تاثیر تمرکز مالکیت و سیاست تقسیم سود بر عملکرد مالی و ساختار سرمایه بانکها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران.

2 استادیار گروه اقتصاد ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران.

چکیده

در شرکتهای سـهامی عـام، سهامداران (کارفرمایان) اختیـار تصـمیم گیـری را بـه مدیران (نماینـدگان) خـود تفـویض مـیکننـد؛ یعنـی کنترل ولو به درجات مختلف منفک از مالکیت اسـت این تفکیک موجب بحث درباره روابط مالکـان و مـدیران شـده اسـت. مـدیران تـا چـه حـد همـه کوششهای خود را، آن گونه که تئوری مـالی مطـرح نموده، در جهت منافع مالکـان بـه کـار مـیبرنـد. در شرکتهای سهامی عـام سـاختار مالکیـت مـیتوانـد پراکنده (وجود تعداد زیادی از سهامداران کوچک) یا متمرکز (وجود تعداد کمی از سهامداران عمده) باشد. زمانی که مالکیت در دست سـهامداران عمـده اسـت، سیستم کنترل متمرکز و زمانی که مالکیت توزیع شده باشد، سیستم کنترل نامتمرکز خواهد بـود. از آنجـایی که تمرکز مالکیت، به عنوان یک تعیینکننده بااهمیـت سـازوکار حاکمیـت شـرکتی مشـاهده شـد، بـه نظـر میرسد هویت مالکان کنترل کننـده نقـش اساسـی در رابطه با مالکیت-عملکرد داشته باشد . در مقاله حاضر بررسی تاثیر سیاست تقسیم سود و تمرکز مالکیت بر عملکرد مالی و ساختار سرمایه بانک های پذبرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از برآوردگرهای پانل ایستا صورت پذیرفته است. تخمین مدل رگرسیونی در 3 مدل به صورت مجزا صورت پذیرفته است. دوره زمانی تحقیق حد فاصل سالهای 1392 تا 1397 و در 17 بانک منتخب کشور می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of ownership concentration and dividend policy on the financial performance and capital structure of banks

نویسندگان [English]

 • Amirreza Keyghobadi 1
 • Marjan Damankeshideh 2
1 Assistant professor, department of accounting, central Tehran branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant professor, department of Economy, central Tehran branch, Islamic azad university, Tehran, Iran,
چکیده [English]

In public companies, shareholders (employers) delegate decision-making power to their directors (ie, control, albeit to varying degrees, of ownership of this separation of interests). Managers are working in the best interests of the owners, as has been suggested by Mali's theory. In public corporations, ownership structures can be fragmented (large number of small shareholders) or concentrated (small number of major shareholders). When ownership is in the hands of the overwhelming agents, the centralized control system and when the ownership is distributed, the control system will be decentralized. Since ownership concentration is seen as an important determinant of corporate governance, it seems that the identity of the controlling owners has a fundamental role to play in ownership. In this paper, the effect of dividend policy and ownership concentration on the financial performance and capital structure of the banks listed in Tehran Stock Exchange is investigated using static panel estimators. The estimation of the regression model is done in 3 separate models. The research period is between 2012 and 2017 in 17 selected banks of the country.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Return on Assets
 • Equity Return Ratio
 • Q Tobin
 • Net Profit Ratio
 • Earnings Payment Rate
 • ابراهیمی کردلر، علی، اعرابی، محمد جواد. (1389)، " تمرکز مالکیت و کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، مجله پژوهش های حسابداری مالی، سال دوم، شماره دوم، ص 95-110.
 • احمدوند، ژبلا. (۱۳۸۵). بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا (س)
 • اخوان،ناصر(1395) «بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت، عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه علامه.
 • اعتمادی،تورج(1396) "تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران»، مجله بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 53، صص 100-83.
 • پوریا نسب، امیر و تالانه، عبدالرضا. (۱۳۷۴). خط مشی تقسیم سود و ارزشگذاری سهام»، فصلنامه تحقیقات مالی، سال اول، ش ۴، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
 • جهانخانی، علی و پارسائیان، علی. (۱۳۸۶). مدیریت مالی، جلد اول، تهران: سمت
 • جهانخانی، علی و قربانی، سعید. (۱۳۸۴). شناسایی و تبیین عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه تحقیقات مالی، ش ۲۰، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 • جهانخانی، علی. (۱۳۷۱). «آثار پرداخت سود سهام بر ارزش شرکت ها»، ماهنامه حسابدار، سال هشتم، ش ۹۳ و ۹۴
 • چالاکی، پری. (۱۳۸۲). اثر سود حسابداری و جریانات نقدی عملیاتی بر تقسیم سود نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس تهران
 • حاجیان، نجمه. (۱۳۸۵). اثر افزایش سود تقسیمی بر رفتار سرمایه گذاران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی تهران
 • حافظ نیا، محمدرضا. (۱۳۸۱). مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران: سمت.
 • حساس یگانه، یحیی و شهریاری، علیرضا (۱۳۸۹). «بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و محافظه کاری در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی، ش ۴، دانشگاه اصفهان
 • دارابی،دارا(1395)" بررسی تاثیر ترکیب سهام داران (اشخاص حقیقی و حقوقی) شرکت‌ها بر حجم مبادلات و نقد شوندگی سهام آنها»، پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی، شماره 3، صص 22-1.
 • روایی پور،رامین(1395) (تاثیر ترکیب سهامداران بر بازدهی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) مجله بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 55، صص 51-66.
 • گلباز خانی پور، الناز و فاضلی یزدی، علی و طهاری، محمد حسین. (1292). ارزیابی و تعیین ساختار بهینه منابع و شاخصهای عملکرد مالی بانکها با استفاده از رویکرد ناپارامتریک. فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه گذاری. سال دوم. شماره هفت
 • محمدی، شاپور و قالیباف اصل، حسن و مشکی، مهدی. (1388). بررسی اثر ساختار مالکیت (تمرکز و ترکیب) بر بازدهی و ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، دوره 11، شماره 28، صفحه88-69
 • مدنی،فرید(1396) "رابطه عملکرد مدیریتی سرمایه‌گذاران نهادی با سهم مالکیت این نهادها در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، پایان نامه دکتری، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
 • مشایخ، شهناز و عبداللهی، مهین. (1388). بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت، عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود. مجله پژوهش های حسابداری مالی. سال سوم .شماره چهارم.
 • مشایخ، شهناز؛ اسماعیلی، مریم(1385) رابطه بین کیفیت سود و برخی از جنبه های اصولراهبری در شرکت های پذیرفته شده در بورس فصلنامه بررسی های حسابداری .
 • ناصری،مراد(1397) «بررسی اثرات تمرکز مالکیت بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه کوثر.
 • نوروش، ایرج و ابراهیمی کردلر، بررسی و تبیین رابطه ترکیب سهامداران با تقارن اطلاعات و سودمندی معیارهای حسابداری
 • Ahmed, I., Buoyant, A. B., Ibrahim, Y., & Said, J. (2016). Profitability and accountability of South Asian microfinance institutions MFIs.
 • Baba, Naohiko (2008). Increased Presence of foreign investors and dividend policy of Japanese Firms. Pacific-Basin Finance Journal, pp.135 150
 • Baker, H. Kent. Mukherjee, Tarun K. Paskelian, Ohannes George. (2006). How Norwegian managers view dividend policy. Global Finance Journal, Vol (17), pp. 155-176
  • Chen, Zhilan. Cheung, Yan-Leung. Stauraitis, Aris. Wong, Anita W.S. (2005). Ownership Concentration, Firms performance, and dividend policy in Hong Kong. Pacific-Basic Financial Journal, Vol (13), PP. 431-449
 • Gitundu, E. W., Kiprop, S. K., Kibet, L. K., & Kisaka, S. E. (2016). The influence of ownership structure on financial performance of privatized companies in Kenya. African Journal of Business Management, 10(4), 75-88.
 • Lepetit, L., Meslier, C., & Wardhana, L. I. (2016). Reducing Agency Conflict through Bank Dividend Payout Decisions: The Role of Opacity and Ownership Structure.
 • Malik, A., Thanh, N. M., & Shah, H. (2016). Effects of ownership structure on bank performance: evidence from Vietnamese banking sector. International Journal of Business Performance Management, 17(2), 184-197