مدلسازی ساختاری تفسیری ارتقاء شکنندگی مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار ایران با رویکرد غربالگری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 گروه حسابداری،واحد کرمانشاه،دانشگاه آزاد اسلامی،کرمانشاه ،ایران.

چکیده

شکنندگی مالی یکی از اصطلاحاتی است که اخیراً کاربرد آن در مسائل مالی و حسابداری بسیار شده و ارتقاء آن نیز تبدیل به یکی از مسائل و چالش های مهم در سازمان‌های مختلف در بخش دولتی و خصوصی شده است. این پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) با هدف ارائه مدلی برای ارتقاء شکنندگی مالی با رویکرد غربالگری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار ایران انجام‌ شده است. پس از مصاحبه با 19 خبره 28 مولفه مدل موردنظر در بخش کیفی شناسایی شدند، اما برای اتکا به مولفه های بسیار مهم و غربالگری مولفه های شناسایی شده از روش دلفی فازی استفاده شد و پس از دو مرحله نظر سنجی از خبرگان با روش دلفی فازی 9 مولفه به عنوان مولفه های بسیار مهم برای ارائه مدل مبنا قرار گرفتند. سپس برای دستیابی به مدل در بخش کمی، با اتکا به روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری (ISM) انجام و برای گردآوری داده های مورد نیاز آن نیز از ماتریس خودتعاملی استفاده شد. یافته‌های پژوهش ارائه مدلی چهار سطحی و متشکل از 9 مولفه است که از این میان تأثیرگذارترین مولفه و تنها مولفه مستقل الگوی بهبود شکنندگی مالی این پژوهش مقدار ثبات اقتصادی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Interpretive structural modeling to improve the financial fragility of companies listed on the Iranian Stock Exchange with a screening approach

نویسندگان [English]

 • bahman kianirad 1
 • Babak Jamshidinavid 2
 • Mehrdad GhanbarI 2
1 PhD Student in Accounting,, Islamic Azad University, Kermanshah Branch
2 Assistant Prof of Accounting, Department of Accounting, Islamic Azad University, Kermanshah Branch
چکیده [English]

Financial fragility is one of the terms that has recently been widely used in financial and accounting issues and its improvement has become one of the important issues and challenges in various organizations in the public and private sectors. This mixed (qualitative-quantitative) research has been conducted with the aim of presenting a model for promoting financial fragility with a screening approach in companies listed on the Iranian Stock Exchange. After interviewing 19 experts, 28 components of the model were identified in the qualitative section, but fuzzy Delphi method was used to rely on very important components and screen the identified components. Then, to achieve the model in the quantitative part, based on interpretive structural modeling (ISM) and self-interaction matrix was used to collect the required data. Findings The research presents a four-level model consisting of 9 components, of which the most effective component and the only independent component of the financial fragility improvement model of this research is the amount of economic stability.

کلیدواژه‌ها [English]

 • financial fragility
 • financial crisis
 • financial stability
 • investors
 • احمدیان، اعظم،(1394)، ارزیابی شکنندگی مالی بانک‌ها با به‌کارگیری روش شبکه عصبی، فصلنامه سیاست‌گذاری پیشرفت اقتصادی دانشگاه الزهراء، شماره 7.صص58-29.
 • آذر،عادل و فرجی، حمید،(1393)، علم مدیریت فازی، انتشارات موسسه مهربان، چاپ چهارم.
 • بنی‌هاشم، مرضیه، گلناز، زند وکیلی، مرجان، راضی و لیلا نصری،(1393)، بررسی خطرات احتیاطی کلان: شاخص شکنندگی مالی، سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت، تهران.صص 109-93.
 • رجبی، مصطفی و مریم جعفری طادی،(1396)، تحلیل تأثیر توسعه مالی و شکنندگی مالی بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی: کشورهای منتخب شرق و غرب آسیا)، فصلنامه اقتصاد مالی، شماره 40.صص 66-53.
 • صادقی، مهلا،(1395)، بررسی تطبیقی بورس اوراق بهادار ایران با سایر بورس‌های جهان و دلایل قوت و ضعف آن، مجله پژوهش حسابداری، شماره 12، 193-175صص.
 • کاظمی، اعظم، بیک، مجید، هادیان، الهام و حکیمی، فاطمه،(1395)، شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر برجذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با استفاده از تکنیک Topsis، فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی، سال اول، شماره4، 72-45صص.
 • Aspachs O, Goodhart CAE, Tsomocos DP, et al. (2018) Towards a Measure of Financial Fragility. Ann Financ,Vol( 3), 37–74pp.
 • Aydeniz E (2019) Makroekonomik Göstergelerin Firmaların Finansal Performans Ölçütleri Üzerindeki Etkisinin Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma: IMKB’ye Kote Gıda ve İçecek İşletmeleri Üzerine bir Uygulama. Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi,Vol( 27), 263–277pp.
 • Ahmadian,Azam(1394), Evaluating Banks' Financial Fragility Using Neural Network Method, Al-Zahra University Economic Development Policy Quarterly,Vol(7),29-58pp.[In Persian]
 • Allen,Franklin & Gale,Douglas(2002),Financial Fragility, Journal of Financial Political,Vol(19),36-48pp.
 • Ampudia,Miguel,Has,Van,Vlokhoven&Dawid,Zochowski(2016),Financial fragility of euro area households,Journal of financial stability,vol(27),250-262pp.
 • Bernstein, Shai, Lerner, Josh & Mezzanotti,Filippo(2019), Private Equity and Financial Fragility during the Crisis,The Review of Financial Studies, Vol( 32), 1309–1373pp.
 • Banihashim,Marzeh,Zandevakili,Golnaz,Razi,Marjan & Nasri,Layla(1393), Macroeconomic risk assessment: Financial fragility index, Third National Conference on Accounting and Management,Tehran,93-109pp.[ In Persian]
 • Bruneau,C,O.de Bandt&W.EI Amri(2012),Macroeconomic fluctuation and corporate financial fragility, Journal of Financial Stability,Vol(8),219-235pp.
 • Bagliano,Fabioc &Claudio,Morana(2014),Determinants of US financial fragility conditions, Reserch in international Business and finance,Vol(30),377-392pp.
 • Boissay,Fredric(2011),Financial imbalances and Financial fragility, Macroprudential Research Network,Vol(39),112-122pp.
 • Cang,Shuang,Samdantsoodol,A,Yu,Hongaian & Eardley,A(2017),Prediciting the relationship between enterprise and fragility, Journal of Expert System With Applications, Vol(84),58-73pp.
 • Corbin J., Strauss A., & Strauss A. L. (2014). Basics of qualitative research. Sage Publications, Inc. [In Persian]
 • Giordani, Paolo, Erik Spector and Xin Zhang,(2017), A new early warning indicator of financial fragility in Sweden,Journal of Economic Commentaries,Vol(37),87-99pp.
 • Häder, M. & Häder, S. (2010). Delphi und Kognition spsychologie: Ein Zugang zur. Theoretischen Fundierung der Delphi- Methode. In: ZUMA-Nachrichten,Vol (19).171-187pp.
 • Iftikhar,Syed Faizen(2015),Financial Reforms and Financial Fragility: A Panel Data analysis,International Journal of Financial Studies,Vol(3),84-101pp.
 • Klemkosky,Robert C(2013),Financial system fragility, Kelly School of Business, Vol(56),675-683pp.
 • Klomp,Jeroen(2014),Financial fragility and natural disasters: An empirical analysis, Journal of Financial stability,Vol(13),180-192pp.
 • Murry, T. J., Pipino, L. L., & Gigch, J. P. (2016). A pilot study of fuzzy set modification of Delphi. Human Systems Management, 5(1), 76-89pp.
 • Quijano,Margot(2013), Financial fragility, uninsured deposits and the cost of debt, North American Journal of Economics and Finance,Vol(24),159-175pp.
 • Lagunoff,Poger & Schreft,Stacey(1998), A model of Financial Fragility, Federal Reserve Bank of Kansas City,Vol(61),58-69pp.
 • Li,Yang(2017), interest rates and financial fragility(2017),Journal of Economic Dynamics & Control,Vol(82),195-205pp.
 • Rajabi,Mostafa & Jafaritadi,Mariam(1396), Analysis of the Impact of Financial Development and Financial Fragility on Economic Growth( Case Study: Selected East and West Asian Countries), Journal of Financial Economics,Vol(40),53-66pp. [ In Persian]
 • Sensoy,Ahmet,Kevser,Ozturk & Erk, Hacihasanoglu(2014), Constructing a financial fragility index for emerging countries,Finance Research Letters,Vol(11),410-419pp.
 • Tuzcuoğlu, Tolga (2020), The impact of financial fragility on firm performance: an analysis of BIST companies,Journal of Quantitative Finance and Economics,Vol(4),310-342pp.
 • Vasilenko,Alexey(2018), Systemic Risk and Financial Fragility in the Chinese Economy: A Dynamic Factor Model Approach, Research and Forecasting Department, The Central Bank of the Russian Federation National Research University Higher School of Economics, Laboratory for Macroeconomic Analysis.1-17pp.
 • Vitali,Stefania,Stefano,Battistom & Mauro,Gallegati(2016), Financial fragility and distress propagation in a network of regions, Journal of Economic Dynamics & Control, Vol(62),56-75pp.