بررسی قراردادهای مشارکت در تولید به عنوان روشی جهت جذب سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی گروه تخصصی حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، ایران.

2 دکتری حقوق تجارت، استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

3 دکتری حقوق بین الملل، استادیار دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.

4 دکتری حقوق نفت و گاز دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

قراردادهای مشارکت در تولید یکی از مهم‌ترین قراردادهای متعارف حوزه بالادستی صنعت نفت و گاز در عرصه بین‌الملل می‌باشد. این قرارداد همواره از جانب منتقدین مباحث حقوقی این صنعت، به عنوان جایگزینی مناسب برای قراردادهای نفتی بیع متقابل کشور مطرح بوده است. حال به منظور تبیین جایگاه و تناسب این قرارداد با اسناد بالادستی کشور و نیز تحلیل اصول آن از منظر مبانی شرعی، در این مقاله به واکاوی ماهیت و مهم‌ترین ابعاد حقوقی این قرارداد پرداخته خواهد شد. بدین منظور در ابتدا ماهیت حقوقی این قرارداد را تحلیل نموده و و متعاقباً به بررسی مختصر مهم‌ترین ویژگی‌های حقوقی قراردادهای مشارکتی حوزه بالادستی نفت و گاز کشور پرداخته خواهد شد و در انتها قوانین بررسی می شود تا امکان اعمال این قراردادها در بخش بالادستی نفت و گاز ارزیابی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating production sharing agreement as a way to attract investment in Iran's oil industry

نویسندگان [English]

 • mohammad amin salarian 1
 • ali zare 2
 • mohsen mohebi 3
 • sadegh abdi 4
1 Ph.D. Student in International Law, Public Law, Department of International Law, faculty of law, science and research branch, Islamic azad university, Tehran, iran
2 Ph.D. in business Law, Assistant Prof. of Department of International Law, faculty of law, science and research branch, Islamic azad university, Tehran, iran
3 Ph.D. in international Law, Assistant Prof. of Department of International Law, faculty of law, science and research branch, Islamic azad university, Tehran, iran
4 Ph.D. in oil and gas law, university of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Production sharing agreements are one of the most important upstream contracts in the international oil and gas industry. This deal has always been a good substitute for the country's international oil contracts by critics of the industry. Now, in order to explain the status and suitability of this contract with the upstream documents of the country and to analyze its principles from the perspective of religious principles, this article will analyze the nature and most important legal aspects of this agreement. So achieve this goal, we first analyze the legal nature of the this agreement and then briefly review the most important legal features of the country's upstream oil and gas cooperative contracts, and finally review the laws to assess the applicability of these contracts to the upstream oil and gas sector.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Production sharing agreement
 • oil contracts
 • oil and gas industry
 • buy-back contracts
 • legal nature
 • ابوالفضل توفیقی، (1395)، فرهنگ نفت و گاز، انتشارات امیرکبیر، چاپ اول.
 • اسماعیلی هریسی، ابراهیم، (1395) مبانی حقوقی پیمان، چاپ هشتم، تهران، انتشارات جنگل.
 • امامی، محمد و استوار سنگری، کوروش، (1391)، حقوق اداری، جلد دوم، تهران، نشر میزان.
 • شیروی، عبدالحسین، (1390)، حقوق تجارت بین­الملل، چاپ سوم، تهران، انتشارات سمت.
 • فرشادفر، محمدعلی، (1390)، راهنمای عقد به روش طرح و ساخت EPC در طرح های عمرانی، چاپ اول، نشر نوآور.
 • فرهنگ انرژی، (1372)، انتشارات وزارت نیرو، چاپ اول.
 • «قراردادهای نفت و گاز در بستر زمان»، (1395)، مجله نفت و گاز و پتروشیمی، ش 8.
 • پاک دامن، جعفر، (1395)، «صنعت نفت و سرمایه گذاری خارجی»، مجله نفت و گاز و پتروشیمی، ش 22.
 • ذوالقدر، مالک (1388)، «مبانی نظری سرمایه‌گذاری خارجی»، تهران، فصلنامه سیاست مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره دو
 • Irina Paliashivi, (1998), Presentation of the Concept of Sharing of Production, P.S.A, sept 14.
 • Muchlinski, Peter. (2009). The Framework of Investment Protection: The Content of BITs. In: The Effect of Treaties on Foreign Direct investment: Bilateral Investment Treaties, Double Taxation Treaties, and Investment Flows, (Edited by Karl P. Sauvant and Lisa E. Sachs). Oxford University Press, Printed in the United States of America.
 • N (2014) partnerships in oil & gas production sharing contracts, International Journal of Public Sector Management, v17, No5
 • Stevens Paul (1982), Iraqi Oil Policy: 1961-1976, in Tim Niblock (ed.), Iraq, the Contemporary State, Croom Helm.
 • Summers Walter L. (1998), The Modern Theory and Practical Application of Statutes for the Conservation of Oil and Gas, in Legal History of Conservation of Oil and Gas: A Symposium, Published by Section of Mineral Law of the American Bar Association.
 • Tenghu Nathen Machmud, (2011), The Indonesian Production sharing contract, the Contemporary State Pub.
 • Dawson, John W., (2006), “Regulation Investment and Growth Across Country”, Cato Journal, Vol. 26
 • Hallward-Driemeier, Mary. (2009). Do Bilateral Investment Treaties Attract FDI? Only a Bit . And They Could Bite. In: The Effect of Treaties on Foreign Direct investment: Bilateral Investment Treaties, Double Taxation Treaties, and Investment Flows, (Edited by Karl P. Sauvant and Lisa E. Sachs). Oxford University Press, Printed in the United States of America, (pp. 349-375)
 • (2009). The Impact on Foreign Direct Investment of BITs. In: The Effect of Treaties on Foreign Direct investment: Bilateral Investment Treaties, Double Taxation Treaties, and Investment Flows, (Edited by Karl P. Sauvant and Lisa E. Sachs). Oxford University Press, Printed in the United States of America, (pp. 323-348)
 • Vandevelde, Kenneth J. (2010). A Brief History of International Investment Agreements. In: The Effect of Treaties on Foreign Direct investment: Bilateral Investment Treaties, Double Taxation Treaties, and Investment Flows, (Edited by Karl P. Sauvant and Lisa E. Sachs). Oxford University Press, Printed in the United States of America, (pp. 3-35).
 • Zebari Dildar F. (2015), “Fundamental Issues of Early Oil Concession Contracts in Iraq until 1950”, International Journal of Humanities and Management Sciences, Vol. 3, No. 2, pp. 18-83
 • Zedalis Rex J. (2009), “The Legal Dimensions of Oil and Gas in Iraq” Current Reality and Future Prospects, Cambridge University Press.
 • http://www.oil and gas investor.com.septembr,(2013)
 • Guzman, Andrew T. (2017). Explaining the Popularity of Bilateral Investment Treaties. In: The Effect of Treaties on Foreign Direct investment: Bilateral Investment Treaties, Double Taxation Treaties, and Investment Flows, (Edited by Karl P. Sauvant and Lisa E. Sachs). Oxford University Press, Printed in the United States of America, (pp. 73-97), p. 79.