مدلی برای شناسایی عوامل مؤثر بر زمان‌بندی نقدینگی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت مالی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت مالی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.(گروه پژوهشی مخاطرات مالی نوین)

چکیده

یک مدیر سرمایه‌گذاری مجرب می‌تواند قبل از صعود و نزول بازار، صندوق سرمایه‌گذاری را در موقعیت پایدار و رقابتی قرار دهد. با این رویکرد در این مطالعه تلاش شده است تا با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM) عوامل مؤثر بر زمان‌بندی نقدینگی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک ایران مدل‌سازی شود. جهت رسیدن به این هدف اطلاعات مورد نیاز به صورت پیمایشی و با طراحی پرسشنامه از سرمایه‌گذاران، صاحب‌نظران و متخصصان بازار سرمایه ایران برای سال 1399 جمع‌آوری گردید. بر اساس نتایج عوامل بیرونی (با ضریب مسیر 281/0) و درونی (با ضریب مسیر 419/0) بر زمان‌بندی نقدینگی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک اثر معنی‌دار می‌گذارند. بزرگ‌تر بودن ضریب مسیر عوامل درونی گویای این حقیقت است که این عوامل نسبت به عوامل بیرونی بر زمان‌بندی نقدینگی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک اثر قوی‌تری دارند. در نهایت نیز متغیرهای نرخ سود سپرده‌ها، بازده بازارهای موازی و سهام، نرخ تورم، درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی و تحولات سیاسی عوامل بیرونی هستند که به ترتیب با ضرایب مسیر 786/0، 827/0، 664/0، 506/0، 582/0 و 404/0 و متغیرهای توانایی و مهارت مدیریت صندوق، عمر و اندازه نسبی صندوق، خالص ارزش و درصد دارایی‌های نقدی صندوق، بازدهی، سودآوری و مخارج سرمایه-ای صندوق، ریسک‌های پیش روی صندوق و تعداد صنعت در سبد سرمایه‌گذاری صندوق عوامل درون شرکتی هستند که به ترتیب با ضرایب مسیر 756/0، 426/0، 736/0، 553/0، 767/0 و 580/0 بر زمان‌بندی نقدینگی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک اثر معنی‌دار می‌گذارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A model for identifying factors affecting the timing of liquidity in mutual funds

نویسندگان [English]

 • hamid sabzali 1
 • gholam reza zomorodianS 2
 • Farhad Hanifi 1
1 Department of Financial Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Department of Financial Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

An investment manager puts the investment fund in a stable position before the market rises and falls. With this approach, in this study, an attempt has been made to model the factors affecting the timing of liquidity in Iranian mutual funds using Structural Equation Modeling (SEM). To achieve this goal, the required information was collected by survey and by designing a questionnaire from investors, experts and specialists in the Iranian capital market for the year 2020. Based on the results, external factors (with a path coefficient of 0.281) and internal factors (with a path coefficient of 0.419) have a significant effect on the timing of liquidity in mutual funds. The larger the coefficient of the path of internal factors indicates the fact that these factors have a stronger effect on the liquidity timing of mutual funds than external factors. Finally, the variables of interest rates on deposits, parallel market and stock returns, inflation rate, oil revenues, economic growth and political developments are external factors that respectively with path coefficients 0.786, 0.827, 0.664, 0.506, 0.582 and 0.404 and the variables of fund management ability and skill, relative life and size of the fund, net value and percentage of cash assets of the fund, return, profitability and capital expenditures of the fund, risks facing the fund and the number of industries in the fund's investment portfolio are intra-corporate factors that respectively with path coefficients 0.756, 0.426, 0.736, 0.553, 0.767 and 0.580, have a significant effect on the liquidity scheduling of mutual funds.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mutual Fund
 • Liquidity Timing
 • External Factors
 • Internal Factors
 • خلیلی عراقی، مریم و میرزایی ابربکوه، اعظم. (1395). بررسی پیش بینی همبستگی بازده بین صندوق­های سرمایه­گذاری در بورس اوراق بهادار تهران، کنفرانس بین المللی نخبگان مدیریت، مدیران ایده­پردار کارین.
 • رحمانی، علی، حسینی، سیدعلی و کاشف، معصومه. (1395). بررسی تأثیر ویژگی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری بر عملکرد آن‌ها، مدیریت دارایی و تأمین مالی، 4(2): 28-15.
 • سلیمانی امیری، غلامرضا و عابد، آمنه. (1392). ارزیابی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در ایران، فصلنامه پژوهش‌های تجربی حسابداری، 2(8): 41-21.
 • عزیزی، شهریار و شریف فر، امیر. (1392). عوامل تعیین‌کننده انتخاب صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک: رویکرد پژوهش آمیخته، مدیریت دارایی و تأمین مالی، 1(2): 50-35.
 • غلامی فشارکی، محمد. (1397). مدل معادلات ساختاری و کاربرد آن در مطالعات روانشناسی: یک مطالعه مروری، دو فصلنامه علمی - پژوهشی روانشناسی بالینی و شخصیت، 16(1): 265-253.
 • فرمان­آرا، وحید، کمیجانی، اکبر، فرزین وش، اسداله و غفاری، فرهاد. (1398). نقش بازار سرمایه در تأمین مالی و رشد اقتصادی (مطالعه موردی ایران و منتخبی از کشورهای در حال توسعه)، فصلنامه اقتصاد مالی، 13(47): 37-19.
 • فرهادیان، علی. (1398). تأثیر استراتژی رهبری هزنیه بر عملکرد مالی صندوق ها و نهادهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر ایران بر اساس مدیریت کیفیت جامع،ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار، تهران.
 • قاسمی، وحید. (1392). مدل‌سازی معادله ساختاری در پژوهش‌های اجتماعی با کاربرد Amos Graphics، انتشارات جامعه شناسان.
 • محمدی، علی و پشتونی­زاده، هومن. (1396). برنامه‌ریزی سناریو اثر تغییرات قیمت نفت و طلای جهانی بر بازار مالی ایران با استفاده از رویکرد پویایی­شناسی سیستمی، فصلنامه چشم­انداز مدیریت مالی و حسابداری، 19: 37-27.
 • مرادزاده­فرد، مهدی، حسین­پور، امیرحسین و مولایی­نژاد، مهدی. (1394). تأثیر عوامل و ویژگی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک بر بازدهی صندوق‌ها، فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت دارایی و تأمین مالی، 3 (8): 96-79.
 • مرادی، زهرا و نیکخو، حمید (1397). رابطه انعطاف پذیری مالی با بازده صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا، تهران.
 • نیکومرام، هاشم و فراهانی، آزاده. (1397). ارزیابی مهارت زمان‌سنجی بازار و به‌گزینی اوراق مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در ایران، فصلنامه دانش سرمایه‌گذاری، 7(25): 82-61.
 • Admati, A. R., Bhattacharya, S., Pfleiderer, P., & Ross, S. A. (1986). On timing and selectivity. The Journal of finance, 41(3), 715-730.‏
 • Aggarwal, R., & Kyaw, N. A. (2009). International variations in transparency and capital structure: Evidence from European firms. Journal of International Financial Management & Accounting, 20(1), 1-34.‏
 • Alam, M., & Ansari, V. A. (2020). Do mutual fund managers' possess style liquidity timing abilities?. International Journal of Emerging Markets.‏
 • Bazgour, T., Bodson, L., & Sougné, D. (2017). What Style Liquidity Timing Skills Do Mutual Fund Managers Possess?. Financial Review, 52(4), 597-626.‏
 • Brown, T.A. (2006). Confirmatory Factor Analysis for Applied Research Second Edition. New York: The Guilford Press.
 • Busse, J. A. (1999). Volatility timing in mutual funds: Evidence from daily returns. The Review of Financial Studies, 12(5), 1009-1041.‏
 • Cao, C., Chen, Y., Liang, B., & Lo, A. W. (2013). Can hedge funds time market liquidity?. Journal of Financial Economics, 109(2), 493-516.
 • Foran, J., & O'Sullivan, N. (2017). Mutual fund skill in timing market volatility and liquidity. International Journal of Finance & Economics, 22(4), 257-273.‏
 • Gusni, G., Silviana, S., & Hamdani, F. (2018). Factors affecting equity mutual fund performance: evidence from Indonesia. Investment management and financial innovations, (15, Iss. 1), 1-9.‏
 • Hoyle, R.H. (2011). Structural Equation modeling: concept, issue and Applications. Guilford press.
 • Inairat, M. H. S. (2018). The effect of internal and external factors on stock market prices-evidence from Saudi Arabia. The Business & Management Review, 9(3): 413-423.
 • Kline, R.B. (2005). Principles and practice of structural equation modelingNew York: The Gilford Press.
 • Lou, D. (2014). Attracting investor attention through advertising. The Review of Financial Studies, 27(6), 1797-1829.‏
 • Mateus, I. B., Mateus, C., & Todorovic, N. (2019). Review of new trends in the literature on factor models and mutual fund performance. International Review of Financial Analysis, 63, 344-354.‏
 • Osinga, B., Schauten, M., & Zwinkels, R. C. (2017). Timing is money: The factor timing ability of hedge fund managers. Available at SSRN 2811163.‏
 • Pástor, Ľ., & Stambaugh, R. F. (2003). Liquidity risk and expected stock returns. Journal of Political economy, 111(3), 642-685.‏
 • Patton, A. J., & Ramadorai, T. (2013). On the high‐frequency dynamics of hedge fund risk exposures. The Journal of Finance, 68(2), 597-635.‏
 • Shanken, J. (1990). Intertemporal asset pricing: An empirical investigation. Journal of Econometrics, 45(1-2), 99-120.‏
 • Shrestha, P. K., & Subedi, B. R. (2014). Determinants of stock market performance in Nepal. NRB Economic Review, 26(2): 25-40.
 • Treynor, J., & Mazuy, K. (1966). Can mutual funds outguess the market? Harvard business review, 44(4), 131-136.‏
 • Ul-Hameed, W., Imran, M., Maqbool, N., Ahmed, S., & Azeem, M. (2019). A prospective study of factors that lead to invest in mutual funds: A mediating role of investor’s perception. Accounting, 5(2), 69-80.‏
 • Wattanatorn, W., Padungsaksawasdi, C., Chunhachinda, P., & Nathaphan, S. (2020). Mutual fund liquidity timing ability in the higher moment framework. Research in International Business and Finance, 51, 101105.‏