بررسی اثرات گرایش احساسی سرمایه گذاران بر ارزشیابی سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری ، دانشکده اقتصاد و حسابداری ،واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران .

2 دانشیار گروه حسابداری ، دانشکده اقتصاد و حسابداری ،واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران .

3 استادیارگروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و حسابداری ،واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران .

چکیده

هدف از این پژوهش ، بررسی تاثیرگرایش احساسی سرمایه گذاران و نوسانات سود برقیمت سهام شرکت ها است . به همین منظور با استفاده از داده های 95 شرکت طی دوره زمانی 1390 تا 1395 ، تاثیر شاخص گرایش احساسی سرمایه گذاران و نوسانات سود برنرخ رشد سودهای موردانتظار و نرخ بازده مورد نیاز ، با استفاده از مدل رگرسیون چندگانه بررسی شده است . نتایج پژوهش نشان داد که گرایش احساسی سرمایه گذاران بر نرخ رشد سودهای مورد انتظار و نرخ بازده مورد نیاز آتی تاثیر می گذارد. متغیر نوسانات سود هم به عنوان عامل عدم اطمینان اطلاعاتی، دارای اثر تعدیل کنندگی نمی باشد و بررابطه بین گرایش احساسی سرمایه گذاران و قیمت سهام تاثیر نمی گذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effects of investors' sentiments on stocks valuation

نویسندگان [English]

 • Hamid Rostami Jaz 1
 • Ahmad Yaghoobnezhad 2
 • Yadollah Tariverdi 3
1 Ph.D. Student in Accounting, Faculty of Economics and Accounting, Central Tehran Branch, Islamic Azad University,Tehran, Iran.
2 Associate Prof. Of Accounting, Faculty of Economics and Accounting, Central Tehran Branch, Islamic Azad University,Tehran, Iran
3 Assistant Prof. Of Accounting, Faculty of Economic and Accounting, Central Tehran Branch, Islamic Azad University ,Tehran , Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study is to examine the impact of investor's sentiments and the volatilities of profits on the stock price of companies. To achieve this goal, using the data of 95 companies during the financial periods from 2011 to 2016, the effect of the investor's sentiments and the volatilities of profits on the Expected Earnings Growth rate and required rate of return has been investigated using multiple regression model. The results of the study showed that the investor's sentiments affect the Expected Earnings Growth rate and required rate of return .The profit volatilities variable as a factor in the uncertainty of information does not have a moderating effect and does not affect the relationship between the investor's sentiments and stock prices.

کلیدواژه‌ها [English]

 • : Investor's Sentiments
 • Profit volatilities
 • Expected Earnings Growth Rate
 • Required Rate of Return
 • اسدی ، غلامحسین و فاطمه مرشدی (1398) . واکاوی تاثیراحساسات سرمایه گذاران برخطر سقوط قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران ، نشریه چشم انداز مدیریت مالی ، شماره 25 ، صص 30-9.
 • بهار مقدم ، مهدی و حسین جوکار (1397). اثر تعدیل کنندگی کیفیت حسابرسی بر تمایلات سرمایه گذاران در قیمت گذاری سهام .، نشریه مطالعات تجربی حسابداری مالی ، سال 14 ، شماره 57، صص 146-123.
 • جمشدی ، ناصر و حسن قالیباف اصل (1398) . پویایی شناسی رفتار سرمایه گذاران حقیقی بورس اوراق بهادار تهران ، نشریه چشم انداز مدیریت مالی ، شماره 25 ، صص 120-101 .
 • دارابی ، رویا، چناری ، حسین و محمدجعفر ولی خانی(1395) . ابعاد و رویکردهای نظریه مالی رفتاری، فصلنامه مطالعات حسابداری و حسابرسی ، سال 5 ، شماره 17 ، صص 95-78.
 • *دولو، مریم و زهره غلامی (1397) . آزمون مدل پنج عاملی؛ شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران .، فصلنامه دانش سرمایه گذاری ، سال 7 ، شماره 26.
 • *زارعی ، علی و رویا دارابی (1397) ، تاثیر گرایش های احساسی سرمایه گذاران برافشای اختیاری در بازار سرمایه ایران ، فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی ، سال 10 ، شماره 37 ، صص 157-131 .
 • زنجیردار، مجید و مجتبی لیتانی (1397). تاثیر گرایش­های احساسی سرمایه گذاران و میزان استقراض شرکت بر انحراف سرمایه گذاری مورد انتظار، فصلنامه دانش سرمایه گذاری، سال 7 ،  شماره 27 .
 • * رهنمای رودپشتی، فریدون، هیبتی، فرشاد و سیدرضا موسوی (1391) . بررسی­الگوی   دریافتی انتخاب پرتفوی سرمایه­گذاری مبتنی بر مالی رفتاری، فصلنامه مهندسی­مالی و مدیریت اوراق بهادار،شماره 12.
 • ستایش ، محمد حسین وکاظم شمس الدینی (1395). بررسی رابطه بین گرایش های احساسی سرمایه گذاران  و قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، مجله پیشرفت های حسابداری ، دوره 18 ، شماره 1 ، صص 125-103.
 • شعری ، صابر ، حساس یگانه ، یحیی ، سدیدی ، مهدی و بنیامین نره ئی(1395). تصمیم گیری احساسی سرمایه گذاران ، حاکمیت شرکتی و کارایی سرمایه گذاری ، فصلنامه حسابداری مالی ، سال هشتم، شماره 32 ، صص 37-1.
 • طاوسی جمال، کشته گر عبدالعلی ورضا کمالیان (1397) . ارزشگذاری نادرست و سوگیری های رفتاری در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه مهندسی مالی­و مدیریت اوراق بهادار، شماره 36 .
 • عسکری زاده، غلامرضا، خلیلی عراقی، مریم، نیکومرام، هاشم و فریدون رهنمای رودپشتی (1396) . ارزش گذاری رفتاری سهام با استفاده از گروه بندی سه بعدی ، مجله راهبرد مدیریت مالی، سال 5 ، شماره 17، صص 26-1.
 • عسکری ، مهدی، حاجی حسن معمار ، احسان و مریم متین مطلق (1394) . تاثیر گرایش های احساسی سرمایه گذاران بر جریان نقد آزاد ، اقلام تعهدی اختیاری و بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران .، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری .
 • فلاح شمس لیالستانی ، میرفیض و عظیم زارع (1392) . بررسی عوامل تاثیرگذار در بروز حباب های قیمت در بورس اوراق بهادار تهران ، فصلنامه بورس اوراق بهادار تهران ، شماره 21 ، سال 6 ، شماره 21.
 • کاردان ، بهزاد؛ ودیعی ، محمدحسین و محمد حسین ذوالفقار آرانی(1396 ) . نقش تمایلات رفتاری (احساسات و هیجانات ) سرمایه گذاران در ارزشگذاری شرکت ، دانش حسابداری ، دوره 8، شماره 4، صص 35-7.
 • مومنی، منصور، قیومی، علی. (1387)، تحلیل آماری با استفاده از SPSS . تهران، انتشارات کتاب نو .
 • مهتدی ، اعظم ، حجازی ، رضوان، حسینی ، سید علی و منصور مومنی (1397) . بکار گیری تکنیک تحلیل مؤلفه های اصلی در داده کاهی متغیرهای موثر بر بازده سهام ، فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی ، سال 10، شماره 37 ، صص 52-25 .
 • نیکبخت ، محمدرضا ، حسین پور ، امیر حسین و حسین اسلامی مفیدآبادی (1395) . بررسی تاثیر رفتار احساسی سرمایه گذاران و اطلاعات حسابداری برقیمت سهام ، مجله پژوهش های تجربی حسابداری ، سال 6، شماره 22، صص 219-245.
 • وکیلی فرد ، حمید رضا ، سعیدی ، علی و اکبر افتخاری علی آبادی(1393) . بررسی و تحلیل واکنش های رفتاری در بورس اوراق بهادار تهران ، فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه گذاری ، سال 3 ، شماره 9 .
 • *Andrade, E., (2005). Behavioral consequences of affect: combining evaluation and regulatory mechanisms. J. Consum. Res. 32 (12), 355–362.
 • Baker, M., Wurgler, J.,( 2006). Investor sentiment and the cross- section of stock returns. J. Finance. 61 (4), 1645–1680.
 • Baker, M., Wurgler, J.,( 2007). Investor sentiment in the stock market. J. Finance.129-151.
 • *Brown, G. W. and M. T. Cliff (2005),"Investor Sentiment and the Near-term Stock Market," Journal of Empirical Finance,(11)(1), pp.1-27.
 • Chen, K., (2011). Investor sentiment and the valuation relevance of
 • accounting information. Working Paper. Singapore University.
 • Chen,Y ., Chou, R., & Lin, C. (2019). Investor sentiment, SEO market timing , and stock price performance. Journal of Empirical Finance, 51(1) , pp .28-43.
 • Chi ,X and Yanxia , W. (2017). Dose online investor sentiment affect the asset price movement ? evidence from the Chinese stock market. Mathematical problems in engeneering . p11.
 • Cornell,B.,Landsman,W,&Stubben,S.(2017).Accounting information , investor sentiment and market pricing. Journal of Law , Finance and Accounting , 2(2), 325-345.
 • Frugier,A.(2016). Returns, Volatility and investor sentiment: Evidence from European stock markets. Research in International Business and Finance 38(2016) 45-55.
 • *Isen, A., Nygren, M., Ashby, G., 1988. Influence of positive effect on the subjective utility of gains and losses: it is just not worth the risk. J. Pers. Soc. Psychol. 55 (5), 710–717.
 • Karavias, Y., Spilioti , S., & Tzavalis , E. (2016) . A comparison of investors sentiment and risk premium effects on valuing shares. Finance Research Letters 17(2016) 1-6.
 • Kim , T ., Ha , J . (2010) Investor Sentiment and Market Anomalies.
 • Kumari , (2019). Investor sentiment and stock market liquidity : Evidence from an emerging econom,y. Journal of Behavioral Experimental Finance.
 • * Lin, M . (2010 ) . The Effects of Investor Sentiment on Returns and Idiosyncratic Risk in the Japanese Stock Market . International Research Journal of Finance and Economics 60 (2010) .
 • *Thorp, W. A. (2004), "Investor Sentiment as a Contrarian Indicator," The American Association of Individual Investors, Sept.-Oct. 2004.
 • *Wright, W., Bower, G., (1992). Mood effects on subjective probability assessment. Organ. Behav. Hum. Decis. 52 (2), 276–291.
 • Zhu, B . , Niu , F . (2016) . Investor sentiment, accounting information and stock price: Evidence from China . Pacific-Basin Finance Journal 38 (2016) 125–134