ارایه مدلی جهت بهینه‌یابی سنجه‌های نقدشوندگی در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت مالی، گروه مدیریت ، واحد امارات ، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی

2 استاد،گروه مدیریت ، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی

3 دانشیار، گروه بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

4 استادیار ، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

چکیده

نقدشوندگی یک جنبۀ اساسی از کارایی بازار سهام به شمار می رود و به لحاظ روش شناسی، اکثر تئوری های مربوط به مطالعه مرتبط با ساختار بازارهای مالی ، مفاهیم مربوط به رفتار نقدشوندگی را بیش از سایر ویژگی های بازار مورد توجه قرار می دهند. بنابراین نقش محوری نقدشوندگی بازار در شکل گیری قیمت‌ها، و کاهش هزینه و ریسک پذیره نویس‌ها و بازارسازها و ثبات سیستم‌های مالی مهم است لذا موضوع نقدشوندگی در سال های اخیر توجه زیادی را در مطالعات دانشگاهی و همچنین در نشریات مهم به خود معطوف نموده است.دراین تحقیق معیارهای هریک از انواع نقدشوندگی معرفی می‌شوند و رابطه بین آنها نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. در واقع مسئله اصلی تحقیق این است که چه سنجه ای معیار برخورداری مطلوب(بهینه‌تر) جهت انتخاب نقدشوندگی در بورس اوراق بهادار تهران را دارد. هدف این رساله ارزیابی و مقایسه توانمندی نقدشوندگی و طراحی مدلی جهت تبیین سنجه‌های نقدشوندگی در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر یازده معیار متفاوت مقایسه آن‌ها بود. برای این منظور نمونه‌ای متشکل ازپنجاه شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1/1/1397تا 29/12/1397بررسی گردید. برای نیل به هدف پژوهش از روش از تحلیل عاملی- الگوریتم عددی ویکور که از جمله روش های تصمیم گیری چند معیاره است، استفاده گردیده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

presenting a model to optimize liquidity measures in tehran stock exchange

نویسندگان [English]

 • Alireza Fatemi 1
 • Iraj Noravesh 2
 • Farhad Hanifi 3
 • Mani Sharifi 4
1 Student of Financial Management, Department of Management, UAE Branch, Islamic Azad University, Dubai, United Arab Emirates
2 Professor, Department of Management, UAE Branch, Islamic Azad University, Dubai, United
3 Associate Professor, Department of Commerce, Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Department of Financial Management, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

liquidity is a fundamental aspect of stock market efficiency and in terms of methodology , most of the theories related to the structure of financial markets account for the implications of liquidity behavior more than other market characteristics . therefore , the central role of market liquidity in the form of prices , and reducing the costs and risks of sustainable development and stability of financial systems is important , so liquidity issue has attracted much attention in recent years in academic studies as well as in important publications . in this research , the criteria of each liquidity type are introduced and the relationship between them is studied . in fact , the main question of this research is what measure is the criterion for the selection of liquidity in tehran stock exchange . the purpose of this thesis is to evaluate and compare liquidity capability and design a model for explaining liquidity measures in tehran stock exchange with emphasis on 11 different measures . for this purpose , a sample of eight firms listed in tehran stock exchange ( tse ) during the period 1380 to 1389 were reviewed . to achieve the goal of this research , factor analysis - vikor 's numerical algorithm which is one of multi - criteria decision making methods is used .

کلیدواژه‌ها [English]

 • factor analysis
 • vikor 's numerical technique
 • liquidity measures
 • liquidity risk comparison
 •  

  • Abdi, F., Ranaldo, A., 2017. A simple estimation of bid-ask spreads from daily close, high, and low prices. Rev. Financ. Stud. 30 (12), 4437–4480.
  • Alhassan, A., & Naka, A.,2019. Corporate Future Investments and Stock Liquidity: Evidence from Emerging Markets. International Review of Economics & Finan
  • Amihud, Y., Mendelson, H., Pedersen, L.H., 2006. Liquidity and asset prices. Found. Trendsa® Financ. 1 (4), 269–364.
  • Anagnostidis, P., & Fontaine, P.,2019. Liquidity commonality and high frequency trading: Evidence from the French stock market. International Review of Financial Analysis, 101428.
  • Bernstein, P.L., 1987. Liquidity, stock markets, and market makers. Financ. Manage. 54–62.
  • Chan, K., Hameed, A., & Kang, W.,2013. Stock price synchronicity and liquidity. Journal of Financial Markets, 16(3), 414–438.
  • Chen, L., Lesmond, D., Wei, J., 2007. Corporate yield spreads and bond liquidity. J. Finance 62, 119–149.
  • Chordia, T., Roll, R., Subrahmanyam, A., 2000. Commonality in liquidity. J. financ. econ. 56, 3–28.
  • Chordia, T., Roll, R., Subrahmanyam, A., 2001. Market liquidity and trading activity. J. Finance 56 (2), 501–530.
  • Chordia, T., Roll, R., Subrahmanyam, A., 2002. Order imbalance, liquidity, and market returns. J. financ. econ. 65 (1), 111–130.
  • Chordia, T., Sarkar, A., Subrahmanyam, A., 2004. An empirical analysis of stock and bond market liquidity. Rev. Financ. Stud. 18 (1), 85–129.
  • Chordia, T., Subrahmanyam, A., 2004. Order imbalance and individual stock returns: theory and evidence. J. financ. econ. 72 (3), 485–518.
  • Chung, K.H., Zhang, H., 2014. A simple approximation of intraday spreads using daily data. J. Financ. Mark. 17, 94–120.
  • Cooper, S., Groth, K., Avera, W., 1985. Liquidity, exchange listing and common stock performance. J. Econ. Bus. 37, 19–33.
  • Díaz and Navarro, 2002 Díaz, E. NavarroLa prima de liquidez en la Deuda del Estado Revista de Economía Aplicada, 10 (29)
  • Díaz, A., & Escribano, A.,2020. Measuring the multi-faceted dimension of liquidity in financial markets: A literature review. Research in International Business and Finance, 101079
  • Fong et al., 2017 Y. Fong, C.W. Holden, C.A. Trzcinka What are the best liquidity proxies for global research? Rev. Financ., 21 (4), pp. 1355-1401
  • Fong, K.Y., Holden, C.W., Tobek, O., 2018. Are Volatility Over Volume Liquidityproxies Useful for Global or US Research? Working Paper. Available at SSRN:.
  • Fong, K.Y., Holden, C.W., Trzcinka, C.A., 2017. What are the best liquidity proxies for global research? Rev. Financ. 21 (4), 1355–1401.
  • Hasbrouck, J., 2009. Trading costs and returns for US equities: estimating effective costs from daily data. J. Finance 64, 1445–1477.
  • Huberman, G., Halka, D., 2001. Systematic Liquidity. Columbia Business School.
  • Lesmond, D.A., 2005. Liquidity of emerging markets. J. financ. econ. 77 (2), 411–452.
  • Li, X., & Luo, D.,2019. Financial Constraints, Stock Liquidity, and Stock Returns. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 101139
  • Luo, J., Chen, L., & Liu, H.,2013. Distribution characteristics of stock market liquidity. Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications, 392(23), 6004–6014
  • Norvaišienė, R., & Stankevičienė, J. (2014). Impact of Companies’ Internal Factors on Stock Liquidity in Baltic Markets. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 156, 543–547.
  • Schestag et al., 2016 Schestag, P. Schuster, M. Uhrig-Homburg Measuring liquidity in bond markets Rev. Financ. Stud., 29 (5), pp. 1170-1219
  • Vortelinos et al., 2018 I. Vortelinos, K. Gkillas, C. Konstantatos, G. Peppas The efficiency in liquidity measures during the US monetary announcement, Theor. Econ. Lett., 8 (01), p. 98