ارایه الگوی اخلاق سرمایه گذاری مدیران در بحران مالی با رویکرد کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مالی-مهندسی مالی دانشکده اقتصاد و مدیریت،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

2 هیأت علمی واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 هیأت علمی دانشگاه آزاد تهران شمال، تهران، ایران.

4 هیأت علمی گروه مدیریت بازرگانی،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد شهر قدس، تهران، ایران.

چکیده

تحقیق حاضر با هدف ارایه الگوی اخلاق سرمایه گذاری مدیران در بحران مالی با رویکرد کیفی صورت گرفته و این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی بوده و با رویکرد اکتشافی و طرح تحقیق کیفی انجام‌شده است. مشارکت‌کنندگان مشتمل بر 9 نفر از خبرگان دانشگاهی و صاحبنظران حوزه مالی بودند که با استفاده از روش هدفمند انتخاب شدند. داده ها با استفاده از مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته جمع‌آوری و تا اشباع نظری ادامه یافت. تحلیل مصاحبه‌ها با روش تحلیل تم و با استفاده از نرم‌افزار مکس‌کیودا انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که 5 مقوله اصلی، 31 مقوله فرعی و 74 کد باز از مصاحبه به دست آمد. براساس یافته‌ها الگوی اخلاق سرمایه‌گذاری مدیران در بحران مالی شامل پنج مقوله اصلی شخصیت اخلاقی، بازار اخلاقی، هنجارهای اخلاقی، انگیزه‌های اخلاقی و الزامات اخلاقی در سرمایه‌گذاری است. همچنین مشخص شد که مقوله وجود مقررات(زیرمقوله الزمات اخلاقی) دارای بیشترین تکرار در مصاحبه‌ها بود. در ادامه مقوله‌های ارزش‌های جامعه و هنجارهای اجتماعی(زیرمقوله هنجارهای اخلاقی) بیشترین فراوانی را در مصاحبه‌ها داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a model of investment ethics for managers in the financial crisis with a qualitative approach

نویسندگان [English]

 • Ali Hazaveh 1
 • mahdi madanchi zaj 2
 • Ali Saeedi 3
 • Shadi Shahverdiani 4
1 PhD Student in Financial Engineering, Faculty of Economics and Management, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
2 Department of Financial Management, Islamic Azad University, Electronic Branch, Tehran, Iran.
3 Faculty of North Tehran Azad University, Tehran, Iran.
4 Faculty of Business Management, Islamic Azad University, Ghods Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The present study aims to provide a model of managers' investment ethics in the financial crisis with a qualitative approach. This research is applied in terms of purpose and has been done with an exploratory approach and a qualitative research design. Participants consisted of 9 academic experts and financial experts who were selected using a purposive method. Data were collected using semi-structured interviews that continued until theoretical saturation. The interviews were analyzed using the theme analysis method and using Maxiquida software. The results showed that 5 main categories, 31 sub-categories and 74 open codes were obtained from the interview. According to the findings, the model of investment ethics of managers in the financial crisis includes five main categories of ethical personality, ethical market, ethical norms, ethical motivations and ethical requirements in investing. It was also found that the category of the existence of rules (subcategory of ethical requirements) had the most repetition in interviews. Also, the categories of society values and social norms (sub-categories of moral norms) were the most frequent in the interviews.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: ethics
 • investment ethics
 • managers
 • financial crisis
 • ابریشمی، ح.، و توحیدی ‌نیا، ا.، و خزایی، ف. (1396). بررسی و تبیین مخاطرات اخلاقی و انتخاب نامناسب در بازار سرمایه و نقش اخلاق در کاهش آن. مدیریت مخاطرات محیطی, 4(4 ), 403-418.
 • حسینی خانکه‌دانی، پروانه،(1395)، تاثیر اخلاق حرفه ای در حسابداری،اولین همایش ملی پژوهشهای نوین در مطالعات مالی و حسابداری،شیراز
 • خادم علیزاده, امیر, راه نشین, علی. (1392). چارچوب اخلاق سرمایه‌گذاری از منظر آیات قرآن و روایات. سراج منیر, 4(11), 59-78.
 • عبدالرحیمیان, محمد حسین, ترابی, تقی, صادفی شریف, سیدجلال, دارابی, رویا. (1397). ارایه الگوی رفتاری تصمیم گیری سرمایه گذاران حقیقی در بورس اوراق بهادارتهران. دانش سرمایه‌گذاری, 7(26), 113-130
 • مهدوی، غ.، و علی پور، ص. (1389). رویکردهای تصمیم گیری اخلاقی مدیران مالی شرکت ها. دانش حسابداری, 1(2), 33-53.
 • وفایی پور ر. ا., & قاسمی م. (1399). ارائه مدلی مبتنی بر بحران مالی، فرصت های سرمایه گذاری و تاثیر آن بر کیفیت حسابرسی. فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, 4(31), 1-16. Retrieved از
 • Alziyadat, N, Ahmed, H. (2018). Ethical decision‐making in Islamic financial institutions in light of Maqasid AlSharia: A conceptual framework. Thunderbird Int. Bus. Rev.; 61: 707– 718. https://doi.org/10.1002/tie.22025
 • Cadozier V. (2002). The Moral profession: A study of moral development and professional ethics of faculty. Texas: University of Texas.
 • Charles P. Kindleberger and Robert Aliber (2005), Manias, Panics, and Crashes: A History of Financial Crises, 5th ed. Wiley, ISBN0-471-46714-6.
 • Chu, A. G., Du, X., & Jiang, G. (2011). Buy, lie, or die: An investigation of Chinese ST firms voluntary interim audit motive and auditor independence. Journal of Business Ethics, 102(1), 135– 153
 • Dunn, P. and Sainty, B. (2019), "Professionalism in accounting: a five-factor model of ethical decision-making", Social Responsibility Journal, Vol. 16 No. 2, pp. 255-269. https://doi.org/10.1108/SRJ-11-2017-0240
 • Ersoy, N., and Gundogmus, U. N. (2003). The ethical sensivity in Turkey. Nursing Ethics, 10(5), 472-484
 • Everett, J. A. C., Faber, N. S., & Crockett, M. J. (2015b). The influence of social preferences and reputational concerns on intergroup prosocial behaviour in gains and losses contexts. Royal Society Open Science, 2(12), 150546
 • Giannarakis, G., & Theotokas, I. (2011). The effect of financial crisis in corporate social responsibility performance. International Journal of Marketing Studies, 3(1), p2
 • Grohmann, S. (2020). Responsible Parasites: The Ethics of Small-scale Property Investment in the UK. Housing, Theory and Society, 1-20.
 • Jeffrey, D. (2016). Empathy, sympathy and compassion in healthcare: Is there a problem? Is there a difference? Does it matter? Journal of the Royal Society of Medicine, 109(12), 446–452. https://doi.org/10.1177/0141076816680120
 • Kane, Robert (2010). _Ethics and the Quest for Wisdom_. Cambridge University Press.
 • Karaibrahimoğlu, Y. Z. (2010). “Corporate social responsibility in times of financial crisis”, African Journal of Business Management, Vol. 4(4), pp. 382-389
 • Korten, D. (1992).When Corporations Rule the World (Kumarian Press Books for a World That Works), Hardcover .
 • Kowaleski, Z. T., Sutherland, A. G., & Vetter, F. W. (2020). Can ethics be taught? Evidence from securities exams and investment adviser misconduct. Journal of Financial Economics, 138(1), 159-175.
 • Lewis, V., Kay, K. D., Kelso, C., & Larson, J. (2010). Was the 2008 financial crisis caused by a lack of corporate ethics?. Global Journal of Business Research, 4(2), 77-84.
 • Luc Laeven and Fabian Valencia (2008), 'Systemic banking crises: a new database'. International Monetary Fund Working Paper 08/224.
 • Moisson, P. H. (2020). Ethics and impact investment. Toulouse School of Economics Working Paper.
 • Morales, L., Soler-Domínguez, A., & Hanly, J. (2019). The power of ethical investment in the context of political uncertainty. Journal of Applied Economics, 22(1), 554-580.
 • Nieuwenburg, S. A. M. (2013). Ethically investing during the financial crisis (Doctoral dissertation, Master’s thesis, Tilburg University).
 • Parfitt, C. (2020). ESG integration treats ethics as risk, but whose ethics and whose risk? responsible investment in the context of precarity and risk-shifting. Critical Sociology, 46(4-5), 573-587.
 • Parmitasari, R. D. A., Hamzah, D., Alam, S., & Laba, A. R. (2018). Analysis of Ethics and Investor Behavior and Its Impact on Financial Satisfaction of Capital Market Investors. Scienctific Research Journal (SCIRJ), 4.
 • Peck, sarah.(2011). “investment ethics.” John wiley &sons. INC. 2011
 • Resnik , D. (2015). What is Ethics in Research & Why is itImportant?, https://www.niehs.nih.gov/research/resources/
 • Schnietz, K. E., & Epstein, M. J. (2005). Exploring the financial value of a reputation for corporate social responsibility during a crisis. Corporate Reputation Review, 7(4), 327-345
 • Sheperis, Donna & Henning, Stacy & Kocet, Michael. (2016). Ethical Decision Making for the 21st Century Counselor. 10.4135/9781071801154.
 • Sommers-Flanagan, R., & Sommers-Flanagan, J. (2007). Becoming an Ethical Helping Professional: Cultural and Philosophical Foundations. John Wiley & Sons Inc.
 • Thorne, L. (2001). Refocusing ethics education in accounting: an examination of accounting students’ tendency to use their cognitive moral capability. Journal of Accounting Education, 19(2), 103–117. doi:10.1016/s0748-5751(01)00014-8 .