کیفیت گزارشگری مالی، افق سرمایه‌گذاری و استراتژی‌ معاملاتی سرمایه‌گذاران نهادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

تغییر مکرر توازن بین استراتژی‌های معاملاتی بر مبنای شرایط موجود بسیار مفید است. ضروری است در فواصل زمانی معین، از بهینه بودن ترکیب استراتژی‌هایی که استفاده می‌شود مطمئن بوده و عوامل موثر بر ترکیب استراتژی‌ها را شناسایی و در صرت لزوم آنها را تغییر داد. لذا هدف از این پژوهش بررسی کیفیت گزارشگری مالی، افق سرمایه‌گذاری و استراتژی‌ معاملاتی سرمایه‌گذاران نهادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش در 135 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران که بر اساس روش حذف سیستماتیک انتخاب شده‌اند، انجام شده است. همچنین این پژوهش بر اساس اطلاعات مندرج در گزارش های مالی شرکت ها در فاصله سال های 1388 الی 1397 انجام شده است. روش مورد استفاده، رگرسیون مبتنی بر داده های تابلویی می باشد. نتایج بررسی مدل رگرسیونی پژوهش نشان داد کیفیت گزارشگری مالی بر رابطه افق سرمایه‌گذاران نهادی کوتاه مدت (بلندمدت) و استراتژی معاملاتی تاثیر معنادار و مثبت دارد. بعلاوه، یافته های پژوهش حاکی از تاثیرگذاری بیشتر کیفیت گزارشگری مالی بر رابطه سرمایه‌گذاران نهادی بلندمدت و استراتژی معاملاتی نسبت به سرمایه‌گذاران نهادی کوتاه مدت بوده است. نتایج نشان داد هنگامی که سرمایه‌گذاران نهادی، دید سرمایه گذاری بلندمدت و نیز گردش پایینی دارند، از انگیزه کافی برای تشویق مدیران به بهبود کیفیت گزارشگری مالی و افشا برخوردارند و رفتار مدیران را نیز مورد نظارت قرار می‌دهند می کنند. اما سهامداران نهادی کوتاه مدت، سرمایه گذاران موقتی هستند که بیشتر در تعیین قیمت سهام به سود جاری توجه دارند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Financial Reporting Quality, Investment Horizon، and Institutional Investor Trading Strategies

نویسندگان [English]

 • Hamidreza Mehravar
 • negar khosravipour
 • zahra Lashgari
Department of Accounting, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Frequent changes in the balance between trading strategies based on existing conditions are very useful. It is necessary to be sure of the optimal combination of strategies used at regular intervals, Therefore, the purpose of this study is to investigate the quality of financial reporting, investment horizon and trading strategy of institutional investors of companies listed on the Tehran Stock Exchange. This research has been conducted in 135 companies listed on the Tehran Stock Exchange that have been selected based on the systematic elimination method. Also, this research has been done based on the information contained in the financial reports of companies in the period of 2009 to 2018. The method used is regression based on panel data. The results of the study regression model showed that the quality of financial reporting has a significant and positive effect on the relationship between short-term (long-term) institutional investors' horizons and trading strategy. In addition, the research findings indicate that the quality of financial reporting has a greater impact on the relationship between long-term institutional investors and trading strategy than short-term institutional investors. The results showed that when institutional investors have a long-term investment outlook and a low turnover, they have sufficient incentive to encourage managers to improve the quality of financial reporting and disclosure and to monitor managers' behavior. But short-term institutional shareholders are temporary investors who pay more attention to current earnings in determining stock prices,

کلیدواژه‌ها [English]

 • Financial Reporting Quality
 • Investment Horizon
 • Institutional Investor Trading Strategy
 • ابراهیمی سرو علیاء، محمد حسن، و سمیه طالبی گرکانی، (1394)، بررسی استراتژی مومنتوم با دوره تشکیل سه ماهه در صندوق های سرمایه‌گذاری مشترک در بورس اوراق بهادار تهران، همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری، گرگان، گروه آموزش و پژوهش شرکت مهندسی عمران بنای تدبیر ، مرکز آموزش علمی و کاربردی هلال احمر استان گلستان.
 • سادات صلواتی، سمانه، اسعدی، عبدالرضا (1396) بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و جریان نقدی با کارآیی سرمایه‌گذاری شرکت‌ها، فصلنامه دانش سرمایه‌گذاری، 6 (24)، 187-202.
 • حسنعلی سینایی، یاسمین حزباوی، جیران محمدی (1394)، بررسی تاثیر متغیرهای رفتاری بر تصمیمات سرمایه‌گذاری بر مبنای سبک های عمده سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار، مجله بررسی های حسابداری ، سال دوم، شماره 6
 • خرمنی مقدم، فرشته و امیدی پور، رضا (1396)، بررسی رابطه بین سهامداران نهادی، فرصت های سرمایه گذاری و سیاست تقسیم سود شرکت ها، پایان نامه کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی مولوی.
 • فرج زاده دهکردی، حسن، صراف فاطمه و باقرزاده فهیمه (1394)، تأثیر نوع مالکیت نهادی بر ریسک و ارزیابی عملکرد شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه  کارشناسی ارشد، مؤسسه آموزش عالی رجاء، دانشکده مدیریت
 • کاشانی‌پور، محمد، احمدپور، احمد، باقرپور، سیدمحمد. (1389). بررسی رابطه بین سهامداران نهادی کوتاه مدت و بلندمدت و مدیریت سود فزاینده شرکتها. مجله علمی-پژوهشی دانش حسابداری، 1(3)، 7-29. 
 • مرادی, مهدی, دلدار, مصطفی. (1391). بررسی تأثیر سهامداران غیر نهادی بر سیاست تقسیم سود. دانش حسابداری مالی, 02(4), 106-124.
 • مرادی، مهدی، پرنده، الهام، مرندی، زکیه. (1396). بررسی ارتباط افق سرمایه گذاری سهامداران نهادی و محتوای اطلاعاتی سودهای تقسیمی غیر منتظره. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 8(33)، 207-227.
 • مستانه اکبر، پاک مرام عسگر (1396) نقش سهامداران نهادی در رابطۀ بین کیفیت افشا و اجتناب مالیاتی . پژوهشنامه مالیات ; ۲۴ (31)
 • نجفی مقدم، علی (1396) هم زمانی قیمت سهام و نقش سرمایه گذاران نهادی در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه دانش سرمایه‌گذاری، 6 (23)، 71-84.
 • Amin, A.S., Dutta, S., Saadi, S., & P.Vora, P.(2015). Institutional shareholding and information content of dividend surprises: Re-examining the dynamics in dividend-reappearance era, Journal of Corporate Finance. 31, 152-170.
 • Brian J. Bushee and Theodore H. Goodman and  Shyam V. Sunder، (2018) Financial Reporting Quality، Investment Horizon، and Institutional Investor Trading Strategies، The Accounting Review
 • Bushee, B., (1998). The influence of institutional investors on myopic R&D investment behavior. The Accounting Review, 13: 305–333.
 • Cao, L., Du,Y., & Ørding Hansen, J.(2016). Foreign institutional investors and dividend policy: Evidence from China, International Business Review, 26(5), 816-827. Chang, K., Kang, E., & Li, Y.(2015). Effect of institutional ownership on dividends: An agency-theory-based analysis, Journal of Business Research, 69(7), 2551-2559.
 • Chen, X., Harford, J., Li, K., (2007). Monitoring: which institutions matter? Journal of Financial Economics, 86: 279–305.
 • Erhan Kilincarslan, Ozgur Ozdemir (2018) Institutional investment horizon and dividend policy: An empirical study of UK firms, Finance Research Letters, Volume 24, Pages 291-300
 • Gang Wei, J., Zhang, W., & ZeZhong Xiao, J.(2015).Dividend Payment And Ownership Structure In China, Corporate Governance (Advances in Financial Economics, 9,187 – 219
 • Gang Wei, J., Zhang, W., & ZeZhong Xiao, J.(2015).Dividend Payment And Ownership Structure In China, Corporate Governance (Advances in Financial Economics, 9,187 – 219