سلطه کنتراتوم بر مومنتوم و معکوس: شواهدی از بازار سرمایه ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مالی، دانشکده اقتصاد و حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران جنوب ، تهران ، ایران

2 دانشیار گروه حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران جنوب ، تهران ، ایران.

3 استادیار گروه حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران جنوب ، تهران ، ایران.

چکیده

چکیده
هدف پژوهش حاضر، بررسی امکان تلفیق دوره رتبه بندی و دوره نگهداری استراتژی های کلاسیک مومنتوم و معکوس و ارزیابی عملکرد پورتفوهای ناشی از استراتژی های ترکیبی در قیاس با استراتژی های کلاسیک می باشد. بدین منظور با استفاده از اطلاعات 120 شرکت در فاصله 1390 تا 1398، میزان بازدهی مازاد، توان توضیحی بازدهی مازاد توسط عوامل ریسک مدل هفت عاملی فاما و فرنچ و توان توضیحی بازدهی آتی توسط بازدهی مازاد هر یک از استراتژی های ترکیبی و کلاسیک ارزیابی و قیاس می گردد. نتایج نشان می دهد استراتژی کنتراتوم (ترکیبی انقباضی) که مانند استراتژی های معکوس، در طولانی مدت رتبه بندی می شود اما مانند استراتژی های مومنتوم در میان مدت نگهداری می شود، نسبت به استراتژی های مومنتوم و معکوس، عملکرد بهتری دارند. بعلاوه حتی پس از کنترل فاکتورهای ریسک (مدل هفت عاملی فاما و فرنچ)، استراتژی های سرمایه گذاری انقباضی، معکوس و مومنتوم در بازار سرمایه ایران سودآور می باشد. در نهایت آن که نتایج پژوهش حاضر از توان توضیحی و قدرت پیش بینی کنندگی بیشتر بازدهی مازاد استراتژی انقباضی نسبت به استراتژی های کلاسیک برای بازدهی آتی پشتیبانی می کند. لذا سهم پژوهش حاضر، ارائه شواهدی مبنی بر کسب بازدهی مازاد و عملکرد استراتژی ترکیبی جدید به مراتب بالاتر از استراتژی های سرمایه گذاری کلاسیک اثبات شده در بازار سرمایه ایران است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Contratum dominance over momentum and reverse: Evidence from the Iranian capital market

نویسندگان [English]

 • ali timori ashtiani 1
 • mohsen hamidian 2
 • seyedeh mahboobeh jafari 3
1 Faculty of Economics and Accounting, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Accounting, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran (Corresponding Author)
3 A faculty member of Islamic Azad University, South Tehran Branch
چکیده [English]

Abstract:
The purpose of this study is to investigate the possibility of combining the ranking period and the maintenance period of classical momentum and contrarian strategies and evaluate the performance of portfolios resulting from hybrid strategies in comparison with classical strategies. For this purpose, using the information of 120 companies in the period 2011 to 2020, the amount of excess return, the explanatory power of excess return by the risk factors of the seven-factor model Fama and French and the explanatory power of future return by excess return of hybid strategy and classical strategy are evaluated and compared.
The results show that contratum (contractionary hybrid) strategy, which rank like contrarian strategies in the long run but are maintained in the medium term like momentum strategies, perform better than momentum and contrarin strategies. In addition, even after controlling risk factors (Fama and French seven-factor model), contratum, contrarian and momentum investment strategies in the Iranian capital market are profitable. Finally, the results of the present study support the explanatory power and more predictive power of the excess return of the contratum strategy than the classical strategies for future returns. Therefore, the contribution of the present study is to provide evidence of excess return and performance of the new hybrid strategy is much higher than the classic investment strategies proven in the Iran capital market.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Momentum Strategy
 • Contrarian Strategy
 • Hybrid Strategy
 • Excess Return
 • Fama and French Seven Factors Model
 • اسلامی بیـدگلی، غلامرضـا؛ نبوی چاشمی، سیدعلی؛ یحییزادهفر، محمود؛ ایکانی، صدیقه (1389 .(بررسـی سـودآوری اسـتراتژی مومنتوم در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه مطالعات کمی در مدیریت، 2)1 ،(47 -76
 • بدری، احمد، دولو، مریم و آقاجانی، فروغ (1397)، منبع ایجاد مومنتوم؛ شواهدی از نحوه تعدیل ریسک، چشم اندازمدیریت مالی، 23، 9-31
 • بــدری، احمــد؛ فــتح الهــی، فــؤاد (1393 .(مومنتوم بازده: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامـــه علمی پژوهشی دانش .20-1 ،(9)3 ،سرمایه گـذاری
 • دولو، مریم؛ طبرسا، بهاره (1399 .(مومنتوم سبکی و منشأ بروز آن. تحقیقات مالی، 22)3 ،(320 -342 .
 • دولــو، مــریم؛ فرتــوکزاده، حمیدرضــا (1392 .(سرمایه پیشگذاری مبتنی بر سبک و قابلیت بازدهبینی. فصلنامـــه پژوهشی علمی سرمایه دانش سرمایه گذاری سال دوم، 4)8 ،(121 -136 .
 • صفری، علی؛ آشنا، محمد ، (1398)، ارائه مدلی بهینه برای انتخاب سهام براساس استراتژی معاملاتی مومنتوم، دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 12، 41، 143-153
 • فدایی نژاد، محمد اسماعیل؛ فراهانی، رضا؛ حسین آبادی، محمد، (1399)، ارزیابی سودمندی استراتژی های مومنتوم و معکوس صنعت در بازار سرمایه ایران، مدیریت دارایی و تامین مالی، 22108/AMF.2020.115998.1401
 • موسوی شیری، محمود؛ صالحی، مهدی؛ شاکری، مریم؛ بخشـیان، عسـل (1394 .(سـودآوری اسـتراتژی مومنتـوم و تـأثیر حجـم معاملات سهام بر آن در بورس اوراق بهادار تهران. مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 6)25 ،(107 -123 .
 • K, Otchere. I, (2020), Dominance of hybrid contratum strategies over momentum and contrarian strategies: half a century of evidence, Financial Markets and Portfolio Management, https://doi.org/10.1007/s11408-020-00363-3
 • Arnold, T., Hersch, P., Mulherin, J.H., Netter, J.: (1999).Merging markets. J. Financ. 54(3), 1083–1107
 • Asness, C.S., Moskowitz, T.J., Pedersen, L.H.: (2013).Value and momentum everywhere. J. Financ. 68(3), 929– 985
 • Baltzer, M., Jank, S., Smajlbegovic, E.: (2019).Who trades on momentum? J. Financ. Mark. 42, 56–74
 • Balvers, R., Wu, Y., Gilliland, E.: (2000). Mean reversion across national stock markets and parametric contrarian investment strategies. J. Financ. 55(2), 745–772
 • Balvers, R., Wu, Y.:(2006). Momentum and mean reversion across national equity markets. J. Empir. Financ. 13, 24–48
 • Barberis, N., Shleifer, A., Vishny, R.:(1998). A model of investor sentiment. J. Financ. Econ. 49, 307–343
 • Boynton, W., Oppenheimer, H.R.:(2006) Anomalies in stock market pricing: problems in return measurements. J. Bus. 79(5), 2617–2631
 • Carhart, M.M.: (1997). On persistence in mutual fund performance. J. Financ. 52(1), 57–82
 • Chakrabarty, B., Moulton, P.C., Trzcinka, C.: (2012). Institutional holding periods. Working Paper
 • Chang, R.P., Ko, K.-C., Nakano, S., Rhee, S.G.: (2018).Residual momentum in Japan. J. Empir. Financ. 45, 283–299
 • Chou, P.-H., Wei, K.C.J., Chung, H.: (2007).Sources of contrarian profits in the Japanese stock market. J. Empir. Financ. 14, 261–286
 • Cooper, M.J., Gutierrez Jr., R.C., Hameed, A.:9(2004) Market states and momentum. J. Financ. 59(3), 1345– 1365
 • Da, Z., Gurun, U.G., Warachka, M.:(2014). Frog in the pan: continuous information and momentum. Rev. Financ. Stud. 27(7), 2171–2218
 • Deaves, R., Miu, P.: (2007). Refining momentum strategies by conditioning on prior long-term returns: Canadian evidence. Can. J. Adm. Sci. 24, 135–145
 • Fama, E.F., French, K.R.: (1992).The cross-section of expected stock returns. J. Financ. 47(2), 427–465
 • Fama, E.F., French, K.R.:(1996). Multifactor explanations of asset pricing anomalies. J. Financ. 51(1), 55–84
 • Fama, E.F., French, K.R.:(2008) Dissecting anomalies. J. Financ. 63(4), 1653–1678
 • Fama, E.F., French, K.R.:(2016) Dissecting anomalies with a five-factor model. Rev. Financ. Stud. 29(1), 69–103
 • Harvey, C.R., Liu, Y., Zhu, H.:(2016).and the cross-section of expected returns. Rev. Financ. Stud. 29(1), 5–68
 • Haugen, R.A., Baker, N.L.: (1996).Commonality in the determinants of expected stock returns. J. Financ. Econ. 41, 401–439
 • Heston, S.L., Sadka, R.:(2008). Seasonality in the cross-section of stock returns. J. Financ. Econ. 87, 418–445
 • Jegadeesh, N., Titman, S.: (1993) .Returns to buying winners and selling losers: implications for market efficiency. J. Financ. 48(1), 65–91
 • Jegadeesh, N., Titman, S.: (1995). Overreaction, delayed reaction, and contrarian profits. Rev. Financ. Stud. 8(4), 973–993
 • Jegadeesh, N., Titman, S.: (2011). Momentum. Annu. Rev. Finan. Econ. 3, 493–509 (2011
 • Jegadeesh, N., Titman, S.:(2001) Profitability of momentum strategies: an evaluation of alternative explanations. J. Financ. 56(2), 699–720
 • Jegadeesh, N.: (1990).Evidence of predictable behavior of security returns. J. Financ. 45(3), 881–898
 • Lesmond, D.A., Schill, M.J., Zhou, C.: (2004).The illusory nature of momentum profits. J. Financ. Econ. 71, 349–380
 • Levy, R.A.: (1967). Relative strength as a criterion for investment selection. J. Financ. 22(4), 595–610
 • Liu, W., Norman, S., Xu, X.: (1999) The profitability of momentum investing. J. Bus. Financ. Account. 26(9– 10), 1043–1091
 • Mazumdar,K  · Zhang, D · Guo, Y,(2020), Portfolio selection and unsystematic risk optimisation using swarm intelligence, Journal of Banking and Financial Technology, https://doi.org/10.1007/s42786-019-00013-x
 • Sias, R.W.: (2004) ,Institutional herding. Rev. Financ. Stud. 17(1), 165–206
 • Vayanos, D., Woolley, P.: (2013), An institutional theory of momentum and reversal. Rev. Financ. Stud. 26(5), 1087–1145
 • World Bank: Market capitalization of listed domestic companies (current US$) (2016). http://data.world bank.org/indic ator/CM.MKT.LCAP.CD?view=chart . Accessed 6 Oct 2018
 • Wu, Y., Mazouz, K.: (2016), Long-term industry reversals. J. Bank. Financ. 68, 236–250
 • Yao, Y.: (2012), Momentum, contrarian, and the January seasonality. J. Bank. Financ. 36, 2757–2769