پذیرش معاملات مالی با استفاده از فناوری بلاکچین و رمزارز : رویکرد ارتباط با مشتری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مهندسی مالی، گروه مدیریت و حسابداری، واحدرودهن ،دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

2 استادیار ، گروه مدیریت و حسابداری ، واحدرودهن ،دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

3 دانشیار ، گروه مدیریت مالی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهرایران.

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی عناصر رفتاری تأثیرگذار بر قصد رفتاری کاربران ایرانی نسبت به معاملات رمزارزهای مبتنی بر بلاکچین، با در نظر گرفتن نمونه‌ای منتخب از میان جامعه‌ای نامحدود از کاربران، بالغ بر 154 نفر، است. با توجه به پیچیدگی این فناوری، این تحقیق الگویی مرکب و یکپارچه از مدل پذیرش فناوری (TAM) همراه با سازه‌های خارجی جدید مربوط به ویژگی‌های پذیرش فناوری بلاکچین شامل اعتماد، پشتیبانی نظارتی، تأثیر (نفوذ) اجتماعی، طراحی و تجربه را در نظر گرفته است. یافته‌ها حاکی‌است مؤلفه‌ی اعتماد، عامل اصلی تأثیرگذار بر رفتار و تصمیم‌گیری کاربران و در نهایت میزان تمایل آن‌ها در پذیرش معاملات مالی تحت فناوری بلاکچین است. همچنین، دو سازه‌ی مهم و قدرتمند پشتیبانی نظارتی و تجربه، سطح اعتماد کاربران را تشویق و تحت تأثیر قرار می‌دهند. نتیجه دیگر این‌که، در سطح خاصی از تجربه، کاربران احساس اطمینان کرده و می‌توانند به برنامه‌های مبتنی بر بلاکچین اعتماد کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Accepting Financial Transactions using Blockchain‌ Technology‌ and Cryptocurrency: A Customer Perspective Approach

نویسندگان [English]

 • Masumeh Taheri Tolu 1
 • Narges Yazdanian 2
 • Hoda Hemmati 2
 • HAMIDREZA KORDLOUIE 3
1 PhD student in Financial Engineering, Department of Management and Accounting, Rudehen Branch, Islamic Azad University, Iran
2 Assistant Professor, Department of Management and Accounting, Rudehen Branch, Islamic Azad University, Iran
3 Associate Professor، Accounting, Islamshahr Branch, Islamic Azad University,Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the behavioral elements affecting the behavioral intentions of Iranian users towards blockchain-based cryptocurrency transactions, taking into account selected samples from an unlimited community of 154 users. Due to the complexity of this technology, this research consider a composite and integrated model of Technology Acceptance Model (TAM) with new external structures related to blockchain technology acceptance features including trust, regulatory support, social influence, design and experience. Findings showed that the trust component is the main factor influencing the behavior and decision making of users and ultimately their willingness to accept financial transactions under blockchain technology. The results also indicate that two important and powerful structures of regulatory support and experience encourage and influence the level of user trust. In addition, at a certain level of experience, users feel confident and can trust blockchain-based applications.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Blockchain Technology
 • TAM model
 • behavioral intention
 • external structures
 • اسداللهی، امینه و چوبینه، بهنوش. (1397). تاثیر بلاک چین بر مدل های کسب وکار صنعت بانکداری،هشتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت، تهران.
 • جهان بین، کیا و همکاران. (1397). انتقال ارز در حوزه بین المللی با استفاده از بلاکچین، هفتمین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی، شیراز.
 • رحیمی، اکبر و بوشهری، علیرضا. (1398). بررسی نقش فناوری بلاکچین در بهبود عملکرد زنجیره تامین صنایع دفاعی،اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، بلاکچین و اقتصاد، تهران.
 • رخشان دادی، طیبه و حسینی، فرزانه. (1398). فناوری بلاکچین و کاربرد آن در اینترنت اشیاء (IOT). دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته­ای در مهندسی برق، کامپیوتر، مکانیک و مکاترونیک در ایران و جهان اسلام، کرج.
 • رضایی، مهدی و طائی­زاده، علی. (1398). تاثیر بلاکچین بر گردش اطلاعات زنجیره تامین. علوم و فنون مدیریت اطلاعات، دوره 5، شماره 1، شماره پیاپی 14، صص 3-27.
 • علم­بیگی، امیر و آهنگری، اسماعیل. (1393). بررسی نقش تعدیل­کننده ارتباط شغلی در توسعه مدل پذیرش فناوری اطلاعات در بین مروجان کشاورزی استان آذربایجان غربی. فن­آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، سال چهارم، شماره چهارم، صص 95-115.
 • کاشانی پور، محمد و لطفی، حسین. (1398). فناوری بلاکچین در حسابداری وحسابرسی،هفدهمین همایش ملی حسابداری ایران، قم.
 • مصطفوی، ناصر و ابراهیمی اوردکلو، فرشید و عباسی، ابراهیم. (1398). کاربرد فناوری بلاک چین در صنعت بانکداری، دومین کنفرانس بین المللی راهکارهای نوین تحقیقی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد، تهران.
 • منظور، داود و نوروزی، احمد. (1398). کاربردهای فناوری بلاکچین در کسب و کارهای صنعت انرژی: فرصت­ها و چالش­ها. نشریه علمی (فصلنامه) انرژی ایران، دوره 22، شماره 2، صص 23-58.
 • Albayati, H., Kim, S. K., & Rho, J. J. (2020). Accepting financial transactions using blockchain technology and cryptocurrency: A customer perspective approach. Technology in Society, 62, 101320.‏
 • Al-Emran, M., Mezhuyev, V., & Kamaludin, A. (2020). Towards a conceptual model for examining the impact of knowledge management factors on mobile learning acceptance. Technology in Society, 61, 101247.‏
 • Aste, T., Tasca, P., & Di Matteo, T. (2017). Blockchain technologies: The foreseeable impact on society and industry. computer, 50(9), 18-28.‏
 • Chaouali, W., Yahia, I. B., & Souiden, N. (2016). The interplay of counter-conformity motivation, social influence, and trust in customers' intention to adopt Internet banking services: The case of an emerging country. Journal of Retailing and Consumer Services, 28, 209-218.‏
 • Cunningham, M. S. (1967). The major dimensions of perceived risk. Risk taking and information handling in consumer behavior.‏
 • Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS quarterly, 319-340.‏
 • Folkinshteyn, D., & Lennon, M. (2016). Braving Bitcoin: A technology acceptance model (TAM) analysis. Journal of Information Technology Case and Application Research, 18(4), 220-249.
 • Ghosh, A., Gupta, S., Dua, A., & Kumar, N. (2020). Security of Cryptocurrencies in blockchain technology: State-of-art, challenges and future prospects. Journal of Network and Computer Applications, 163, 102635.‏
 • Golosova, J., & Romanovs, A. (2018, November). The advantages and disadvantages of the blockchain technology. In 2018 IEEE 6th workshop on advances in information, electronic and electrical engineering (AIEEE) (pp. 1-6). IEEE.‏
 • Goodhue, D. L., & Thompson, R. L. (1995). Task-technology fit and individual performance. MIS quarterly, 213-236.‏
 • Granić, A., & Marangunić, N. (2019). Technology acceptance model in educational context: A systematic literature review. British Journal of Educational Technology, 50(5), 2572-2593.‏
 • Hackbarth, G., Grover, V., & Mun, Y. Y. (2003). Computer playfulness and anxiety: positive and negative mediators of the system experience effect on perceived ease of use. Information & management, 40(3), 221-232.‏
 • Hair Jr, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C., & Sarstedt, M. (2016). A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM). Sage publications.
 • Henseler, J., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2015). A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling. Journal of the academy of marketing science, 43(1), 115-135.
 • Houben, R., & Snyers, A. (2018). Cryptocurrencies and blockchain. Bruxelles: European Parliament.‏
 • Jarvenpaa, S. L., Tractinsky, N., & Vitale, M. (2000). Consumer trust in an Internet store. Information technology and management, 1(1), 45-71.‏
 • Jasperson, J., Carter, P. E., & Zmud, R. W. (2005). A comprehensive conceptualization of post-adoptive behaviors associated with information technology enabled work systems. MIS quarterly, 525-557.‏
 • Lu, Y. (2018). Blockchain: A survey on functions, applications and open issues. Journal of Industrial Integration and Management, 3(04), 1850015.
 • Martins, C., Oliveira, T., & Popovič, A. (2014). Understanding the Internet banking adoption: A unified theory of acceptance and use of technology and perceived risk application. International Journal of Information Management, 34(1), 1-13.
 • McCloskey, D. W. (2006). The importance of ease of use, usefulness, and trust to online consumers: An examination of the technology acceptance model with older customers. Journal of Organizational and End User Computing (JOEUC), 18(3), 47-65.‏
 • Mezhuyev, V., Al-Emran, M., Fatehah, M., & Hong, N. C. (2018). Factors affecting the metamodelling acceptance: a case study from software development companies in Malaysia. IEEE Access, 6, 49476-49485.‏
 • Miakotko, L. (2017). The impact of smartphones and mobile devices on human health and life. New York University.[Internet].‏
 • New York codes, R.A.R. (2015). Regulations of the superintendent of financial services part 200. Virtual currencies, New York State depaetment of financial services.
 • Pilkington, M. (2016). Blockchain technology: principles and applications. In Research handbook on digital transformations. Edward Elgar Publishing.‏
 • Roy, A., Roberts, I., & Vyas, P. (2012, August). Biology and management of transient abnormal myelopoiesis (TAM) in children with Down syndrome. In Seminars in Fetal and Neonatal Medicine (Vol. 17, No. 4, pp. 196-201). WB Saunders.‏
 • Salloum, S. A., Alhamad, A. Q. M., Al-Emran, M., Monem, A. A., & Shaalan, K. (2020). Exploring students’ acceptance of e-learning through the development of a comprehensive technology acceptance model. IEEE Access, 7, 128445-128462.‏
 • Selya, A. S., Rose, J. S., Dierker, L. C., Hedeker, D., & Mermelstein, R. J. (2012). A practical guide to calculating Cohen’s f2, a measure of local effect size, from PROC MIXED. Frontiers in psychology, 3, 111.
 • Shahzad, F., Xiu, G., Wang, J., & Shahbaz, M. (2018). An empirical investigation on the adoption of cryptocurrencies among the people of mainland China. Technology in Society, 55, 33-40.
 • Slovic, P. (1987). Perception of risk. Science, 236(4799), 280-285.‏
 • Slovic, P., Fischhoff, B., & Lichtenstein, S. (1985). Characterizing perceived risk. Perilous progress: Managing the hazards of technology, 91-125.‏
 • Stone, C. J. (1977). Consistent nonparametric regression. The annals of statistics, 595-620.‏
 • Taylor, J. W. (1974). The role of risk in consumer behavior: A comprehensive and operational theory of risk taking in consumer behavior. Journal of marketing, 38(2), 54-60.‏
 • Tornatzky, L. G., Fleischer, M., & Chakrabarti, A. K. (1990). Processes of technological innovation. Lexington books.‏
 • Venkatesh, V. (2015). Technology acceptance model and the unified theory of acceptance and use of technology. Wiley Encyclopedia of Management, 1-9.‏
 • Venkatesh, V., & Davis, F. D. (2000). A theoretical extension of the technology acceptance model: Four longitudinal field studies. Management science, 46(2), 186-204.‏
 • Venkatesh, V., Bala, H. (2008). Technology Acceptance Model 3 and a Research Agenda on Interventions. Decision Science, 39 (2), 273-312.
 • Vujičić, D., Jagodić, D., & Ranđić, S. (2018, March). Blockchain technology, bitcoin, and Ethereum: A brief overview. In 2018 17th international symposium infoteh-jahorina (infoteh) (pp. 1-6). IEEE.‏
 • WinterGreen Research Team. (2017). Blockchain Market Shares, Market Strategies, and Market Forecasts, 2018 to 2024. WinterGreen Research, Inc.‏
 • Wunsche, A. (2016). Technological disruption of capital markets and reporting? An introduction to blockchain’. Chartered Professional Accountants Canada (CPA).
 • Zhonggen, Y., & Xiaozhi, Y. (2019). An extended technology acceptance model of a mobile learning technology. Computer Applications in Engineering Education, 27(3), 721-732.‏
 • Zhou, T., Lu, Y., & Wang, B. (2009). The relative importance of website design quality and service quality in determining consumers’ online repurchase behavior. Information Systems Management, 26(4), 327-337.‏
 • Zimmerman, P. (2020). Blockchain structure and cryptocurrency prices.‏