بررسی تاثیر جهانی شدن بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سطح کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت مالی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد، گروه حسابداری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار،گروه حسابداری، واحدعلوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر جهانی شدن بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سطح کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته می باشد. جامعه آماری این تحقیق، تمامی کشورهای عضو بانک جهانی میباشد که از این بین، ده کشور توسعهیافته و ده کشور در حال توسعه که کاملترین اطلاعات را داشتهاند بهعنوان نمونه مورد بررسی برگزیده شدهاند. اطلاعات دوازده ساله این کشورها طی سالهای 2000 تا 2011 برای انجام تجزیه و تحلیلها استفاده شده است. با طراحی مدل رگرسیونی چندمتغیره و با استفاده از مدل دادههای ترکیبی به آزمون فرضیه تدوین شده پرداخته شد.یافته ها نشان داد که در کشورهای در حال توسعه شاخص بازار سرمایه و شاخص حاکمیت خوب تاثیر مثبت و معنادار بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد. اما در کشورهای توسعهیافته نرخ رشد جمعیت شهری و تولید ناخالص ملی سرانه تاثیر منفی و معنی دار بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد. تاثیر مثبت و معنادار بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد. از طرفی دیگر نرخ رشد جمعیت شهری و تولید ناخالص ملی سرانه تاثیر منفی و معنی دار بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Glibalization and its impact on foreign direct investment in developing and develoed countries

نویسندگان [English]

 • Kourosh Shams 1
 • Fraydoon Rahnamay Roodposhti 2
 • Hashem Nikoomaram 2
 • Zahra Pourzamani 3
1 Ph.D Student, Department of Financial Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Accounting, Science and Research Branch, Islamic Azad University,Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Accounting, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The present study aims to study the effect of globalization on foreign direct investment. To do this, the data of 2001-2011 of twenty countries (Ten developing countries and ten developed countries), multi-variate regression and pooled data model are used. The results of study at developed countries showed that improvement of globalization index led into the increase of foreign direct investment in Iran and this increases the increase of growth capacity and development of country. Also, it improves capital market index and increases foreign direct investment in the country and also it collects capital in the country. On the other hand, the results of study in developing countries showed that improvement of capital market index led into the increase of foreign direct investment in the country and this collected capital in the country and improved good governance index and increased foreign direct investment. This also improves the wage of citizens and increases governance accountability. The growth of urban population leads to the reduction of foreign direct investment in the country and development conditions are not improved with the improvement of human resources. Also, improvement of GDP leads to the reduction of foreign direct investment in the country and this doesn’t increase growth and development.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Globalization
 • Foreign direct investment
 • Developed countries
 • Developing countries
 • آذربایجانی، کریم. (1381). تعیین مناسب­ترین ترتیب تجاری- منطقه­ای برای اقتصاد ایران بر اساس شاخص­های همگرایی و جهانی شدن. فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران، 13، 107-75.
 • آذربایجانی، کریم؛ کریمی، حسین و ناقلی، شکوفه. (1391). برآورد تأثیر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی بر جریانات تجاری بخش صنعت در کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی. اقتصاد توسعه و برنامه­ریزی، 1(1)، 69-94.
 • آق ارکاکلی، آنامحمد؛ نوبخت، مهدی و یحیی زاده­فر، محمود. (1395). مطالعه توسعه مالی بین­الملل و نقش آن بر جهانی شدن اقتصاد در کشور ایران با استفاده از داده­های تابلویی. پژوهش­های رشد و توسعه اقتصادی، 6(22)، 37-65.
 • بهرامی، جابر و پهلوانی، مصیب. (1393). تأثیر جهانی شدن بر جذب سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منا با استفاده از روش­ گشتاورهای تعمیم یافته. مجله اقتصاد و توسعه منطقه­ای، 21(8)، 205-226.
 • ترابی، تقی و محمدزاده­اصل، نازی. (1388). جهانی شدن، سرمایه­گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی. تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.
 • ترابی، تقی و محمدزاده­اصل، نازی. (1389). تحلیل نقش جهانی شدن در جذب سرمایه خارجی و رشد اقتصادی. پژوهشنامه اقتصادی، 10(2)، 217-240.
 • دانش پرور، میترا و زینلیان، محمد حسین. (1394). سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در عرصه تجارت جهانی (با نگاهی اجمالی به روند گسترش در ایران و جهان). مجله اقتصاد سیاسی، 54، 22-24.
 • دودانگی، محمد (1395). عوامل مؤثر بر جذب سرمایه­گذاری داخلی و خارجی در ایران. پژوهش­های رشد و توسعه اقتصادی، 6(23)، 131-147.
 • صابونچی، محمد حسین و رشیدزاده، علی. (1393). اثر جهانی شدن و سرمایه‌گذاری خارجی بر روی توزیع درآمد در ایران. مجله اقتصادی، 14(1و2)، 117-134.
 • صادقی، حسین؛ صامتی، مجید و سامتی، مرتضی. (1391). تأثیر جهانی شدن اقتصاد بر اندازه دولت: مطالعه کشورهای منتخب آسیایی. فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش­های رشد و توسعه اقتصادی، 2(6)، 249-209.
 • علیزاده، محمد؛ بابایی، مجید؛ جعفری، محمد و خدایی، مهدی. (1393). اثر متقابل سرمایه­گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی درکشورهای عضو D8 (مدل معادلات همزمان). فصلنامه سیاست­های مالی و اقتصادی، 2(6)، 87-104.
 • Bolbol, A., Fatheldin, A. and Omran, M. (2005). Financial Development, Structure and Economic Growth. Research in International Business and Finance, 19(1), 171-194.
 • Dogan, C. and Arsalan, A. (2016). Political globalization and foreign direct investment inflows in Turkey. International Journal of Business and Social Research, 5(5), 43-48.
 • Dreher, A. (2006). Does Globalization Affect Growth?: Empirical Evidence From A New Index. Applied Economics, 38(10), 1091-1110.
 • Dreher, A., Gaston, N. and Martens, P. (2008). Measuring Globalization Gauging its Consequences. New York: Springer.
 • Ezenwakwelu, C.A. (2015). Measuring Globalisation through Foreign Direct Investment Inflows or Outflows: A Basis for Economic Development in West Africa. European Journal of Business and Management, 7(32), 24-31.
 • Gemmell, N., Kneller, R. and Sanz, I. (2008). Foreign Investment, International Trade and the Size and Structure of Public Expenditures. European Journal of Political Economy, 24(1), 151–171.
 • Gourgul, H. and Lach, L. (2014). Globalization and Economic Growth: Evidence from two Decades of Transition in CEE. Economic Modelling, 36, 99-107.
 • Khan, A.H. and Malik, A. (1992). Dependency ratio, foreign capital inflows and rate of savings in Pakistan. The Pakistan Development Review, 3(4), 843-56.
 • Khan, U. (2005). Macro Determinants of Total Factor Productivity In Pakistan. Munich Personal RePEc Archive, MPRA Paper 8693, 2. Retrieved from http://mpra.ub.uni-muenchen.de/8693/.
 • Kong, Y., Glascock, J. and Lu,Andrews, R. (2016). An Investigation into Real Estate Investment and Economic Growth in China: A Dynamic Panel Data Approach. Sustainability, 8(1), 66-84.
 • Kose, M., Prasad, S. and Terrones, M. (2008). Does Openness to International Financial Flows Contribute to Productivity Growth?. Iza Discussion Papers From Institute for The Study of Labor (IZA), Paper 3634.
 • Krugman, P. (1996). Past and Prospective Causes of High Unemployment. Economic Review, 79, 23-47.
 • Leitão, N. C. (2012a). Foreign Direct Investment and Globalization. Actual Problems of Economics, 4, 398-405.
 • Pekarskiene, I. and Susniene, R. (2015). Features of foreign direct investment in the context of globalization. Social and Behavioral Science, 213, 204-210.
 • Ursprung, H. (2006). The Impact of Globalization on the Composition of Government Expenditures: Evidence from Panel Data. CESifo Working, Paper No.1755.