ارائه مدل سه وجهی سرمایه‌گذاری و توسعه کسب و کارهای جدید صنایع تبدیلی با تمرکز بر تقویت بازاریابی الکترونیکی (مطالعه موردی: استان زنجان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، واحد زنجان، دانشگاه آزاداسلامی، زنجان ، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان ، ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف ارائه مدل سه وجهی سرمایه‌گذاری و توسعه کسب و کارهای جدید صنایع تبدیلی با تمرکز بر تقویت بازاریابی الکترونیکی (مطالعه موردی: استان زنجان) انجام گرفته است. روش این پژوهش، بر حسب نوع هدف،آمیخته، کاربردی و برحسب روش اکتشافی به شیوه پیمایشی است که روایی آن به شکل روایی سازه و پایایی پرسشنامه نیز از طریق روش آلفای کرونباخ به میزان (735/0) به تأیید رسیده است.
جامعه آماری در پژوهش در بخش کیفی خبرگان دانشگاهی و مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان به تعداد 16 نفر و در بخش کمی، کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی به تعداد 600 نفر است و از روش تصادفی ساده جهت جمع‌آوری نمونه آماری بهره گرفته شده، و برای تعیین حجم آن نیز از فرمول کوکران استفاده شده است که بر اساس محاسبه 234 پرسشنامه توزیع و جمع‌آوری گردید. همچنین در تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل آزمون تی تک نمونه مستقل جهت شناسایی مولفه های موثر و مقایسه وضعیت موجود و مطلوب و از آزمون فریدمن جهت رتبه بندی مولفه های شناسایی شده با کمک نرم‌افزارهای اکسل و spss کمک گرفته شده است.
محصول (بسته بندی محصولات، خصوصیت ظاهری محصولات، علامت تجاری محصولات، خدمات پس از فروش و کیفیت محصولات)، سایت (سهولت دسترسی، آگاهی بخشی، جذابیت، مرور و جستجو، جایابی و طراحی صفحه و پاسخ به درخواست مشتری) و امنیت (تعهد، سیستم‌های مبتنی بر قانون و حفاظت از تعاملات (شماره کارت‌ها و اطلاعات اعتباری)). در پایان با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهادهای کاربردی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Provide a Three-Dimensional Model of Investing and Developing New Conversion Industries Businesses Focusing on Strengthening E-Marketing (Case Study: Zanjan Province)

نویسندگان [English]

 • babak molaei 1
 • Afsaneh Zamanimaghadam 2
 • Firoozeh Hajialiakbari 3
1 Department of Business Management, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Educational Management, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Business Management, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran.
چکیده [English]

This research aims at trilogy models and international reassessment and development and providing new civilization services and services using Brazilian civilization using e-marketing advertising (Case Study: Zanjan Province) Method of this research, beautiful, purposeful, mixed brother It is a practical and exploratory survey that has validity as a constructive and final method of questionnaire can be proved by using Cronbach's alpha (0.735).
Statistical population in the field of qualitative research and organization of academic experts in the organization of Zanjan University Jihad 16 people and in the distribution department, Jihad Organization of Agriculture 600 people who can be used to you. The Cochrane formula used in Brother's computation is 234 questionnaires and can be summed up. You can interpret and reevaluate these experts by evaluating them through your reputable complexes, so that you can provide your users with reputable journals. Is
(Company (product packaging, attractive features, products, brands, aftermarket and product quality)), site (three options, consulting, practice, search and search, page design and response and purchase response) and security (Commitment, law-abiding system and support for substitution (credit card number and credit information)). Finally, practical observations are presented by observing the research.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Investment
 • Business Development
 • New Business
 • Conversion Industries
 • Conversion Electronic Marketing
 • توسعه و بهبود فضای کسب و کار پیش نیاز جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در دستیابی به رشد اقتصادی، نوید علیزاده، مجله اقتصادی، مهر و آبان 1395، صفحات 33 تا 51.
 • بختیاری، صادق و افسانه شایسته (۱۳۹۱)، "بررسی تأثیر بهبود فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب با تأکید بر ایران "، فصلنامه علوم اقتصادی، سال ششم، شماره نوزدهم، تابستان ۱۳۹۱، صص ۲۰۴- ۱۷۶.
 • تاجدینی، کیهان، احمدیان، علی اشرف و علیرضا معطوفی (۱۳۹۴)، "جایگاه فضای کسب و کار با ثبات در توسعه صادرات پایدار: مطالعه صادرکنندگان ایرانی"، فرآیند مدیریت و توسعه، دوره بیست و هشتم، شماره اول (پیاپی نودویک)، بهار ۹۴.
 • دهقان شبانی، زهرا و سعیده آفرینش فر (۱۳۹۳)، "تحلیل تأثیر فضای کسب و کار بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران و چند کشور منتخب"، پژوهش های اقتصادی ایران، سال بیستم، شماره شصت و دوم، بهار ۱۳۹۴، صص ۳۰-۱.
 • روزنامه بازار کار (۱۳۹۲)، شنبه ششم اسفند سال ۱۳۹۲، شماره ۸۳۱، ص ۶ - شاه آبادی، ابوالفضل و حامد صادقی (۱۳۹۱)، "تأثیر فضای کسب و کار و حکمرانی بر جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران، اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره دویست هشتادوهفت، بهار ۱۳۹۱، صص ۲۰۳- ۱۸۶.
 • شاه آبادی، ابوالفضل، سلمانی، یونس و سید آرش ولی نیا (۱۳۹۴)، "بررسی اثرات بهبود فضای کسب و کار بر صادرات و سرمایه گذاری مستقیم خارجی مطالعه موردی کشورهای منتخب گروه G77)"، فصلنامه علوم اقتصادی، سال نهم، شماره سی ام، بهار ۱۳۹۴، صص ۵۸- ۴۷
 • صالح آبادی، علی (۱۳۸۸)، " نقش بازار سرمایه در بهبود فضای کسب و کار ایران "، فصلنامه پول و اقتصاد، شماره اول، تابستان و پاییز ۱۳۸۸، صص ۱۲۱-۱۰۱.
 • فتحی، علیرضا (۱۳۹۲)، "جایگاه بهبود فضای کسب و کار در جذب سرمایه گذاری خارجی"، مجله اقتصادی، شماره های سوم و چهارم، خرداد و تیر ۱۳۹۲، صص ۲۰- ۵
 • کریمی تکانلو، زهرا، صادقی، سید کمال و مریم ستاری (۱۳۹۳)، "مطالعه عوامل تأثیر گذار بر فضای کسب و کار در ایران"، مجله اقتصادی، سال چهاردهم، شماره های اول و دوم، فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۳، صص ۲۶- ۵
 • عبدالرضا زاده، ح(1391). شناسایی و رتبه بندی موانع به‌کارگیری تجارت الکترونیکی با استفاده از روش های فرایند تحلیل سلسله مراتبی و تاپسپس فازی (مطالعه ی موردی صنعت کاشی و سرامیک استان یزد). پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه اصفهان.
 • نعمتی زاد، م(1391). بازاریابی محصولات کشاورزی در ایران. مجله ی دامپروران، سال 13، شماره ی 126، صفحات 44-42.
 • نوذری، د؛ رحیمی بدر، ب؛ و سعیدانی، ه(1391). تاثیر تجارت الکترونیک در بازاریابی محصولات کشاورزی. دانش غذا و کشاورزی، سال دهم، شماره ی 95. صفحات 27-23.
 • وکیل زاده زواره، ف(1391). نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در بازاریابی محصولات کشاورزی ایران. نشریه ی کشاورزی و دامپروری برزگر، شماره ی1069، صفحات 31-29.
 • الهیاری، م.ص؛ پیر مرادی، ا.ح؛ و دلیری، ز(1390). نقش ترویج در بازاریابی محصولات کشاورزی، ماهنامه ی فناوری نوین غذا، شماره ی 22، صفحات 7-3.
 • مولایی بابک ، بابایی عباس، (1396)، بررسی صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی استان زنجان مبتنی بر اقتصاد مقاومتی، کارگروه کشاورزی خانه نخبگان بسیج استان زنجان
 • زیدی، باقر.(1391). نقش مردم دراقتصاد مقاومتی، روزنامه رسالت، مورخه 22 / 5 / 91.
 • سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی (1395) فراوری گیاهان دارویی و خشکبار، دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای وکاردانش، تهران.
 • سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی ابلاغی مقام معظم رهبری،(1391) سایت دفتر هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران.
 • عسگری، علی.(1391). 18راهکار در اقتصاد مقاومتی، جام جم، مورخه 3 / 7 / 91.
 • غفارپور، داوود و پورحاتمی، زهره.(1393). اقتصاد مقاومتی، راهبردها و راهکارها،سایت الگوها،21/03/1393.
 • مولایی،‌بابک (1394) سند راهبردی بخش کشاورزی و منابع طبیعی، کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجمع عالی بسیج مستضعفین.
 • نظری، عظیم و همکاران (1393)‌ توان تولید محصولات خام کشاورزی و یررسی وضعیت صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی استان زنجان، سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان
 • یارمحمدیان، ناصر.(1390). آیا تحریم های اقتصادی علیه ایران تاثیرگذارند؟ روزنامه دنیای اقتصاد شماره 2758، مورخ 4 / 7 / 90.
 • علویان، س.ج؛ منهاج، م.ح؛ و اللهیاری، م.ص(1391) امکان سنجی بازاریابی الکترونیک برنج در شهرستان رشت. پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی، سال پنجم، شماره ی 1، صفحات 69-83.
 • فتحی،س؛ و مطلق، م(1389). رویکردی نظری بر توسعه ی پایدار روستایی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT). فصلنامه ی علمی پژوهشی جغرافیای انسانی، سال دوم، شماره ی دوم.
 • قدوسی محمد، محتشمی تکتم، متولی حبیبی مهناز، (1394)، شناسایی و اولویتبندی عناصر آمیخته بازاریابی مؤثر در صادرات زعفران از دیدگاه کارشناسان، نشریه زراعت و فناوری زعفران، جلد 3، شماره 4.
 • مایلی رستمی قاسم ، آقاجانی حسنعلی ، یحیی زاده فر محمود، (1394)، تبیین و بررسی وضعیت b2b تجارت الکترونیک در شرکت ملی گاز ایران، فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، سال پنجم، شماره دوم.
 • مطلق، م(1388). تاثیر تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات بر توسعه ی شهری. پایان نامه ی دکترای جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی.
 • معماری، م؛ عامریان، ع(1388). هوشمند سازی فرایندهای مختلف تجارت الکترونیکی. مجلهی هوش مصنوعی و ابزار دقیق. شماره ی 19.
 • مومنی، فعال قیومی،1389, "تحلیل‌های آماری با استفاده از SPSS"، انتشارات کتاب نو، چاپ سوم.
 • مهدی پور، ا؛ صدرالاشرافی، س.م؛ و کرباسی، ع(1384). بررسی بازاریابی محصول سیب زمینی در ایران. مجله ی علوم کشاورزی، سال یازدهم، شماره ی 3، صفحات 131-121.
 • میرا، س.ا؛ نجفی، ز(1388). عوامل موفقیت و نفوذ، چالش ها و موانع در بازاریابی الکترونیکی به‌وسیله ی سرویس پیام کوتاه. قابل دسترس در سایت: http://mbwa.blogfa.con/post-503.aspx.
 • نعمتی، م(1388). تعاونی های بازاریابی محصولات کشاورزی. کشاورزی و غذا، شماره ی 80، صفحات 31-28.
 • رحمانی، مریم (1389) بررسی نقش صنایع تبدیلی در کاهش ضایعات و توسعه صادرات محصولات کشاورزی باغی، مجموعه مقالات مقالات بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی
 • سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق1404.(1382). سایت مقام معظم رهبری
 • Bradlow, D, and A. Escher (2000), Legal Aspects of Foreign Direct Investment, London, Boston: Klawer Law Internationa.
 • Bayraktar, N. (2013), "Foreign Direct Investment and Investment Climate". Procedia Economics and Finance, No5, PP. 83-92.
 • Casero, P. A. (2004). "Growth, Private Investment and The Cost of Doing Business in Tunisia: ComparativePerspective", World Bank, Retrieved from: http://papers.ssrn.com.
 • Dollar, D, M. H. Driemeier and T. Manistee (2003),"Investment Climate & Firm Performance in Development Economices", World Bank, Development Research Group.
 • Edrees, A. (2015), "Foreign Direct Investment, Business Environment and Economic Growth in Sub-Saharan Africa: Pooled Mean Group Technique". Journal of Global Economics, (3) 2.
 • Fernandez, Z. and Nieto, M. T. (2005), "International Strategy of Small and Medium Family Business: Some Influential Factors". Family Business Review, 18(1), pp. 77-89.
 • Jayasuriya, D. (2011), "Improvements in the World Bank's Ease of Doing Business Rankings: Do They Translate into Greater Foreign Direct Investment Inflows" Development Policy Centre Discussion, Paper8.
 • Kornecki, L. (2015), "FDI in central and eastern Europe: business environment and current FDI trends in Poland", Research in Business and Economics Journal.
 • Mohamed, S.E. and M.G. Sidiropoulos, (2010), "Another Look at the Determinants of Foreign Direet Investment in MENA Counties", Journal of Economic Development, No. 35, pp. 75-95.
 • Olival, A. (2012), "The Influence of Doing Business Institutional Variables in Foreign Direct Investment", Gabinete de Estratégiae Estudos, Ministério da Economia eda Inovação.
 • Tobin, J. and S. R. Ackerman (2005), "Foreign Direct Investment and the Business Environment in Developing Countries: the Impact of Bilateral Investment Treaties", Center for Law, Economics and Public Policy Research, Paper No. 293.
 • Lee, S., Xiang, J.Y., Kim, J.K., 2011. Information technology and productivity: empirical evidencen from the Chinese electronics industry. Inf. Manag. 48 (2), 79–87.
 • Ling Goh Mei, Yeo Sook Ferna, Lim Kah Boona, Tan Seng Huata, (2016), Understanding Customer Satisfaction of Internet Banking: A Case Study In Malacca, Procedia Economics and Finance 37, 80 – 85.
 • Lucia-Palacios, L., Bordonaba-Juste, V., Polo-Redondo, Y., 2014. E-business implementation and performance: analysis of mediating factors. Internet Res. 24 (2), 223–245.
 • Mohsen Mazaheri Asada, Najmialsadat Mohajeranib, Mohammad Noursereshc, (2016), Prioritizing Factors Affecting Customer Satisfaction in the Internet Banking System Based on Cause and Effect Relationships, Procedia Economics and Finance 36 ,210 – 219
 • Muszyński, K., (2011). GDSN, czyli jak to się robi w Polsce. Logistyka, No. 4, pp. 65.
 • Popa Simona, Pedro Soto-Acosta a, Daniel Perez-Gonzalez, (2016), An investigation of the effect of electronic business on financial performance of Spanish manufacturing SMEs, Technol. Forecast. Soc. Change (2016), http://dx.doi.org/10.1016/j.techfore.2016.08.012
 • Popa, S., Soto-Acosta, P., Loukis, E., 2016. Analyzing the complementarity of web infrastructure and eInnovation for business value generation. Program 50 (1), 118–134.
 • Roe, B., Wyszynski, T., (2011). Pigs in Cyberspace: A Natural Experiment Testing Differences between Online and Offline Club-Pig Auctions, Ohio State University, available at http://ageconsearch.umn.edu, pp. 2-7.
 • Murali a,n, S.Pugazhendhi b, C.Muralidharan.(2016), Modelling and Investigating the relationship of after sales service quality with customer satisfaction,retention and loyalty – A case study of home appliance sbusiness, Journal ofRetailingandConsumerServices30, 67–83
 • Sanli bahar, (2015), Development of Internet Banking as the Innovative Distribution Channel and Turkey Example, Procedia - Social and Behavioral Sciences 195, 343 – 352.
 • Soto-Acosta, P., Colomo-Palacios, R., Popa, S., 2014.Web knowledge sharing and its effect on innovation: an empirical investigation in SMEs. Knowl. Manag. Res. Pract. 12 (1), 103–113.
 • Soto-Acosta, P., Popa, S., Palacios-Marques, D., 2015. E-business, Organizational Innovation and Firm Performance in Manufacturing SMEs: An Empirical Study in Spain.