بررسی عوامل تأثیرگذار بر تعیین حق بیمه سپرده در بین بانک‌های ایرانی پذیرفته شده در بورس و فرابورس ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مالی گرایش بیمه دانشگاه تهران

2 استادیار مدیریت مالی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

3 استادیار ریاضی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان.

چکیده

سپرده بانکی از منابع بسیار مهم برای بانک‏ها به شمار می‌آید که اگر با سرمایه‏گذاری‏های ضعیف یا تسهیلات سوخت شده همراه گردد، مؤسسات مالی را دچار مشکلات عدیده‏ای خواهد نمود. یکی از راه‏های مقابله از سوخت شدن سپرده‏ها،‏ بیمه کردن آن‌ها می‌باشد. پژوهش حاضر به دنبال ارائه مدلی است که بتواند ریسک صنعت بانکداری را متناسب با قیمت حق بیمه اندازه‌گیری نماید. و از مدل‌سازی مبتنی با ریسک بهره می‌جوید این مدل‌سازی با استفاده از مدل‌های گارچ چند متغیره بوده که می‌تواند به قیمت‌گذاری صحیح‌تر حق بیمه سپرده منتج گردد. برای تعیین عوامل موثر بر حق بیمه‏ها و تعیین ارتباط آن‌ها از اطلاعات بانک‏های فعال بورس اوراق بهادار تهران در بین سال‌های 1393 الی 1397 استفاده گردیده است. با استفاده از مدل‌های بلک‌شولز، مرتون بلک‌شولز، مرتون بلک‌شولز با در نظر گرفتن ریسک سیستماتیک و همچنین مدل مرتون بلک‌شولز با استفاده از مدل‌سازی گارچ چند متغیره اقدام به قیمت-گذاری حق بیمه سپرده‌ شده است. با توجه به نتایج به دست آمده از تخمین معادلات رگرسیونی مشخص گردید که حق بیمه دریافت شده توسط صندوق ضمانت سپرده‏ها با توجه به ریسک سیستمی شبکه بانکی نبوده و بهتر به نظر می‏آید که ارزش حق بیمه سپرده‏ها با در نظرگیری ریسک بانکی باشد. در این راستا و با توجه به مدل‏ها تخمین زده‌شده، ریسک سیستمیک شبکه بانکی، ارزش محاسبه‌شده حق بیمه با در نظرگیری مدل گارچی چند متغیره را بهتر در نظر می‏گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the factors affecting the determination of deposit insurance premiums among Iranian banks listed on the Iranian stock exchange and OTC

نویسندگان [English]

 • Mohammadreza Aghamohammad semsar 1
 • Saeed fallahpor 2
 • saeed shirkavand 2
 • Ali Forosh Bastani 3
1 PhD student, University of Tehran
2 Assistant professor, University of Tehran.
3 Assistant professor, The Institute for Advanced Studies in Basic Sciences
چکیده [English]

Bank deposits are a very important resource for banks, which, if accompanied by weak investments or fuel facilities, will cause many problems for financial institutions. One way to combat the burning of deposits is to insure them. The present study seeks to provide a model that can measure the risk of the banking industry in proportion to the price of premiums. And it uses risk-based modeling. This modeling uses multivariate GARCH models, which can lead to more accurate pricing of deposit premiums. To determine the factors affecting premiums and determine their relationship, the information of active banks of Tehran Stock Exchange between 1393 and 1397 has been used. Using Blacksholes, Merton Blacksholes, Merton Blacksholes models with systematic risk and Merton Blacksholes models using multivariate GARCH modeling, premium pricing has been done. According to the results obtained from the estimation of regression equations, it was found that the premium received by the Deposit Guarantee Fund was not due to the systemic risk of the banking network and it seems better that the value of the deposit premium is considered considering the risk. Be banking. In this regard, and according to the estimated models, the systemic risk of the banking network better considers the calculated value of the premium by considering the multivariate Garchi model.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Insurance deposit
 • insurance deposit premium
 • systematic risk
 • systemic risk
 • multivariate GARCH
 • افشاری، زهرا، یزدان­پناه، احمد، باخدا، مریم، 1388، تأثیر سیستم بیمه سپرده صریح بر وقوع بحران­های بانکی، فصلنامه پول و اقتصاد، شماره 1، صص 25-56.
 • امیری، حسین، توفیقی، مونا، 1396، الزامات وجود بیمه سپرده و ارتباط آن با مقاومت بانکی، فصلنامه اقتصاد مالی، شماره 41،صص 177-199.
 • امیری، حسین، 1396، ارزیابی نرخ بیمه سپرده در بانک­های ایران، فصلنامه مدل­سازی اقتصادسنجی، شماره 2، صص 151-179.
 • حیدری، حسن، عزیزنژاد، صمد، 1387، بررسی جایگاه بیمه سپرده­ها در کارکرد نظام بانکی و الزامات راه­اندازی آن در ایران، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش­های مجلس.
 • زارعی، ژاله، کمیجانی، اکبر، 1394، شناسایی و پیش­بینی بحران­های بانکی در ایران، فصلنامه مدل­سازی اقتصادی، شماره 1، صص 1-23.
 • طالب لو، رضا، 1390، قیمت­گذاری بیمه سپرده­ها در بانک­های خصوصی ایران، پژوهشنامه اقتصادی، شماره 43، صص 75-98.
 • فرجی، یوسف، آقایی­پور، اعظم­السادات، 1394، راهکارهای ارائه­ی بیمه­ی سپرده در ایران با اتکا به تجارب کشورهای دیگر، فصلنامه صنعت بیمه، شماره 1، صص 5-43.
 • Acharya, V., Pedersen, L.H., Philippon, T. & Richardson, M. P. (2010). Measuring systemic risk. AFA 2011 Denver Meetings Paper. Found on http://papers.ssrn.com/sol3/papers. cfm?abstract_id=1573171##
 • Acharya, V., Engle, R.F. and M., Richardson (2017), Capital shortfall: a new approach to ranking and regulating systemic risks, American Economic Review Papers and Proceedings, 102(3): 59–64.
 • Agliardi, E. (2007). Bank Closure Policies and Capital Requirements: A Note. WSEAS Conference Paper. Vancouver. Found on http://www2.dse.unibo.it/wp/603.pdf
 • Allen, L., Boudoukh, J. & Saunders, A. (2003). Understanding Market, Credit, and Operational Risk: The Value at Risk Approach. Offord: Blackwell Publishing.
 • Anderson, R. (2007). The Credit Scoring Toolkit: Theory and Practice for Retail Credit Risk Management and Decision Automation. Oxford: University Press.
 • Basel committee on banking supervision (2010), “Core Principle for Effective Deposit Insurance Systems”, Bank for International Settlements.
 • Bernard, J.-T., Khalaf, L., Maral, K. & McMahon, S. (2006). Forecasting Commodity Prices: GARCH, Jumps, and Mean Reversion. Working Paper 2006-14.
 • Black, F. and M. Scholes (1973), The pricing of options and corporate liabilities, Journal of Political Economy, 81: 637-654.
 • Calomiris, C.W. and Jaremski, M. (2016), “Deposit Insurance: Theories and Fact”, National Bareau of Economic Research 1050 Massachusetts, Working Paper 22223 http://www.nber.org/papers/w22223.
 • Campbell, A. (2007). Bank insolvency and the problem of nonperforming loans. Journal of Banking Regulation, 9(1), pp. 25-45.
 • Chernykh, L.A. Rebel, A. and B. Cole (2011), Does deposit insurance improve financial intermediation? Evidence from the Russian experiment, Journal of Banking & Finance, 35: 388–402.
 • Diamond, D. & Raghuram, R. G. (2009). The credit crisis: Conjectures about causes and remedies. NBER. Working Paper, No.14739.
 • Grira, J., Hassan, M.K. and I. Soumare (2016), Pricing beliefs: empirical evidence from the implied cost of deposit insurance for Islamic banks, Economic Modelling, 55: 152-168.
 • Gropp, R. & Vesala, J. (2004). Deposit Insurance, Moral Hazard and Market Monitoring. Working Paper, No. 302.
 • Gunji, H. and Yuan, Y. (2010), “Bank profitability and the bank lending channel: Evidence from China”, Journal of Asian Economic, Vol 21, PP. 129-141.
 • Hamilton, D. T., Varma, P., Ou, S. & Cantor, R. (2004). Default and Recovery Rates of Corporate Bond Issuers, 1920-2004. Moody's Investor's Services Special Found on http://www.moodys.com.br/brasil/pdf/default2005.pdf
 • Hassan, M. K. and A. Sirajo (2016), An empirical literature survey of Islamic banking, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2980516 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2980516.
 • Hwang, D., Shie, F., Wang, K. and J. Lin (2009), The pricing of deposit insurance considering bankruptcy costs and closure policies, Journal of Banking and Finance, 33: 1909-1919.
 • Kim, I. J. & Kim, S. (2004). Empirical comparison of alternative stochastic volatility option pricing models: Evidence from Korean KOSPI 200 index option market. Pacific-Basin Finance Journal, 12(2), pp. 117-142.
 • Kunt, A.D. (2016), “Deposit Insurance around the World: A Comprehensive Analysis and Database”, Washington, DC 20433 United States.
 • Merton, R., (1977) “An Analytic Derivation of the Cost of Deposit Insurance and Loan Guarantee”, Journal of Banking and Finance, Vol 1, PP.3-11.
 • Merton, R., (1978) “On the Cost of Deposit Insurance When there are Surveillance Costs,” Journal of Business, Vol 51, PP. 439-451.
 • Najeeb, S.F. and M.M., Mustafa (2016), Strengthening the financial safety net: the role and mechanisms of shariah compliant deposit insurance schemes (SCDIS), IFSB Working Paper Series.
 • Norton, S. D. (2009). A comparative analysis of US policy initiatives and their implications in a credit crisis: The Depression Era of the 1920s in a twenty-first century context. Journal of Financial Services Marketing, 14(4), pp. 328-345.
 • Nicholas, J. and J.R., Ketcha (2007), Deposit insurance system design and considerations, Bank for International Settlement, Policy Papers, 2007 http://www.bis.org/publ/plcy07o.pdf.
 • Pennacchi, G. (1987), A reexamination of the over- (or under-) pricing of deposit insurance, Journal of Money, Credit and Banking, 19(3): 340-60.
 • Saunders, M., Lewis, P. & Thornhill, A. (Eds.). (2009). Research Methods for Business Students (5th Edition). Harlow: Financial Times Prentice Hall.
 • Shih, L., Chien, L., Ming, T., (2015), The pricing of deposit insurance in the presence of systematic risk, Journal of banking & finance, Vol 51, pp 1-11.
 • Wang, D.K., Wu, C.C. and H.C., Chou (2012), Applying a two-step maximum likelihood method to examine the deposit insurance program of Taiwan, Journal of Marine Science and Technology, 20(4): 357-364.
 • Walter, S. & Schaller, M. (2011). An alternative way of calculating pragmatic riskbased premiums. Working Paper presented at the Proceedings of the 29th SUERF Colloquium (11-12 May 2011). Found on http://www.suerf.org/download/collmay11/ papers/3walter.pdf