, M. K. O., & Turban, E. (2011). A trust model for consumer internet shopping. International Journal of Electronic Commerce, 6(1), 75–91.
 • Lichtenstein, D. R., Bloch, P. H., & Black, W. C. (2015). Correlates of price acceptability. Journal of consumer research, 243-252.
 • Mishra (2017): Constituent Dimension of Customer Satisfaction, management Research ReportNumber 97.
 • Oh, H. Price fairness and its asymmetric effects on overall price, quality, and value judgments: The case of an upscale hotel. Tour. Manag. 2003, 24, 387–399.
 • Pavlou, P. A. (2012), what drives electronic commerce? A Theory of planned behavior perspective. Academy of Management Proceedings, Academy of Management, 4, 275-286.
 • Ringle, C. M., Sarstedt, M., & Schlittgen, R. (2015). Genetic algorithm segmentation in partial least squares structural equation modeling. OR Spectrum, 36(1), 251–276.
 • Shafiq, M. & Zia-ur- Rehman, M. & Rashid, M. (2013). Impact of compensation: training and development and supervisor support on organizational commitment. Journal of Compensation & benefits review, (45)5, 278-285.
 • Shekhar, S., Sandeep, S. (2018). Moderating effect of product type on online shopping behavior and purchase intention: An Indian perspective. Cogent Arts & Humanities. 5, 34-45.
 • Smith, A. P. &W.K. Hoy (2017). Academic optimistic & student achievement in urban elementary schools, Journal of Educational Administration, 45(5), 556-568.
 • Snoj, B., Korda, A. P., & Mumel, D. (2004). The relationships among perceived quality, perceived risk and perceived product value. The Journal of Product and Brand Management, 13(2/3), 156–167.
 • Sweeney, J., & Swait, J. (2015). The effects of brand credibility on customer loyalty. Journal of retailing and consumer services, 15(3), 179-193.
 • Tenenhaus, M., Amato, S., & Esposito Vinzi, V (2005). A global goodness-of-fit index for PLS structural equation modeling. In Proceedings of the XLII SIS Scientific Meeting. 739–742.
 • Zhang, Z.; Hou, Y. The effect of perceived risk on information search for innovative products and services. J. Consum. Mark. 2017, 34, 241–254.