شناسایی عوامل موثر بر طراحی الگوی نظارت و تنظیم مقررات بازارهای مالی با رویکرد فراترکیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مالی، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

2 استاد مالی، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

چکیده

پس از بحران مالی سال 2009 – 2007 میلادی، تنظیم و نظارت بر بخش مالی، در ابعاد مختلف دستخوش تغییرات گسترده قرار گرفته و سختگیرانه شده است. مؤسسات مالی که تا زمان بحران تحت نظارت نبودند، اکنون تحت تنظیم و نظارت قرار دارند و آنهایی که تحت نظارت بودند، ملزم به تطابق با قوانین و مقررات سختگیرانه شده‏اند. این پژوهش به بررسی عوامل موثر بر طراحی الگوی نظارت و تنظیم مقررات بازارهای مالی با رویکرد فراترکیب پرداخته است. در پژوهش حاضر جهت بررسی سوالات از روش فراترکیب استفاده شده است. از آن‌جایی که مقررات بازارهای مالی موضوعی بااهمیت است، مقالات گسترده‌ای در این زمینه وجود دارد، اما به دلیل تفاوت شرایط سیاسی، اقتصادی و قانونی در هر کشور، ابعاد، اجزا، عوامل مؤثر و استراتژی‌های مورد استفاده در فرآیند نظارت و تنظیم مقررات بازارهای مالی تا اندازه‌ای متفاوت و شامل مطالعات کمی و کیفی با پراکندگی موضوعی وسیع است. بنابراین، در این پژوهش از روش فراترکیب به عنوان یک روش مناسب برای دستیابی به یک ترکیب جامع از عوامل مؤثر بر سازوکارهای نظارت و تنظیم مقررات بازارهای مالی بر اساس ترجمه‌های مطالعات بررسی‌شده می‌باشد. لذا بر این اساس ابعاد و شاخص‏های مؤثر بر تنظیم و نظارت قوانین و مقررات بازارهای مالی در دو بخش منفک استخراج گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Effective Factors on developing a model for Supervision and Regulation of Financial Markets using Meta-Synthesis Approach

نویسندگان [English]

 • Ehsan Askari Firouzjaei 1
 • Fraydoon Rahnamay Roodposhti 2
1 Ph.D. Candidate, Department of Financial Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran .
2 Department of Finance and Economics, Sciences and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

After the financial crisis from 2007 to 2009, the regulation and supervision on the financial sector has undergone massive changes and became stricter. Financial institutions that were not being monitored by the time of the crisis are now under regulation and supervision, and those that were under regulation, have become obliged to comply with strict regulations. This research has designed a model of regulation for financial markets in Iran with an adaptive approach to international financial markets. Meta-synthesis method is used to examine questions in this research. Since regulation on financial markets is an important issue, there are many articles in this regard, however due to the different political, economic and legal conditions in each country, the dimensions, components, effective factors and strategies used in the regulatory process in financial markets are somewhat different and involve quantitative and qualitative studies with a broad subject dispersion. Therefore, in this research, the Meta-synthesis method is considered as an appropriate method for achieving a comprehensive combination of factors influencing the mechanisms of financial market regulation based on translation of reviewed literature. Hence, based on this, the dimensions and indicators that affect the regulation and supervision of financial markets were extracted in two separate sections.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Financial Regulation
 • Supervision
 • Meta-synthesis
 • Financial Markets
 • باقری، م. قنبری، ح. (1389). مشکلات حقوقی ناشی از بین المللی‌شدن بازارهای سرمایه و جایگاه قوانین ملی. فصلنامه پژوهش حقوق، 29: 25-65.
 • حیدری، ف. رجبی، ز. (13979. تدوین الگوی پارادایمی حکمرانی نظراتی کارا و اثربخش بر شبکه بانکی کشور. فصلنامه مطالعات مالی و بانکداری اسلامی، 3: 63: 93.
 • خاکی، غ. (1379). روش تحقیق با رویکرد به پایان نامه نویسی، تهران: انتشارات بازتاب.
 • فرجی، ش. (1391). تغییر در ساختار نظارت بانکی کشور. اداره تحقیقات و کنترل ریسک بانک سپه، 1-44.
 • کاردان زیرک، ن. سلطانی، م. زارعی، م. (1392). ساختار و وظایف نهاد ناظر در بازار سرمایه. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید بهشتی.
 • مصطفی پور، م. یاوری، م. برزگری، م. (1394). نظام نظارت بر بازارهای مالی؛ یکپارچه. مجله اقتصادی، 7: 23-42.
 • نادعلی، م. رسولی، م. سلطان العلمایی، ب. حاجی دولابی، ه. نصیری، س. (1396). تعامل بازار پول و سرمایه در اقتصاد ایران. فصلنامه روند، 77: 65-114.
 • نجفی، ر. فلاح شمس، م. معدنچی، م. (1397). ارائه الگوی نظارت بر نهادهای مالی در بازار سرمایه ایران با رویکرد مبتنی بر ریسک. فصلنامه بورس اوراق بهادار، 43: 23-72.
 • Aikman, D. Andrew, G. Kpadia, S. (2013). Operationalising a macroprudential regime: goals, tools and open issues. Bank of England.
 • Andenas, M. Deipenbrock, G. (2016). Regulating and Supervising European Financial Markets. Springer.
 • Ashcroft, J. (2012). Supervision models: trends in pension fund supervision. DEVELOPING individually FUNDED PROGRAMS, 4: 1-12.
 • Brath, J. Ross, C. Levine, R. (2013). Bank regulation and supervision in 180 countries from 1999 to 2011. Journal of Financial Economic Policy, 5: 111-219.
 • Brunnhuber, S. Fink, A. Kuhle, J. (2005). The financial system matters: future perspectives and scenarios for a sustainable future. Futures, 37: 317-332.
 • Calvo, D. Crisano, J. Hohl, S. Gutierrez, P. (2018). Financial supervisory architecture: what has changed after the crisis? FSI Insight, 8: 1-39.
 • Cihak, P. Podepiera, R. Swinburne, W. (2006). Is One Watchdog Better Than Three? International Experience with Integrated Financial Sector Supervision. International Monetary Fund, 57: 3-36.
 • Demeaestri, C. Sourrouille, D. (2003). Integrated Financial Supervision: Experiences in Selected Countries. Cataloging -in-Publication data provided by the Inter-American Development Bank Felipe Herrera Library, 32: 1-41.
 • Fernandez, E. (2013). Structural reform and supervision of banking sector in France. OECD Journal: Financial Market Trends, 1: 1-8.
 • Ferran, E. (2014). Institutional Design for Financial Market Supervision: The Choice for National Systems. University of Cambridge, 1-27.
 • Freixas, X. Laeven, L. Peydro, J. (2015). Systemic Risk, Crises, and Macroprudential Regulation. Massachusetts Institute of Technology.
 • Georgsson, M. Vredin, A. Sommar, A. (2015). The modern central bank’s mandate and the discussion following the financial crisis. Sveriges riksbank economic review, 1: 1-36.
 • Giorgio, G. Noia, C. (2010). Designing a Regulatory and Supervisory Framework for Integrated Financial Markets. Università LUISS Guido Carli, 4: 1-22.
 • Han, M. (2016). Central Bank Regulation and the financial Crisis. Palgrave Macmillan studies in banking financial. PALGRAVE MACMILLAN.
 • Ingves, S. (2004). Financial Sector Regulation: Issues and Gaps. International monetary fund, 1: 1-43.
 • Kahn, A. (2018). A Behavioral Approach to Financial Supervision, Regulation, and Central Banking. IMF working, 4: 1-56.
 • Kawai, M. Prasad, E. (2011). Financial Market Regulation and Reforms in Emerging Markets. Asian development bank institute, 4-39.
 • Lastra, R. (2003). The governance structure for financial regulation and supervision in Europe. Central Banking and Banking Regulation, 1: 108-144.
 • Lukonga, I. (2015). Islamic Finance, Consumer Protection and Financial Stability. International Monetary Fund, 15: 1-39.
 • Lumpkin, S. (2007). A Review of the Pros and Cons of Integrating Pension Supervision with that of Other Financial Activities and Services. International of Organization of Pension Supervisor, 1: 2-26.
 • Martinez, J. Rose, T. (2003). International Survey of Integrated Financial Sector Supervision. Policy research working paper, 30: 1-52.
 • Mishikin, F. (2000). Why is important and what are the issues? National Bureau of Economic Research, 50: 1-38.
 • Montanaro, E. (2016). Central banks and financial supervision: New tendencies. Financialisation, economy, society and sustainable development, 134: 1-43.
 • Prochniak, M. Wsiak, K. (2017). The impact of the financial system on economic growth in the context of the global crisis: empirical evidence for the EU and OECD countries. Empirica, 44:295-337.
 • Scholten, M. Ottow, A. (2014). Institutional Design of Enforcement in the EU: The Case of Financial Markets. Utrecht Law Review, 2: 80-93.
 • Shaddady, A. Moore, T. (2019). Investigation of the effects of financial regulation and supervision on bank stability: The application of CAMELS-DEA to quantile regressions. Int. Financ. Markets Inst. Money, 58: 96-116.
 • Yuan, K. Paech, P. Lou, D. Zhou, H. (2018). A financial regulatory regime reform template to ensure financial stability for the Chinese economy. Financial Markets Groups, 1: 100-147.