تحلیل مقایسه ای در بررسی اثر معیار های عملکرد و نظارتی بر مدل های هموارسازی سود تاکر،زاورین و جونز ( رویکرد متغیر گزینی هوش مصنوعی ریلف و لارس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، گروه مدیریت مالی،واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی،دبی،امارت متحده عربی.

2 دانشیار، گروه حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استاد،گروه بازرگانی مالی، دانشگاه تربیت مدرس،تهران ،ایران

چکیده

پدیده هموارسازی سود مقوله‌ای مشترک در مرز دانش حسابداری و امور مالی است. یکی از انگیزه‌های شرکت‌ها برای هموار کردن سود حداقل نمودن تأثیر مالیات در طول زمان می‌باشد. یکی از مسائلی که در تحلیل عوامل مؤثر بر هموارسازی سود نقش دارد، معیار مناسب جهت تشخیص هموارسازی سود است. در این پژوهش به تحلیل مقایسه‌ای مدل هموارسازی سود TZ, JONES پرداخته شد. هدف این پژوهش این است که آیا از دیدگاه نظارتی و عملکرد با کاربرد روش‌های متغیر گزینی ریلف و لارس تفاوتی بین شاخص‌های هموارسازی سود وجود دارد یا خیر؟ این پژوهش با استفاده از اطلاعات 150شرکت طی 7 سال مالی ( دوره 1390 الی 1396) در بورس اوراق بهادار تهران به مقایسه تأثیر معیارهای نظارتی و عملکردی بر دو شاخص هموارسازی سود پرداخته است. از جنبه نوآوری این پژوهش می‌توان به استفاده از معیارهای نظارتی (حاکمیت شرکتی، حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی) و معیارهای عملکرد (بازده دارایی، بازده سهام، بازده حقوق صاحبان سهام، وجه نقد عملیاتی، نسبت قیمت به سود هر سهم، بازده فروش) به‌طور هم‌زمان اشاره کرد؛ و همچنین برای اولین بار با روش‌های هوش مصنوعی اقدام به تحلیل مقایسه‌ای شاخص‌های هموارسازی سود شده است. نتایج نشان می‌‌دهد که عوامل عملکردی با روش ریلف و لارس نسبت به معیارهای نظارتی بر دو شاخص tz و Jones تأثیربالاتری دارد. به‌طورکلی می‌توان نتیجه گرفت که با تغییر شاخص هموارسازی سود و روش متغیر گزینی تفاوت چندانی در میزان تأثیر شاخص‌های تأثیرگذار ایجاد نشده است، هرچند که با تغییر روش میزان تأثیر ریز شاخص‌های تأثیرگذار تغییر ناچیزی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative analysis of the effect of performance criteria and monitoring TZ and Jones Earning Smoothing Models (RELIEF LARS - Variable Selection Approach)

نویسندگان [English]

 • farshid fridoni 1
 • roya darabi 2
 • aliasghar anvari 3
1 Ph.D. Student, Department of Financial Managementt, UAE Branch, Islamic Azad University, Dubai, UnitedArab Emirates.
2 Associate Professor, Department of Accounting, South Tehran Branch Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Professor in Business Administration, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The phenomenon of profit smoothing is a common subject at the frontier of accounting and finance knowledge. One of the incentives for companies to mitigate profits is to minimize tax effects over time. One of the issues involved in the analysis of the factors affecting profit smoothing is the appropriate benchmark for the recognition of profit smoothing. In this research, a comparative analysis of the TN, JONES profit smoothing model was presented. The purpose of this study is to find out whether there is a difference between the profit smoothing indicators from the viewpoint of monitoring and performance with the use of Rilef and Lars alternatives. This study uses information of 150 companies during 7 fiscal years (2012-2018) in Tehran Stock Exchange to compare the effect of regulatory and functional measures on two earnings smoothing indicators. . The results show that the Rilf and Lars performance factors have a higher impact on the two indicators of tz and jones than the regulatory criteria. In general, it can be concluded that by changing the profit smoothing index and the method of selection, there is no significant difference in the impact of effective indicators, although the change in the method of affecting the impact of small indicators has little effect.

کلیدواژه‌ها [English]

 • earning Smoothing
 • Supervisory Criteria and Performance
 • Artificial Intelligence Selection Approach
 • آقایی، محمدعلی و چالاکی، پری. (1388). "بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و سهامداران نهادی با مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران". فصلنامه تحقیقات حسابداری، شماره 3، ص 87-68.
 • احمدپور، احمد؛ ملکیان، اسفندیار و کردتبار، حسین. (1388). "بررسی تأثیر مدیران غیرموظف و سرمایه‌گذاران نهادی در رفتار مدیریت سود". فصلنامه تحقیقات حسابداری، شماره 4، صص 30-3.
 • اعتمادی، حسین، عبدلی، لیلا (1395). هموارسازی سود و عملکرد قیمت سهام در بحران مالی. فصلنامه حسابداری مالی، ۷ (۲۵): ۱-۲۸
 • ایزدی نیا، ناصر؛ رسائیان، امیر و رضایی رجایی، علی اصغر (1391). بررسی رابطه هموارسازی سود با ابزارهای حاکمیت شرکتی و نقدشوندگی سهام. برنامه ریزی و بودجه، سال 17، شماره2، ص53-78.
 • ابزری، مهدی؛ فائزه غلامی و فتحی، مینا (۱۳۹۴). بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر هموار سازی سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. اولین همایش بین المللی حسابداری، حسابرسی مدیریت و اقتصاد، اصفهان، دبیرخانه همایش
 • ایزدی نیا، ناصر؛ آقانقی دهقی؛ جواد و رسائیان، امیر (1391). "تأثیر ابزارهاى نظام راهبرى شرکتى بر عدم تقارن اطلاعاتى پیرامون اعلام سود شرکت‌هاى پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران". فصلنامه حسابداری مالی، شماره 13، صص 65-44.
 • انصاری، عبدالمهدی و خواجوی، حسین (1390). بررسی ارتباط هموارسازی سود با قیمت بازار سهام و نسبت‌های مالی. پژوهش های حسابداری مالی دوره 3، شماره 2، تابستان 1390، صفحه33-50.
 • امیرخان، کوروش (1388) .بررسی نقش هموارسازی سود در بهبود اطلاع‌دهندگی سودها و جریانات نقدی. پایان نامه کارشناسی ارشد.
 • انصاری، عبدالمهدی؛ خورشید، علیرضا و شیرزاد، علی (1395). بررسی تأثیر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و واقعی سود بر نقدشوندگی سهام و ارزش شرکت. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت سال سوم / شماره 11، ص 41-54.
 • بحری ثالث، جمال (1396). بررسی ارتباط بین خوش‌بینی مدیریت و هموارسازی سود در بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس اوراق بهادار تهران. دانش سرمایه‌گذاری، سال 6، شماره 22، صص 179-196.
 • محمودزاده باغبانی، سعید؛ پورغفار دستجردی، جواد (1393). تأثیر ساختار هیئت‌مدیره بر مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی، سال دوم، شماره 5، صص 120-105.
 • بادآورنهندی، یونس؛  برادران‌حسن‌زاده، رسول؛ بلوری، ‌امین؛ محمودزاده باغبانی، سعید (1389). بررسی تاثیر ساختار مالکیت و سرمایه بر میزان هموارسازی سود شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران. حسابداری مالی: دوره 2، شماره 8، ص 75-94.
 • باد آور نهندی ، یونس ؛ محمود زاده باغبانی، سعید ؛ بلوری، امین(1391)ارتباط ساختار سرمایه و مالکیت با تصمیمات هموارسازی سود(تحلیل خطی و لوجیت)حسابداری مالی و حسابرسی ، دوره 4، شماره 16، زمستان 1391، صفحه 185-213
 • بدری، احمد و قهرمانی، محمدامین (1391). هموارسازی سود و هزینه حقوق مالکانه: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال دهم، شماره 35، صص 47 ـ 23
 • پورتراجی، قربانعلی؛ اسمعیل، سعیدیان؛ مسعود،  جعفری و تراجی، تقی (1394). تأثیر مدیریت واقعی سود بر عملکرد مالی آتی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. چهارمین همایش ملی علوم مدیریت نوین.
 • جواهری، محمدرضا و زنجیردار، مجید (1396). رابطه بین مدیریت سود و عملکرد شرکت‌های موردمطالعه در بورس اوراق بهادار تهران. مدیریت بهره وری، دوره 11، 3(42) پاییز، ص 218-197.
 • جامی، مجید ، خمری، محمد ، آتش پنجه، داود(1398) مالکیت نهادی و کنترل و هموارسازی سود فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری دوره 5 ،شماره 2 ،ص124-131.
 • حاجیها؛ زهره و سیری، امیر  (1388). بررسی ارتباط بین هموارسازی آگاهانه سود و ورشکستگی شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران. حسابداری مدیریت، دوره 2، شماره 2(پیاپی 2 )، صفحه 65-81.
 • حساس‌یگانه، یحیی؛ محمودزاده باغبانی، سعید و گرگانی فیروزجاه، ابوالفضل (1394). ارتباط حاکمیت شرکتی با هموارسازی سود (تحلیل لجستیک و خطی) همایش ملی حاکمیت شرکتی وزارت علوم. تحقیقات و فناوری
 • حساس‌یگانه، یحیی؛ صدیقی، روح‌اله و حسن‌زاده، فاطمه (1396). رابطه کیفیت حسابرسی مستقل و کمیته حسابرسی با مدیریت سود و مدیریت جریانات نقدی. دانش حسابداری وحسابرسی مدیریت، دوره 6، شماره 22، صفحه13-24.
 • حجازی، رضوان؛ محمدی، شاپور؛ اصلانی، زهرا و آقاجانی، مجید (1391). پیش‌بینی مدیریت سود با استفاده از شبکه عصبی و درخت تصمیم در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره 19، شماره 2، صص 31-46.
 • حقیقت، حمید و رایگان، احسان (1387)و نقش هموارسازی سود بر محتوای اطلاعاتی سودها در خصوص پیش‌بینی سوهای آتی. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره 15، شماره 54، صص 33-46.
 • حیدرپور، فرزانه و عرب‌مختاری، محمدعلی (1393). تأثیر هموارسازی سود بر درآمد تعیین‌شده توسط جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، دوره 3، شماره 10، صص 47-54.
 • حیدرزاده هنزائی ، علیرضا ؛ براتی، لیلا(1398) محیط اطلاعاتی و مدیریت سود در شرکت‌های با منافع دوگانه،دانش سرمایه گذاری، دوره 8، شماره 29، بهار 1398، صفحه 215-332
 • دادنوش فر، علی؛ احمدی، محمد رمضان و گسکری، ریحانه (1390) بررسی رابطه بین مدیریت سود و بازده واقعی و غیرعادی سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه حسابداری مالی. ۱۳۹۰; ۳ (۱۱): ۱۱۹-۱۴۳
 • داداشی نسرین و نورحسینی نیاکی سیدحسین، (1390) "تأثیر سازوکارهای نظام حاکمیت شرکتی بر هموارسازی سود" دهمین همایش ملی حسابداری ایران، دانشگاه الزهرا، جلد سوم، خرداد 1390
 • دارایی، محسن؛ جنتی، مهناز (1395)؛ بررسی اثرات هموارسازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکت‌های صنایع شیمیایی و دارویی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران؛ دانش حسابرسی، سال 16، شماره 63، صص 167-191.
 • دموری، داریوش وعارف منش، زهره (1390)، بررسی رابطه بین هموارسازی سود، کیفیت سود و ارزش شرکت در شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله پژوهش‌های حسابداری مالی، سال سوم، شماره اول، شماره پیاپی (7)، بهار 1390، ص 39-45
 • دموری، داریوش و مهدی‌آبادی، نرگس (1394). تجزیه و تحلیل رابطه بین حاکمیت شرکتی. هموارسازی سود و کیفیت گزارشگری مالی، راهبرد مدیریت مالی، سال 3، شماره 11، صص 27-49.
 • رهنمای رودپشتی، فریدون هیبتی، فرشاد، طالب نیا، قدرت اله، نبوی چاشمی، سیدعلی (1391) ارائه الگوی سنجش تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت، سال پنجم / شماره دوازدهم/ بهار 1391، ص 79-100
 • رییس زاده؛  سید محمد رضا، رمضانی، جواد (1397) عدم اطمینان محیطی، مدیریت سود و بازده سهام (نقش تعدیل کننده توانایی مدیران)، دانش حسابداری وحسابرسی مدیریت دوره 7، شماره 26، ص 121-132.
 • رزمیان فیض آبادی، علیرضا؛ هشی، عباس. (1392). "تأثیر ترکیب هیئت‌مدیره بر محتوای اطلاعاتی و کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران". مجله دانش حسابداری، 4(13)، صص 127-105.
 • زین افزا، مینا؛ ذالفقاری، مهدی؛ اکبریان، مریم؛(1396)نقش سرمایهگذاران نهادی در رابطه بین مدیریت سود و بازده دارایی ها فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری دوره سوم- شماره 4 (11 صفحه - از 324 تا 334)

 

 • ستایش، محمدحسین؛ تقی زاده، رضا؛ جوکار، محمد (1396)، بررسی تأثیر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت واقعی سود بر ریسک سقوط قیمت سهام، دانش حسابداری مالی، دوره 4، شماره 1، صص 23-43.
 • صفایی، محمد؛ محمودی درویشانی، بابک؛ عباسی، ابراهیم (1396)، بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود و مدیریت مالیات در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علمی پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، سال 6، شماره 23، ص 131-144.
 • صبور، مینا؛اسفندیاری زاهدانی، عباس؛ (1398) بررسی تأثیر تمرکز مالکیت بر رابطه بین مدیریت سود و ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهشهای جدید در حسابداری ومدیریت، دوره پنجم - شماره 54 صفحه - از 233 تا 254
 • شمس زاده، باقر، الماسی، بهنام (1396) بررسی نقش هموارسازی سود بر پیش‌بینی عملکرد آتی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرس، سال نهم، شماره 34
 • غایبی، جلیل و امیر لعلی سرابی، ۱۳۹۴، بررسی ارتباط هموارسازی سود و نسبت های مالی درشرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادارتهران، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، کوالالامپور-مالزی، موسسه سرآمد کارین
 • فغانی ماکرانی، خسرو؛ صالح نژاد، حسن؛ امین، وحید (1395)، پیش‌بینی مدیریت سود مبتنی بر مدل جونز تعدیل‌شده با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک، مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، شماره 28، صص 117-136.
 • فخاری، حسین؛ محمدی، جواد و حسن نتاج کردی، محسن (1394). بررسی اثر ویژگی‌های کمیته حسابرسی بر مدیریت سود از طریق اقلام واقعی، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، سال 12، شماره 46، صص 123-146.
 • قائمی، محمد حسین؛  مرادی پور، مصطفی،  کریمی، محمد باقر (1390) تأثیر هموار سازی سود بر بازده سهام در چارچوب مدل سه عاملی فاما فرنچ، حسابداری مالی، دوره 9، شماره 35، صفحه 93-106.
 • قدرتی، حسن، فیضی، سعید (1394). "تأثیر حاکمیت شرکتی بر میزان مدیریت سود در بازار بورس اوراق بهادار تهران". دانش حسابرسی، شماره 58: 205-232
 • قادری، اقبال، امینی، پیمان، نوروش، ایرج، محمدی، (1397) تبیین الگوی اندازهگیری مدیریت سود با استفاده از روش ترکیبی هوشمند شبکه های عصبی و الگوریتمهای فراابتکاری (ژنتیک و ازدحام ذرات) مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار شماره سی وششم /ص 99-112.
 • کردستانی، غلامرضا؛ معصومی، جواد؛ بقایی، وحید (1392)، پیش‌بینی سطح مدیریت سود با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی، پیشرفت‌های حسابداری شیراز، دوره 5، شماره 1، صص 169-190.
 • گرد، عزیز؛ وقفی، سیدحسام؛ حبیب زاده بایگی، جواد؛ خواجه زاده، سارا (1394)، مقایسه دقت پیش‌بینی مدیریت سود با استفاده از الگوریتم‌های کلونی مورچگان و غذایابی باکتری، پژوهش‌های تجربی حسابداری، سال 4، شماره 15، صص 181-203.
 • منصورفر، غلامرضا؛ عبدی، سهراب؛  قادری، بهمن (1397) مالکیت نهادی، هموارسازی سود و ریسک سقوط آتی قیمت سهام: هموارسازی به ‌قصد تحریف یا انتقال اطلاعات؟ نشریه چشم انداز حسابداری ومدیریت دوره 1، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 29-45.
 • مرادی مهدی، حسینی سید احسان. بررسی رابطه تغییر هم‌زمان مدیریت ارشد و مدیریت سود: سال پایانی حضور مدیران ارشد. فصلنامه حسابداری مالی. ۱۳۹۱; ۴ (۱۶): ۴۰-۶۰
 • ملازاده، محمد؛  لاری دشت بیاض ، محمود؛  ساعی، محمد جواد (1395) تأثیر دانش مالی مدیرعامل بر روی مدیریت سود، حسابداری مالی وحسابرسی، دوره 8، شماره 30، تابستان 1395، ص37-60.
 • مهدوی، سهیلا، تقوی، زهره (1394). "بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی وساختارمالکیت با مدیریت سود در بورس اوراق بهادار تهران". تحقیقات حسابداری و حسابرسی، شماره 28.
 • میرعرب بیگی، علیرضا و رضا حسین پور، ۱۳۹۶، تأثیر هموارسازی سود بر هزینه بدهی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، دهمین همایش پژوهش‌های نوین در علوم و فناوری، بصورت الکترونیکی، شرکت علم محوران آسمان
 • نوروش، ایرج و ابراهیمی کردلر، علی. (1384). بررسی و تبیین رابطه ترکیب سهامداران با تقارن اطلاعات و سودمندی معیارهای حسابداری عملکرد، فصلنامه بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره 42.
 • نصیرزاده، فرزانه، اورادی، جواد، رجب علیزاده، جواد (1396) بررسی تأثیر ویژگیهای کمیتۀ حسابرسی بر مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی، مطالعات حسابداری و حسابرسی، شماره 24، ص 39-52.
 • نوروش، ایرج؛ذاکری، حامد  (1390) بررسی هموارسازی سود از طریق فروش دارایی‌های شرکت، حسابداری مالی، دوره 3، شماره 2، تابستان 1390، ص62-51.
 • ناظمی، امین؛ ممتازیان، علیرضا؛ بهپور، سجاد (1394)، بررسی رابطه متقابل بین کیفیت افشای اطلاعات مالی و بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از سیستم معادلات هم‌زمان، مجله پیشرفته ای حسابداری دانشگاه شیراز، دوره 7، شماره 2، صص 219-244.
 • هاشمی، سیدعباس، صمدی، ولی ا... (1388) آثار هموارسازی سود بر محتوی اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات حسابداری، شماره 1 ص 148-169.
 • ولی زاده لاریجانی، اعظم، رحمانی، علی، ساده، شقایق (1397) رابطه بین افشای گزارش کنترل‌های داخلی، هزینههای نمایندگی و مدیریت سود، دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، سال 7 شماره 25 ص 29-40.
 • یعقوب نژاد، احمد؛ بنی مهد، بهمن و شکری، اعظم (1391) ارائه الگو برای اندازه‌گیری مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. حسابداری مدیریت، شماره5، ص 1-16
 • Agyei-Mensah, B. K. (2016). Internal control information disclosure and corporate governance: evidence from an emerging market. Corporate Governance, 16(1), 79-95.
 • Adams, R., & Ferreira, D., (2009),"Women in The Boardroom and Their Impact on Governance and Performance. Journal of Financial Economics, 94(2), 291–309.
 • Benjamin T.Albersmann, Daniela Hohenfels (2017), Audit Committees and Earning Management- Evidence from the German Two-Tier Board System, schmalenbach Business Review, May2017, volume 18,Issue2,pp 147-178.
 • Beidleman Carl R (1973), "Income smooting: The role of management", The Accounting Review.
 • Beyer, A., Cohen, D. A., Lys, T. Z., & Walther, B. R. (2017). “The financial reporting environment: review of the recent literature”. Journal of Accounting and Economics, 50, 296-343.
 • Bamea,J.Ronen and S.Sadan (1976)."Earning management using asses sales", The Accounting Review, Jan.
 • Barton, J. and Simko, P. J. (2002). The balance sheet as an earnings management constraint. The Accounting Review, pp. 1-27.
 • Chen, Changling and Tang, Rachel and Yao, Li, Real Earnings Smoothing and Managerial Compensation Incentives (January 14, 2019). 2019 Canadian Academic Accounting Association (CAAA) Annual Conference. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3315652.
 • Du, Qianqian, Shen, Rui, (2018), Peer Performance and Earnings Management, Journal of Banking and Finance, https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2018.01.017.
 • Dechow, P. M. and Dichev, I. D. (2002). "The Quality of Accruals and Earnings: The Role of Accrual Estimation Errors". The Accounting Review, 77, 35-59.
 • .Eshleman, J.D. & Guo, P. (2014). Abnormal audit fees and audit quality: the importance of considering managerial incentives in tests of earnings management. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 33 (1), 117-138
 • Fu-Hsiang Chen, Der-Jang Chi, Yi-Cheng Wang (2015). Detecting biotechnology industry's earnings management using Bayesian network, principal component analysis, back propagation neural network, and decision tree”,Economic Modelling, Volume 46, Issue null, 1-10.
 • Garven, S.A (2009). The Effect of Board and Audit Committee Characteristics on Real Earnings Management: do boards and audit committees play a role in its constraint?. working paper, University of Alabama, Tuscaloosa, AL.
 • Hutton, A.P. Marcus, A.J. and Tehranian, H. (2009). Opaque Financial Reports, R2, and Crash Risk, Journal of Financial Economics, 94: 67-86.
 • Huang, Xuerong (Sharon) & Sun, Li, 2017. "Managerial ability and real earnings management," Advances in accounting, Elsevier, vol. 39(C), pages 91-104.
 • Healy, P.M., Wahlen, J.M. (1999). A Review of the Earnings Management Literature and Its Implication for Standard Setting, Journal of Accounting Horizons, 4: 365-373.
 • Hepworth, Samuel r.”Smoothing periodic income.”Accounting review28:1 (January 1953), pp.32-39.
 • Inaam zgarni Khmoussi hlioui Fatma zehri, (2016),”Effective audit committee, audit quality and earnings management: Evidence From Tunisia”, Journal of Accounting in Emerging Economies, Vol. 6 Iss 2.
 • A, (2002), Audit Committee, Board of Director Characteristics and Earning Management, Journal of Accounting & Economics,33,PP.375-400.
 • Kin, Lo. (2008). Earnings management and earnings quality. Journal of Accounting and Economics, 45, 350-357.
 • Kothari, S.P., Leone, A.J., Wasley, C.E., 2005. Performance matched discretionary accrual measures. J. Account. Econom. 39 (1), 163–197.
 • Lia, Leon, Chii-Shyan Kuob (2017). CEO equity compensation and earnings management: The role of growth opportunities. Finance Research Letters Volume 20, February 2017, Pages 289–295.
 • McNichols, M. (2000). Research design issues in earnings management studies. Journal of Accounting and Public, Policy19 (4-5): 313-345.
 • Mishra, M., & Malhotra, A. K. (2016). Audit Committee Characteristics and Earnings Management: Evidence from India. International Journal of Accounting and Financial Reporting, 6(2), 247-273.
 • McDonnell, Mary-Hunter and Pierce, Spencer and Thornock, Jacob, Looking your Worst: Downward Earnings Management after Activist Challenges (March 8, 2019). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3349387or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3349387
 • Martinez, Antonio lopo, castro, Miguel Angel Rivera. (2011). “The Smoothing Hypothesis, Stock Returns and Risk in Brazil”, A Venida Ptincesa Isabel, 40130-030.
 • Robnik-Šikonja, and Kononenko, Igor, An adaptation of Relief for attribute estimation in regression, presented at the Machine Learning: Proceedings of the Fourteenth International Conference (ICML’97), 1997.
 • Najari, M.Hazrati, A., Rezaie, P., Habibzadeh Baygi, J. (2014). Forecasting of Earnings management by support vector machine: case study in Tehran Exchange stock.Middle-East Journal of scientific research 19 (7): 1007-1017.
 • Pinghsun Huang, Yan Zhang, Donald R. Deis, Jacquelyn S. Mof, (2009) Do artificial income smoothing and real income smoothing contribute to firm value equivalently? Journal of Banking & Finance, 33, pp 224-233.
 • Singhavi, S. S., & Desai, H. B. (1971). An empirical analysis of the quality of corporate financial disclosure. The Accounting Review, 46(1), 129-138
 • Shuji Rosey Bao,, Krista B. Lewellynb (2017). Ownership structure and earnings management in emerging markets—An institutionalized agency perspective. International Business Review.
 • Torres, D., Leal Bruni, A.(2018).Ownership and control structure, Corporate Governance and Income Smoothing in Brazil. working paper
 • Tucker, J.W. & Zarowin, P.A. (2006). ”Does Income Smoothing Improve Earning Informativeness?”. The Accounting Review,81(1), pp.251-270.
 • Wijesinghe,M.R.P., Kavinda D.C.C (2017)., The Impact of Leverage on Real Earnings Management: Evidences from listed Manufacturing Companies in colombo stock Exchange, https://kjm.sljol.info/articles/10.4038/kjm.v6i1.7527/
 • Wayne R. Guay (2006) Discussion of The Role of Accruals in Asymmetrically Timely Gain and Loss Recognition، This journal of accounting Research (44)2.
 • Ying, Y. (2016). Internal Control Information Disclosure Quality, Agency Cost and Earnings Management—Based on the Empirical Data from 2011 to 2013. Modern Economy, 7(01), 64.
 • Zhong,K, Gribbin,D.W. & Zheng,X. (2007), “The Effect of Monitoring by Outside Block holders on Earnings Management”, Quarterly Journal of Busines & Economics, Vol. 46, No. 1