ارائه الگوی نوآورانه دامنه نوسان معاملات روزانه سهام در بورس اوراق بهادار تهران؛ هم جهت با سیاست مالی و پولی بانک مرکزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشکده مدیریت و اقتصاد

چکیده

چند سالی از ایجاد قاعده حجم مبنا در بازار سرمایه می گذرد. قاعده ای که قیمت گذاری را به جای ارزشگذاری ناچاراً انجام می دهد و قیمت واقعی را در بازار را تعیین می کند. تعیین حجم مبنا وآستانه قیمت برای جلوگیری از نوسانات قیمت به عنوان یکی از مهمترین سیاست های کنترلی نهاد ناظر در بورس اوراق بهادار ایران شناخته می شود که چند سالی از ایجاد آن می گذرد. این سیاست مبنای دقیق علمی روشنی را ارائه نداده است اما جهت جلوگیری از نوسان قیمتی سهام در هر روز کاری در بازار مورد پذیرش عمومی قرار گرفته است. البته انتقادهای پراکنده ای به آن وارد شده است. برای برخی از سهام هنگام تشکیل صف های فروش طولانی به دلایل سیستماتیک و هیجان از جمله تحریم، قیمت سهام کاسته می شود و این کاهش گاهی به 10روز کاری و یا بالاتر می رسد بدون اینکه بسیاری از افراد موجود در صف موفق به فروش سهم خود شوند. عدم تطابق دامنه نوسان برابر برای قیمت گذرای روزانه معاملات اوراق بهادار مشکلاتی را برای کاهش ارزش سهام شرکت ها در بازار سرمایه به وجود آورده است که متاثر از عدم ثبات در سیاست های کلان اقتصادی است. با توجه به عدم امکان سیاست های در کوتاه مدت و میان مدت انطباق سمت و سوی دامنه نوسان با سیاست های پولی و مالی بانک مرکزی می تواند از کاهش ارزش بیشتر اوراق بهادار جلوگیری نماید. این

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Provide an innovative model of fluctuation of the daily trading volume of shares in Tehran Stock Exchange; Central Bank Financial and Monetary Policy

نویسندگان [English]

 • Hashem Nikoomaram 1
 • mohammadreza monjazeb 1
 • Mahdi Bayatmanesh 2
1 Department of Financial Management, Faculty of Management and Economics, Tehran University of Science and Research, Iran
2 Islamic Azad university,Reasearch ans science Branch,Phd student
چکیده [English]

How many years have passed since the creation of a base volume basis in the capital market. A rule that inevitably makes pricing in place of value and determines the real price on the market. Determining the size of the base and the price of the price to prevent price fluctuations is known as one of the most important control policies of the supervisory entity in the stock market of Iran, which has been developing for several years. This policy does not provide a clear scientific basis, but in order to prevent fluctuations in stock prices, it has been widely accepted in the market every day. Of course, there are scattered criticisms. For some stocks, when creating long sales queues, for systematic reasons and excitement such as a boycott, the stock price is reduced, and this is sometimes reduced to 10 working days or more without many of the people in the queue succeeding in selling their share. . The mismatch of the fluctuating range for the daily transient price of securities transactions has created problems for reducing the stock market value of corporations, which is affected by the volatility of macroeconomic policies. Given the impossibility of short-term and medium-term policies, the fluctuation of the monetary and fiscal policies of the central bank can prevent further depreciation of the securities.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Price threshold
 • base volume
 • supply price threshold
 • demand threshold
 • fluctuation range
 • جهانخانی، علی و عبده تبریزی، حسین . (1373 ) " نظریه بازار کارای سرمایه" مجله تحقیقات مالی شماره اول، دانشگاه تهران ، صفحات 7 الی 23 . 
 • دیانتی، زهرا؛ مهدی مراد زاده و سعید محمودی.(1391)،بررسی تأثیر سرمایه‌گذاران نهادی بر کاهش ریسک سقوط( ریزش) ارزش سهام، فصلنامه دانش سرمایه‌گذاری، سال اول، شماره دوم، تابستان 1391.
 • عرب صالحی ، مهدی، هاشمی ، مجید .(1394). تأثیر اطمینان بیش‌ازحد مدیریتی بر اجتناب مالیاتی ، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی ،22(1)، صص. 85-104.
 • فروغی ، داریوش ؛ امیری ، هادی ، و میرزایی، منوچهر (1390) . تأثیر شفاف نبودن اطلاعات مالی بر ریسک آتی قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران مجله پژوهش‌های حسابداری مالی ، ش 4 ، ص 15.
 • فروغی ، داریوش، منوچهر میرزایی ، امیر رسائیان.(1391). تاثیر فرار مالیاتی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهشنامه مالیات ، سال بیستم ، شماره 13(پیاپی 61) ، بهار 1391 ، ص. 71
 • فروغی ، داریوش ؛ نخبه فلاح، زهرا. (1393). تاثیر اطمینان بیش از حد مدیریتی بر محافظه کاری شرطی و غیرشرطی . مجله پژوهش های حسابداری مالی، صص. 22-44.
 • محمدی، داور، هاشم نیا، شهرام و مجید رحمانی.(1396). بررسی تاثیر کوچ سهام بر صرف بازده سبد سهام. فصلنامه راهبرد مدیریت مالی، شماره 15 ، صص. 67-84.
 • وقفی، حسام و صالح نژاد ، حسن.(1395). تاثیر پیش بینی سود توسط مدیریت بر ریسک و ارزش شرکت. فصلنامه راهبرد مدیریت مالی، دوره 4 ، شماره 12 ، صص. 103 – 124 .
 • Andreou, P.C., Antoniou, C., Horton, J., and Louca, C.  (2013). “Corporate Governance and Firm-Specific Stock Price Crashes.”
 • Arabsalehi, m. hashemi, m. (2015). Managerial overconfidence and tax avoidance. Accounting & auditing review, 22(1), pp. 85 – 104. [In Persian]
 • Bleck, A., Liu. X., (2007). Market Transparency and the Accounting Regime. Journal of Accounting Research, 45(2), pp. 229–56
 • Ben-David, I., Graham, J.R., and Harvey, C.R. (2010). Managerial miscalibration, working paper,    Duke University. 11 (4). pp. 7-12.
 • Bradshaw, M. T., Hutton, A. P., Marcus, A.  J., H. Tehranian (2010). “Opacity, Crashes, and the Option Smirk Curve.” SSRN elibrary
 • Bouwman, C. (2014). Managerial Optimism and Earnings Smoothing.  Journal of Banking & Finance, 41, pp. 283-303
 • Baker, M., Ruback, R.S., Wurgler, J. (2007). Behavioral Corporate Finance: A Survey.  In: hmnbvgYork, pp. 145–186.
 • Chyz, J., Gaertner, F., Kausar, A. & Watson, L. (2014). Overconfidence and Aggressive Corporate Tax Policy.  Available at SSRN: http://ssrn.com/ abstract=2408236
 • Chen, J., Hong, H., Stein, J.  (2001). “Forecasting Crashes: Trading Volume, Past Returns, and Conditional Skewness in Stock Prices.” Journal of Financial Economics, 61, pp.345-381
 • Campbell, T. C., Galleyer, M.; Johnson S.A., Rutherford,