سرمایه اجتماعی و اهرم مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، گروه حسابداری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 دانشیار حسابداری، گروه حسابداری، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

چکیده

هدف: سرمایه اجتماعی متغیری است که رفتارهای اقتصادی را به سوی رفاه جمعی سوق می‌دهد. میزان اهرم مالی و دست‌یابی به سطح بهینه آن، همیشه مورد توجه تحلیل گران می‌باشد. در ارتباط با سطح بهینه استقراض؛ میزان تامین مالی از طریق بدهی‌ها در نواحی با سطوح مختلف سرمایه اجتماعی، مدنظر قرار گرفت. با بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی کل و سطوح سه‌گانه آن با اهرم مالی، تاثیر میزان اعتماد حاصل از سرمایه اجتماعی، مورد تحلیل قرار گرفت.
روش: سرمایه اجتماعی در این پژوهش شامل سرمایه اجتماعی کل و سرمایه اجتماعی در سطوح کلان، میانی و خرد می‌باشد. نمونه پژوهش شامل اطلاعات 121 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1393 الی 1397 می‌باشد.
یافته‌ها: شرکت‌های مستقر در نواحی با سرمایه اجتماعی کل، کلان و میانی بالا، دارای اهرم مالی دفتری پایین‌تری نسبت به شرکت‌های مستقر در نواحی با سرمایه اجتماعی پایین می‌باشند. در این شرکت‌ها به دلیل وجود سرمایه اجتماعی بالاتر و به طبع از آن، بهینه‌تر بودن سطح اهرم مالی در ساختار سرمایه، هزینه تامین مالی کمتر می‌باشد. از طرفی به دلیل اعتماد دوطرفه ناشی از سرمایه اجتماعی، هزینه نمایندگی شرکت‌ها می‌تواند کاهش یابد. ارتباط معناداری بین سرمایه اجتماعی کل و سطوح آن، با اهرم مالی بازار یافت نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Capital and Financial Leverage

نویسندگان [English]

 • Seyed Saeb Mousavi 1
 • Mohammad Reza PourAli 2
1 PhD Student in Accounting, Department of Accounting, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
2 Associate Professor of Accounting, Department of Accounting, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous, Iran.
چکیده [English]

Aim: social capital is a variable that drives economic behaviors toward collective well-being. The extent of financial leverage and achieving its optimal level is always considered by analysts. In connection with the optimal level of borrowing; financing rate was considered through debts in areas with different levels of social capital. By examining the relationship between total social capital and its triple levels with financial leverage, the effect of the amount of trust obtained from social capital was examined.
Method: social capital in this study includes total social capital and each of its triple levels; social capital is at the macro, intermediate and micro levels. The research sample includes information of 121 companies listed on the Tehran stock exchange during the years 2014 to 2018.
Findings: companies located in areas with high total, macro and intermediate social capital have a lower book financial leverage ratio than companies located in areas with low social capital. In these companies, due to the existence of higher social capital and, of course, the more optimal level of financial leverage in the capital structure, the cost of financing is lower. On the other hand, due to the mutual trust caused by social capital, the cost of representing companies can be reduced. Also, no significant relationship was found between total social capital and its levels with market financial leverage.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Social capital
 • Book leverage
 • Market leverage
 • جوادی یگانه، محمدرضا (1394). سنجش سرمایه اجتماعی کشور. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات. دفتر طرح های ملی.
 • حاجی‌ها، زهره و اخلاقی، حسنعلی (1392). بررسی تاثیر ویژگی های هیات مدیره بر ساختار سر رسید بدهی شرکت. حسابداری مدیریت. دوره ششم.
 • رهنمای رودپشتی، فریدون، فتح علیان، سمانه، رضی کاظمی، ستاره و کاشانی تبار، شهرزاد (1396). ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﺮﺻﺖ‌ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﮔﺬاری و ﺟﺮﯾﺎن‌ﻫﺎی ﻧﻘﺪی آزاد ﺑﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﺷﺮﮐﺖ‌ﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان. مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری. دوره سوم.
 • ساروکلائی علی نژاد، مهدی و تارفی، ستاره (1396). تاثیر توانایی مدیریت بر سیاست تامین مالی، مجله دانش حسابداری. دوره هشتم.
 • فلاح، محمدرضا (1398). ارائه چارچوبی برای بازتولید سرمایه اجتماعی با استفاده از رویکرد فراترکیب. مطالعات مدیریت. شماره 93.
 • مهربان پور، محمدرضا و جندقی، محمد (1398). جایگاه مالی و سرمایه اجتماعی، مدیریت سرمایه اجتماعی. دوره 6. شماره3. ص 349-327.
 • محمدی، سید موسی و همکاران (1398). سرمایه اجتماعی مدیران و عملکرد مالی بانک ها، فصلنامه حسابداری ارزشی و رفتاری. شماره 7. ص 381- 401.
 • نیکبخت، محمدرضا؛ صابرماهانی، معصومه؛ مصطفی، دلدار (1398). بررسی تأثیر تمرکز بر مشتری بر ساختار سرمایه و سررسید بدهی. دانش حسابداری. دوره دهم. شماره 1.
 • نیکومرام، هاشم؛ طلوعی اشلقی، عباس و کاووسی، اسماعیل (1387). سرمایه اجتماعی. انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
 • Al-Hadi, A., Chatterjee, B., Yaftian, A., Taylor, G., & Hasan, M. M. (2017). Corporate social responsibility performance, financial distress and firm life cycle: evidence from Australia. Accounting and Finance, pp. 1-29.
 • Baxamusa, M., Jalal, A., (2014). Does religion affect capital structure? Research in International Business and Finance 31, 112–131.
 • Bourdieu, P. (1983). Ökonomisches Kapital, Kulturelles Kapital, Soziales Kapital. In Soziale Ungleichheiten (Soziale Welt, Sonderheft 2). R. Kreckel (eds). Goettingen, Otto Schartz & Co. : 183-198.
 • Bourdieu, P. (1986). The Forms of Capital. In Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. J. Richardson (eds). New York, Greenwood Press: 241-258.
 • Cenciarelli, V. G., Greco, G., & Allegrini, M. (2018). External audit and bankruptcy prediction. J Manag Gov, https://doi.org/10.1007/s10997-018-9406-z.
 • Cheng, C. A., Wang, J., Zhang, N., & Zhao, S. (2017). Bowling Alone, Bowling Together: Is Social Capital Priced in Bank Loans? Journal of Accounting, Auditing & Finance, 32(4), pp. 449-479.
 • Coleman , J , (1988). Social capital in the creation of human capital, American Journal of Sociology, Vol . 94 , pp.95-120.
 • Coleman , J , (1990). Foundations of social theory, Cambridge , MA: Harvard University Press.
 • Fahlenbrach, R., Prilmeier, R., Stulz, R.M., (2012). This Time Is the Same: Using Bank Performance in 1998 to Explain Bank Performance during the Recent Financial Crisis. The Journal of Finance 67, 2139–2185.
 • Ferris S., Javakhadze D, and Rajkovic, T. (2017). The International Effect of Managerial Social Capital on the Cost of Equity, Journal of Banking and Finance, 74(4):69-84.
 • Fogel K., Jandik T., William R. (2018).McCumber CFO social capital and private debt. Journal of Corporate Finance doi:10.1016/j.jcorpfin.2018.07.001.
 • Fukuyama, F. (1997). Social capital and the modern capitalist economy: Creating a high trust workplace. Stern Business Magazine 4, 1–16.
 • Gupta A and Raman K., Shang C. (2018). Social capital and the cost of equity. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2017.10.002.
 • Harris, M., Raviv, A. (1990). Capital structure and the informational role of debt. J. Financ. 45 Rajan, Raghuram, Winton, Andrew, 1995. Covenants and collateral as incentives to monitor. J. Financ. 50, 1113–1146., 321–349
 • Hasan, I., Hoi, Chun Keung, Wu, Qiang, Zhang, Hao, (2017a). Social capital and debt contracting: evidence from bank loans and public bonds. J. Financ. Quant.
 • Hennessy, C.A., Livdan, D. (2009). Debt, bargaining, and credibility in firm-supplier relationships. J. Financ. Econ. 93, 382–399.
 • Hilary, G., Hui, K.W., (2009). Does religion matter in corporate decision making in America? Journal of Financial Economics 93, 455–473. Hirshleifer, D., Low, A., Teoh, S.H., 2012. Are Overconfident CEOs Better Innovators? The Journal of Finance 67, 1457–1498.
 • Huang, H., Lobo, G., Wang, C., Xie, H. (2016). Customer concentration and corporate tax avoidance. Journal of Banking and Finance, 72(4), 184-200.
 • Huang, K., & Shang, (2019) , Leverage, debt maturity, and social capital . sciencedirect. Journal of Corporate Finance 54 (2019) 26–46.
 • Jha Anand AND Cox Jame. (2015).Corporate social responsibility and social capital. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2015.08.003.
 • Jha, A., Boudreaux, C.J., Banerjee, V., 2018. Political leanings and social capital. Journal of Behavioral and Experimental Economics 72, 95–105.
 • Jha, A., Chen, , (2015). Audit Fees and Social Capital. Accounting Review 90, 611–639.
 • Jiang, F., Jiang, Z., Kim, K.A., Zhang, M., (2015). Family-firm risk-taking: Does religion matter? Journal of Corporate Finance 33, 260–278.
 • Jin, J.Y., Kanagaretnam, K., Lobo, G.J., Mathieu, R., (2017). Social capital and bank stability. Journal of Financial Stability 32, 99–114.
 • John, K., Knyazeva, A., Knyazeva, D., (2011). Does geography matter? Firm location and corporate payout policy. Journal of Financial Economics 101, 533–551.
 • Kim M., and Jordi S., Josep A.tribo. (2009). THE EFFECT OF SOCIAL CAPITAL ON FINANCIAL CAPITAL. Instituto sobre Desarrollo Empresarial. Carmen Vidal Ballester Universidad Carlos III de Madrid C/ Madrid, 126 28903 Getafe. Madrid (Spain) Fax (34-91)6249607.
 • Lang, T., & Ramírez, R. (2017). Building new social capital with scenario planning. Technological Forecasting and Social Change, 124, 51-65.
 • Leana, R., & Pil, F. K. J. O. S. (2006). Social Capital and Organizational Performance: Evidence from Urban Public Schools, 17 (3), 353-366.
 • Lins, K. , Servaes, H., & Tamayo, A. (2017). Social Capital, Trust, and Firm Performance: The Value of Corporate Social Responsibility during the Financial Crisis. The Journal of Finance, LXXII(4), pp. 1785-1824.