تحلیل نقد شوندگی بازار سهام مبتنی براصل سیالیت فیزیک: رویکرد نوین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد دانشگاه و عضو موسس ودبیر کل انجمن مهندسی مالی ایران، موسس و رئیس انجمن حسابداری مدیریت ایران ورئیس مرکز پژوهشی مهندسی مالی وسرمایه گذاری بازار ساز

چکیده

نقد شوندگی از مباحث مهم وبا اهمیت بازار سرمایه است که نهایت کارکرد باکیفیت این بازار ونشانه توسعه یافتگی آن است که از این طریق اصل تامین نقدینگی بنگاههای اقتصادی فعال در بازار سهام تحقق پیدا میکند .
هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل نقد شوند گی سهام با بهره گیری از اصل سیالیت درعلم فیزیک است که از مباحث نوآورانه قلمداد می شود از یک طرف امکان تحلیل جامع دراین خصوص فراهم می شود و از طرف دیگر زمینه‌های توسعه دانش مالی از طریق تعامل با علوم دیگر نظیر فیزیک و معرفی شاخه دانش جدید بنام فیزیک مالی معرفی می شود.
این پژوهش از حیث روش شناسی، فلسفی وتحلیلی و رویکرد آن دانشی ونوع آن مروری و ترویجی است که با تحلیل ادبیات وپیشینه علمی مرتبط با موضوع به شیوه شناخت تاریخی اجرا گردید.
یافته‌های علمی تحقیق نشان می دهد که اولا، تحلیل نقد شوندگی سهام با بهره گیری ازاصل سیالیت یعنی خواص مایع در تحلیل حالات این ماده درعلم فیزیک، جامع تر و از مبانی علمی قابل اتکاتری برخوردار است و ثانیاً، تعامل بین رشته ایی علم مالی با علم فیزیک، زمینه توسعه علوم را فراهم می سازد. ثالثاً نتایج نشان می دهد که بازار سهام وتحلیل آن را می توان با بهره‌گیری از ویژگی‌های مایع بودن مواد، منطقی‌تر تعیین کرد. رابعاً نتایج این پژوهش آشکار نمود که ریشه واژه‌های نقد شوندگی(Liqudation) ونقدینگی (liquidity)از ترجمه مایع (liquid) برگرفته از خواص مایع یعنی سیالیت (روان بودن، جاری بودن، شفاف بودن و ...)است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Liquidity analysis based on principle of fluidity of physics: a new approach.

نویسنده [English]

 • Fraydoon Rahnamay Roodposhti
Full Professor and Founding member and secretary general of the Financial Engineering Association and chairman of the Iranian Management Accounting Association head of research center for financial engineering and market capital
چکیده [English]

Liquidity is one of the main and crucial elements of capital market which resulted in
its ultimate performance and is a indicator of its development. As such Liquidity
leads to availability of required funds and finance for active investment firms in Stock
market.
The main purpose of this research is to analyse stocks liquidity using the physics principles
that is considered to be one of the innovative concepts which increases the possibility of a
comprehensive analysis in the subject matter as well as increased financial knowledge
through other scientific branches such as physics and introduction of a new concept called
financial physics.
This research in terms of methodology, philosophical and analytical and its approach is a
review and extension which has been carried out by analysing the relevant literature and
related literature.
The findings of the research show that firstly, the analysis of stock liquidity using the
principle of fluidity means, liquid properties in analyzing the states of this matter in physics,
is more comprehensive and of the scientific foundations, and secondly, the interaction
between the disciplines of finance and physics is the field of science development.
subsequently, the results show that the stock market and its analysis can be determined
more rationally by taking advantage of the characteristics of the liquid. fourth, the results of
this study revealed that the roots of liquidity (fluidity) of liquid translation (liquid) derived
from liquid properties i.e. fluidity and flow. being transparent and …).

کلیدواژه‌ها [English]

 • liquidity
 • fluidity
 • financial physics
 • stock analysis
 • financial market analysis
 • وایت، فرانک ام / ملک زاده - کاشانی حصار (1393)، مکانیک سیالات ، انتشارات نما.
 • اسکندری نصر آباد ، جزوه درسی مکانیک سیالات گروه مهندسی مکانیک در دانشگاه منتظری مشهد.
 • جزوه مکانیک سیالات آقای علی رضا باهری ، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مکانیک در دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول.
 • فاتحی، جزوه مکانیک سیالات گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی در دانشگاه خلیج فارس بوشهر.
 • رایلی کیت سی ، فرانک کی و براون ، ترجمه و اقتباس از رهنمای رودپشتی، فریدون، هیبتی، فرشاد و اسلامی بیدگلی، غلامرضا (1393) تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری و مدیریت سبد اوراق بهادار و مهندسی مالی (با تجدید نظر کامل)، انتشارات ترمه.
 • رهنمای رودپشتی، فریدون و صالحی، الله اکرم (1396)، مکاتب و تئوری های مالی و حسابداری، مشتمل بر نظریات، فرضیات، مدل ها، تکنیک ها و ابزارها، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
 • نیکو مرام، هاشم و رهنمای رودپشتی، فریدون و هیبتی، فرشاد (1397)، مبانی مدیریت مالی جلد دوم تجدید نظر کامل، انتشارات ترمه.
 • BRUCE R. MUNSON, DONALD F. YOUNG, THEODORE H. OKIISHI, WADE W. HUEBSCH ,(2009) , Fundamentals of Fluid Mechanics, JOHN WILEY & SONS, INC
 • John H.Lienhard ,(2008), A Heat Transfer Text Book (Third Edition), Cambridge Massachusetts
 • Compendium of Chemical Terminology, 2nd ed. (the "Gold Book"). Compiled by A. D. McNaught and A. Wilkinson. Blackwell Scientific Publications, Oxford (1997). Online version (2019-) created by S. J. Chalk.
 • Rahnamay, Roodposhti, F (1390), Collection of paper in finance & Accounting, IAU, Center Tehran Branch publisher.
 • Victor L.Streeter, Fluid Mechanics (Third Edition), McGRaw Hill Book Company