ارائه مدل جامع تصمیم‌گیری مبتنی بر نگرش و رفتار سرمایه‌گذاران با استفاده از معادلات ساختاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان، سیرجان، ایران.

2 استادیار مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران.

3 استادیار حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان، سیرجان، ایران

چکیده

سرمایه‌گذاری بهینه در بازار رقابتی امروز، نیازمند توزیع عادلانه خدمت به فعالان بازار سرمایه است. این امر منوط به شناسایی و اولویت‌بندی مولفه‌های مهم تأثیرگذار بر رفتارهای تصیمیم‌گیری سرمایه‌گذاران است. در این پژوهش تلاش شده تا زوایای آشکار مؤثر بر نگرش و رفتار منجر به تصمیم‌گیری در سرمایه‌گذاران شناسایی شده و با تعریف مفهومی و عملیاتی آنها و تدوین ارتباط بین آنها، جهت‌گیری مشخصی برای نوع و شیوه تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران فعال در بورس اوراق بهادار تهران مشخص گردد؛ لذا هدف این پژوهش ارائه مدل جامع تصمیم‌گیری مبتنی بر رفتار و نگرش سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور تعداد 350 پرسشنامه به صورت نمونه‌گیری غیرتصادفی در دسترس توزیع شد که 225 پرسشنامه تکمیل و جمع‌آوری گردید. داده‌های حاصل از پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی بررسی و مقوله‌های اصلی تحقیق از قبیل ، درک از عملکرد خود، توانایی مالی، نگرش رفتاری، تورش‌های شناختی و تصمیم بهینه سرمایه‌گذاران شناسایی شدند. نتایج پژوهش نشان داد درک از عملکرد خود دارای رابطۀ منفی و معنادار با نگرش رفتاری و دارای رابطۀ مثبت و معنادار با توانایی مالی است. همچنین نتایج پژوهش نشان داد نگرش رفتاری دارای رابطۀ منفی و معنادار و توانایی مالی دارای رابطۀ مثبت و معنادار با تصمیم بهینه سرمایه‌گذاران است. علاوه بر این، نتایج تحلیل بیشتر نشان داد تورش‌های شناختی دارای اثر تعدیل‌کنندگی بر رابطه بین درک عملکرد از خود با نگرش رفتاری و توانایی مالی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a comprehensive model of decision making based on the attitudes and behavior of investors using structural equation modeling

نویسندگان [English]

 • Zahra Hosseinzadeh 1
 • Zadullah Fathi 2
 • Hossein Shafiei 3
1 Phd Student of Accounting, Islamic Azad University, Sirjan Branch, Iran.
2 Assistant Professor, Islamic Azad University, Tehran Branch, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor of Accounting, Islamic Azad University, Sirjan Branch, Iran
چکیده [English]

This research seeks to develop applied knowledge in individual decision making that is influenced by rational and financially beneficial financial decisions. In this research, we try to find the obvious angles affecting the attitudes and behaviors that led to decision making in the identified investors, and by their conceptual and operational definition, and the formulation of their relationship, in a certain orientation for the type and manner of decision making of the investors in Tehran Stock Exchange. Based on this, the research, with a qualitative and quantitative combination approach, has been compiling theoretical foundations and developing a conceptual model of investor behavior and testing the assumptions associated with this model. The results of the research show that the most important factors shaping the active decision-maker's decision-making behavior understand of their performance, financial ability, behavioral attitude, and optimal decision.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Understanding Of Self- Performance
 • Financial Ability
 • Behavioral Attitude
 • Optimal Decision
 • تهرانی، رضا، فهیمی دوآب، رکسانا. (1384). بررسی درجه اهمیت عوامل موثر بر رفتار سرمایه‌گذاران سهام عادی در تالار بورس اوراق بهادار مشهد و مقایسه تطبیقی آن با رفتار سرمایه‌گذاران در تالار بورس اوراق بهادار تهران، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه الزهراء.
 • چاوشی، سیدکاظم؛ فلاطون نژاد، فرشید. (۱۳۹۶). ارائه مدل تحلیلیِ رفتار تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران. دانش سرمایه‌گذاری، ۶(۲۳)، ۱۰۵-۱۲۸.
 • خادمی‌گراشی، مهدی، قاضی‌زاده، مصطفی. (1386). بررسی عوامل موثر بر تصمیم‌گیری سهامداران در بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای مدل معادلات ساختاری. دانشور رفتار، ۱۴(۲۳)، ۱-۱۲.
 • عبدالرحیمیان، محمد حسین؛ ترابی، تقی؛ صادفی شریف، سیدجلال؛ دارابی، رویا. (۱۳۹۷). ارایه الگوی رفتاری تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران حقیقی در بورس اوراق بهادار تهران. دانش سرمایه‌گذاری، ۷(۲۶)، ۱۱۳-۱۳۰.
 • سیف‌اللهی، راضیه، کردلوئی، حمیدرضا، دشتی، نادر. (۱۳۹۴). بررسی مقایسه‌ای عوامل رفتاری در سرمایه‌گذاری دارایی‌های مالی. دانش سرمایه‌گذاری، سال ۴(۱۵)، ۳۳-۵۲.
 • M, Habibi. F and Halid. N (2018). A study on small investors’ behavior in choosing stock, case study: Kuala-Lumpur stock market. African Journal of Business Management 5(27), 11082- 11092.
 • Barberis, Nicholas, Thaler, Richard. (2003). A Survey of Behavioral Finance, Handbook of the Economics of Finance, Elsevier Science B.V.
 • Bilinski, Pawel, Strong, Norman. (2011). Managers’ Private Information, Investor Underreaction and Long-Run SEO Performance, European Financial Journal.
 • Chandra, Abhijeet and Kumar, Ravinder. (2016) Determinants of individual investor behaviour: An orthogonal linear transformation approach. Jamia Millia Islamia (Central University), New Delhi.
 • Cheng Fan-fah & Annuar Nasir. (2008). the effect of financial risks on the earning response in Australia bank stocks. Journal of Money, Investment and Banking, 6, 17-27.
 • Curseu, P. L., Vermeulen, P .A. M., & Bakker, R. M. (2010). The psychology of entrepreneurial strategic decisions, in: Vermeulen, P. A. M., & Curseu, P. L. (Eds). Entrepreneurial strategic decision making: a cognitive perspective. Edward Elgar publishing limited, 41-68.
 • Daubechies, I. (1992). Ten Lectures onWavelets. SIAM, Philadelphia
 • Dennis J. Chambers & Robert N. Freeman & Adam S.Koch. (2004). the Effect of Risk on Price Responses to Unexpected Earning,
 • Fourier, J. (1808). Mémoire sur la propagation de la chaleur dans les corps solides. présenté le 21 décembre 1807 à l'Institut national – Nouveau Bulletin des sciences par la Société philomatique de Paris. I. Paris: Bernard. 112–116.
 • Glaser, M. and Weber, M. (2008). Which past returns affect trading volume? Journal of Financial Markets. 12(1), 1-31.
 • Gongmeng Chen, Kenneth A. Kim, John R. Nofsinger, Oliver M. Rui.v (2007). Trading performance, disposition effect, overconfidence, representativeness bias, and experience of emerging market investors, Journal of Behavioral Decision Making, 20(4), 425–451.
 • Gulnur Muradoglu, Aslihan Salih, & Muhammet Mercan. (2005). A Behavioral Approach to Efficient Portfolio Formation, CUBS Faculty of Finance, Working Paper.
 • Hens, Thorsten, Bachmann, Kremena. (2012). Behavioural Biases, Behavioural Finance for Private Banking, Published Online.
 • Ilmanen, Antti. (2012). Behavioral finance, Expected Returns: An Investor's Guide to Harvesting Market Rewards, Published Online.
 • Ishikawa, asaya, Takahashi, Hidetomo. (2010). Overconfident managers and external financing choice, Review of Behavioral Finance Journal, 2(1), 37–58.
 • Larry, E. Pate. (1987). Improving Managerial Decision Making 9. Journal of Managerial Psychology. 2(2), 9-15.
 • Mallat, S. (1989). A theory for multiresolution signal decomposition: the wavelet representation. IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell. 11, 674–693.
 • Miller, D. C., & Byrnes, J. P. (2001). Adolescents’ decision making in social situations: A self-regulation perspective. Journal of Applied Developmental Psychology. 22(3): 56-237.
 • Mintz, A. Geva, N. Redd, S. B. & Carnes, A. (1997). The effect of dynamic & static choice sets on decision strategy: an analysis utilizing the decision board platform. American Political Science Review. 2(1), 91-113.
 • Nagy, R.A., & Obenberger, R.W. (1994). Factors influencing individual investor behavior. Financial Analysts Journal. Charlottesville. 50(4), 63-68.
 • Peng, L., & Xiong, W. (2005). Investor Attention, overconfidence and category learning. Journal of Financial Economics. 80(3), 563-602.
 • Puetz, Alexander, Ruenzi, Stefan. (2011). Overconfidence among Professional Investors: Evidence from Mutual Fund Managers, Journal of Business Finance & Accounting, 38(5-6), 684–712.
 • Ricciardi, Victor. (2005). A Research Starting Point for the New Scholar: A Unique perspective of Behavioral Finance, Social Science Research Network, and March 2005.
 • Schijven, Mario, A. Hitt, Michael. (2012). the vicarious wisdom of crowds: toward a behavioral perspective on investor reactions to acquisition announcements, Strategic Management Journal, 33(11), 1247–1268.
 • Shaver, K.G. & Scott, L.R. (1991). Person, process, choice: the psychology of new venture creation. Entrepreneurial Practice Journal. 12(3), 78-94.
 • Subrahmanyam, Avanidhar. (2008). Behavioural Finance: A Review and Synthesis, European Financial Management, 14(1), 12–29.

Taylor-Powell, E. (1998). Program development and evaluation, sampling. Bulletin G-3658-3, University of Wisconsin-Extension, Madison, Wisconsin.