طراحی شبکه‏های پیام رسان موبایلی در راستای توسعه بازارهای بدهی ( مطالعه موردی: وزارت امور اقتصادی و دارایی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد تمام، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران

2 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد تهران جنوب، تهران

3 استادیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

4 استادیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

5 استادیار، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد تهران جنوب، تهران

چکیده

اهداف: در این پژوهش، نحوه تصمیم گیری ذینفعان نظام مالی ایران برای بهبود عملکرد بازارهای مالی و افزایش اقبال سرمایه‌گذاران و اعتماد عمومی به اوراق بهادار اسلامی دولت با پیاده سازی درشبکه های پیام رسان موبایلی در راستای توسعه بازار های بدهی طی سالهای 1396تا 1398 بررسی شده است.
روش : جامعۀ آماری را مدیران سازمان بورس اوراق بهادار تهران ، فرابورس و مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی‏های عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می دهند. فرضیه ها ازطریق فنون تحلیل عاملی و مدل‏یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای Spss ، MicMac و Smartpls آزمون شده است. این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی و شیوه گردآوری داده ها پرسشنامه بود که برای تأیید پیشنهادها، روش دلفی یا نظرسنجی از خبرگان با استفاده از پرسش‌نامه ها و مصاحبه ها به ‌کار گرفته شد.
نتایج : شاخص‏های موثر برای توسعه بازار بدهی و روابط بین شاخص‏های موثر در توسعه بازار بدهی با ارزیابی استفاده از شبکه پیام رسان موبایلی شناسایی شدند و متناسب با نیازمندیهای موجود هر یک از شاخص‏های‏ موثر بر توسعه بازار بدهی که شامل عوامل ساختاری - فنی، فرهنگی، قانونی و سرمایه‏گذاری بودند ، ارایه گردید که در نهایت در قالب شبکه های پیام‏رسان موبایلی پیاده سازی گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing mobile Messenger networks to develop debt markets ( Case study : Ministry of Economic Affairs and Finance )

نویسندگان [English]

 • Ali Akbar Farhangi 1
 • zeinab asoudeh 2
 • abdorrahim rahimi 3
 • AtaOllah abtahi 4
 • maryam khademi 5
1 Professor, Faculty of Management, Tehran University, Tehran
2 Candidate of P.H.D Media Management, Faculty of Management and Accounting,Islamic Azad University South Tehran, Tehran
3 Assistant Professor, Faculty of Management, Islamic Azad University South Tehran, Tehran
4 Assistant Professor, Faculty of Management, Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran
5 Assistant Professor, Faculty of Engineering and Science, Islamic Azad University South Tehran , Tehran
چکیده [English]

Objectives : In this research , the decision - making of stakeholders on the Iranian financial system to improve the performance of financial markets and increase investor acceptance and public trust in the Islamic securities of the government by implementing mobile messaging networks to develop debt markets during 1396 to 1398 .
Methods : The statistical population of this research consists of companies listed on the Tehran Stock Exchange and Iran Over-The-Counter market (OTC), Debt management and public financial assets center in The Ministry of Economic Affairs and Finance. Research hypotheses have been tested through factor analysis and structural equation modeling using SPSS , MicMac and Smartpls softwares. This research is descriptive - survey and data collection method was questionnaire that was used to confirm suggestions , Delphi method or survey of experts using questionnaires and interviews .
Results : effective indicators for debt market development and relationships between effective indicators in debt market development were identified by evaluating the use of mobile messenger networks and tailored to the existing needs of each indicator. Impact on the development of the debt market, which included structural-technical, cultural, legal and investment factors, was presented, which was finally implemented in the form of mobile messenger networks. Using the results of this study, it increased the public confidence of debt market investors in the acceptance of Islamic securities.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Debt market development
 • Debt market investors
 • Islamic securities
 • Persuasion
 • Mobile messenger networks
 • ابراهیمی شقاقی، مرضیه ؛ رهنمای رودپشتی، فریدون؛ نیکومرام، هاشم .(1398). مطالعه اثر شاخص استرس مالی بر رشد اقتصادی در ایران ( رویکرد مقایسه ای مدل خطی و غیر خطی). دانش مالی تحلیل اوراق بهادار. 12(42).
 • آقایی،داوود؛ صادقی، سعید؛ هادی، داریوش. (1391)، واکاوی نقش اینترنت و رسانه‌های اجتماعی جدید در تحولات منطقه خاورمیانه و شمال افریقا . فصلنامه روابط خارجی سال چهارم، شماره دوم.
 • اصغریان، حسن.( ۱۳۹۵)، اولویت بندی عوامل موثر بر پذیرش تبلیغات از طریق پیام کوتاه توسط مصرف کنندگان با تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی، چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.

https://www.civilica.com/Paper-AMSCONF04-AMSCONF04_215.html

 • ایمانی، عبدالمجید؛ حسینی فر، اعظم؛ مبارکی، مسلم. (1396)، تأثیر شبکه های اجتماعی بر کارآفرینی دیجیتالی در شرکت های دانش بنیان، فصلنامة مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند سال ششم، شماره 22.
 • بیات، سعید؛ میثمی، سعید.(1395)، آسیب شناسی بازار اوراق بدهی دولتی و ارایه راه کارهای تعمیق آن در ایران، ببیست و ششمین کنفرانس سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، تهران، پژوهشکده پولی و بانکی https://www.civilica.com/Paper-ACMFEP26-ACMFEP26_016.html
 • حاجی دولابی، هدی.(1396). افزایش سهم بازار بدهی درتأمین مالی اقتصاد ایران؛ فرصت ها، تهدیدها . فصلنامه روند، سال بیست و چهارم، شماره 80 : صص 112-81.
 • خجیر، یوسف؛ خانیکی، هادی (1398). گفت‌وگو در شبکه‌های اجتماعی مجازی (تحلیل سیستماتیک پژوهش‌های مرتبط). مجله مطالعات فرهنگی و ارتباطات. شماره54.
 • داوری، علی؛ رضازاده، آرش.(1393). مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم افزار SPL، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
 • رهنمای رود پشتی، فریدون؛ اسلامی مفیدآبادی، حسین؛ وکیلی فرد، حمیدرضا؛ نیکومرام، هاشم؛  طبیبی،  سیدجمال‌الدین. (1398). طراحی الگوی آمیختۀ تصمیمات مالی در راستای توسعه‌ی بازارهای مالی ایران (مورد مطالعه: بازار سرمایه ایران). دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 12(43).
 • دیانتی دیلمی، زهرا؛ فراهانی، مرتضی. (1399). اولویت‌بندی فناوری‌های چاپ جهت سرمایه‌گذاری با استفاده از تاپسیس فازی. دانش سرمایه‌گذاری، 9(33).  
 • روشندل اربطانی، طاهر؛ قیومی، زهرا.(1394). شناسایی مؤلفه‌های اقناعی تبلیغات تلویزیونی با هدف ترویج مصرف بهینه انرژی در کشور، فصلنامه پژوهش های سیاست گذاری وبرنامه ریزی انرژی. ۲ (۱).
 • سپنجی، امیرعبدالرضا؛  مومن دوست، نفیسه.(1390)، اقناع و تغییر نگرش، جایگاه آن در سیره ارتباطی امامان معصوم(ع)؛ مروری بر مناظرات مکتوب حضرت امام رضا(ع) .دوره 18، شماره 40.
 • عبدالهی، علی.(1394). شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت بازاریابی ویروسی، فصلنامه علوم مدیریت ایران، شماره 38 (10).
 • فرج پهلو، عبدالحسین؛ مطلبی، داریوش؛ اصغرنژاد، حسین. (1395). تاثیر فناوری های اطلاعاتی بر چاپ و نشر کتاب در ایران از نگاه ناشران. فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی. 19(4).
 • فرهنگی، علی اکبر؛ عزت زاده، مستوره.(1394) ، شناسایی و رتبه بندی میزان موفقیت شبکه های اجتماعی در ایفای نقشهای آموزشی از نظر نخبگان رسانه . فصلنامه اجتماعی فرهنگی.
 • فرهنگی، علی اکبر؛ فیروزیان، محمود؛ موسویان، اکرم سادات. (1388). بررسی اثر بخشی تبلیغات شرکت ملی گاز ایران در راستای بهینه سازی مصرف. مدیریت بازاریابی. 4(7).
 • قربی، سمیه؛ قاسمی نامقی، محمد. (1398)، بررسی تأثیر بازاریابی چریکی بر قصد خرید مشتری با نقش میانجی تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی ، مجله مدیریت بازاریابی، دوره 14، شماره 44.
 • کاتوزیان، یاسمن؛ میرخلیل زاده، امین. (1396)، اهمیت تبلیغات دهان به دهان الکترونیک در تجارت و مدیریت آن، کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی، اشتغال و تولید.
 • محمدیان، محمود. آقاچان، عباس.(1381). آسیب شناسی تبلیغات در ایران ، انتشارات حروفیه.
 • مهرگان، نادر؛ سلمانی، یونس.(1393)، نوسانات قیمتی نفت و رشد پایدار اقتصادی: مطالعه موردی ایران و ژاپن، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی در ایران، دوره 3، شماره 10.
 • نیازی، م.؛ میری، س.؛ رازقی ، ه. (1398)، رتبه بندی شبکه های اجتماعی مجازی بر اساس میزان رضایتمندی کاربران شهر تهران مجله مطالعات میان رشته ای ارتباطات و رسانه، پیاپی ۵.
 • Ali, H. N., Santoso, P. B., & Muslim, M. A. (2012). Social network based learning  management  system .IOSR Journal of Computer Engineering (IOSRJCE), 3(2), 18-23.2008;2:47-56.
 • Chin, W.W. (2010). How to write up and report PLS analyses. In: V. Esposito Vinzi, W.W. Chin, J. Henseler, & H. Wang (Eds.), Handbook of partial least squares (pp. 655-690). Berlin Heidelberg: Springer.
 • Chu, S.C., & Kim, Y. (2011). Determinants of consumer engagement in electronic Word of Mouth (e-WOM) in social networking sites. International Journal of Advertising, 30 (1), 47–75.
 • Francisco, I .,&  María, J.(2018). Use  of  social  networks  for  international  collaboration among  medical    Elsevier  Espa na,  S.L.U.
 • Friestad , M.., & WRIGHT, P. (1994), “The Persuasion Knowledge Model: How People Cope with Persuasion Attempts” JOURNALO F CONSUMERR ESEARCHI, nc. Vol. 21 June 1994.
 • Fornell, C. & Larcker, D.F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18 (1), 39-50.
 • Gredler ,A.,& Myde ,B., & Adams,A., & Manhas , A.(2014). Ability of a mass media campaign to influence knowledge, attitudes, and behaviors about sugary drinks and obesity : Preventive Medicine 67 (2014) S40–S45.  DOI: 1016/j.ypmed.2014.07.023 .
 • Hair, J.F., Ringle, C.M., & Sarstedt, M. (2011). PLS-SEM: Indeed a silver bullet. Journal of Marketing theory and Practice, 19 (2), 139-152.
 • Hulland, J. (1999). Use of partial least squares (PLS) in strategic management research: a review of four recent studies. Strategic Management Journal, 20 (2), 195-204.
 • Kozak, S. J., & Eyadat, M. (2009). The role of information technology in the profit and cost efficiency improvements of the banking sector . Journal of Academy of Business and Economics, 5(2), 70-75.
 • Nunally, J. (1978). Psychometric theory, 2nd edition. New York: McGraw-Hill.
 • Lavoie, K. (2015). Instagram and Branding: A Case Study of Dunkin’ Donuts. Strategic Communications Elon University, 6 (2), 79-90.
 • Patet, I. (2011). Consumer Attitude toward Mobile Marketing. Master thesis of University of Technology Department of Business Adminestration, 1-165.
 • Perloff, Richard , (2003). The Dynamics of Persuasion, Second edition: communication and attitudes in the 21 century, London: Mahwah. Designing a Structural Model for Developing a Debt Market By Using Mobile Messenger Networks to Percuation Of Debt Market Investors.
 • Rigdon, E.E., Ringle, C.M. & Sarstedt, M. (2010). Structural modeling of heterogeneous data with partial least squares. In: N. K. Malhotra (Ed.), Review of marketing research (7, 255-296). Bingley: Emerald Group Publishing Ltd.
 • Tenenhaus, M., Amato, S. & Esposito Vinzi, V. (2004). A global goodness of fit index for PLS structural equation modeling in: Proceedings of the XLII SIS Scientific meeting, 739-742.
 • Wetzels, M., Odekeken-Schroder, G. & Van Oppen, C. (2009). Using path modeling for accessing hierarchical construct models: Guidelines and empirical illustrations, MIS Quarterly, 33 (1), 177.
 • Islamicbanker.com. Such as sukuk al-musharaka
 • IIFM sukuk issuance database, http://www.iifm.net/