مدل تأمین مالی فعالیت‌های کارآفرینی با رویکرد مشارکت جمعی: مطالعه‌ای از کسب‌وکارهای دانش‌بنیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت کارآفرینی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد گروه مدیریت دولتی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

تامین مالی همواره یکی از چالش‌های اصلی ایجاد و توسعه کسب‌و‌کارهای نوپا و شرکت‌های دانش‌بنیان بوده است. دسترسی به منابع مالی برای کارآفرینان یکی از دغدغه‌های اصلی کارآفرینی است تا بتوانند فرصت‌های شناسایی شده را اجرا نمایند. لذا بر پایه این استدلال، هدف از پژوهش حاضر ارائه مدلی برای تأمین مالی کارآفرینی با رویکرد مشارکت جمعی در کسب‌وکارهای دانش‌بنیان است. جامعه آماری پژوهش حاضر متشکل از کارآفرینان فعال و مسئولان و مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان، نخبگان در کارهای اجرایی دانش‌بنیان است. نتایج یافته‌های پژوهش نشان‌دهنده آن است که پس از بررسی‌های لازم به این نتیجه رسیده‌ایم که بعد برون‌سازمانی با مقدار 52/0، و بعد دسترسی به تامین مالی داخلی با مقدار 06/0 و بعد درون سازمانی با مقدار 49/1 متغیر علی و اثرگذار بوده و بعد تسهیل‌کننده با مقدار 92/0- و بعد دسترسی به تامین مالی خارجی با مقدار 73/0- متغیر معلولی و اثرپذیر محسوب می‌شود.در رابطه بین متغیرهای شناسایی شده فرض می‌گردد سه عامل اصلی عامل برون سازمانی، تسهیل‌کننده و عامل خارجی در دسترسی به منابع تامین مالی کارآفرینی با رویکرد مشارکت جمعی تاثیرگذار باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Provide an appropriate model for financing entrepreneurship with a collective participation approach in knowledge-based businesses

نویسندگان [English]

  • bahman eskandari 1
  • hosain vazifedoost 2
  • parivash Jafari 2
  • morteza mousakhani 3
1 Ph.D. Student, Department of Entrepreneurship Management, Research Science, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Educational Management, Research Science Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Professor, Department of Public Administration, Research Science, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Financing has always been one of the main challenges for the creation and development of start-ups and knowledge-based companies. Access to finance for entrepreneurs is one of the main concerns of entrepreneurship to be able to implement the identified opportunities. Therefore, based on this argument, the purpose of this study is to provide a model for entrepreneurship financing with a collective participation approach in knowledge-based businesses. The statistical population of the present study consists of active entrepreneurs and officials and managers of knowledge-based companies, the elite in knowledge-based executive work. The results of the research show that after the necessary studies, we have concluded that the external dimension with a value of 0.52, and the dimension of access to internal financing with a value of 0.06 and the internal dimension with a value of 1.49 were causal and effective variables. And the facilitator dimension with -0.92 and the access to external financing dimension with -0.73 is a causal and effective variable. In the relationship between the identified variables, it is assumed that the three main factors are external factor, facilitator and external factor in access Be effective in entrepreneurship financing sources with a collective participation approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financing
  • Entrepreneurs
  • Collective Participation Approach
  • Knowledge-Based Companies
زیوری، امینه؛ محمدی خیاره، محسن و مظهری، رضا. (1389). تاثیر دسترسی به منابع مالی بر فعالیت های کارآفرینانه: مقایسه کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه. فصلنامه توسعه کارآفرینی، سال دوازدهم، شماره 4، صص 580-561.
شیرکوند، سعید؛ عباسیان، عزت الله؛ محمودی، وحید و غلامپورفرد، محمد مسعود. (1399). چهارچوب مفهومی تأمین مالی کارآفرینی در ایران. راهبرد مدیریت مالی، سال 8، شماره 28، صص 97-75.
طیبی، کمیل؛ یزدانی، نفسیه؛ یزدانی، مهدی و زمانی، زهرا. (1391). نقش تسهیلات بانکی در تامین مالی سرمایه گذاری بنگاه های کوچک و متوسط: ملاحضاتی از بال. پژوهش های پولی-بانکی، سال 6، شماره 14، صص 110-87.
عباسی، سهیل. (1392). تأمین مالی از طریق سرمایه‌گذاری جمعی، روش‌ها، بسترها و انگیزه‌ها. ششمین کنفرانس توسعه نظام تأمین مالی در ایران.
کاظمی، رضامحمد؛ حسینی نیا، غلامحسین و حبیبی، حمیدرضا. (1398). کاربردها و الزامات به‌کارگیری پلتفرم‌های تأمین مالی جمعی در کسب‌وکارهای تثبیت‌شده خدماتی-ورزشی. توسعه کارآفرینی، دوره 12، شماره 2، صص 300-281.
کریمی، آصف و بوذرجهرمی، شهریار. (1392). تحلیل موانع تامین مالی برای شرکت های کوچک و متوسط. فصلنامه توسعه کارآفرینی، دوره 6، شماره 1، صص 144-125.
حسینی راد، سید داود؛ قاسمی، مصطفی و محسنی، عبدالرضا. (1401). بررسی آثار گرایش کارآفرینانه بر عملکرد مالی با در نظر گرفتن نقش تعدیلی کیفیت اطلاعات حسابداری. پژوهش‌های حسابداری مالی، 14(1) ، 1-16
موسوی، سیدمحسن؛ فرهادی، روح اله و هنرکار، حمیدرضا. (1389). روش های تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط. روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 12 ، دوره 23، صص 40-28.
 
Audretsch, D. and A.R. Thurik. 2004. A Model of the Entrepreneurial Economy, International Journal of Entrepreneurship Education, 2: 143-166
Baker, T. & Nelson, R. E. (2005). Creating something from nothing: Resource construction through entrepreneurial bricolage. Administrative science quarterly, 50(3), pp.329-366
Bernardino, S. & Santos J. F. (2016). Financing social ventures by crowdfunding: The influence of entrepreneurs’ personality traits. The International Journal of Entrepreneurship and Innovation, 17 (3), 173-183.
Bloom, P.N. & Brett, R. S. (2010). Identifying the Driers of Social Entrepreneurial Impact: Theoretical Development and an Exploratory Empirical Test of SCALERS. Journal of Social Entreneuship, 1(1), 126-145
De Bettignies, J.E. and J.A. Brander. 2010. Financing Entrepreneurship: Bank Finance Versus Venture Capital, Journal of Business Venturing, 22: 808-832.
Demirgüç-Kunt, A., Honohan, P. and Beck, T. (2008). “Finance for all? Policies and Pitfalls in Expanding Access”. World bank
Frid, C.J., Wyman, M.D., Gartner, W.B. & Hechavarria, D.H. (2016). Low-wealth entrepreneurs and access to external financing. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 22(4), 531 – 555.
Gompers, P. and Sahlman, W. (2003) Entrepreneurial Finance. A Casebook, International ed. Wiley Text Books.
Martin, M. (2011). Understanding the true potential of hybrid financing strategies for social entrepreneurs. Impact Economy Working Papers, Vol. 2, 1-36
Schwienbacher, A. (2011). A Theorical Analysis of Optimal Financing Strategies for Different Types of Capital-Constrained Entrepreneurs, Journal of Business Venturing, 22: 753-781.
Sharp, A. M. (2014). Crowdfunding Success Factors. International Research Journal of Applied Finance , 822-832
Winborg, J. & Landström, H. (2001). Financial bootstrapping in small businesses: Examining small business managers' resource acquisition behaviors. Journal of business venturing, 16(3), pp.235-254.
Zvilichovsky, David and Inbar, Yael and Barzilay, Ohad. (2015). Playing Both Sides of the Market: Success and Reciprocity on Crowdfunding Platforms.